• Σχόλιο του χρήστη 'Χατζησίμος Ευαγγελος' | 27 Αυγούστου 2016, 21:31

    1. Η παράγραφος 1 πρέπει να ανδιατυπωθει ως εξης: Οι μουσικοί, το καλλιτεχνικό προσωπικό και τα μέλη των ορχηστρικών συνόλων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, κατατάσσονται αυτοδίκαια και άμεσα στις ειδικές κατηγορίες, Αρχιμουσικός, Εξάρχων, Κορυφαίος Α, Κορυφαίος Β, Μουσικός, και η κατάταξη αυτή θα αποτυπωθεί στον ΟΕΥ εντός έξι μηνών από την δημοσίευση του παρόντος. Το οργανόγραμμα αυτό πρέπει να ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα που ισχύουν στις συμφωνικές ορχήστρες και μπάντες (ΚΟΑ – ΚΟΘ – ΕΛΣ) (αρ.1 Π.Δ. 315/92). 2 Η παράγραφος 3 πρέπει να αναδιατυπωθει ως εξής:Ο μηνιαίος βασικός μισθός των κατηγοριών Αρχιμουσικός, Εξάρχων, Κορυφαίος Α΄, Κορυφαίος Β΄, Μουσικός, καθορίζεται, σύμφωνα με το βασικό μισθό της κατηγορίας του Μουσικού (ΔΕ,ΤΕ, όπως αυτός έχει οριστεί σύμφωνα με τη παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47Α΄) ή ΠΕ) βάσει του νέου μισθολογίου, ο οποίος και πολλαπλασιάζεται με βάση τους παρακάτω συντελεστές ανά κατηγορία και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα του ευρώ: Αρχιμουσικός …………………….. 1,45 Εξάρχων ..…………………….1,40 Κορυφαίος Α` …………………… 1,30 Κορυφαίος Β` ……………………… 1,25 Μουσικός …………………………1,00.