• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ' | 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:09

    Α. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του εν λόγω νομοσχεδίου δικαίωμα ένταξης στο Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης αναγνωρίζεται, μεταξύ άλλων, στο σύνολο, σχεδόν, των τακτικών πολιτικών υπαλλήλων και στους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, οι οποίοι διαθέτουν το βαθμό Α' και αυξημένα τυπικά προσόντα ή διοικητική εμπειρία. Η διάταξη αυτή καταλαμβάνει και τους υπαλλήλους των ΟΤΑ α' και β' βαθμού. Δεδομένου ότι στη διοικητική, ιεραρχική πυραμίδα των φορέων αυτών προΐστανται στις μεν Περιφέρειες Εκτελεστικοί Γραμματείς, στους δε Δήμους Γενικοί Γραμματείς δέον είναι να υπάρξει ρύθμιση βάσει της οποίας το αυτό δικαίωμα να αναγνωρίζεται και για τους υπαλλήλους αυτούς. Επισημαίνεται ότι τόσο οι Εκτελεστικοί Γραμματείς, όσο και οι Γενικοί Γραμματείς είναι επιφορτισμένοι με το σύνολο του διοικητικού έργου των ΟΤΑ που προΐστανται και ως εκ τούτου διαθέτουν σημαντική διοικητική εμπειρία. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η προσθήκη παραγράφου 3 στο άρθρο 2 ως εξής: “Οι Εκτελεστικοί Γραμματείς των Περιφερειών και οι Γενικοί Γραμματείς των Δήμων εφόσον είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου διδακτορικού διπλώματος ή είναι απόφοιτοι/ες της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α) ή είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας ή είναι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ και έχουν διατελέσει στις ως άνω θέσεις επί τρία (3) τουλάχιστον έτη”.