• Στη “συμφωνία δέσμευσης” να περιλαμβάνεται η υποχρέωση να καταρτίζουν και να υποβάλλουν ετήσια κυλιόμενο επιχειρησιακό σχέδιο με τους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους που αναλαμβάνουν στη διάρκεια της θητεία τους και το “επιχειρησιακό σχέδιο” και οι ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων να αποτελούν παραρτήματα της “συμφωνία δέσμευσης”. Το “επιχειρησιακό σχέδιο” να τίθεται σε δημόσια διαβούλευση στο δικτυακό τόπο Ανοιχτής Διακυβέρνησης( http://www.opengov.gr ) για ένα μήνα. Ετήσια τα επιλεγέντα στελέχη να δημοσιοποιούν για δημόσια διαβούλευση στο δικτυακό τόπο Ανοιχτής Διακυβέρνησης( http://www.opengov.gr ) έκθεση πεπραγμένων με βάση το “επιχειρησιακό σχέδιο”.