• Σχόλιο του χρήστη 'ΦΩΤΙΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ' | 4 Σεπτεμβρίου 2016, 09:05

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 1/9/2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πληροφορίες: Φωτόπουλος Φώτιος Τηλ.: 2374350150 FAX: 2374350111 Email: ffotop@yahoo.gr Συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση για το νομοσχέδιο «ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ο.Τ.Α., ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». Κατάθεση πρότασης για τη βελτίωση των διατάξεών του. Πρόταση: Μετά από το άρθρο 106, να εισαχθεί νέο άρθρο με τίτλο «οικονομική λειτουργία Σχολικών Επιτροπών», νέα διάταξη, σύμφωνα με την οποία θα εξαιρούνται οι Σχολικές Επιτροπές από τις διατάξεις του ισχύοντος Ν. 4412/2016 σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, εργασιών και έργων, καθώς και κάθε προγενέστερης διάταξης σχετικής αυτού, που αφορά τις δημόσιες συμβάσεις και τις αναθέσεις προμηθειών κι εργασιών κι εξακολουθούν να ισχύουν (ήτοι των Ν. 4281/2014 και του ΕΚΠΟΤΑ και ΠΔ 28/80 ) ώστε να υπάρχει πλήρης εναρμόνιση με την υπ’ αρ. 8440/24-2-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΥΠΕΣΑΗΔ). Επίσης, θα εξαιρούνται οι Σχολικές Επιτροπές από την υποχρέωση ανάρτησης πράξεων στο ΚΗΜΔΗΣ και το ΕΣΗΔΗΣ και από τον έλεγχο του ΕΑΑΔΗΣΥ και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και υπόκειται μόνο στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τέλος θα ορίζεται σαφώς ότι η οικονομική λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών διέπεται μόνον από την υπ’ αρ. 8440/24-2-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΥΠΕΣΑΗΔ), που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου της παρ. 2 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), η οποία κατισχύει ως ειδικότερη νομοθεσία. Η βούληση του Νομοθέτη από συστάσεως των Σχολικών Επιτροπών (που σημειωτέον απαρτίζονται και από εθελοντές πολίτες) είναι να τα σχολεία να έχουν χρήματα στα χέρια τους και να εκπληρώνουν άμεσα τις ανάγκες τους, παρουσιάζοντας στο Δήμο τα αποτελέσματα της διαχείρισής τους και αυτό που άλλαξε με τη συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών, είναι ο Δήμος να προεγκρίνει τις δαπάνες και να έχει τον συνεχή έλεγχο της διαχείρισης αυτής (μηνιαία αποστολή στοιχείων από τα σχολεία). Έτσι, οι Σχολικές Επιτροπές αποτελούν ιδιότυπα ΝΠΔΔ (Ελεγκτικό Συνέδριο) και δεν έχουν βάση γνωμοδοτήσεις του τύπου "οι Σχολικές Επιτροπές ως ΝΠΔΔ, υποχρεούνται σε...". Κατόπιν πολλών τέτοιων ενεργειών που έχουν αλλοιώσει το γράμμα και το πνεύμα του Νόμου που διέπει τη λειτουργία τους, κρίνεται επιτακτική ανάγκη να προστεθεί το εδάφιο "όλες οι δαπάνες που διενεργήθηκαν από τις Σχολικές Επιτροπές με βάση την υπ’ αρ. 8440/24-2-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΥΠΕΣΑΗΔ) και πλαισιώνονται από τα ανάλογα δικαιολογητικά (αποφάσεις, τιμολόγια, κρατήσεις) θεωρούνται νόμιμες". Συνηγορούμε με την άποψη του Δήμου Ν. Προποντίδας όπως αυτή έχει αιτιολογηθεί στο σχετικό έγγραφό του, συμπληρώνοντας ότι χωρίς τις ανωτέρω ρυθμίσεις, το επόμενο βήμα είναι η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών και ένταξή τους στις Υπηρεσίες των Δήμων (με αποτέλεσμα τα σχολεία να δυσλειτουργούν σε υπερθετικό βαθμό όπως έχει αποδειχθεί με τις δαπάνες -ΚΑΎΣΙΜΑ, ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ-που ο Νομοθέτης ήθελε να ισχύουν οι διατάξεις των υπολοίπων ΝΠΔΔ και εξέδωσε την από 12-12-12 ΠΝΠ). Ο Δήμαρχος: Κυρίτσης Βασίλειος Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας: Κοντός Θωμάς Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής: Καριοφύλλη Ευμορφία Ο Προϊστάμενος του Τμήματος: Φωτόπουλος Φώτιος