Άρθρο 107 Επιχορηγήσεις Σχολικών Επιτροπών των Δήμων

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 158 του ν.3463/2006 (Α’ 114), προστίθεται περίπτωση (στ), ως εξής:
«στ) Έκτακτες επιχορηγήσεις των σχολικών επιτροπών».

 • 4 Σεπτεμβρίου 2016, 09:05 | ΦΩΤΙΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 1/9/2016
  ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
  ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
  ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
  Πληροφορίες: Φωτόπουλος Φώτιος
  Τηλ.: 2374350150
  FAX: 2374350111
  Email: ffotop@yahoo.gr

  Συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση για το νομοσχέδιο «ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ο.Τ.Α., ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». Κατάθεση πρότασης για τη βελτίωση των διατάξεών του.
  Πρόταση: Μετά από το άρθρο 106, να εισαχθεί νέο άρθρο με τίτλο «οικονομική λειτουργία Σχολικών Επιτροπών», νέα διάταξη, σύμφωνα με την οποία θα εξαιρούνται οι Σχολικές Επιτροπές από τις διατάξεις του ισχύοντος Ν. 4412/2016 σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, εργασιών και έργων, καθώς και κάθε προγενέστερης διάταξης σχετικής αυτού, που αφορά τις δημόσιες συμβάσεις και τις αναθέσεις προμηθειών κι εργασιών κι εξακολουθούν να ισχύουν (ήτοι των Ν. 4281/2014 και του ΕΚΠΟΤΑ και ΠΔ 28/80 ) ώστε να υπάρχει πλήρης εναρμόνιση με την υπ’ αρ. 8440/24-2-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΥΠΕΣΑΗΔ). Επίσης, θα εξαιρούνται οι Σχολικές Επιτροπές από την υποχρέωση ανάρτησης πράξεων στο ΚΗΜΔΗΣ και το ΕΣΗΔΗΣ και από τον έλεγχο του ΕΑΑΔΗΣΥ και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και υπόκειται μόνο στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τέλος θα ορίζεται σαφώς ότι η οικονομική λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών διέπεται μόνον από την υπ’ αρ. 8440/24-2-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΥΠΕΣΑΗΔ), που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου της παρ. 2 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), η οποία κατισχύει ως ειδικότερη νομοθεσία. Η βούληση του Νομοθέτη από συστάσεως των Σχολικών Επιτροπών (που σημειωτέον απαρτίζονται και από εθελοντές πολίτες) είναι να τα σχολεία να έχουν χρήματα στα χέρια τους και να εκπληρώνουν άμεσα τις ανάγκες τους, παρουσιάζοντας στο Δήμο τα αποτελέσματα της διαχείρισής τους και αυτό που άλλαξε με τη συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών, είναι ο Δήμος να προεγκρίνει τις δαπάνες και να έχει τον συνεχή έλεγχο της διαχείρισης αυτής (μηνιαία αποστολή στοιχείων από τα σχολεία). Έτσι, οι Σχολικές Επιτροπές αποτελούν ιδιότυπα ΝΠΔΔ (Ελεγκτικό Συνέδριο) και δεν έχουν βάση γνωμοδοτήσεις του τύπου «οι Σχολικές Επιτροπές ως ΝΠΔΔ, υποχρεούνται σε…». Κατόπιν πολλών τέτοιων ενεργειών που έχουν αλλοιώσει το γράμμα και το πνεύμα του Νόμου που διέπει τη λειτουργία τους, κρίνεται επιτακτική ανάγκη να προστεθεί το εδάφιο «όλες οι δαπάνες που διενεργήθηκαν από τις Σχολικές Επιτροπές με βάση την υπ’ αρ. 8440/24-2-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΥΠΕΣΑΗΔ) και πλαισιώνονται από τα ανάλογα δικαιολογητικά (αποφάσεις, τιμολόγια, κρατήσεις) θεωρούνται νόμιμες».
  Συνηγορούμε με την άποψη του Δήμου Ν. Προποντίδας όπως αυτή έχει αιτιολογηθεί στο σχετικό έγγραφό του, συμπληρώνοντας ότι χωρίς τις ανωτέρω ρυθμίσεις, το επόμενο βήμα είναι η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών και ένταξή τους στις Υπηρεσίες των Δήμων (με αποτέλεσμα τα σχολεία να δυσλειτουργούν σε υπερθετικό βαθμό όπως έχει αποδειχθεί με τις δαπάνες -ΚΑΎΣΙΜΑ, ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ-που ο Νομοθέτης ήθελε να ισχύουν οι διατάξεις των υπολοίπων ΝΠΔΔ και εξέδωσε την από 12-12-12 ΠΝΠ).

  Ο Δήμαρχος: Κυρίτσης Βασίλειος
  Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας: Κοντός Θωμάς
  Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής: Καριοφύλλη Ευμορφία
  Ο Προϊστάμενος του Τμήματος: Φωτόπουλος Φώτιος

 • Πρόταση: Μετά από το άρθρο 106, να εισαχθεί νέο άρθρο με τίτλο «οικονομική λειτουργία Σχολικών Επιτροπών», με νέα διάταξη, σύμφωνα με την οποία θα εξαιρούνται οι Σχολικές Επιτροπές από τις διατάξεις του ισχύοντος Ν. 4412/2016 σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, εργασιών και έργων, καθώς και κάθε προγενέστερου Νόμου ή Προεδρικού Διατάγματος σχετικού αυτού, που αφορά τις δημόσιες συμβάσεις και τις αναθέσεις προμηθειών κι εργασιών (ήτοι των Ν. 4281/2014 και του ΕΚΠΟΤΑ και ΠΔ 28/80). Επίσης, εξαιρούνται οι Σχολικές Επιτροπές από την υποχρέωση ανάρτησης πράξεων στο ΚΗΜΔΗΣ και το ΕΣΗΔΗΣ και από τον έλεγχο του ΕΑΑΔΗΣΥΣ. Αποσαφηνίζεται ότι η οικονομική λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών διέπεται μόνον από την υπ’ αρ. 8440/24-2-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΥΠΕΣΑΗΔ), που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου της παρ. 2 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), η οποία κατισχύει ως ειδικότερη νομοθεσία. Όλες οι δαπάνες που διενεργήθηκαν από τις Σχολικές Επιτροπές με βάση την υπ’ αρ. 8440/24-2-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΥΠΕΣΑΗΔ) θεωρούνται νόμιμες.

  Αιτιολόγηση: Ως προς το ουσιαστικό ζήτημα, επισημαίνουμε ότι η Σχολική Επιτροπή ως ιδιότυπο Νομικό Πρόσωπο δεν προβαίνει σε αναθέσεις, διότι εφαρμόζει την υπ’ αρ. 8440/24-2-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΥΠΕΣΑΗΔ), που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου της παρ. 2 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/2010), και διέπει τη λειτουργία και την οικονομική διαχείριση των Σχολικών Επιτροπών και αποτελεί ειδικότερα νομοθεσία. Στην παρούσα Υπουργική Απόφαση δεν υφίσταται η έννοια της ανάθεσης, ούτε της σύμβασης.

  Οποιεσδήποτε προσπάθειες σύνδεσης των Σχολικών Επιτροπών με γενικές νομοθεσίες για ΝΠΔΔ είναι ατυχείς και ανεφάρμοστες και μόνο σύγχυση μπορούν να επιφέρουν, όπως φαίνεται από το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Σχολικών Επιτροπών δεν λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Δεν εφαρμόζουν το δημόσιο λογιστικό για προμήθεια υλικών ή παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση έργων. Ως εκ τούτου, δεν συντάσσουν προϋπολογισμό και δεν τηρούν τις διαδικασίες αναθέσεων που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία των ΟΤΑ και άλλων ΝΠΔΔ και οι Αποφάσεις τους αφορούν στην κατανομή των πιστώσεων στις σχολικές μονάδες (για τον έλεγχο των ποσών που αποδίδονται από τον δήμο και αυτών που τους διατίθενται) για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων δαπανών (που προεγκρίνονται) από τους διευθυντές-διαχειριστές. Η αναζήτηση προσφορών γίνεται από τους διαχειριστές. Τέλος, δεν μπορούμε να μιλάμε για «επάρκεια πιστώσεων» όταν οι ανάγκες των σχολείων είναι ανελαστικές χρονικά και ποσοτικά, σε αντιδιαστολή με τις αποδόσεις των πιστώσεων από τους ΚΑΠ.

  Επίσης, είναι ξεκάθαρο ότι οι δαπάνες εκτελούνται σε επίπεδο Σχολικής Μονάδας και για τον λόγο αυτό επιβάλλεται κατανομή των Επιχορηγήσεων στα σχολεία, προκειμένου να πληρώνουν άμεσες ανάγκες χωρίς την χρονοβόρα διαδικασία έγκρισης της Επιτροπής. Καμία διαδικασία συμβάσεων δεν προβλέπεται στην 8440/2011 προαναφερόμενη Υπουργική Απόφαση. Τα ανωτέρω είναι οι λόγοι που οδηγούν σε μη σύνταξη προϋπολογισμού εκ μέρους του ΝΠΔΔ, σε εξαίρεση από προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού συνεδρίου και σε εξαίρεση από την διαδικασία «Ανάληψης Υποχρέωσης από Διατάκτη».

  Για τους ίδιους λόγους (δεν γίνονται πρωτογενή αιτήματα, μελέτες, αναθέσεις, ΧΕΠ, συμβάσεις) δεν πρέπει να γίνεται ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ -συνεπικουρούμενης της μη υποχρέωσης των φορέων εκτός Γενικής Κυβέρνησης, αλλά στο Πρόγραμμα «Διαύγεια», όλων των Αποφάσεων.
  Γι΄ αυτό και οι αποφάσεις που πρέπει να λαμβάνουν αυτά τα ιδιότυπα ΝΠΔΔ πρέπει να νοούνται ως κατανομές πιστώσεων για συγκεκριμένες δαπάνες που αιτήθηκαν οι Σχολικές Κοινότητες και απλώς προεγκρίνονται.

  Θεωρούμε σκόπιμο να καταθέσουμε την εμπειρία μας και να επισημάνουμε ότι οι Σχολικές μας Επιτροπές κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη ήταν από τις πρώτες τόσο στο Νομό μας, όσο και Πανελλαδικά που προσπάθησαν να εναρμονιστούν οικειοθελώς με τη νομοθεσία που ίσχυε για την ανάθεση των προμηθειών κι εργασιών των δήμων και προέβησαν σε πρόχειρους διαγωνισμούς για την προμήθεια γραφικής ύλης, καθαριστικών, μηχανημάτων γραφείου, εκτυπώσεων κτλ. Ωστόσο, κατόπιν δυσχερειών που παρατηρήθηκαν στην αντιμετώπιση των αναγκών των σχολείων και διαμαρτυριών από τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων, που ζητούσαν την εφαρμογή της ΥΠ 8440/2011 για την άμεση αντιμετώπιση των αναγκών των σχολικών μονάδων και την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων τους, αλλά και μετά από έρευνα για το σύστημα που εφαρμόζουν άλλες σχολικές επιτροπές, επιστρέψαμε αναγκαστικά στην εφαρμογή της ΥΠ ΑΠ. 8440/2011, μέχρις ότου υποχρεωθήκαμε εκ νέου μετά από έλεγχο της Αποκεντρωμένη Διοίκησης να εναρμονιστούμε με το σύστημα προμηθειών που ακολουθούν οι Δήμοι και να αναρτούμε στο ΚΗΜΔΗΣ.

  Ωστόσο, κρίνουμε ότι πρέπει να σας επισημάνουμε τα κατωτέρω, προκειμένου να έχετε μία συνολική εικόνα του θέματος:
  Οι Σχολικές Επιτροπές δεν μπορούν να εκτελέσουν ΕΚΠΟΤΑ και τώρα ακόμη παραπάνω πλέον το νέο Νόμο 4412/2016 που αφορά τις προμήθειες και τις εργασίες. Εκτός του γεγονότος ότι το όλο πλαίσιο βρίθει ασάφειας, οι διαδικασίες που απαιτούνται πλέον είναι χρονοβόρες και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στην κύρια αποστολή και στο ρόλο ύπαρξης των Σχολικών Επιτροπών που είναι η άμεση αντιμετώπιση των αναγκών των σχολικών μονάδων, λόγω της ιδιαίτερης κοινωνικής τους φύσης. Αυτός, άλλωστε, είναι και ο μοναδικός ρόλος ύπαρξής τους. Ειδάλλως, ο νομοθέτης κατά τη νομοθέτηση του «Καλλικράτη» θα ανάθετε τις αρμοδιότητες των Σχολικών Επιτροπών στον ίδιο το Δήμο.
  Στη συνολική εφαρμογή του Ν 4281/2014 και τώρα του Ν. 4412/2016 από τις Σχολικές ανακύπτουν διάφορα πρακτικά προβλήματα ακόμη και για τους ίδιους τους δήμους, που έχουν οργανωμένες υπηρεσίες, πόσο μάλλον για τις σχολικές επιτροπές που δεν έχουν προσωπικό. Ο προηγούμενος Νόμος 4281/2014, τμήμα Β, έχει έπαιρνε συνεχώς προσωρινή αναστολή  και ο νέος Νόμος 4412/2016 έχει πολλές εκκρεμότητες και είναι δύσκολο να εφαρμοστεί αμέσως ακόμη και από τους Δήμους, οι οποίοι έχουν σταματήσει τις αναθέσεις τους, μέχρις ότου αποσαφηνιστούν τα απαραίτητα σημεία και εκδοθούν τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα και οι εγκύκλιοι.

  Γενικά, η μαζικοποίηση των προμηθειών και εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων θεωρητικά αφορά και τις Σχολικές Επιτροπές. Όμως, αν οι επιτροπές προχωρήσουν σε υιοθέτηση τέτοιων διαδικασιών, παραβιάζεται η Υ.Α. 8440/2011, η οποία δεν προβλέπει μαζικές προμήθειες. Παραβιάζεται η αρχή της κατανομής των οικονομικών πόρων ανά σχολείο και η εκτέλεση – αποτύπωση των εσόδων-δαπανών ανά σχολείο. Ανάληψη υποχρέωσης μέσω συμβάσεων μαζικών προμηθειών δεν εδράζεται σε υπάρχοντα προϋπολογισμό και πάσχει. Η εκτέλεση ΚΗΜΔΗΣ (αναρτήσεων κλπ) θεωρητικά περιλαμβάνει και τις Σχολικές Επιτροπές. Αυτό όμως που μετράει δεν είναι το ΑΝ, αλλά συνολικά το ΑΝ ΚΑΙ ΠΩΣ.
   Η ειδικότερη αναφορά στην ΥΑ 8440/2011 δεν εξαιρεί τις Σ.Ε. μόνο από τυπικές διαδικασίες. Η ορθή διατύπωση της ΥΑ 8440/2011 είναι:
  1. Οι Σχολικές Επιτροπές δεν εφαρμόζουν τις διατάξεις του Β.Δ. 17− 5/15.6.1959 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των δήμων και κοινοτήτων», όπως ισχύει καθώς και του Ν.Δ. 496/1974 «περί λογιστικού των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου» και δεν υποχρεούνται σε σύνταξη προϋπολογισμού.
  Δηλαδή οι Σ.Ε. εξαιρούνται γενικότερα από τα της Οικονομικής Διοικήσεως των Δήμων ΚΑΙ από το λογιστικό σύστημα.
  Οι διατάξεις Οικονομικής Διοίκησης δεν είναι «λοιπά ζητήματα».  Αποτελούν συγκεκριμένο πεδίο ειδικώς ρυθμιζόμενο.
  Επίσης, είναι άξιο απορίας πώς να αντιμετωπίζουν οι σχολικές επιτροπές όλα τα άλλα ζητήματα, όπως στους Δήμους, χωρίς να διαθέτουν οργανικό προσωπικό.
  Επιπλέον, στο ΚΗΜΔΗΣ δεν αναρτώνται απλά δαπάνες. Το ΚΗΜΔΗΣ είναι ένα κομμάτι του Νόμου περί Δημοσίων Συμβάσεων. Αποτελεί μια συνολική διαδικασία πρωτογενών αιτημάτων εγκρίσεων, τιμολογήσεων, πληρωμών κλπ. Για να λειτουργήσει το μοντέλο ΚΗΜΔΗΣ πρέπει:  Πλην των άμεσων δαπανών που θα μπορούν να εκτελούν οι διευθυντές και θα αναρτώνται στην αρχή του επόμενου μήνα, (ΥΑ 8440/2011– προσκόμιση παραστατικών) (ποιες θεωρούνται άραγε άμεσες δαπάνες, είτε αυτές αφορούν τα λειτουργικά έξοδα , είτε τη συντήρηση-επισκευή των σχολικών κτηρίων, δεδομένου ότι αφορούν την καθημερινή λειτουργία σχολείων και δεν επιδέχονται καθυστερήσεων) όλες οι άλλες δαπάνες πρέπει να εκτελούνται σε κεντρικό επίπεδο διαχείρισης από τη σχολική επιτροπή ή από το Δήμο και να υπάρχουν προγενέστερες αποφάσεις δαπάνης.
  Το ουσιαστικότερο σημείο είναι ότι, επειδή οι σχολικές επιτροπές δεν μπορούν να προχωρήσουν σε «Ανάληψη Υποχρέωσης από Διατάκτη» δεν μπορούν να έχουν πρωτογενές αίτημα ΚΗΜΔΗΣ. Αυτό επηρεάζει την οικονομική λειτουργία των Επιτροπών, διότι με βάση τα ανωτέρω καμία δαπάνη δεν μπορεί να εγκριθεί από το Δ.Σ., αν δεν υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα στο Ταμείο της Σ.Ε. Και αφού δεν υπάρχει προϋπολογισμός, τότε Ανάληψη Υποχρέωσης και δαπάνη «επί πιστώσει» σε βάρος μελλοντικής επιχορήγησης δεν επιτρέπεται. Εν πάση περιπτώσει,  οι μαζικές προμήθειες παραβιάζουν την αρχή των κατανομών των χρηματικών πόρων ανά σχολείο.
   Το αν θα ενταχτούν υποχρεωτικά οι Σχολικές επιτροπές σε μαζικές προμήθειες των ειδών που περιγράφονται είναι θέμα του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής. Δεν είναι θέμα μόνο προϋπολογισμού. Με ποιους εργαζομένους και με ποιες υπηρεσίες μπορεί το Δ.Σ. να κάνει επίσημη εισήγηση των ειδών που χρειάζονται τα σχολεία? Ποιο μέλος της Επιτροπής ελέγχει τα είδη και τις ποσότητες,  αφού οι τελικοί χρήστες δεν φέρουν ευθύνη έναντι της Επιτροπής?
  Με το άρθρο 3 της υπ’ αρ. 8440/24-2-2011 απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ, η οποία αφορά συγκεκριμένα και ειδικά τη λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών, ορίζονται τα εξής:
  1.Οι Σχολικές Επιτροπές δεν εφαρμόζουν τις διατάξεις του Β.Δ. 17- 5/15.6.1959 (ΦΕΚ 114 Α’) «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των δήμων και κοινοτήτων», όπως ισχύει καθώς και του Ν.Δ. 476/1974 «περί λογιστικού των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου» και δεν υποχρεούνται σε σύνταξη προϋπολογισμού.
  8. α) Με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής προσδιορίζεται το ποσό που τίθεται στη διάθεση κάθε διευθυντή σχολείου για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων. Το ποσό αυτό κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της σχολικής επιτροπής με προσθήκη του ονόματος της αντίστοιχης σχολικής μονάδας. Ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής εξουσιοδοτεί το διευθυντή που μπορεί να αναλαμβάνει χρήματα από τον τραπεζικό λογαριασμό.
  β) Για την αντιμετώπιση αμέσων δαπανών επιτρέπεται η διατήρηση από τον διευθυντή σχολείου μετρητών μέχρι 500 ευρώ. Στην περίπτωση που πρόκειται για συγκρότημα σχολείου επιτρέπεται η διατήρηση ποσού μέχρι 1.000 ευρώ.
  γ) Κάθε ανάληψη από τις καταθέσεις της Σχολικής Επιτροπής ενεργείται από τον πρόεδρο αυτών ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο.
  9. α) Για οποιαδήποτε πληρωμή δαπάνης που ενεργείται από τον πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή από τον Διευθυντή του σχολείου απαιτείται να υπάρχει αντίστοιχο δικαιολογητικό, όπως τιμολόγια, ή άλλο παραστατικό του ΚΒΣ.
  β) Τα δικαιολογητικά δαπανών πρέπει να περιέχουν πλήρη στοιχεία προσδιορισμού του εισπράττοντος (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, επάγγελμα), την αιτιολογία πληρωμής, το καταβαλλόμενο ποσό αριθμητικώς και ολογράφως, την χρονολογία της πληρωμής και την υπογραφή του εισπράττοντος.
  Τόσο το πνεύμα, όσο και το γράμμα της συγκεκριμένης Υπουργικής Απόφασης δηλώνουν ότι ο Νομοθέτης περιγράφει την οικονομική διαχείριση των Σχολικών Επιτροπών, προδήλως θεωρώντας ότι αποτελούν ιδιότυπα Νομικά Πρόσωπα, για τα οποία δεν μπορούν να εφαρμοστούν όλες οι διατάξεις και οι ρυθμίσεις που αφορούν τα υπόλοιπα ΝΠΔΔ του Δήμου. Ιδιαίτερα, η παράγραφος 8α), που προβλέπει την κατανομή, τη διάθεση και διαχείριση των χρημάτων από τον κάθε Διευθυντή του Σχολείου, καθώς και η παρ. 9α) και 9β), που αναφέρεται στον τρόπο πληρωμής και το είδος των παραστατικών που απαιτούνται, δεν αφήνουν καμία αμφιβολία ότι ο Νομοθέτης έχει προβλέψει έναν τρόπο οικονομικής διαχείρισης λαμβάνει υπόψη του και ανταποκρίνεται στην αμεσότητα που απαιτείται στην αντιμετώπιση των αναγκών των σχολείων και στο γεγονός ότι οι Σχολικές Επιτροπές διαχειρίζονται μικρά και πολύ εξειδικευμένα χρηματικά ποσά, τα οποία προορίζονται για συγκεκριμένες σχολικές μονάδες και που προέρχονται από κρατική χρηματοδότηση για πολύ συγκεκριμένους σκοπούς.
  Επίσης, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 50253/26-9-2011 έγγραφο της Ομάδας Υποστήριξης Προληπτικού Ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι Σχολικές Επιτροπές αναγνωρίζονται ως ιδιότυπα Νομικά Πρόσωπα, όσον αφορά τη διαχείριση των πιστώσεων και δεν εμπίπτουν στο λογιστικό των ΟΤΑ. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι οι Σχολικές Επιτροπές συνιστούν ιδιότυπα ΝΠΔΔ που έχουν ως αρμοδιότητα τη διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των τρεχόντων δαπανών λειτουργίας σχολικών μονάδων. Η ιδιαίτερη φύση των ανωτέρω δαπανών που δεν δύναται να προσδιοριστούν εκ των προτέρων κατά είδος και ποσότητα, επέβαλε την απαλλαγή των σχολικών Επιτροπών από την υποχρέωση τήρησης του λογιστικού των ΟΤΑ (ΒΔ 17-5/15-6-1959) ή των ΝΠΔΔ (Ν.Δ. 476/1974) και την πρόβλεψη ειδικού πλαισίου οικονομικής διαχείρισης με την ανωτέρω αναφερόμενη ΥΑ (8440/2011). Κύριο χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου πλαισίου είναι η μη κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, αλλά μόνον απολογισμού, γεγονός που συνεπάγεται ότι τα πάσης φύσεως έσοδα που εισάγονται στη διαχείριση των Σχολ. Επιτροπών με την έκδοση γραμματίου είσπραξης και τίθενται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό ή τίθενται απευθείας στη διάθεση του Διευθυντή με τη μορφή μετρητών για την αντιμετώπιση των άμεσων δαπανών, δύναται να διατεθούν για την πληρωμή οιασδήποτε δαπάνης που εμπίπτει στους σκοπούς της Σχολικής Επιτροπής. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι για τον ασκούμενο προληπτικό έλεγχο δεν εξετάζεται εκ μέρους του Επιτρόπου η αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων, αλλά μόνο οι ειδικότερες δημοσιονομικές διατυπώσεις που καθορίζονται στα άρθρα 7,8,9 και 10 της ανωτέρω ΥΑ. Ο έλεγχος αυτός εστιάζεται κυρίως στο αν υπάρχουν τα νόμιμα δικαιολογητικά (τιμολόγιο ή άλλο παραστατικό ΚΒΣ) που υποστηρίζουν την ανάληψη συγκεκριμένου ποσού από τον Πρόεδρο της Σχολ. Επιτρ. ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (άρθρο 7β) εντός των ορίων των άρθρων 8 α και β, στο αν τα δικαιολογητικά αυτά περιέχουν το νόμιμο περιεχόμενο που καθορίζεται στο άρθρο 9 β ή γ, κατά περίπτωση, καθώς και αν έχουν αφαιρεθεί οι νόμιμες κρατήσεις (άρθρο 10 α), τα δικαιολογητικά απόδοσης των οποίων περιλαμβάνονται ακολούθως στον απολογισμό που αποστέλλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

 • Πρόταση: Μετά από το άρθρο 106, να εισαχθεί νέο άρθρο με τίτλο «οικονομική λειτουργία Σχολικών Επιτροπών», με νέα διάταξη, σύμφωνα με την οποία θα εξαιρούνται οι Σχολικές Επιτροπές από τις διατάξεις του ισχύοντος Ν. 4412/2016 σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, εργασιών και έργων, καθώς και κάθε προγενέστερου Νόμου ή Προεδρικού Διατάγματος σχετικού αυτού, που αφορά τις δημόσιες συμβάσεις και τις αναθέσεις προμηθειών κι εργασιών (ήτοι των Ν. 4281/2014 και του ΕΚΠΟΤΑ και ΠΔ 28/80). Επίσης, εξαιρούνται οι Σχολικές Επιτροπές από την υποχρέωση ανάρτησης πράξεων στο ΚΗΜΔΗΣ και το ΕΣΗΔΗΣ και από τον έλεγχο του ΕΑΑΔΗΣΥΣ. Αποσαφηνίζεται ότι η οικονομική λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών διέπεται μόνον από την υπ’ αρ. 8440/24-2-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΥΠΕΣΑΗΔ), που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου της παρ. 2 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), η οποία κατισχύει ως ειδικότερη νομοθεσία. Όλες οι δαπάνες που διενεργήθηκαν από τις Σχολικές Επιτροπές με βάση την υπ’ αρ. 8440/24-2-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΥΠΕΣΑΗΔ) θεωρούνται νόμιμες.