Άρθρο 42 Αναγνώριση προϋπηρεσίας των εργαζομένων σε κοινωνικά προγράμματα που υλοποιήθηκαν από Αναπτυξιακές Εταιρίες Ο.Τ.Α.

Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 4354/2015 επεκτείνονται και στους εργαζόμενους που απασχολήθηκαν σε κοινωνικά προγράμματα που υλοποιήθηκαν από Αναπτυξιακές Εταιρίες Ο.Τ.Α..

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 17:10 | Κατερίνα Λ.

  Τέλος του 1999/αρχές του 2000,δυνάμει του άρθρου 30 του ν. 2738/1999 και την με αριθ. 31945/13-09-1999 ερμηνευτικής εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης, διορίστηκαν στους δήμους περίπου 1400 επιστήμονες απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ, ότι είχαν παρακολουθήσει το «Πρόγραμμα Κατάρτισης και Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας Αποφοίτων ΑΕΙ και ΤΕΙ σε θέματα Τοπικής Ανάπτυξης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Το πρόγραμμα υλοποίησε η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης της 27ης Απριλίου 1998 μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος,του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. Είχε συνολική διάρκεια 14 μηνών δηλ. 2.264 ώρες, από τις οποίες 600 ώρες ήταν θεωρητική κατάρτιση και 1.664 ώρες πρακτική εφαρμογή. Ολοκληρώθηκε στις 03/11/1999. Η διάρκεια αυτού το πρόγραμματος πρέπει να αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία για τους υπαλλήλους αυτούς, καθώς η παρακολούθησή του αποτέλεσε προϋπόθεση για τον διορισμό τους στους δήμους κατά την κρίσιμη χρονική περίοδο εφαρμογής του «Καποδίστρια» και η μετέπειτα συμβολή τους στην στελέχωση,προσφορά και λειτουργία ιδιαίτερα των «περιφερειακών» μικρών και μεσσαίων δήμων ήταν ουσιαστική, οι οποίοι μέχρι τότε στερούνταν προσωπικό Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Το αίτημα είναι γνωστό, μακροχρόνιο και δίκαιο.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 01:26 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Το άρθρο αυτό θα πρέπει να απαλειφθεί εντελώς διότι αποτελεί μία ακόμη κακή εξαίρεση… Μία ακόμη αντισυνταγματική (θα το τεκμηριώσω παρακάτω) και άδικη «φωτογραφική» διάταξη υπέρ των «ημετέρων παιδιών» που γνωρίζουν διαχρονικά (από τότε που προσλήφθηκαν στις Αναπτυξιακές Εταιρείες των ΟΤΑ με μέσον) να παρακάμπτουν τη νομιμότητα και να καταπατούν την αρχή της αξιοκρατίας βασιζόμενοι στις γνωριμίες τους ή στην έμμεση διασύνδεσή τους με πολιτικά πρόσωπα που κατέχουν θέσεις εξουσίας.

  Το άρθρο αυτό, αναγνωρίζοντας κατ΄ εξαίρεση σε μία συγκεκριμένη κατηγορία υπαλλήλων την προϋπηρεσία που απέκτησαν σε Αναπτυξιακές Εταιρείες ΟΤΑ στις οποίες προσλήφθηκαν με μη διαφανείς διαδικασίες (εκτός ΑΣΕΠ), επί της ουσίας, υπηρετεί τον αθέμιτο ανταγωνισμό και την ανισότητα μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων, αφού προσπορίζει, αδίκως, ίδια οφέλη σε μεμονωμένους υπαλλήλους έναντι των άλλων σχετικά με τη μισθολογική και, συνακόλουθα, με τη βαθμολογική τους εξέλιξη, και άρα με την προοπτική κατάληψης θέσης ευθύνης και γενικότερα της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και ανέλιξης στις διάφορες βαθμίδες της υπηρεσιακής ιεραρχίας.

  Με το άρθρο αυτό παραβιάζεται το άρθρο 4 του Συντάγματος της Ελλάδας, σύμφωνα με το οποίο όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του Νόμου και έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Η παραβίαση έγκειται στην ευνοϊκή διαφοροποίηση μεμονωμένης κατηγορίας κατηγορίας υπαλλήλων έναντι του γενικού κανόνα στον οποίο υπάγονται όλοι οι υπόλοιποι.

  Με το άρθρο αυτό, επιπλέον, παραβιάζονται οι αρχές της καλής νομοθέτησης όπως αποτυπώνονται στο νόμο 4048/2012, με τίτλο ‘Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτηση, βάσει του οποίου ως αρχές της καλής νομοθέτησης ορίζοντα: η αναλογικότητα, η απλότητα του περιεχομένου των ρυθμίσεων, η αποφυγή αντιφατικών ρυθμίσεων, η διαφάνεια, η δυνατότητα υποβολής προτάσεων κατά την κατάρτιση των ρυθμίσεων, η δημοκρατική νομιμοποίηση και άλλα. Κατά το νόμο αυτό επίτευξης αυτών των αρχών αποτελούν εκτός από τη διαβούλευση, η ανάλυση των συνεπειών των ρυθμίσεων (η οποία στο συγκεκριμένο άρθρο δεν υπάρχει), η αιτιολογική έκθεση του νόμου η οποία προβλέπεται και από το άρθρο 74 του Συντάγματος(η οποία στο συγκεκριμένο άρθρο δεν αναφέρει τίποτα), η απλούστευση, η κωδικοποίηση και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής των ρυθμίσεων(στο συγκεκριμένο άρθρο δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση των αποτελεσμάτων).

  Επιλογικά, προτείνω να απαλειφθεί εντελώς το εν λόγω νομικά παράνομο και ηθικά μεμπτό άρθρο περί της αναγνώρισης προϋπηρεσίας σε συγκεκριμένη κατηγορία υπαλλήλων, το οποίο λειτουργεί ως «Δούρειος Ίππος» για την αθέμιτη και άδικη ιεραρχική ανέλιξη μεμονωμένων υπαλλήλων στα ανώτερα κλιμάκια της διοικητικής πυραμίδας του δημοσίου και αντί αυτού να προβλεφθούν όντως αξιοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες ουσιαστικής αξιολόγησης της ικανότητας των δημοσίων υπαλλήλων για την κατάληψη θέσεων ευθύνης, διαμέσου Τακτικού Γραπτού Διαγωνισμού (Α.Σ.Ε.Π.) που θα επαναλαμβάνεται κάθε τρία (3) χρόνια.

 • 4 Σεπτεμβρίου 2016, 08:49 | ΒΑΣΙΛΗΣ

  Όσοι απασχολήθηκαν σε Kοινωνικά Προγράμματα που υλοποιήθηκαν από Αναπτυξιακές Εταιρίες Ο.Τ.Α, α/.γνώριζαν εκ των προτέρων ότι είναι μια μορφή εργασίας χωρίς ασφαλιστικά δικαιώματα επί Δημοσίου.β/.Πήραν την θέση αυτήν ΜΟΝΟ ΜΕ ΓΝΩΡΙΜΙΑ.Χωρίς καμμία αξιοκρατία.Και τώρα ζητούν την αναγνώριση του χρόνου αυτού.Ποιός από αυτά τα παιδιά των «Κοινωνικών Προγραμμάτων» έχει πρόσβαση στο Υπουργείο και προσπαθεί να περάσει την απερίγραπτη αυτή διευθέτηση της αναγνώρισης?

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 16:47 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ
  Με τις διατάξεις των άρθρων : 7, 11( παρ.4 α και β) και 26 του ν.4354/2015,δίνεται η δυνατότητα να αναγνωρισθεί ως πραγµατική δηµόσια υπηρεσία, για μισθολογική εξέλιξη, προϋπηρεσία που διανύθηκε στο Δηµόσιο, σε ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ (κεφ. Α’ του ν. 3429/2005), µε σχέση εργασίας δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ορισµένου ή αορίστου χρόνου.
  Σας γνωρίζω όμως ότι υπάρχει κώλυμα εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 1 περίπτωση στ΄, του Ν. 4354/2015, σε ότι αφορά την προϋπηρεσία που έχει διανυθεί σε Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ της παρ. 3.β του άρθρου 252 του Ν. 3463/06, οι οποίες σήμερα τελούν σε καθεστώς εκκαθάρισης δεδομένου ότι:
  α) οι εκκαθαριστές αρνούνται να χορηγήσουν βεβαίωση από την οποία να προκύπτει η νομική τους μορφή (ΝΠΙΔ των ΟΤΑ με μορφή Α.Ε) καθώς και ότι υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής αυτών.
  Αντ΄ αυτού υποστηρίζουν ότι ‘’εκφεύγει των καθηκόντων μας ως εκκαθαριστών της εν λόγω Α.Ε, κείται δε εκτός του πλαισίου της διαδικασίας εκκαθάρισης, η έκδοση από μας νομικής γνωμοδότησης, (προαπαιτούμενη, βέβαια για τη χορήγηση της βεβαίωσης που ζητάτε)…’’
  Έχοντας υπόψη ότι η εν λόγω βεβαίωση είναι απαραίτητο δικαιολογητικό προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία αναγνώρισης από τα Υπηρεσιακά συμβούλια, γίνεται άμεσα αντιληπτή η αδυναμία έκδοσης τέτοιων αποφάσεων.

  β) Στην αρ.2/2015/ΔΕΠ/5-1-2016 εγκύκλιο του ΓΛΚ αναφέρεται ρητά το προσωπικό που δεν υπάγεται στις ανωτέρω διατάξεις πλην όμως τούτου, με τις από 7-3-2016 ‘’Ερωτήσεις – Απαντήσεις του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το ενιαίο μισθολόγιο ν. 4354/2015’’ και συγκεκριμένα της Γ.1, συμπεριλαμβάνονται σε αυτό και υπάλληλοι οι οποίοι υπηρέτησαν σε φορείς που σήμερα δεν υφίστανται, εκτός εάν οι φορείς αυτοί έχουν ενσωματωθεί ή απορροφηθεί από άλλο φορέα, ο οποίος σήμερα υπάγεται στις διατάξεις του νέου νόμου.
  Συνεπώς το Γ.Λ.Κ δεν αναγνωρίζει προϋπηρεσία σε φορείς που σήμερα δεν υφίστανται ή δεν έχουν ενσωματωθεί ή απορροφηθεί από άλλο φορέα, ο οποίος σήμερα να υπάγεται στις διατάξεις του ν.4354/2015.

  Πολλοί υπάλληλοι είχαν επαναλαμβανόμενες συμβάσεις σε δημοτικές επιχειρήσεις (μορφής Α.Ε.), παρείχαν όμως τις υπηρεσίες τους στους οικείους ΟΤΑ, με αποτέλεσμα να μετατραπεί η σύμβασή τους σε αορίστου χρόνου στους ΟΤΑ, με τις διατάξεις το Π.Δ 164/2004 και να αναγνωριστεί για τη μισθολογική τους εξέλιξη, χρονικό διάστημα 24 μηνών. Μέχρι τώρα, αν και σε υπαλλήλους άλλων δημοτικών επιχειρήσεων (π.χ. αμιγών, ειδικού σκοπού) ή προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (π.χ, σχολικοί φύλακες) έχουν αναγνωριστεί όλα τα χρόνια προϋπηρεσίας τους ως δημόσια υπηρεσία, εν τούτοις στους υπαλλήλους αυτούς, έχουν αναγνωριστεί μόνο 24 μήνες, με αποτέλεσμα να συνυπάρχουν υπάλληλοι ιδίων ειδικοτήτων, στον ίδιο χώρο εργασίας με διαφορετική μισθολογική και μέχρι πρότινος (πριν την αποσύνδεση μισθού-βαθμού) και βαθμολογική κατάσταση. Επιπρόσθετα, οι υπάλληλοι αυτοί δεν είχαν και εξακολουθούν να μην έχουν, τις ίδιες ευκαιρίες (με συναδέλφους τους) συμμετοχής σε συλλογικά όργανα, όπου προαπαιτείται συγκεκριμένος βαθμός (π.χ.αιρετά μέλη υπηρεσιακών συμβουλίων) ή σε κρίσεις προϊσταμένων και βεβαίως έχουν διαφορετικές μηνιαίες απολαβές.

  Έχοντας υπόψη τα ανωτέρα καθώς και ότι με τη διάταξη του άρθρου 42 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου, για άλλη μία φορά αποκλείονται και εξαιρούνται της αναγνώρισης προϋπηρεσίας τους, εργαζόμενοι αναπτυξιακών εταιρειών ΟΤΑ που τελούν σήμερα σε εκκαθάριση, προτείνω τα ακόλουθα:
  Α) Να συμπεριληφθεί το σύνολο του προσωπικού των εν λόγω εταιρειών και όχι μόνο αυτών που εργάστηκαν σε κοινωνικά προγράμματα, ανεξαρτήτως του αντικειμένου της εργασίας τους.
  Β) Να υπάρξει σαφής αναφορά ότι η προϋπηρεσία των εργαζομένων σε Αναπτυξιακές ΟΤΑ Α.Ε που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.4354/2015 αναγνωρίζεται για τη μισθολογική τους εξέλιξη, ανεξαιρέτως εάν αυτές τελούν ή όχι σήμερα σε εκκαθάριση, για λόγους ίσης μεταχείρισης και αντιμετώπισης.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 12:55 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

  Στο άρθρο αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθεί και να αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία το χρονικό διάστημα υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι., σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Τοπικής Ανάπτυξης, καθόσον αφορούσε τόσο ουσιαστικά αλλά όσο και πραγματικά, εξαρτημένη εργασία (πιο συγκεκριμένα την καθημερινή παρουσία και την ουσιαστική παραγωγή έργου από το επιστημονικό προσωπικό ιδιαίτερα στους Δήμους της Περιφέρειας ) έναντι αμοιβής.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 12:54 | Γεωργιος

  H αναγνώριση των επιστημόνων του προγράμματος κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι., σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Τοπικής Ανάπτυξης που υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., τον Ο.Α.Ε.Δ. και την Ε.Ε.Τ.Α.Α. βάσει προγραμματικής σύμβασης,πράγματι οφείλει να αναγνωρισθεί , δεδομένου οτι αποτέλεσε προαπαιτούμενη εμπειρία του μετέπειτα διορισμού τους. Έστω και με την δυνατότητα εξαγορας του χρόνου απασχόλησης τους. Στο διαστημα υλοποίησης τους προγραμματος , το εν λόγω εργαζόμενο επιστημονικό προσωπικό συνέβαλε αποφασιστικά στην οργάνωση και λειτουργία των Καποδιστριακών ΟΤΑ. Το αίτημα είναι εύλογο και δίκαιο.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 10:18 | Ιωάννης Λ

  Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι
  Έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχει μεγάλη δυσχέρεια σε ότι αφορά την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 7 παρ. 1 περίπτωση στ΄, του Ν. 4354/2015, σε ότι αφορά σε προϋπηρεσία που έχει διανυθεί σε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ της παρ. 3.β του άρθρου 252 του Ν. 3463/06, διότι οι εν λόγω εταιρείες αρνούνται – σε πολλές περιπτώσεις – να χορηγήσουν βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ότι αποτελούν ΝΠΙΔ που ανήκουν σε ΟΤΑ κατά την έννοια της επίτευξης αυτοδιοικητικού σκοπού, της εποπτείας τους από τους ΟΤΑ και του διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της διοίκησης τους από ΟΤΑ και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.
  Δεδομένου ότι η εν λόγω βεβαίωση είναι απαραίτητο δικαιολογητικό προκειμένου να εξετασθούν τα αιτήματα υπαλλήλων για αναγνώριση της συγκεκριμένης προϋπηρεσίας, πολλά Υπηρεσιακά Συμβούλια, ακόμα και σήμερα, αδυνατούν να εκδώσουν σχετικές αποφάσεις.
  Η διάταξη του άρθρου 7 του Ν. 4354/15 αναφέρει τα εξής:
  «1. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται οι μόνιμοι και δόκιμοι πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου:
  α)…., β)…, γ)…,δ)…, ε)…., «στ) των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α. κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησης τους ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, συμπεριλαμβανομένων των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, ….».
  Τονίζω δε ότι με την υπ’ αριθ. 94/2016 γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος Ν.Σ.τ.Κ., που αφορά τις Αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ της παρ. 3.β του άρθρου 252 του Ν. 3463/06, γίνονται δεκτά τα εξής:
  « Οι εταιρείες αυτές με την άσκηση των ανωτέρω αυτοδιοικητικών δραστηριοτήτων, αφενός επιτυγχάνουν αυτοδιοικητικό σκοπό (επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ, ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας και περιβάλλοντος) και, αφετέρου αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση δημοσίου συμφέροντος, υπό την έννοια ότι οι κύριοι σκοποί τους δεν σχετίζονται μόνο με συγκεκριμένο ΟΤΑ αλά στοχεύουν στην ενίσχυση και υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης γενικώς, δηλαδή όλων των ΟΤΑ της επικρατείας (ΝΣΚ 243/2012, 531/1999). Έτι περαιτέρω, οι αναπτυξιακές εταιρείες ΟΤΑ είναι αυτοδιοικούμενοι φορείς και διέπονται και από την προβλεπόμενη για της ανώνυμες εταιρείες νομοθεσία, ήτοι έχουν τα σχετικώς προβλεπόμενα για αυτές όργανα, με μετόχους – μέλη της Γενικής Συνέλευσης, κατά πλειοψηφία, ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού ή και άλλους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, εκδίδουν ονομαστικές μετοχές, έχουν αυτοτελή λογιστική και οικονομική διαχείριση κ.λ.π., πλην όμως ταυτοχρόνως, διέπονται και από σειρά ρυθμίσεων, δυνάμει των οποίων περιορίζεται η αυτοδιοίκησή τους, μεταξύ δε των ρυθμίσεων αυτών περιλαμβάνονται, ιδίως , εκείνες που προβλέπουν ότι: α) οι προσλήψεις του προσωπικού διέπονται εν γένει, από τις διατάξεις του 2190/94 β) η εκτέλεση των έργων διέπεται από τις διατάξεις των δημοσίων έργων, γ)…., δ)…… . Πέραν αυτών, οι εταιρείες αυτές υπάγονται το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του ΚΔΔ (Ν. 2690/99), στον οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο της Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών, ως εξαρτώμενα από τους ΟΤΑ Νομικά Πρόσωπα ……».
  Σύμφωνα με τα ανωτέρω και δεδομένου ότι υπάλληλοι των εν λόγω Ανωνύμων Αναπτυξιακών Εταιρειών ταλαιπωρούνται και παραμένουν σε καθεστώς ομηρίας σε ότι αφορά την αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους στις συγκεκριμένες εταιρείες, προτείνω η διάταξη του άρθρου 42 του υπό ψήφιση Νόμου (νομοσχεδίου) να συμπεριλάβει σαφή αναφορά στο σύνολο του προσωπικού των εν λόγω εταιρειών, ήτοι στο διοικητικό, στο τεχνικό, κτλ προσωπικό, (όχι μόνο στους εργαζόμενους στα κοινωνικά προγράμματα, όπως είναι σήμερα διατυπωμένη η διάταξη), για λόγους ισονομίας και ίδιας αντιμετώπισης του προσωπικού που έχει εργαστεί σε αυτού του είδους τις εταιρείες, ανεξαρτήτως του αντικειμένου της εργασίας τους.

 • 1 Σεπτεμβρίου 2016, 07:16 | Χατζηλίδης Κώστας

  Πότε λοιπόν θα γίνει η αναγνώριση των επιστημόνων του προγράμματος κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι., σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Τοπικής Ανάπτυξης που υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., τον Ο.Α.Ε.Δ. και την Ε.Ε.Τ.Α.Α. βάσει προγραμματικής σύμβασης, η υλοποίησή του ξεκίνησε τον Αύγουστο του 1998 και ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 1999 και συνοπτικά περιλάμβανε θεωρητική κατάρτιση 4 μηνών και πρακτική κατάρτιση στους νεοσύστατους κατά βάση Δήμους η οποία ήταν κατ’ ουσία κανονική και εξαρτημένη εργασία έναντι συγκεκριμένης αμοιβής και παρόλο που η παρακολούθηση αυτού του προγράμματος αποτελούσε προϋπόθεση για την μονιμοποίηση των άνεργων επιστημόνων αποφοίτων Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι., εντούτοις δεν αναγνωρίσθηκε ως προϋπηρεσία!!!
  Πότε λοιπόν θα γίνει αφού σε όλες τις συναντήσεις με βουλευτές ανεξαρτήτου κομματικής τοποθέτησης όλοι συμφωνούν για το δίκαιο του αιτήματος!!!

 • 26 Αυγούστου 2016, 11:25 | Χρήστος Γαλανόπουλος

  Στο αυτό άρθρο 42, δεν περιλαμβάνονται τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που πραγματοποιούν οι Αναπτυξιακές Εταιρείες του Δημοσίου (πχ Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης[ΕΕΤΑΑ] Α.Ε.)σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης και δημόσιας διοίκησης!!! με αποκλειστικό σκοπό την στελέχωση φορέων του Δημοσίου!!! σε μεταβατική περίοδο μεγάλης διοικητικής μεταρύθμισης όπως «νέοι Καποδιστριακοί Δήμοι» κατά τα έτη 1998-1999!!!