• Η διατήρηση τυχόν υφισταμένων ειδικών συστημάτων αξιολόγησης και συστημάτων επιλογής προϊσταμένων για τις κατηγορίες προσωπικού που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος νόμου επιτρέπει τη διατήρηση αναχρονιστικών πρακτικών χωρίς να γίνεται ξεκάθαρο για ποιο λόγο θα πρέπει αυτά τα συστήματα να διατηρηθούν. Τα οριζόμενα στο άρθρο 14 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 2 δημιουργούν στεγανά καθώς αποκλείουν για παράδειγμα εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το να καταλάβουν θέσεις ευθύνης στο Υπουργείο Παιδείας ή δικαστικούς υπαλλήλους από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.