Άρθρο 14 – Πεδίο εφαρμογής

1.Στις διατάξεις του συστήματος αξιολόγησης του παρόντος Κεφαλαίου υπάγονται οι τακτικοί πολιτικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.):

α) του Δημοσίου,

β) των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού,

γ) των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), συμπεριλαμβανομένου του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α),

δ) το προσωπικό των Ανεξάρτητων Αρχών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων,

ε) οι υπάλληλοι των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (Π.Ε.Δ.), της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.),

στ) οι υπάλληλοι των νομικών προσώπων της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού και των λοιπών εκκλησιών, δογμάτων και κατά το άρθρο 13 του Συντάγματος γνωστών θρησκειών, που επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

2. Στις διατάξεις του συστήματος αξιολόγησης του παρόντος Κεφαλαίου δεν υπάγονται:

α) οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

β) οι θρησκευτικοί λειτουργοί των νομικών προσώπων της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού και των λοιπών εκκλησιών, δογμάτων και κατά το άρθρο 13 του Συντάγματος γνωστών θρησκειών, που επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό,

γ) οι υπάλληλοι και λειτουργοί που δεν εμπίπτουν ευθέως στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου και οι κατηγορίες υπαλλήλων ή λειτουργών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Μέρους Β` του ν. 3205/2003 (Α` 297).

3. Υφιστάμενα ειδικά συστήματα αξιολόγησης και συστήματα επιλογής προϊσταμένων για τις κατηγορίες προσωπικού που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος νόμου, διατηρούνται σε ισχύ.

4. Η αξιολόγηση και η συμμετοχή των δημοσίων υπαλλήλων στη διαδικασία θέσης στόχων, όπως και γενικότερα στη λειτουργία της διοίκησης, αποσκοπούν στη βελτίωση της ατομικής απόδοσης κάθε υπαλλήλου και συνολικά της απόδοσης της δημόσιας υπηρεσίας.

 • Η διατήρηση τυχόν υφισταμένων ειδικών συστημάτων αξιολόγησης και συστημάτων επιλογής προϊσταμένων για τις κατηγορίες προσωπικού που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος νόμου επιτρέπει τη διατήρηση αναχρονιστικών πρακτικών χωρίς να γίνεται ξεκάθαρο για ποιο λόγο θα πρέπει αυτά τα συστήματα να διατηρηθούν.

  Τα οριζόμενα στο άρθρο 14 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 2 δημιουργούν στεγανά καθώς αποκλείουν για παράδειγμα εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το να καταλάβουν θέσεις ευθύνης στο Υπουργείο Παιδείας ή δικαστικούς υπαλλήλους από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

 • Συμφωνούμε με την εισαγωγή δύο αξιολογητών, τη θέση της στοχοθεσίας ως κριτηρίου αξιολόγησης και την αντίστροφη αξιολόγηση. Τα ζητήματα αυτά αποτελούν εξάλλου πάγια αιτήματα της Ομοσπονδίας.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 10:40 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΣΥΠ

  Οι εκπαιδευτικοί εξαιρούνται της αξιολόγησης, αλλά όταν γίνονται Διευθυντές Εκπαίδευσης, στις Περιφερεικές Υπηρεσίες Εκπίδευσης, είναι αξιολογητές των διοικητικών υπαλλήλων των υπηρεσιών μας.

  Οι εκπαιδευτικοί εξαιρούνται όχι μόνο της αξιολόγησης, αλλά και του συστήματος επιλογής τους για θέσεις ευθύνης, στις Περιφερεικές Υπηρεσίες Διοίκησης της Εκπαίδευσης, οι οποίες είναι διοικητικές υπηρεσίες και στις οποίες δεν δίνεται η δυνατότητα να προϊστανται, οι φυσικοί τους λειτουργοί, οι διοικητικοί υπάλληλοι.
  Και εδώ εφαρμόζονται για τους εκπαιδευτικούς ειδικές διατάξεις.

  Κάποτε η δημόσια διοίκηση θα πρέπει να απαλλαγεί όχι μόνο από τον κομματισμό αλλά και από τον συντεχνιασμό.

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 22:19 | Δικαστικός Υπάλληλος

  ΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΟ

  Επειδή από στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 14 του παρόντος σχεδίου νόμου δεν γίνεται καμία ρητή αναφορά στους υπαλλήλους που υπάγονται στον ν.2812/00 (δικαστικοί υπάλληλοι).

  Επειδή με την παράγραφο 3 επιχειρείται να παραμείνουν σε ισχύ τα ειδικά συστήματα αξιολόγησης χωρίς αυτά να ορίζονται με σαφήνεια.

  Επειδή με το Π.Δ. 39/12 το οποίο εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 12 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14) διατηρήθηκε σε ισχύ το προϋφιστάμενο καθεστώς αξιολόγησης των ανωτέρω υπαλλήλων

  Επειδή με το παρόν σχέδιο νόμου, άρθρο 28 παρ.4 καταργούνται τα άρθρα 6-11 του ν 4024/11 επομένως το παραπάνω Π.Δ. ως διοικητική πράξη εκδοθείσα κατ’ εξουσιοδότηση καταργηθείσας διάταξης με την ψήφιση του παρόντος σχεδίου νόμου παύει να ισχύει. Σημειώνεται δε, ότι εκείνες τις πρόνοιες των καταργούμενων διατάξεων που ο νομοθέτης επιθυμεί να διατηρήσει σε ισχύ τις αναφέρει ρητά στον ως άνω άρθρο 28 του παρόντος σχεδίου νόμου.

  Επειδή από τον συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 32 παρ 1 και άρθρου 7 παρ.5 του ν.4024/11 προκύπτει ότι τα προϋφιστάμενα (του ν.4024/11) συστήματα αξιολόγησης καταργούνται, πέραν όσων ρητά εξαιρούνται από το άρθρο 7 παρ.5 του ιδίου νόμου και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκδοθεί οι προβλεπόμενες σε αυτό διοικητικές πράξεις (Π.Δ.)

  Επειδή με τον παρόντα νόμο καταργείται μέν το άρθρο 7 όχι όμως και το άρθρο 32 του ν 4024/11 προκύπτει ότι μετά την ψήφιση του παρόντος σχεδίου νόμου δεν θα υφίσταται σύστημα αξιολόγησης για τους υπαγόμενους στον ν 2812/00 υπαλλήλους. Αυτό γιατί με το άρθρο 32 του ν 4024 καταργήθηκαν όλα τα προϋφιστάμενα συστήματα αξιολόγησης και εκείνα που διατηρήθηκαν σε ισχύ με διοικητική πράξη (Π.Δ. 39/12) παύουν να ισχύουν μετά την ψήφιση του παρόντος νόμου, αφού αυτός καταργεί την εξουσιοδοτική αυτής(της διοικητικής πράξης) διάταξη (άρθρο 7 του ν4024/11). Δημιουργείται έτσι ΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΟ για τους υπαλλήλους που υπάγονται στον ν.2812/00..
  Τέλος
  Επειδή δεν υπάρχει κανένα νομικό, επιστημονικό, τεχνοκρατικό ή γενικώς λογικό επιχείρημα για την εξαίρεση αυτής της κατηγορίας υπαλλήλων από τον γενικό κανόνα αξιολόγησης που επιθυμεί η πολιτεία να εφαρμόσει για το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων. Ήδη στον Γενικό αυτό κανόνα όπως κατατέθηκε επιχειρείται η υπαγωγή όλων των υπαλλήλων του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των Ν.ΠΔ.Δ. μέχρι και των υπάλληλων των νομικών Προσώπων της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας κτλ
  Επειδή σε περίπτωση μη επίλυσης του ζητήματος με τον παρόντα νόμο αυτή θα επαφίεται στην αυθαίρετη ερμηνεία του νομικού πλαισίου από τα δικαστικά (υπηρεσιακά) συμβούλια, η αναποτελεσματικότητα των οποίων έχει καταδειχθεί πέραν πάσης αμφιβολίας στο παρελθόν, όταν π.χ. με την αυθαίρετη κρίση τους δημιουργήθηκε η κατηγορία υπαλλήλων ΠΕ 0 (Πτυχιούχοι άνευ πτυχίου) και την οποία (αναποτελεσματικότητα) άλλωστε επιχειρεί να εξαλείψει το παρόν σχέδιο νόμου,

  Επειδή ειδικά επί των κρίσεων των δικαστικών υπηρεσιακών συμβουλίων δεν χωρεί διοικητική προσφυγή και επομένως οι σχετικές νομικές διαφορές δεν μπορούν ποτέ να φθάσουν σε εκδίκαση από το φυσικό δικαστή (Διοικητικά δικαστήρια)

  ΠΡΟΤΕΊΝΕΤΑΙ

  Να προστεθεί περίπτωση ζ) στο τέλος της 1ης παραγράφου του άρθρου 14 ως εξής :

  ζ) οι υπάλληλοι που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ν.2812/00

  σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει ρητά να προβλεφθεί ότι αναβιώνει το καθεστώς αξιολόγησης του ν. 2812/00 με σχετική αναφορά στο άρθρο 28 παρ. 4 του παρόντος νομοσχεδίου ή να επαναληφθεί η διάταξη της παρ 5 του άρθρου 7 του ν 4024/11

  Πάντως δεν θα πρέπει να δημιουργείται ασάφεια.

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 15:41 | Θείος

  Μα φυσικά οι καθηγητές – δάσκαλοι θα πρέπει να κρίνονται από το αποτέλεσμα της εργασίας τους πάνω στα παιδιά κατά κύριο λόγο (80%) και κατά δεύτερο λόγο (20%) από τα υπόλοιπα προσόντα τους!
  Αλλά πώς θα κριθούν εάν δεν γίνονται τυχαίες επιθεωρήσεις εντός της τάξης κατά την παράδοση, δεν συμπληρώνονται ανώνυμα αξιολογικά φύλα από γονείς και ίσως μαθητές και δεν λαμβάνονται υπόψη οι τελικές τους επιδόσεις σε γραπτά διαγωνίσματα αξιολογούμενα από κληρωτούς εκπαιδευτικούς άλλων νομών;

 • 7 Δεκεμβρίου 2015, 08:28 | Σπύρος

  Στις εξαιρέσεις του Νόμου και αναφορικά με την εξαίρεση στον τρόπο επιλογής προισταμένων πρέπει να υπάρχει ρητή πρόβλεψη για την διατήρηση σε ισχύ του ειδικού συστήματος επιλογής προισταμένων φύλαξης στα Καταστήματα Κράτησης της Χώρας, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ Α’ αρ. φυλ. 53/12-3-2013 (Π.Δ. 24/2012).

 • 5 Δεκεμβρίου 2015, 11:44 | Νίκος Θηβαίος

  Θα συμφωνησω με τον παραπανω χρήστη. Έτσι θα πρότεινα διεξαγωγή πανελλαδικών εξετάσεων ,όχι ανταγωνιστικού-βαθμοθυρικου χαρακτηρα αλλά με θέματα που να δίνουν έμφαση στην κριτική ικανοτητα,το ήθος του εξεταζόμενου και τέλος το γνωσιακό του επιπεδο. Η διαδιδικασια της βαθμολόγησης να είναι η ίδια με αυτήν των πανελλαδικων. Ακόμη θα πρότεινα την σύσταση κλιμακίων που ,απροειδοποίητα να εισέρχονται σε διδακτικές αίθουσες αλλά και στους προαυλιους χώρους των σχολείων,καθώς και τα δυο μαρτυρούν το επίπεδο εκπαίδευσης που παρέχεται απο τον κάθε εκπαιδευτικό. Λαμβάνοντας λοιπον υπόψην όλα τα παραπανω,να αξιολογούνται ανάλογα οι πλεον αναγκαίοι και κρίσιμοι δημόσιοι υπάλληλοι,οι εκπαιδευτικοι. Ας μας εξηγήσει κάποιος με ποιο σκεπτικό εξαιρείται ο συγκεκριμένος ,νευραλγικός για την αναπτυξη της χώρας, κλαδος

 • 2 Δεκεμβρίου 2015, 20:23 | ΜΠ

  Τι θα γινει με τους εκπαιδευτικους;Νομιζω οτι ειναι ο βασικοτερος κλαδος που απαιτει αξιολογηση και οχι απο συναδελφους αλλα απο το αποτελεσμα…