• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ' | 2 Σεπτεμβρίου 2016, 16:47

    Αξιότιμε κ. Υπουργέ Με τις διατάξεις των άρθρων : 7, 11( παρ.4 α και β) και 26 του ν.4354/2015,δίνεται η δυνατότητα να αναγνωρισθεί ως πραγµατική δηµόσια υπηρεσία, για μισθολογική εξέλιξη, προϋπηρεσία που διανύθηκε στο Δηµόσιο, σε ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ (κεφ. Α' του ν. 3429/2005), µε σχέση εργασίας δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ορισµένου ή αορίστου χρόνου. Σας γνωρίζω όμως ότι υπάρχει κώλυμα εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 1 περίπτωση στ΄, του Ν. 4354/2015, σε ότι αφορά την προϋπηρεσία που έχει διανυθεί σε Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ της παρ. 3.β του άρθρου 252 του Ν. 3463/06, οι οποίες σήμερα τελούν σε καθεστώς εκκαθάρισης δεδομένου ότι: α) οι εκκαθαριστές αρνούνται να χορηγήσουν βεβαίωση από την οποία να προκύπτει η νομική τους μορφή (ΝΠΙΔ των ΟΤΑ με μορφή Α.Ε) καθώς και ότι υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής αυτών. Αντ΄ αυτού υποστηρίζουν ότι ‘’εκφεύγει των καθηκόντων μας ως εκκαθαριστών της εν λόγω Α.Ε, κείται δε εκτός του πλαισίου της διαδικασίας εκκαθάρισης, η έκδοση από μας νομικής γνωμοδότησης, (προαπαιτούμενη, βέβαια για τη χορήγηση της βεβαίωσης που ζητάτε)…’’ Έχοντας υπόψη ότι η εν λόγω βεβαίωση είναι απαραίτητο δικαιολογητικό προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία αναγνώρισης από τα Υπηρεσιακά συμβούλια, γίνεται άμεσα αντιληπτή η αδυναμία έκδοσης τέτοιων αποφάσεων. β) Στην αρ.2/2015/ΔΕΠ/5-1-2016 εγκύκλιο του ΓΛΚ αναφέρεται ρητά το προσωπικό που δεν υπάγεται στις ανωτέρω διατάξεις πλην όμως τούτου, με τις από 7-3-2016 ‘’Ερωτήσεις - Απαντήσεις του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το ενιαίο μισθολόγιο ν. 4354/2015’’ και συγκεκριμένα της Γ.1, συμπεριλαμβάνονται σε αυτό και υπάλληλοι οι οποίοι υπηρέτησαν σε φορείς που σήμερα δεν υφίστανται, εκτός εάν οι φορείς αυτοί έχουν ενσωματωθεί ή απορροφηθεί από άλλο φορέα, ο οποίος σήμερα υπάγεται στις διατάξεις του νέου νόμου. Συνεπώς το Γ.Λ.Κ δεν αναγνωρίζει προϋπηρεσία σε φορείς που σήμερα δεν υφίστανται ή δεν έχουν ενσωματωθεί ή απορροφηθεί από άλλο φορέα, ο οποίος σήμερα να υπάγεται στις διατάξεις του ν.4354/2015. Πολλοί υπάλληλοι είχαν επαναλαμβανόμενες συμβάσεις σε δημοτικές επιχειρήσεις (μορφής Α.Ε.), παρείχαν όμως τις υπηρεσίες τους στους οικείους ΟΤΑ, με αποτέλεσμα να μετατραπεί η σύμβασή τους σε αορίστου χρόνου στους ΟΤΑ, με τις διατάξεις το Π.Δ 164/2004 και να αναγνωριστεί για τη μισθολογική τους εξέλιξη, χρονικό διάστημα 24 μηνών. Μέχρι τώρα, αν και σε υπαλλήλους άλλων δημοτικών επιχειρήσεων (π.χ. αμιγών, ειδικού σκοπού) ή προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (π.χ, σχολικοί φύλακες) έχουν αναγνωριστεί όλα τα χρόνια προϋπηρεσίας τους ως δημόσια υπηρεσία, εν τούτοις στους υπαλλήλους αυτούς, έχουν αναγνωριστεί μόνο 24 μήνες, με αποτέλεσμα να συνυπάρχουν υπάλληλοι ιδίων ειδικοτήτων, στον ίδιο χώρο εργασίας με διαφορετική μισθολογική και μέχρι πρότινος (πριν την αποσύνδεση μισθού-βαθμού) και βαθμολογική κατάσταση. Επιπρόσθετα, οι υπάλληλοι αυτοί δεν είχαν και εξακολουθούν να μην έχουν, τις ίδιες ευκαιρίες (με συναδέλφους τους) συμμετοχής σε συλλογικά όργανα, όπου προαπαιτείται συγκεκριμένος βαθμός (π.χ.αιρετά μέλη υπηρεσιακών συμβουλίων) ή σε κρίσεις προϊσταμένων και βεβαίως έχουν διαφορετικές μηνιαίες απολαβές. Έχοντας υπόψη τα ανωτέρα καθώς και ότι με τη διάταξη του άρθρου 42 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου, για άλλη μία φορά αποκλείονται και εξαιρούνται της αναγνώρισης προϋπηρεσίας τους, εργαζόμενοι αναπτυξιακών εταιρειών ΟΤΑ που τελούν σήμερα σε εκκαθάριση, προτείνω τα ακόλουθα: Α) Να συμπεριληφθεί το σύνολο του προσωπικού των εν λόγω εταιρειών και όχι μόνο αυτών που εργάστηκαν σε κοινωνικά προγράμματα, ανεξαρτήτως του αντικειμένου της εργασίας τους. Β) Να υπάρξει σαφής αναφορά ότι η προϋπηρεσία των εργαζομένων σε Αναπτυξιακές ΟΤΑ Α.Ε που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.4354/2015 αναγνωρίζεται για τη μισθολογική τους εξέλιξη, ανεξαιρέτως εάν αυτές τελούν ή όχι σήμερα σε εκκαθάριση, για λόγους ίσης μεταχείρισης και αντιμετώπισης.