• Σχόλιο του χρήστη 'Ιωάννης Λ' | 2 Σεπτεμβρίου 2016, 10:18

    Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι Έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχει μεγάλη δυσχέρεια σε ότι αφορά την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 7 παρ. 1 περίπτωση στ΄, του Ν. 4354/2015, σε ότι αφορά σε προϋπηρεσία που έχει διανυθεί σε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ της παρ. 3.β του άρθρου 252 του Ν. 3463/06, διότι οι εν λόγω εταιρείες αρνούνται – σε πολλές περιπτώσεις – να χορηγήσουν βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ότι αποτελούν ΝΠΙΔ που ανήκουν σε ΟΤΑ κατά την έννοια της επίτευξης αυτοδιοικητικού σκοπού, της εποπτείας τους από τους ΟΤΑ και του διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της διοίκησης τους από ΟΤΑ και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεδομένου ότι η εν λόγω βεβαίωση είναι απαραίτητο δικαιολογητικό προκειμένου να εξετασθούν τα αιτήματα υπαλλήλων για αναγνώριση της συγκεκριμένης προϋπηρεσίας, πολλά Υπηρεσιακά Συμβούλια, ακόμα και σήμερα, αδυνατούν να εκδώσουν σχετικές αποφάσεις. Η διάταξη του άρθρου 7 του Ν. 4354/15 αναφέρει τα εξής: «1. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται οι μόνιμοι και δόκιμοι πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου: α)…., β)…, γ)…,δ)…, ε)…., «στ) των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α. κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησης τους ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, συμπεριλαμβανομένων των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, ….». Τονίζω δε ότι με την υπ’ αριθ. 94/2016 γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος Ν.Σ.τ.Κ., που αφορά τις Αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ της παρ. 3.β του άρθρου 252 του Ν. 3463/06, γίνονται δεκτά τα εξής: « Οι εταιρείες αυτές με την άσκηση των ανωτέρω αυτοδιοικητικών δραστηριοτήτων, αφενός επιτυγχάνουν αυτοδιοικητικό σκοπό (επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ, ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας και περιβάλλοντος) και, αφετέρου αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση δημοσίου συμφέροντος, υπό την έννοια ότι οι κύριοι σκοποί τους δεν σχετίζονται μόνο με συγκεκριμένο ΟΤΑ αλά στοχεύουν στην ενίσχυση και υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης γενικώς, δηλαδή όλων των ΟΤΑ της επικρατείας (ΝΣΚ 243/2012, 531/1999). Έτι περαιτέρω, οι αναπτυξιακές εταιρείες ΟΤΑ είναι αυτοδιοικούμενοι φορείς και διέπονται και από την προβλεπόμενη για της ανώνυμες εταιρείες νομοθεσία, ήτοι έχουν τα σχετικώς προβλεπόμενα για αυτές όργανα, με μετόχους – μέλη της Γενικής Συνέλευσης, κατά πλειοψηφία, ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού ή και άλλους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, εκδίδουν ονομαστικές μετοχές, έχουν αυτοτελή λογιστική και οικονομική διαχείριση κ.λ.π., πλην όμως ταυτοχρόνως, διέπονται και από σειρά ρυθμίσεων, δυνάμει των οποίων περιορίζεται η αυτοδιοίκησή τους, μεταξύ δε των ρυθμίσεων αυτών περιλαμβάνονται, ιδίως , εκείνες που προβλέπουν ότι: α) οι προσλήψεις του προσωπικού διέπονται εν γένει, από τις διατάξεις του 2190/94 β) η εκτέλεση των έργων διέπεται από τις διατάξεις των δημοσίων έργων, γ)…., δ)…… . Πέραν αυτών, οι εταιρείες αυτές υπάγονται το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του ΚΔΔ (Ν. 2690/99), στον οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο της Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών, ως εξαρτώμενα από τους ΟΤΑ Νομικά Πρόσωπα ……». Σύμφωνα με τα ανωτέρω και δεδομένου ότι υπάλληλοι των εν λόγω Ανωνύμων Αναπτυξιακών Εταιρειών ταλαιπωρούνται και παραμένουν σε καθεστώς ομηρίας σε ότι αφορά την αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους στις συγκεκριμένες εταιρείες, προτείνω η διάταξη του άρθρου 42 του υπό ψήφιση Νόμου (νομοσχεδίου) να συμπεριλάβει σαφή αναφορά στο σύνολο του προσωπικού των εν λόγω εταιρειών, ήτοι στο διοικητικό, στο τεχνικό, κτλ προσωπικό, (όχι μόνο στους εργαζόμενους στα κοινωνικά προγράμματα, όπως είναι σήμερα διατυπωμένη η διάταξη), για λόγους ισονομίας και ίδιας αντιμετώπισης του προσωπικού που έχει εργαστεί σε αυτού του είδους τις εταιρείες, ανεξαρτήτως του αντικειμένου της εργασίας τους.