• Σχόλιο του χρήστη 'ελενη' | 26 Αυγούστου 2016, 11:04

    Άρθρο 29 Χρόνος έναρξης ισχύος διορισμού Γενικού Γραμματέα, Ειδικών Συμβούλων και Συνεργατών Δημάρχων "Οι αποφάσεις δημάρχων που αφορούν στο διορισμό Γενικών Γραμματέων Δήμων, Ειδικών Συμβούλων, Επιστημονικών Συνεργατών, Ειδικών Συνεργατών, σύμφωνα με τα άρθρα 161 και 163 του ν. 3584/2007, ισχύουν από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης και όχι από την ημερομηνία δημοσίευσης της στο ΦΕΚ, εφόσον αυτή πραγματοποιείται εντός δύο μηνών." θα πρέπει να διατυπωθεί οτι η διάταξη του άρθρου ισχύει από την τρέχουσα δημοτική περίοδο, ήτοι 1/9/2014 - 31/8/2019 και εφεξής. Διαφορετικά όλοι όσοι έχουν τοποθετηθεί από την έναρξη της δημοτικής περιόδου πάλι δεν μπορέσουν να πληρωθούν τα δεδουλευμένα του.