• Σχόλιο του χρήστη 'Βασίλης' | 2 Σεπτεμβρίου 2016, 10:42

    Ασφαλώς και πρόκειται για ένα ν/σ που χαρακτηρίζεται θετικό και ελπιδοφόρο, καθώς επιλύει χρονίζοντα προβλήματα. Προκειμένου, όμως, να καλύψει το σύνολο των ζητημάτων που ταλανίζει σήμερα τους Ο.Τ.Α., προτείνω στο άρθρο 48 παρ.9 να προστεθεί και το εξής εδάφιο: "Σε περίπτωση βεβαιωμένων οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία, που προέκυψαν από εκτέλεση χρηματοδοτούμενων κοινωνικών προγραμμάτων, για τα οποία η χρηματόδοτηση είχε διακοπεί για οποιοδήποτε λόγο, εφόσον αποδεδειγμένα τα προγράματα αυτά εκτελέστηκαν προς όφελος ή για λογαριασμό συγκεκριμένου Ο.Τ.Α., η οφειλή αυτή βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον Ο.Τ.Α. που ωφελήθηκε. Στην περίπτωση αυτή αυτοδικαίως απαλλάσεται απο τις βεβαιωθείσες σε βάρος του οφειλές κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νόμιμος εκπρόσωπος των ανωνύμων και αναπτυξιακών αυτών εταιρειών, εκτός απο τον ωφεληθέντα Ο.Τ.Α''. Με την προαναφερθείσα διάταξη δίνεται η δυνατότητα σε ωφελούμενους από τέτοια προγράμματα (π.χ. Βοήθεια στο Σπίτι, Κοινωνική Μέριμνα κ.λπ.) Δήμους, οι οποίοι έχουν αναγνωρίσει τις σχετικές οφειλές τους, να αποκτήσουν το νομικό έρεισμα που θα τους επιτρέψει να τις εξοφλήσουν, κάτι που μέχρι στιγμής δεν μπορεί να εφαρμοστεί λόγω κενού της σχετικής νομοθεσίας.