Άρθρο 116 Ρύθμιση μισθολογικών ζητημάτων των μουσικών Ο.Τ.Α.

1.Οι μουσικοί, το καλλιτεχνικό προσωπικό και τα μέλη των ορχηστρικών συνόλων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, κατατάσσονται στις ειδικές κατηγορίες, Αρχιμουσικός, Εξάρχων, Κορυφαίος Α, Κορυφαίος Β, Μουσικός, βάσει οργανογράμματος το οποίο και θα διαμορφωθεί από τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα που ισχύουν στις συμφωνικές ορχήστρες και μπάντες (ΚΟΑ – ΚΟΘ – ΕΛΣ).
2. Στο υπό διαμόρφωση οργανόγραμμα λαμβάνεται υπόψη και κατατάσσονται αυτοδικαίως στις ως άνω ειδικές κατηγορίες, οι μουσικοί με βάση τα καθήκοντα τους, είτε όπως αυτά ορίζονται στην πρόσληψή τους, είτε από τυχόν ανάθεση με οποιονδήποτε τρόπο σχετικών καθηκόντων, είτε όταν εν τοις πράγμασι διαπιστώνεται άσκηση σχετικών καθηκόντων των ως άνω οριζομένων ειδικών κατηγοριών. Σε μουσικό σύνολο μέχρι δέκα (10) άτομα ορίζεται υποχρεωτικά ένας αρχιμουσικός, ένας κορυφαίος Α΄ και ένας κορυφαίος Β΄. Στα άνω των δέκα ατόμων μουσικά σύνολα ορίζεται ένας αρχιμουσικός, ένας κορυφαίος Α΄ και ένας κορυφαίος Β, ανά οικογένεια μουσικών οργάνων.
3. Ο μηνιαίος βασικός μισθός των κατηγοριών Αρχιμουσικός, Εξάρχων, Κορυφαίος Α΄, Κορυφαίος Β΄, Μουσικός, καθορίζεται, σύμφωνα με το βασικό μισθό της κατηγορίας του Μουσικού, όπως αυτός έχει οριστεί σύμφωνα με τη παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47Α΄) και βάσει του νέου μισθολογίου, ο οποίος και πολλαπλασιάζεται με βάση τους παρακάτω συντελεστές ανά κατηγορία και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα του ευρώ:
Αρχιμουσικός …………………….. 1,45
Εξάρχων ..…………………….1,40
Κορυφαίος Α` …………………… 1,30
Κορυφαίος Β` ……………………… 1,25
Μουσικός …………………………1,00
4. Όπου δεν παρέχεται από την υπηρεσία μουσικό όργανο, χορηγείται στους μουσικούς, οι οποίοι για την εκτέλεση της εργασίας τους υποχρεούνται να χρησιμοποιούν μουσικό όργανο της ιδιοκτησίας τους, ειδικό επίδομα οργάνου για τη συντήρηση και την επισκευή του, το οποίο και ορίζεται στα πενήντα ευρώ (50 € ), μηνιαίως.
Στις επαγγελματικές δημοτικές χορωδίες οι μουσικοί (χορωδοί) προσλαμβάνονται ως ΤΕ και κατατάσσονται, όπως και οι ήδη υπηρετούντες, ως κορυφαίοι Β΄ και λαμβάνουν επίδομα φωνής (οργάνου), το οποίο και ορίζεται στα πενήντα ευρώ (50 € ), μηνιαίως.
5. Σε περίπτωση που για την ανανέωση και το συνεχή εμπλουτισμό των συναυλιών της ορχήστρας χορηγείται στους Αρχιμουσικούς, αντί του επιδόματος μουσικού οργάνου, επίδομα βιβλιοθήκης, το επίδομα της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, δεν χορηγείται .
6. Οι θέσεις των ως άνω υπηρετούντων υπαλλήλων, μετά τις προβλεπόμενες αυτοδίκαιες κατατάξεις, ορίζονται ως οργανικές και αποτυπώνονται στο Ο.Ε.Υ. κάθε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, εντός της ως άνω οριζόμενης αποκλειστικής προθεσμίας των έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του Β΄ Κεφαλαίου του ν. 4354/2015 (Α’176).

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 17:59 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΟΛΟΧΑΣ

  Να νομοθετηθει αμεσα το θέμα του ωραρίου των μουσικών στους Ο.Τ.Α. που ειναι εκπαιδευτικοί στα Δημοτικά ωδεία,το ΒΔ 16/1966 είναι ξεκάθαρο και ορίζει πλήρες ωράριο απασχόλησης τις 30 ώρες διδασκαλίας καθώς και η τήρηση του διδακτικού έτους όπως ορίζει το άρθρο 7 του ΦΕΚ 229/Α/1957.Δυστυχως υπάρχουν δήμοι που αυθαιρετούν προκαλώντας σοβαρές ζημιές στους εργαζομένους όπως περικοπες μισθοδοσιας

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 17:52 | ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

  Θα ήθελα να θυμίσω σε όλους ότι οι μουσικοί που εργάζονται στα Μουσικά Σύνολα των ΟΤΑ είναι ισάξιοι αυτών του Δημοσίου.Τα όργανα που με πολλές θυσίες έχουν αγοράσει και χρησιμοποιούν στην εργασία τους είναι τα ίδια σε ποιότητα πολλές φορές και καλύτερα από αυτά που χρησιμοποιούνται στα μουσικά σύνολα του δημοσίου. Τα Μουσικά σύνολα ορίζονται από το ρεπερτόριο των έργων που καλούνται να ερμηνεύουν μέσα από τα οποία πηγάζουν ο αριθμός των μουσικών του συνόλου και οι ειδικότητες των οργάνων γι αυτό και υπάρχουν πολλών μορφών και ειδών μουσικά σύνολα. Ο τρόπος λειτουργίας των εργαζομένων αλλά και οι απαραίτητες θέσεις ευθύνης του Αρχιμουσικού, των Κορυφαίων Α,Β και Μουσικού εμπεριέχονται σε κάθε μορφή και είδος μουσικού συνόλου.Το προσωπικό αυτό, οι μουσικοί των ΟΤΑ λειτουργούν με τον ίδιο ή ανάλογο τρόπο με τα μουσικά σύνολα του δημοσίου. Όμως τα εργασιακά δικαιώματα του καλλιτεχνικού προσωπικού των ΟΤΑ δηλαδή οι μουσικοί που έχουν προσληφθεί ως μέλη σε μουσικά σύνολα των ΟΤΑ μέχρι τώρα ήταν στο σκοτάδι. Δεν μπορώ να καταλάβω πως μέσα από την παραπληροφόρηση,με τερτήπια και τεχνάσματα κάποιοι προσπαθούν να αλλοιώσουν το νόημα της συγκεκριμένης διάταξης. Θέλω να συγχαρώ τον Υπουργό κ.κ. Κουρουμπλή Π., το επιτελείο του αλλά και τα μέλη της Κυβέρνησης για την προσπάθεια που κάνουν να φτιάξουν μία νέα Ελλάδα κόντρα στα μονοπώλια κόντρα με τους διαπλεκόμενους και τα κάθε είδους μαγαζάκια πολιτικά, οικονομικά και συνδικαλιστικά, να τους ευχηθώ καλή επιτυχία στο έργο τους που τόσο το έχουμε ανάγκη όπως φαίνεται και μέσα από τη συγκεκριμένη ρύθμιση.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 13:07 | Πρόκος Πέτρος

  Η πρόβλεψη για τους Κορυφαίους από πού προκύπτει; Για τις συμφωνικές Ορχήστρες υπάρχει το προηγούμενο των Κρατικών Ορχηστρών, συνεπώς η ρύθμιση πρέπει να λέει ρητά για το Π.Δ. 315/92 και όχι γενικά για τα διεθνή πρότυπα. Όμως για τα υπόλοιπα σύνολα; Υπάρχει κανόνας; Προφανώς και όχι. Άρα για πρώτη φορά στην Ελληνική πραγματικότητα ρυθμίζονται οι Κορυφαίοι στις φιλαρμονικές, τις χορωδίες και άλλα πιθανών μουσικά σχήματα.
  Είναι πάντως καλλιτεχνική ανάγκη σε κάθε οικογένεια οργάνων να υπάρχει ένας που θα παίζει 1ο όργανο (και τα soli) και θα έχει την καλλιτεχνική εποπτεία και επιμέλεια της ομάδας του. Αυτός θα πρέπει να είναι ο Κορυφαίος Α ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών του μουσικού συνόλου που η διάταξη διαχωρίζει και τιμωρεί τα μικρά σχήματα.
  Επιπλέον ο Κορυφαίος Β δεν είναι αναπληρωτής του Α όπως εννοεί η ρύθμιση. Θα πρέπει οι υπόλοιποι που παίζουν 1ο όργανο (που έχουν δηλαδή σχεδόν την ίδια δυσκολία με τον Α), να είναι Κορυφαίοι Β. Ακόμα θα πρέπει να είναι Κορυφαίοι Β και όσοι παίζουν μουσικά όργανα των οποίων τα μουσικά μέρη είναι ίδια, όπως είναι τα αλτικόρνα ,ευφώνια ή οι τούμπες. Δεν διαχωρίζονται δηλαδή σε 1α, 2α, 3α, αλλά παίζουν όλοι μέρη όμοιας δυσκολίας και όχι πιο εύκολα ή πιο απλά όπως τα όργανα που τα μέρη τους διαχωρίζονται όπως είναι οι 2ες – 3ες τρομπέτες, τα 2α -3α κλαρινέτα τα 2α – 3α κόρνα κ.α.
  Τέλος σε κάθε περίπτωση για όλες τις ειδικότητες ευθύνης θα πρέπει να πληρούν το προσοντολόγιο του ΠΔ 476/81. Είναι δυνατόν να γίνει κάποιος Αρχιμουσικός,  Εξάρχων ή Κορυφαίος, χωρίς προσόντα; Έτσι θέλετε το Δημόσιο; Ότι δηλώσεις είσαι; Θεωρώ ότι πρόκειται για παράλειψη και όχι για μεθόδευση.
  Ευχαριστώ

  Πέτρος Πρόκος, Διευθυντής Φιλαρμονικής Δήμου Χαλκιδέων

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 12:44 | ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Οι μουσικοί των ΟΤΑ , ως υπάλληλοι, προσλαμβάνονται σύμφωνα με το ν.2190/94, Καιφ.Γ, αρ.14, παρ. 2θ, σε συνδυασμό με το ν.3584/07, αρ. 223, παρ.5, το ΠΔ 524/81 και το ΠΔ 476/81. Προσλαμβάνονται δηλαδή μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, με απαιτούμενα τα γενικά προσόντα των λοιπών υπαλλήλων του Δημοσίου, επιπλέον δε και ειδικά τυπικά προσόντα όπως και για όλους του ΤΕ και ΠΕ υπαλλήλους του Δημοσίου
  Έως σήμερα οι αποδοχές τους προβλέπονται όπως των περισσοτέρων υπαλλήλων του Δημοσίου, σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο, την εκπαιδευτική κατηγορία εκάστου, την οικογενειακή του κατάσταση κλπ
  Στην Ελλάδα δεν υπάρχει περιγραφή θέσης ή ρόλου των υπαλλήλων γενικά αλλά ούτε των μουσικών ειδικά. Η εσωτερική οργάνωση κάθε συνόλου, προβλέπεται να γίνεται από τον προϊστάμενο αυτού όπως και για όλους τους υπαλλήλους.
  Καθ’όλη τη διάρκεια του εργασιακού βίου, οι μουσικοί εξελίσσονται βαθμολογικά (ν.4369/165) και μισθολογικά (4354/15) όμοια με τους λοιπούς υπαλλήλους. Όταν δε οι συνθήκες το επιτρέπουν ή το απαιτούν αλλάζουν μουσική ειδικότητα προς εξυπηρέτηση του μουσικού συνόλου. Υπάρχουν περιπτώσεις μουσικών που ελλείψει Αρχιμουσικών, ασκούν σχετικά καθήκοντα, αλλά και περιπτώσεις μουσικών που εκτελούν διαφορετικά μέρη οργάνων, όταν αντικαθιστούν π.χ. ασθενή συνάδελφο τους.
  Αυτά για την αποκατάσταση της αλήθειας σε σχέση με την αιτιολογική έκθεση.
  Να ζητάμε το δίκαιο και το λειτουργικό ευθέως και όχι κάποιοι εκμεταλευόμενοι την δικαιολογημένη άγνοια των υπηρεσιακών παραγόντων, να κατασκευάζουν τεχνητά προβλήματα για τις λύσεις που επιδιώκουν.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 11:50 | Ιωαννίδης Κωνσταντίνος

  θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την κυβέρνηση που επιτέλους κάποιος τολμάει να δώσει λύση στα επί δεκαετίας άλυτα προβλήματα των μουσικών των ΟΤΑ. Είναι μία δίκαιη ρύθμιση διότι τόσα χρόνια ενώ αξιοκρατικά εκτελούσαμε τα χρέη των θέσεων του Αρχιμουσικού, του Κορυφαίου Α, του Κορυφαίου Β, και του Μουσικού όπως προκύπτει από τις ανάγκες των μουσικών έργων που παίζουμε δεν ήταν νομοθετημένες με αποτέλεσμα να δημιουργούνται δυσλειτουργίες, προβλήματα και να αντιμετωπιζόμαστε και να αμειβόμαστε σαν ανειδίκευτο προσωπικό.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 11:57 | νικος παναγιωτιδης

  επιτελους υστερα απο σειρα ετων το υπες προσπαθει με αυτο το αρθρο να βαλει ταξη στα εργασιακα ζητηματα του καλλιτεχνικου προσωπικου των οτα !

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 11:20 | Παπαδοπούλου Αναστασία

  Για πρώτη φορά στα Ελληνικά δεδομένα ρυθμίζεται το μπάχαλο που επικρατούσε στα μουσικά σύνολα των ΟΤΑ. Μία ρύθμιση που έρχεται να γίνει η βάση πάνω στην οποία θα ξεκαθαριστούν εργασιακά και καλλιτεχνικά προβλήματα που ταλανίζουν τον κλάδο μας χρόνια ολόκληρα. Εμείς οι μουσικοί, το καλλιτεχνικό προσωπικό των ΟΤΑ μέλη ορχηστρικών συνόλων τόσα χρόνια διεκδικούμε τα αυτονόητα έχοντας την ίδια δομή και λειτουργία με τις ορχήστρες του δημοσίου αλλά κανείς δεν έδινε λύση στα προβλήματα μας. Συγχαρητήρια στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και τις Διοικητικές υπηρεσίες του.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 11:05 | Σέργιος Μαγιάτης

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ Ο.Τ.Α.

  (Π.Ε.Μ. – Ο.Τ.Α.)

  Έτος ίδρυσης: 1998, Αρ. αποφ. Πρωτ. Αθηνών: 240/1998

  Μέλος του Ε.Κ.Α. και της Π.Ο.Κ.Π.-Ο.Τ.Α. Έδρα: Αθήνα. Δ/ση: Σταδίου 61, β΄ορ. Γρ. 10

  Web site: http://www.pem-ota.gr , e mail : kostassainis@gmail.com

  Τηλ: 6985087532 (πρόεδρος), 6977256675 (γεν. γραμματέας)

  210-3235095, Fax:210-3235065

  ΠΡΟΣ: Υπουργό Εσωτερικών

  κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή

  ΚΟΙΝ: Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Ιωάννη Μπαλάφα

  Αρ. Πρωτ:873 Αθήνα 25-8-2016

  ΘΕΜΑ: Ρυθμίσεις εργαζομένων μουσικών σε μουσικά σύνολα ΟΤΑ

  Σχετικά με το με το αντικείμενο του θέματος και κατόπιν ανταλλαγής απόψεων με θεσμικούς, υπηρεσιακούς παράγοντες και νομικούς σας συμβούλους, επανακαταθέτουμε συνολική πρόταση – πρόβλεψη

  Ρυθμίσεις θεμάτων μουσικών, ορχηστρικών μουσικών συνόλων ΟΤΑ

  Άρθρο 1

  ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΟΤΑ

  1. Κάθε σύνολο υπαλλήλων ειδικοτήτων μουσικών ή χορωδών, του αρ.1 του ΠΔ 476/81, που εργάζεται ομαδικά, προετοιμάζεται και εμφανίζεται υπό τη μουσική διεύθυνση μαέστρου, με ενιαία ενδυμασία και κατόπιν εντολής του οικείου ΟΤΑ, εφεξής νοείται και καθίσταται ως ορχηστρικό μουσικό σύνολο του οικείου ΟΤΑ και ονομάζεται σύμφωνα με την φύση της εργασίας των μουσικών που το αποτελούν (π.χ. συμφωνική ορχήστρα, φιλαρμονική ορχήστρα, χορωδία, big band, ορχήστρα εγχόρδων, ορχήστρα λαϊκής μουσικής κ.α.).

  2. Οι θέσεις των υπηρετούντων υπαλλήλων, μετά και τις προβλεπόμενες κατωτέρω αυτοδίκαιες συστάσεις και κατατάξεις (χωρίς διαδικασία μετάταξης), προβλέπονται ως οργανικές και αποτυπώνονται στον ΟΕΥ του κάθε φορέα, στην πρώτη τροποποίηση αυτού και εντός ενός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος.

  3. Ομοίως αναφέρεται στον ΟΕΥ και το μουσικό σύνολο κάθε φορέα ως οργανική μονάδα.

  Άρθρο 2

  ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΙ

  1. Οι θέσεις των υπηρετούντων υπαλλήλων Αρχιμουσικών (ή Δ/τών Ορχηστρών, Φιλαρμονικών &

  Χορωδών) προβλέπονται ως οργανικές και αποτυπώνονται στον ΟΕΥ του κάθε φορέα, ως ανωτέρω.

  2. Σε μουσικά σύνολα που δεν υπηρετούν υπάλληλοι ειδικότητας Αρχιμουσικού, ή όμοιας ειδικότητας του αρ.1 του ΠΔ 476/81, συστήνονται αυτοδίκαια οργανικές θέσεις αρχιμουσικών και κατατάσσονται αυτοδίκαια, με διαπιστωτική πράξη από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο, όσοι υπηρετούντες υπάλληλοι μουσικοί πληρούν τα προσόντα του αρ.1 του ΠΔ 476/81, και ασκούν αποδεδειγμένα τα καθήκοντα του Αρχιμουσικού στα μουσικά σύνολο αυτά.

  Άρθρο 3

  ΕΞΑΡΧΟΝΤΕΣ – ΚΟΡΥΦΑΙOI ΜΟΥΣΙΚOI – ΜΟΥΣΙΚΟΙ

  1. Στις συμφωνικές ορχήστρες, συστήνονται αυτοδίκαια θέσεις Εξαρχόντων, Κορυφαίων Μουσικών Α

  & Β και Μουσικών κατ’ αναλογία του αρ.1 του Π.Δ. 315/92 για τις κατηγορίες 2, 3 4 & 5. Στις θέσεις των Εξαρχόντων και των Κορυφαίων Μουσικών κατατάσσονται αυτοδίκαια με διαπιστωτική πράξη από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο, κατόπιν της θετικής εισήγησης της πλειοψηφίας των

  εργαζομένων στην ίδια οικογένεια οργάνων, όσοι υπηρετούντες υπάλληλοι μουσικοί πληρούν τα προσόντα του αρ. 1, παρ. δ. του ΠΔ 476/81 και ασκούν αποδεδειγμένα καθήκοντα εξάρχοντα ή κορυφαίου μουσικού στα μουσικά σύνολο αυτά. Οι υπόλοιπες θέσεις παραμένουν θέσεις μουσικών. 2. Στα λοιπά μουσικά σύνολα, συστήνονται αυτοδίκαια θέσεις κορυφαίων μουσικών Α & Β, ως εξής:

  – Μία θέση κορυφαίου μουσικού Α ανά ομάδα – οικογένεια μουσικών οργάνων ή μεμονωμένο μουσικό όργανο. Στις θέσεις αυτές κατατάσσονται αυτοδίκαια με διαπιστωτική πράξη από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο, κατόπιν της θετικής εισήγησης της πλειοψηφίας των εργαζομένων στην ίδια οικογένεια οργάνων οι υπάλληλοι μουσικοί που πληρούν τα προσόντα του αρ. 1, παρ. δ. του ΠΔ 476/81, εκτελούν μουσικά μέρη 1ου οργάνου και ασκούν αποδεδειγμένα την καλλιτεχνική εποπτεία στην ομάδα – οικογένεια του οργάνου τους ή είναι μοναδικοί στα μουσικό όργανά τους, στα μουσικά σύνολο αυτά.

  – Ισάριθμες θέσεις κορυφαίων μουσικών Β για τους λοιπούς μουσικούς που πληρούν τα προσόντα του αρ. 1, παρ. δ. του ΠΔ 476/81 και εκτελούν αποδεδειγμένα μουσικά μέρη 1ου οργάνου ή για τους μουσικούς των οποίων η οικογένεια των μουσικών τους οργάνων προβλέπεται να εκτελεί όμοια μουσικά μέρη (π.χ. ευφώνια ή χορωδοί όμοιων φωνών) – Οι υπόλοιπες θέσεις παραμένουν θέσεις μουσικών.

  3. Σε περίπτωση διαφωνίας του αρμόδιου προς διορισμό όργανο και της πλειοψηφίας των εργαζομένων στην ίδια οικογένεια οργάνων, περί της άσκησης των ανωτέρω καθηκόντων, λαμβάνεται υπόψη η γνώμη των εκπροσώπων των εργαζομένων στο συγκεκριμένο μουσικό σύνολο και σε περαιτέρω διαφωνία η γνώμη του/ων Αρχιμουσικού/ων του μουσικού συνόλου αυτού.

  Άρθρο 4

  ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΓΟΡΑΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Ή ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

  Για τους υπαλλήλους ειδικότητας κορυφαίου μουσικού και μουσικού, μονωδού και αρχιμουσικού (ή όμοιας ειδικότητας του αρ.1 του ΠΔ 476/81) προβλέπεται επίδομα αγοράς – συντήρησης μουσικού οργάνου, ή φωνής ή βιβλιοθήκης αντίστοιχα, ποσού 150,00 ευρώ μηνιαίως

  Άρθρο 5

  ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  1. Καθορίζονται οι παρακάτω μισθολογικοί συντελεστές, με βάση τον προβλεπόμενο Βασικό Μισθό

  (Β.Μ) του κλιμακίου της εκπαιδευτικής κατηγορίας (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) του κάθε υπάλληλου μουσικού σύμφωνα με τα τυπικά του προσόντα και το ν.4354/2015

  – Μουσικός: Β.Μ. (ΠΕ ή ΤΕ, ή ΔΕ)

  – Κορυφαίος μουσικός Β : Β.Μ. Χ 1,25

  – Κορυφαίος μουσικός Α : Β.Μ. Χ 1,30

  – Εξάρχων Μουσικός : Β.Μ. Χ 1,40

  – Αρχιμουσικός ή όμοιας ειδικότητας: Β.Μ. Χ 1,45

  2. Οι ανωτέρω ειδικές κατηγορίες μουσικών αλλά και οι λοιποί μουσικοί των ΟΤΑ που

  καταλαμβάνονται από τις διατάξεις τουαρ.16 του ν. 1256/82 όπως τροπ. με το άρ. 40 του ν.1543/85, εξαιρούνται του αρ. 25, παρ.10 του ν.4354/2015(Α’176).

  3. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του Β΄ Κεφαλαίου του ν. 4354/2015

  Σας γνωρίζουμε ότι αναμένουμε την αιτηθείσα συνάντηση μαζί σας, ως το πολυπληθέστερο σωματείου που νομιμοποιείται να εκπροσωπεί τον κλάδο των μουσικών των ΟΤΑ.

  Για το Δ.Σ.

  Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

  ΙΩΑΝΝΗΣ – ΣΕΡΓΙΟΣ ΜΑΓΙΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΪΝΗΣ

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 11:28 | Γιώργος Καλαϊτζής

  Είμαι Μέλος ορχηστρικών συνόλων πάνω από 30 (τριάντα χρόνια) και 26 ( είκοσι έξι) χρόνια Αρχιμουσικός στο Δήμο Χαλανδρίου . Θέλω να δώσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στον Υπουργό κκ Παναγιώτη Κουρουμπλή που επί τέλους έκανε για τις ορχήστρες των ΟΤΑ αυτή την ρύθμιση , που εδώ και τριάντα χρόνια προσπαθούμε να πετύχουμε .Μιά ρύθμιση που αναδεικνύει το ρόλο και την ευθύνη στην ορχήστρα του κάθε μουσικού.Το Σχόλιο σας θα δημοσιευθεί μόλις ελεγχθεί απο τον διαχειριστή.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 11:56 | Γιώργος Καλαϊτζής

  Είμαι Μέλος ορχηστρικών συνόλων πάνω από 30 (τριάντα χρόνια) και 26 ( είκοσι έξι) χρόνια Αρχιμουσικός στο Δήμο Χαλανδρίου . Θέλω να δώσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στον Υπουργό κκ Παναγιώτη Κουρουμπλή που επί τέλους έκανε για τις ορχήστρες των ΟΤΑ αυτή την ρύθμιση , που εδώ και τριάντα χρόνια προσπαθούμε να πετύχουμε .Μιά ρύθμιση που αναδεικνύει το ρόλο και την ευθύνη στην ορχήστρα του κάθε μουσικού.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 10:42 | Μπάμπης Παλιός

  Περί της άσκησης καθηκόντων Κορυφαίων (γιατί για αρχιμουσικούς είναι πιο απλό) ποιος θα το βεβαιώσει. Ακολούθως ποιος θα κάνει την κατάταξη; Δεν θα πρέπει κάτι να προβλεφθεί; Αλλιώς δεν θα το κάνει κανείς και ο νόμος θα μείνει στα χαρτιά! Εκείνο το «εν τοις πράγμασι» ξέρετε τι θα επιφέρει; Χάος! Επειδή όλοι έχουμε προσληφθεί ή διοριστεί ως μουσικοί, δεδομένης της αύξησης μισθού και αφού δεν προβλέπονται τυπικά προσόντα για τις θέσεις, όλοι θα τρέξουμε να δηλώσουμε ότι τώρα μπορώ και εγώ να είμαι Κορυφαίος και Αρχιμουσικός και τα πάντα όλα. Τίποτα άλλο αν δεν διορθώσετε, παρακαλώ προβλέψτε τη διαδικασία ανάδειξης των Κορυφαίων. Τουλάχιστον για να μην το κάνουν οι διοικητικοί προϊστάμενοι μας που δεν γνωρίζουν τίποτα από μουσική και θα επιλέξουν τους ημετέρους τους, υποχρεώστε μας ανά ομάδα οργάνων να αναλάβουμε την ευθύνη να υποδείξουμε εμείς τους Κορυφαίους μας. Μπορεί να αναστατωθούμε μια φορά αλλά μετά θα είμαστε υπεύθυνοι της επιλογής μας και δεν θα διατηρείται τριβή με τις Υπηρεσίες μας. Επιπλέον το σωματείο μας δεν μπορεί να έχει λόγο; Το ζήτημα είναι εξίσου εργασιακό και καλλιτεχνικό. Ένα σωματείο καλλιτεχνών θεωρώ ότι είναι η ορθότερη επιλογή να επιβεβαιώσει την επιλογή της κάθε οικογένειας οργάνων για τους Κορυφαίους της.

  Παλιός Χαράλαμπος, Μουσικός Φιλαρμονικής Ηρακλείου Κρήτης

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 03:02 | Χριστόδουλος Ιωνάς

  Στο πλαίσιο των αρχών της ισονομίας και της ίσης μεταχείρισης, οι μουσικοί, το καλλιτεχνικό προσωπικό, τα μέλη των ορχηστρικών συνόλων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού κλπ, πρέπει να καταταχθούν σύμφωνα με τα προσόντα τους, τα οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνα με όσα ορίζει το Προεδρικό Διάταγμα 476/81 το οποίο ισχύει, εφόσον δημιουργηθούν αρχικά και αποτυπωθούν στον κάθε ΟΕΥ όλες οι θέσεις που αντιστοιχούν στο κάθε ορχηστρικό σύνολο και όχι με αναθέσεις, διαπιστώσεις, κληρώσεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σε «νέες», «ειδικές» ή άλλες «σχετικές» κατηγορίες.

  Στις ήδη υπάρχουσες (παλιές) και συγκεκριμένες κατηγορίες του ΠΔ 476/81 οι οποίες δεν έχουν εφαρμοστεί ποτέ μέχρι σήμερα, υπάρχει ακόμα ο Διευθυντής Φιλαρμονικής και ο Διευθυντής Χορωδίας (οι οποίοι δεν αναφέρονται καθόλου στη συγκεκριμένη ρύθμιση).

  Επίσης υπάρχει μόνο Κορυφαίος – Χωρίς Α και Β – με συγκεκριμένα προσόντα – χωρίς εξαιρέσεις – που το συγκεκριμένο ΠΔ ορίζει, καθώς ο νομοθέτης είχε προβλέψει ότι δεν μπορεί να υπάρχει διάκριση σε μια ομάδα όπου όλοι κάνουν την ίδια δουλειά.

  Σύμφωνα με το ΠΔ 315/92 το οποίο αναφέρεται στις Κρατικές ορχήστρες (τις οποίες επικαλείστε στη συγκεκριμένη ρύθμιση), θα πρέπει οι αντίστοιχες ορχήστρες των Ο.Τ.Α. να έχουν τον ίδιο αριθμό κορυφαίων Α ή Β στην κάθε κατηγορία «όπως ισχύει» χωρίς περικοπές ή περιορισμούς στον αριθμό.

  Στο ̟πλαίσιο των αρχών της ισονομίας και της ίσης μεταχείρισης, στις επαγγελματικές δημοτικές χορωδίες οι χορωδοί (μουσικοί) θα πρέπει να προσλαμβάνονται ως ΤΕ εφόσον κατέχουν τα ανάλογα προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47Α΄), τα οποία είναι πτυχίο ή δίπλωμα μουσικής ειδίκευσης και απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.

  Αυτό θα πρέπει να αποτυπωθεί ξεκάθαρα όπως επίσης και το γιατί οι χορωδοί πρέπει να είναι κάτι άλλο διαφορετικό από τους υπόλοιπους (Κορυφαίοι Β), όταν αυτό δεν προκύπτει από καμία διάταξη ή διεθνή πρότυπα που ισχύουν στις συμφωνικές ορχήστρες και μπάντες (ΚΟΑ – ΚΟΘ – ΕΛΣ).

  Ο μηνιαίος βασικός μισθός όλων των κατηγοριών θα πρέπει να καθορίζεται με τους όποιους μισθολογικούς συντελεστές, με βάση τον προβλεπόμενο βασικό μισθό του ανάλογου μισθολογικού κλιμακίου της εκπαιδευτικής κατηγορίας (ΠΕ ΤΕ ΔΕ) του κάθε υπαλλήλου (μουσικού) όπως οι διατάξεις του Β΄ Κεφαλαίου του ν. 4354/2015 (Α’176) ορίζουν.

  Τέλος δεν προκύπτει από διεθνή πρότυπα ή άλλη διάταξη επίδομα βιβλιοθήκης Αρχιμουσικού, δεδομένου του ότι το ρεπερτόριο του κάθε μουσικού συνόλου Ο.Τ.Α. ξεχωριστά, είναι περιουσία του Ο.Τ.Α. (μουσική βιβλιοθήκη), την οποία κατά καιρούς ή τις ανάγκες ανανεώνει, εμπλουτίζει ή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις αναλαμβάνει την ενοικίαση έργων (παρτιτούρες) για κάποιο μουσικό του σύνολο, επωμιζόμενος πάντα το συνολικό κόστος.

  Εν κατακλείδι, το υπ’ αριθμό 116 άρθρο του νομοσχεδίου με τίτλο Ρύθμιση μισθολογικών ζητημάτων των μουσικών Ο.Τ.Α. δεν μπορεί να επικαλείται διατάξεις που ισχύουν (χωρίς όμως να έχουν εφαρμοστεί ποτέ στους μουσικούς των Ο.Τ.Α.) και στη συνέχεια να τις ακυρώνει θέτοντας υπό αμφισβήτηση τις ίδιες διατάξεις.

  Εάν όντως υπάρχει καλή διάθεση θα πρέπει να ισχύσουν τα προαναφερθέντα Προεδρικά Διατάγματα. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα πρέπει να αποσυρθεί το άρθρο (μπορεί να κατατεθεί εκ νέου σε επόμενο νομοσχέδιο) και εφόσον καταργηθούν τα συγκεκριμένα Προεδρικά Διατάγματα, να γίνει εκ’ νέου διαβούλευση (με βάση ένα νέο πλαίσιο) με εκπροσώπους όλου του κλάδου συνολικά, έτσι ώστε να μην υπάρξουν διακρίσεις ή φωτογραφικές ανυπόστατες διατάξεις.

  Χριστόδουλος Ιωνάς
  Μέλος του Συλλόγου Μουσικών της Φιλαρμονικής του Δήμου Αθηναίων

 • 4 Σεπτεμβρίου 2016, 22:12 | Χρυσοστομος Καλιμανης

  Διαβαζω πολυ γκρινια. Ενω θα επρεπαν συγχαρητηρια στο νομοθετη. Σωστη κατευθυνση της ρυθμισης για τα ορχηστρικα συνολα των Δημων. επιτελους αποκτουν κι μπαντες ιεραρχικη δομη οπως και οι υπολοιπες οργανωτικες δομες του Δημοσιου Τομεα.

 • 4 Σεπτεμβρίου 2016, 21:34 | Γκαλίνα Μπράτουσκα

  1) Ανάμεσα στους μουσικούς των ΟΤΑ θα πρέπει να αναφερθούν και συμπεριληφθούν οι καθηγητές μουσικής στα Δημοτικά Ωδεία.

  2) Πλήρες ωράριο εργασίας έως 30 ώρες εβδομαδιαίως σε διδακτικά καθήκοντα (άρθρο 14 παρ.2 του ΒΔ 16/1966) για το εκπαιδευτικό προσωπικό.

  3) Τήρηση του διδακτικού έτους όπως ορίζεται στα άρθρα 7-8 του ΦΕΚ 229/Α/1957.

  4) Νομοθέτηση της απόφασης 1933/2012 του Εφετείου Θεσσαλονίκης, η οποία κατέστη αμετάκλητη με την απόφαση 433/2015 του Αρείου Πάγου στην αναφέρεται ότι οι διατάξεις του ΒΔ που προαναφέραμε « …ως ειδικές, ρυθμίζουσες θέματα αφορώντα τη λειτουργία των ωδείων και τους διδάσκοντες σ’ αυτά, υπερισχύουν αυτών του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, που είναι γενικές και αφορούν όλους τους εργαζόμενους στους ΟΤΑ».

 • 4 Σεπτεμβρίου 2016, 21:17 | Μαρκιόρι Άγγελος

  1) Οι ήδη υφιστάμενες διατάξεις που καθορίζουν το εργασιακό καθεστώς του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης (όπως αυτές αναφέρονται για παράδειγμα στο ΒΔ 16 (ΦΕΚ 7/Α/1966) και στο ΦΕΚ 229/Α/1957) να ισχύσουν και για τα Δημοτικά Ωδεία και τις Δημοτικές Μουσικές Σχολές των Δήμων, των ΝΠΙΔ και των ΝΠΔΔ των ΟΤΑ.

  2) Να διατυπωθεί με σαφήνεια ότι οι ειδικές διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα που αφορούν στη λειτουργία των ωδείων και τους διδάσκοντες σ’ αυτά, υπερισχύουν αυτών του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, που είναι γενικές και αφορούν όλους τους εργαζόμενους στους ΟΤΑ.
  Σχετική απόφαση 433/2015 του Αρείου Πάγου.

 • 4 Σεπτεμβρίου 2016, 21:50 | Μητσάκος Ιωάννης

  Σε ορισμένα σύνολα υπηρετούν περισσότεροι του ενός Αρχιμουσικοί (π.χ. Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων). Στη διάταξη προβλέπεται ένας! Οι άλλοι θα απολυθούν ή θα καταταγούν σε άλλη ειδικότητα? (κορυφαίοι στο όργανό τους ίσως?)
  Σε άλλα μουσικά σύνολα οι Αρχιμουσικοί έφυγαν με σύνταξη και τη θέση καλύπτουν μουσικοί (π.χ. Φιλαρμονική Δήμου Αθηναίων), εκεί τι θα γίνει? Δεν πρέπει να προβλεφθεί να υπάρχει κανονικός Αρχιμουσικός? Πέραν αυτών για τους Αρχιμουσικούς αλλά και για τους κορυφαίους, θα πρέπει να προβλεφθεί ίσως σε άλλο νόμο, τι καθήκοντα έχουν σε σχέση με τους μουσικούς. Γιατί αφού θα πληρώνονται περισσότερο θα νομίζουν ότι είναι και διοικητικοί προϊστάμενοι και αυτό δεν πρέπει να τους επιτραπεί.

  Μουσικός Δήμου Αθηναίων

 • 4 Σεπτεμβρίου 2016, 20:09 | Νάνος Αναστάσιος

  Η πρόβλεψη για σύνολα έως 10 άτομα είναι άδικη. Με ποια κριτήρια τα σύνολα κάτω των 10 εργαζομένων δικαιούνται λιγότερους κορυφαίους; Επιπλέον αν σε ένα σύνολο 11 μουσικών αποχωρήσουν 2, οι επιπλέον των 2 κορυφαίοι τι θα γίνουν; Θα απολυθούν; Θα επιστρέψουν στην ειδικότητα του μουσικού; Ποιος θα το κρίνει; Σε μπελάδες μας βάζετε!
  Νάνος Αναστάσιος, Μουσικός Δημοτικής Φιλαρμονικής Ρόδου

 • 4 Σεπτεμβρίου 2016, 19:20 | ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Οι μουσικοί των ΟΤΑ , ως υπάλληλοι, προσλαμβάνονται σύμφωνα με το ν.2190/94, Καιφ.Γ, αρ.14, παρ. 2θ, σε συνδυασμό με το ν.3584/07, αρ. 223, παρ.5, το ΠΔ 524/80 και το ΠΔ 476/81. Προσλαμβάνονται δηλαδή μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, με απαιτούμενα τα γενικά προσόντα των λοιπών υπαλλήλων του Δημοσίου, επιπλέον δε και ειδικά τυπικά προσόντα όπως και για όλους του ΤΕ και ΠΕ υπαλλήλους του Δημοσίου
  Έως σήμερα οι αποδοχές τους προβλέπονται όπως των περισσοτέρων υπαλλήλων του Δημοσίου, σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο, την εκπαιδευτική κατηγορία εκάστου, την οικογενειακή του κατάσταση κλπ
  Στην Ελλάδα δεν υπάρχει περιγραφή θέσης ή ρόλου των υπαλλήλων γενικά αλλά ούτε των μουσικών ειδικά. Η εσωτερική οργάνωση κάθε συνόλου, προβλέπεται να γίνεται από τον προϊστάμενο αυτού όπως και για όλους τους υπαλλήλους.
  Καθ’όλη τη διάρκεια του εργασιακού βίου, οι μουσικοί εξελίσσονται βαθμολογικά (ν.4369/165) και μισθολογικά (4354/15) όμοια με τους λοιπούς υπαλλήλους. Όταν δε οι συνθήκες το επιτρέπουν ή το απαιτούν αλλάζουν μουσική ειδικότητα προς εξυπηρέτηση του μουσικού συνόλου. Υπάρχουν περιπτώσεις μουσικών που ελλείψει Αρχιμουσικών, ασκούν σχετικά καθήκοντα, αλλά και περιπτώσεις μουσικών που εκτελούν διαφορετικά μέρη οργάνων, όταν αντικαθιστούν π.χ. ασθενή συνάδελφο τους.
  Αυτά για την αποκατάσταση της αλήθειας σε σχέση με την αιτιολογική έκθεση.
  Να ζητάμε το δίκαιο και το λειτουργικό ευθέως και όχι κάποιοι εκμεταλευόμενοι την δικαιολογημένη άγνοια των υπηρεσιακών παραγόντων, να κατασκευάζουν τεχνητά προβλήματα για τις λύσεις που επιδιώκουν.

 • 4 Σεπτεμβρίου 2016, 19:09 | ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

  Να κατοχυρωθεί το ωράριο των μουσικων των Ο.Τ.Α. που επιτελούν εκπαιδευτικό έργο στα Δημοτικά Ωδεία όπως ορίζει το άρθρο 14 παρ.2 του ΒΔ 16/1966 (πλήρες ωράριο 30 διδακτικών ωρών και παραμονής στον χώρο εργασίας εβδομαδιαίως) καθώς και η τήρηση του διδακτικού έτους όπως ορίζει το άρθρο 7 του ΦΕΚ 229/Α/1957.Άλλωστε υπαρχει η απόφαση 1933/2012 του Εφετείου Θεσσαλονίκης, η οποία κατέστη αμετάκλητη με την απόφαση 433/2015 του Αρείου Πάγου,σύμφωνα με την οποία οι διατάξεις του ΒΔ 16/1966 « …ως ειδικές, ρυθμίζουσες θέματα αφορώντας τη λειτουργία των ωδείων και τους διδάσκοντες σ’ αυτά, υπερισχύουν αυτών του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, που είναι γενικές και αφορούν όλους τους εργαζόμενους στους ΟΤΑ».

 • 4 Σεπτεμβρίου 2016, 17:18 | Μαριάνθη Πετριτσοπούλου

  1) Στους μουσικούς των ΟΤΑ θα πρέπει να συμπεριληφθούν οι καθηγητές μουσικής στα Δημοτικά Ωδεία και τις Δημοτικές Μουσικές Σχολές των Δήμων, των ΝΠΙΔ και των ΝΠΔΔ των ΟΤΑ.
  2) Εργασιακό καθεστώς:
  1/Πλήρες ωράριο εργασίας έως 30 ώρες εβδομαδιαίως σε διδακτικά καθήκοντα (άρθρο 14 παρ.2 του ΒΔ 16/1966)
  2/ Τήρηση του διδακτικού έτους όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του ΦΕΚ 229/Α/1957
  3) Νομοθέτηση της απόφασης 1933/2012 του Εφετείου Θεσσαλονίκης, η οποία κατέστη αμετάκλητη με την απόφαση 433/2015 του Αρείου Πάγου στην οποία αναφέρεται ότι οι διατάξεις του ΒΔ που προαναφέραμε « …ως ειδικές, ρυθμίζουσες θέματα αφορώντα τη λειτουργία των ωδείων και τους διδάσκοντες σ’ αυτά, υπερισχύουν αυτών του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, που είναι γενικές και αφορούν όλους τους εργαζόμενους στους ΟΤΑ».

 • 4 Σεπτεμβρίου 2016, 13:11 | ΚΟΤΡΟΚΟΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Άλλος ένας φωτογραφικός νόμος! Το μόνο που θα γίνει είναι να βολευτούν κάποιοι που έχουν φτιάξει οργανόγραμμα (τυχαίο;). Οι υπόλοιποι τι θα προλάβουν σε έξι μήνες και μάλιστα αποκλειστικά; 2-3 μήνες θέλει η εφαρμοστική εγκύκλιος. Μετά θα αρχίσουν τα ερωτήματα, και θα είναι δεκάδες. Το αντικείμενο είναι ιδιαίτερο. Ποιος θα απαντάει από το υπουργείο για μουσικά θέματα, οι υπάλληλοι γραφείου; Βάλτε μεγαλύτερη προθεσμία και έναν μουσικό με γνώσεις εργασιακών να απαντάει στα ερωτήματα, αλλιώς θα βρεθούμε στο ίδιο έργο θεατές.

 • 4 Σεπτεμβρίου 2016, 12:42 | Μαρια Παπαδάκου

  To 50ντάρικο για όσους φέρνουν το δικό τους όργανο στην υπηρεσία μοιάζει με ελεημοσύνη. Οι περισσότερο αγοράσαμε το εργαλείο δουλειάς μας με αίμα. Η συντήρηση είναι ακριβή. Τέλος πάντων. Γενικά είναι μια σωστή ρύθμιση για το μπάχαλο που επικρατούσε μέχρι τώρα στο χώρο εργασίας μας. Επιτέλους ακολουθούνται τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα.

 • 4 Σεπτεμβρίου 2016, 12:52 | Μαρια Παπαδάκου

  Το 116 επιτέλους ρυθμίζει το μπάχαλο που επικρατούσε σε μας τους επαγγελματίες στις μπάντες. Όμως το 50ντάριο μοιάζει με ελεημοσύνη για όσους παρέχουν την υπηρεσία τους με δικό τους όργανο. Μετά την αγορά, η οποία από τους περισσότερους έχει γίνει με αίμα, η συντήρηση είναι ακριβή.Θα έπρεπε αφού δεν έχουν οι μπάντες όργανα να έδιναν κάτι παραπάνω αφού τους κάνουμε τη δουλειά τους. Γενικά πάντως πολύ καλή ρυθμιση επιτέλους σύμφωνα με τα διεθνή και ευρωπαϊκά δεδομένα. Δεν το περίμενα!

 • 4 Σεπτεμβρίου 2016, 12:14 | Παναγιώτης Αλεξόπουλος

  Το πεδίο εφαρμογής ποιο είναι; Ποιους αφορά η ρύθμιση; Λέει για ορχηστρικά μουσικά σύνολα ΟΤΑ. Υπάρχει ορισμός του τι είναι «ορχηστρικό μουσικό σύνολο» ή ο κάθε Δήμαρχος θα το ορίζει αυτός σύμφωνα με τις μουσικές του γνώσεις; Έχουμε να δούμε φιλαρμονικές να εξαφανίζονται (αφορμή ψάχνουν κάποιοι Δήμαρχοι) αλλά και χαρακτηρισμούς ημετέρων ως ορχήστρες προκειμένου να πάρουν το συντελεστή του μισθού. Αν λοιπόν θέλετε να ρυθμίσετε κάτι, πείτε ποιους αφορά και μην το αφήνετε στην τύχη.
  Ευχαριστώ!
  Παναγιώτης Αλεξόπουλος

 • 4 Σεπτεμβρίου 2016, 11:26 | Κώστας Σαΐνης

  Είναι η πρώτη φορά που την πρωτοβουλία επίλυσης ορισμένων πραγματικών αναγκών των μουσικών τον αναλαμβάνει η Κυβέρνηση. Η έτσι φαίνεται στους πολλούς! Είναι γεγονός ότι ισχνή μειοψηφία του κλάδου καιρό τώρα προσπαθεί να εξασφαλίσει ειδικό μισθολόγιο και κατάταξη σε θέσεις αυξημένης καλλιτεχνικής ευθύνης Αρχιμουσικών και Κορυφαίων για «τα δικά της παιδιά»
  Οφείλω προσωπικά και συνδικαλιστικά να ξεκαθαρίσω ότι οι θέσεις αυξημένης ευθύνης στα μουσικά σύνολα, υπάρχουν είτε προβλέπονται επίσημά είτε όχι. Δεν δουλεύει αλλιώς μια ορχήστρα.
  Όμως πριν από κάθε συζήτηση για μισθολογικούς συντελεστές και επιδόματα, είναι ανάγκη να θεμελιωθεί νομικά η έννοια του μουσικού συνόλου. Να αποτυπωθεί οργανικά στους ΟΕΥ των ΟΤΑ, με κανόνες. Με σαφή πρόβλεψη των θέσεων ευθύνης (Αρχιμουσικοί Κορυφαίοι κλπ). Κατόπιν με μεταβατικές διατάξεις ώστε να αναδειχθούν όσοι από τους υφιστάμενους μουσικούς εργάζονται στις θέσεις αυτές με αξιοκρατική και αντικειμενική πρόβλεψη. Αλλιώς επαφίεται σε κάθε Δήμαρχο το βόλεμα υμετέρων.
  Μια τόσο εξειδικευμένη ρύθμιση, λεπτών και ιδιαίτερων καλλιτεχνικών ζητημάτων, απαιτεί χρόνο. Είναι πραγματικά έκπληξη η διάθεση συζήτησης και αποδοχής προτάσεων των φορέων που έχουν λόγο για το ζήτημα (σωματεία μουσικών ΟΤΑ) από τους αρμόδιους παράγοντες του Υπουργείου Εσωτερικών. Όμως δεν αρκεί. Υπό την πίεση του χρόνου, η καλή διάθεση μπορεί να γίνει και αντικείμενο εκμετάλλευσης από όσους εποφθαλμιούν μόνο οικονομικές απολαβές. Η αναφορά σε υφιστάμενα νομοθετήματα «χονδρικά», η ενσωμάτωση όσον των δυνατόν περισσότερων αιτημάτων των σωματείων γενικά και η καθημερινή κοπτοραπτική επι του άρθρου, μάλλον θα βλάψουν την όποια προσπάθεια, με αποτέλεσμα το νομοθέτημα να καταστεί ελλιπές, αντιφατικό και τελικά ανεφάρμοστο για τους πολλούς.
  Από μια απλή λογική υπόθεση προκύπτει ότι πρέπει ο νομοθέτης να αποφασίσει ακριβώς τι θέλει. Να συμπληρώσει αρχικά κάθε νομικό κενό που υπάρχει και εν συνεχεία να εκφράσει τη βούληση του. Στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι ο νομοθέτης γνωρίζει το επιθυμητό αποτέλεσμα στο οποίο συμφωνεί και ο κλάδος των μουσικών. Όμως υπάρχουν σοβαρά νομοθετικά κενά ώστε η βούληση του να έχει αποτέλεσμα. Συνεπώς είναι ανάγκη αρχικά να προβλεφθούν λύσεις σε άλλα ζητήματα όπως π.χ. ο ορισμός του μουσικού συνόλου, ώστε να είναι σαφές το πεδίο εφαρμογής και εν συνεχεία να γίνει σοβαρή αξιολόγηση και των προτάσεων των φορέων – σωματείων του κλάδου. Υπάρχουν στο τραπέζι προτάσεις και διατυπώσεις μελετημένες αλλά υπάρχουν και προτάσεις αντιγραφές κομματικών συνθημάτων. Πως θα εισακουσθούν όλοι;
  Θεωρώντας ότι αν και σε σύντομο χρόνο, τα αντανακλαστικά των υπεύθυνων φορέων λειτούργησαν ικανοποιητικά, ευελπιστώ ότι η τελική πρόταση του νόμου θα είναι ωφέλιμη για τον κλάδο και όχι για τους λίγους.

  Με τιμή
  Κώστας Σαΐνης, Μουσικός – Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καλλιτεχνικού Προσωπικού ΟΤΑ

 • 4 Σεπτεμβρίου 2016, 10:22 | Κώστας Σαΐνης

  Είναι η πρώτη φορά που την πρωτοβουλία επίλυσης ορισμένων πραγματικών αναγκών των μουσικών τον αναλαμβάνει η Κυβέρνηση. Η έτσι φαίνεται στους πολλούς! Είναι γεγονός ότι ισχνή μειοψηφία του κλάδου καιρό τώρα προσπαθεί να εξασφαλίσει ειδικό μισθολόγιο και κατάταξη σε θέσεις αυξημένης καλλιτεχνικής ευθύνης Αρχιμουσικών και Κορυφαίων για «τα δικά της παιδιά»
  Οφείλω προσωπικά και συνδικαλιστικά να ξεκαθαρίσω ότι οι θέσεις αυξημένης ευθύνης στα μουσικά σύνολα, υπάρχουν είτε προβλέπονται επίσημα είτε όχι. Δεν δουλεύει αλλιώς μια ορχήστρα.
  Όμως πριν από κάθε συζήτηση για μισθολογικούς συντελεστές και επιδόματα, είναι ανάγκη να θεμελιωθεί νομικά η έννοια του μουσικού συνόλου. Να αποτυπωθεί οργανικά στους ΟΕΥ των ΟΤΑ, με κανόνες. Με σαφή πρόβλεψη των θέσεων ευθύνης (Αρχιμουσικοί Κορυφαίοι κλπ). Κατόπιν με μεταβατικές διατάξεις ώστε να αναδειχθούν όσοι από τους υφιστάμενους μουσικούς εργάζονται στις θέσεις αυτές με αξιοκρατική και αντικειμενική πρόβλεψη. Αλλιώς επαφίεται σε κάθε Δήμαρχο το βόλεμα υμετέρων.
  Μια τόσο εξειδικευμένη ρύθμιση, λεπτών και ιδιαίτερων καλλιτεχνικών ζητημάτων, απαιτεί χρόνο. Είναι πραγματικά έκπληξη η διάθεση συζήτησης και αποδοχής προτάσεων των φορέων που έχουν λόγο για το ζήτημα (σωματεία μουσικών ΟΤΑ) από τους αρμόδιους παράγοντες του Υπουργείου Εσωτερικών. Όμως δεν αρκεί. Υπό την πίεση του χρόνου, η καλή διάθεση μπορεί να γίνει και αντικείμενο εκμετάλλευσης από όσους εποφθαλμιούν μόνο οικονομικές απολαβές. Η αναφορά σε υφιστάμενα νομοθετήματα «χονδρικά», η ενσωμάτωση όσον των δυνατόν περισσότερων αιτημάτων των σωματείων γενικά και η καθημερινή κοπτοραπτική επί του άρθρου, μάλλον θα βλάψουν την όποια προσπάθεια, με αποτέλεσμα το νομοθέτημα να καταστεί ελλιπές, αντιφατικό και τελικά ανεφάρμοστο για τους πολλούς.
  Από μια απλή λογική υπόθεση προκύπτει ότι πρέπει ο νομοθέτης να αποφασίσει ακριβώς τι θέλει. Να συμπληρώσει αρχικά κάθε νομικό κενό που υπάρχει και εν συνεχεία να εκφράσει τη βούληση του. Στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι ο νομοθέτης γνωρίζει το επιθυμητό αποτέλεσμα στο οποίο συμφωνεί και ο κλάδος των μουσικών. Όμως υπάρχουν σοβαρά νομοθετικά κενά ώστε η βούληση του να έχει αποτέλεσμα. Συνεπώς είναι ανάγκη αρχικά να προβλεφθούν λύσεις σε άλλα ζητήματα όπως π.χ. ο ορισμός του μουσικού συνόλου, ώστε να είναι σαφές το πεδίο εφαρμογής και εν συνεχεία να γίνει σοβαρή αξιολόγηση και των προτάσεων των φορέων – σωματείων του κλάδου. Υπάρχουν στο τραπέζι προτάσεις και διατυπώσεις μελετημένες αλλά υπάρχουν και προτάσεις αντιγραφές κομματικών συνθημάτων. Πως θα εισακουσθούν όλοι;
  Θεωρώντας ότι αν και σε σύντομο χρόνο, τα αντανακλαστικά των υπεύθυνων φορέων λειτούργησαν ικανοποιητικά, ευελπιστώ ότι η τελική πρόταση του νόμου θα είναι ωφέλιμη για τον κλάδο και όχι για τους λίγους.

  Με τιμή

  Κώστας Σαΐνης, Μουσικός – Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καλλιτεχνικού Προσωπικού ΟΤΑ

 • 4 Σεπτεμβρίου 2016, 10:44 | Κωστής Θέος

  Φαίνεται ότι η Κυβέρνηση κάτι θέλει να ρυθμίσει αλλά δεν ξέρει πως. Πολλές οι ασάφειες. Προκύπτει όμως ένα κύριο ερώτημα. Όλη η προσπάθεια είναι να προκύψουν και οι άλλες ειδικότητες εκτός των μουσικών (που σήμερα σχεδόν όλοι είμαστε έτσι) και να αποτυπωθούν οργανικά στους Δήμους τους, χωρίς να εντάσσονται σε συγκεκριμένο μουσικό σύνολο; Δηλαδή δεν πρέπει να υπάρχει μέριμνα εκτός από την τακτοποίηση των μουσικών, να αναφέρεται και το μουσικό σύνολο ως Τμήμα του Δήμου ή του Νομικού Προσώπου; Παρακαλώ εξετάστε τη δυνατότητα δημιουργίας Τμημάτων για κάθε μουσικό σύνολο.
  Με τιμή
  Κ.Θ.

 • 4 Σεπτεμβρίου 2016, 06:26 | Γεώργιος Πλουμπίδης

  Προσθήκη στον τίτλο αλλά και στο περιεχόμενο του άρθρου 116

  Άρθρο 116 Ρύθμιση μισθολογικών και εργασιακών ζητημάτων των μουσικών Ο.Τ.Α

  Οι διατάξεις του ΒΔ 16 (ΦΕΚ 7/Α/1966) και ΦΕΚ 229/Α/1957 επεκτείνονται, σε ό,τι αφορά την ανώτατη διδακτική εβδομαδιαία απασχόληση και τον χρόνο παραμονής στον εργασιακό χώρο (30 διδακτικές ώρες), όπως επίσης και το καθεστώς αργιών και διακοπών (κανονικής άδειας με αποδοχές), για τους μουσικούς των ΟΤΑ που επιτελούν εκπαιδευτικό έργο σε Δομές Δημοτικών Ωδείων και Δημοτικών Μουσικών Σχολών των Δήμων, των ΝΠΙΔ και των ΝΠΔΔ των ΟΤΑ.

 • 4 Σεπτεμβρίου 2016, 00:20 | Σέργιος Μαγιάτης

  Προτείνω για τις συμφωνικές ορχήστρες που υπάρχει πρότυπο,το άρθρο να διαμορφωθεί ώς εξής: Στις συμφωνικές ορχήστρες, συστήνονται αυτοδίκαια θέσεις Εξαρχόντων, Κορυφαίων Μουσικών Α & Β και Μουσικών κατ’ αναλογία του αρ.1 του Π.Δ. 315/92 για τις κατηγορίες 2, 3 4 & 5.
  Όχι της κατηγορίας 1 Αρχιμουσικών διότι στις συμφωνικές των ΟΤΑ ενδέχεται να υπάρχουν περισσότεροι του ενός Αρχιμουσικού,όπως στη συμφωνική του Δήμου Αθήνας.Με την παραπάνω διατύπωση διασφαλίζεται πλήρες οργανόγραμμα για τις συμφωνικές , γεγονός που συμβάλει στην διατήρηση των δύο συμφωνικών ορχηστρών των ΟΤΑ (Αθήνας-Θεσσαλονίκης).
  Επίσης είναι ορθότερο στο άρθρο 1 να προστεθεί:Στον υπό διαμόρφωση ΟΕΥ να αναφέρεται και το μουσικό σύνολο κάθε φορέα ως οργανική μονάδα.
  Έτσι διασφαλίζεται η αυτοτέλεια κάθε συνόλου.

 • 31 Αυγούστου 2016, 11:43 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΤΑ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  Τηλ.6977748681, mail: t.repanis60@gmail.com

  Θέμα: Προσθήκη άρθρου στο προσχέδιο νόμου του ΥΠΕΣΔΑ για το πλήρες ωράριο των καθηγητών μουσικής στα Δημοτικά Ωδεία:

  ΠΡΟΤΑΣΗ

  «Το πλήρες ωράριο εργασίας του καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού των αναγνωρισμένων Ωδείων και Μουσικών Σχολών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων τους ρυθμίζεται σε 30 ώρες εβδομαδιαίως σε διδακτικά καθήκοντα».

  Το ωράριο των καθηγητών Ωδείων , καθορίζεται από το άρθρο 14 παρ.2 του ΒΔ 16/1966, στο οποίο ορίζεται ανώτατο όριο διδασκαλίας για τους καθηγητές μουσικής οι 30 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα. Με την πρότασή μας επιθυμούμε να κατοχυρωθεί με νόμο ότι το όριο αυτό αποτελεί και το πλήρες ωράριο.

  Η νομολογία των δικαστηρίων μας, κατ΄ εξοχήν αρμόδια για την ερμηνεία των διατάξεων των νόμων δέχεται επίσης ότι το ωράριο των μουσικών καθορίζεται από το ΒΔ 16/1966. Έτσι, στην απόφαση 1933/2012 του Εφετείου Θεσσαλονίκης, η οποία κατέστη αμετάκλητη με την απόφαση 433/2015 του Αρείου Πάγου, αναφέρεται ότι οι διατάξεις του ΒΔ που προαναφέραμε « …ως ειδικές, ρυθμίζουσες θέματα αφορώντα τη λειτουργία των ωδείων και τους διδάσκοντες σ’ αυτά, υπερισχύουν αυτών του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, που είναι γενικές και αφορούν όλους τους εργαζόμενους στους ΟΤΑ».

  Στην απόφαση επίσης αρ. 1551/2014 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και στην σχετική απόφαση του ΑΣΕΠ 8621/6-10-15 , αναφέρεται ρητά στο ΒΔ 16/1966 «στο οποίο ορίζεται ανώτατο όριο διδασκαλίας για τους καθηγητές μουσικής» οι 30 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα.

  Θεσσαλονίκη 29-5-2016

  Ο Πρόεδρος του
  Περιφερειακού Συμβουλίου
  Κ. Μακεδονίας της ΠΕΜ-ΟΤΑ

  Ρεπάνης Θανάσης

 • 27 Αυγούστου 2016, 21:31 | Χατζησίμος Ευαγγελος

  1. Η παράγραφος 1 πρέπει να ανδιατυπωθει ως εξης:
  Οι μουσικοί, το καλλιτεχνικό προσωπικό και τα μέλη των ορχηστρικών συνόλων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, κατατάσσονται αυτοδίκαια και άμεσα στις ειδικές κατηγορίες, Αρχιμουσικός, Εξάρχων, Κορυφαίος Α, Κορυφαίος Β, Μουσικός, και η κατάταξη αυτή θα αποτυπωθεί στον ΟΕΥ εντός έξι μηνών από την δημοσίευση του παρόντος. Το οργανόγραμμα αυτό πρέπει να ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα που ισχύουν στις συμφωνικές ορχήστρες και μπάντες (ΚΟΑ – ΚΟΘ – ΕΛΣ) (αρ.1 Π.Δ. 315/92).

  2 Η παράγραφος 3 πρέπει να αναδιατυπωθει ως εξής:Ο μηνιαίος βασικός μισθός των κατηγοριών Αρχιμουσικός, Εξάρχων, Κορυφαίος Α΄, Κορυφαίος Β΄, Μουσικός, καθορίζεται, σύμφωνα με το βασικό μισθό της κατηγορίας του Μουσικού (ΔΕ,ΤΕ, όπως αυτός έχει οριστεί σύμφωνα με τη παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47Α΄) ή ΠΕ) βάσει του νέου μισθολογίου, ο οποίος και πολλαπλασιάζεται με βάση τους παρακάτω συντελεστές ανά κατηγορία και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα του ευρώ:
  Αρχιμουσικός …………………….. 1,45
  Εξάρχων ..…………………….1,40
  Κορυφαίος Α` …………………… 1,30
  Κορυφαίος Β` ……………………… 1,25
  Μουσικός …………………………1,00.

 • 27 Αυγούστου 2016, 19:27 | Χατζησίμος Ευαγγελος

  1. Στην παραγραφο 1 πρέπει να αναφέρονται αναλυτικα οι νόμοι που αφορούν την διάρθρωση των συμφωνικών ορχηστρών ΚΟΑ, ΚΟΘ και ΕΛΣ σύμφωνα με τα διεθνή στάνταρτς διάρθρωσης ορχηστρών.

  2. Το οριζόμενο στην παράγραφο 4 επίδομα οργάνου (φωνής και βιβλιοθήκης αντίστοιχα για χορωδούς και αρχιμουσικούς πρέπει να αναθεωρηθεί προς τα πάνω στο ποσό των 100Ευρώ μηνιαίως.

  3. Στην παράγραφο 5 πρέπει να γίνει αναδιατύπωση ως εξης:
  «Στην περίπτωση των Αρχιμουσικών και για τον εμπλουτισμό του ρεπερτορίου της ορχήστρας δίνεται αντι του επιδόματος οργάνου, ισόποσο επίδομα βιβλιοθήκης.