• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΑΡΙΑ' | 2 Σεπτεμβρίου 2016, 13:15

    Διαβάζοντας και άλλα άρθρα του νομοσχεδίου (άρθρο 31), αλλά και άλλες παραγράφους του ίδιου άρθρου, προτείνω να υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση του προσωπικού των εταιρειών των Δήμων και Περιφερειών που για πολλά χρόνια έχουν ζήσει με την ανασφάλεια της καταβολής της μισθοδοσίας τους και της ανανέωσης της σύμβασής τους, σύμφωνα με τις διαθέσεις και τις αποφάσεις των διοικήσεων. θα πρότεινα προς αποφυγή αδικιών και δεδομένης της έλλειψης καταρτισμένου προσωπικού στους Δήμους και Περιφέρειες, για όλο το προσωπικό των εταιρειών αυτών να υπάρξει ενιαία ρύθμιση σε κεντρικό επίπεδο από την κυβέρνηση και να διαμορφωθεί π.χ. ως εξής : παράγραφος 1. Σε περίπτωση λύσης ανώνυμης εταιρίας, της οποίας ποσοστό τουλάχιστον ή ίσο με το 90% του μετοχικού της κεφαλαίου ανήκει στην οικεία Περιφέρεια, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου καθίστανται αυτοδικαίως προσωπικό της οικείας Περιφέρειας, με την ίδια σχέση εργασίας, ανεξαρτήτως του τρόπου πρόσληψής του. Το προσωπικό αυτό καταλαμβάνει κενές οργανικές θέσεις, αντίστοιχες της κατηγορίας, του κλάδου/ ειδικότητας του και αν δεν υπάρχουν κατατάσσεται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες στην πρώτη τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας θα προβλεφθούν ως οργανικές. Οι δημιουργούμενες θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου παραμένουν προσωποπαγείς και καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιοδήποτε τρόπο. Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει το ίδιο θέμα καταργείται. Αντίστοιχα θα μπορούσαν να διαμορφωθούν και οι λοιπές παράγραφοι.