• Σχόλιο του χρήστη 'Κλεισθένης' | 30 Αυγούστου 2016, 17:17

    Άρθρο 29 Χρόνος έναρξης ισχύος διορισμού Γενικού Γραμματέα, Ειδικών Συμβούλων και Συνεργατών Δημάρχων «Οι αποφάσεις δημάρχων που αφορούν στο διορισμό Γενικών Γραμματέων Δήμων, Ειδικών Συμβούλων, Επιστημονικών Συνεργατών, Ειδικών Συνεργατών, σύμφωνα με τα άρθρα 161 και 163 του ν. 3584/2007, ισχύουν από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης και όχι από την ημερομηνία δημοσίευσης της στο ΦΕΚ, εφόσον αυτή πραγματοποιείται εντός δύο μηνών.» Για λόγους δικαιοσύνης στην αμοιβή κάθε παρεχόμενης εργασίας, όπως το έχουμε παρατηρήσει θετικά και σε άλλα σημεία του σχεδίου νόμου, κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντικό να προστεθεί διατύπωση όπως η διάταξη του σχετικού άρθρου να ισχύσει με αναδρομικότητα από την έναρξη της παρούσας δημοτικής περιόδου, συγκεκριμένα από την 1 Σεπτεμβρίου 2014 και μέχρι τη θέση σε ισχύ του νόμου αυτού. Να σημειωθεί ότι όλοι οι συνάδελφοι Γενικοί Γραμματείς άρχισαν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους ακόμη και πριν την υπογραφή της απόφασης Δημάρχου, πολύ δε μάλλον πριν τη δημοσίευση της. Ο μέσος χρόνος από την υπογραφή του Δημάρχου μέχρι τη δημοσίευση στο ΦΕΚ υπερβαίνει τους δύο μήνες. Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης