• Σχόλιο του χρήστη 'Παλιογιάννης Νίκος' | 27 Αυγούστου 2016, 11:08

    Στο Άρθρο 105 Μισθώσεις περιπτέρων Συμφωνώ απόλυτα με την παράγραφο 1 και 2. Στην παράγραφο 3, «Κατόπιν αιτήματος του μισθωτή, η μίσθωση παρατείνεται αυτοδικαίως πέραν του χρόνου λήξης της για μία μόνο φορά έως την έκδοση νέας πράξης παραχώρησης ή την κατάργηση της θέσης και για χρονικό διάστημα που, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Παράταση χωρεί και για μισθώσεις που έχουν λήξει κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος, εφόσον ο μισθωτής εξακολουθεί να βρίσκεται στο μίσθιο.» Θεωρώ άστοχη και άνευ ουσίας την 3 παράγραφο έτσι ως έχει, όταν αφενός το ανώτερο χρονικό διάστημα είναι δεσμευτικό στο ένα έτος και αφετέρου ως προς το ελάχιστο, ενδέχεται να είναι και για ένα μήνα, αν στο διάστημα αυτό υπάρξει απόφαση για παραχώρηση ή κατάργηση της θέσης του περιπτέρου!!! Προτείνω να έχει σειρά προτίμησης ο υπάρχων μισθωτής, τουλάχιστον για την πρώτη πράξη παραχώρησης, με το τρέχον μίσθιο, όταν στις περισσότερες των περιπτώσεων η ενασχόληση με το περίπτερο προϋπάρχει χρόνια.