• Σχόλιο του χρήστη 'Χριστόδουλος Ιωνάς' | 5 Σεπτεμβρίου 2016, 03:02

    Στο πλαίσιο των αρχών της ισονομίας και της ίσης μεταχείρισης, οι μουσικοί, το καλλιτεχνικό προσωπικό, τα μέλη των ορχηστρικών συνόλων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού κλπ, πρέπει να καταταχθούν σύμφωνα με τα προσόντα τους, τα οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνα με όσα ορίζει το Προεδρικό Διάταγμα 476/81 το οποίο ισχύει, εφόσον δημιουργηθούν αρχικά και αποτυπωθούν στον κάθε ΟΕΥ όλες οι θέσεις που αντιστοιχούν στο κάθε ορχηστρικό σύνολο και όχι με αναθέσεις, διαπιστώσεις, κληρώσεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σε «νέες», «ειδικές» ή άλλες «σχετικές» κατηγορίες. Στις ήδη υπάρχουσες (παλιές) και συγκεκριμένες κατηγορίες του ΠΔ 476/81 οι οποίες δεν έχουν εφαρμοστεί ποτέ μέχρι σήμερα, υπάρχει ακόμα ο Διευθυντής Φιλαρμονικής και ο Διευθυντής Χορωδίας (οι οποίοι δεν αναφέρονται καθόλου στη συγκεκριμένη ρύθμιση). Επίσης υπάρχει μόνο Κορυφαίος - Χωρίς Α και Β - με συγκεκριμένα προσόντα - χωρίς εξαιρέσεις - που το συγκεκριμένο ΠΔ ορίζει, καθώς ο νομοθέτης είχε προβλέψει ότι δεν μπορεί να υπάρχει διάκριση σε μια ομάδα όπου όλοι κάνουν την ίδια δουλειά. Σύμφωνα με το ΠΔ 315/92 το οποίο αναφέρεται στις Κρατικές ορχήστρες (τις οποίες επικαλείστε στη συγκεκριμένη ρύθμιση), θα πρέπει οι αντίστοιχες ορχήστρες των Ο.Τ.Α. να έχουν τον ίδιο αριθμό κορυφαίων Α ή Β στην κάθε κατηγορία «όπως ισχύει» χωρίς περικοπές ή περιορισμούς στον αριθμό. Στο ̟πλαίσιο των αρχών της ισονομίας και της ίσης μεταχείρισης, στις επαγγελματικές δημοτικές χορωδίες οι χορωδοί (μουσικοί) θα πρέπει να προσλαμβάνονται ως ΤΕ εφόσον κατέχουν τα ανάλογα προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47Α΄), τα οποία είναι πτυχίο ή δίπλωμα μουσικής ειδίκευσης και απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. Αυτό θα πρέπει να αποτυπωθεί ξεκάθαρα όπως επίσης και το γιατί οι χορωδοί πρέπει να είναι κάτι άλλο διαφορετικό από τους υπόλοιπους (Κορυφαίοι Β), όταν αυτό δεν προκύπτει από καμία διάταξη ή διεθνή πρότυπα που ισχύουν στις συμφωνικές ορχήστρες και μπάντες (ΚΟΑ - ΚΟΘ - ΕΛΣ). Ο μηνιαίος βασικός μισθός όλων των κατηγοριών θα πρέπει να καθορίζεται με τους όποιους μισθολογικούς συντελεστές, με βάση τον προβλεπόμενο βασικό μισθό του ανάλογου μισθολογικού κλιμακίου της εκπαιδευτικής κατηγορίας (ΠΕ ΤΕ ΔΕ) του κάθε υπαλλήλου (μουσικού) όπως οι διατάξεις του Β΄ Κεφαλαίου του ν. 4354/2015 (Α’176) ορίζουν. Τέλος δεν προκύπτει από διεθνή πρότυπα ή άλλη διάταξη επίδομα βιβλιοθήκης Αρχιμουσικού, δεδομένου του ότι το ρεπερτόριο του κάθε μουσικού συνόλου Ο.Τ.Α. ξεχωριστά, είναι περιουσία του Ο.Τ.Α. (μουσική βιβλιοθήκη), την οποία κατά καιρούς ή τις ανάγκες ανανεώνει, εμπλουτίζει ή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις αναλαμβάνει την ενοικίαση έργων (παρτιτούρες) για κάποιο μουσικό του σύνολο, επωμιζόμενος πάντα το συνολικό κόστος. Εν κατακλείδι, το υπ’ αριθμό 116 άρθρο του νομοσχεδίου με τίτλο Ρύθμιση μισθολογικών ζητημάτων των μουσικών Ο.Τ.Α. δεν μπορεί να επικαλείται διατάξεις που ισχύουν (χωρίς όμως να έχουν εφαρμοστεί ποτέ στους μουσικούς των Ο.Τ.Α.) και στη συνέχεια να τις ακυρώνει θέτοντας υπό αμφισβήτηση τις ίδιες διατάξεις. Εάν όντως υπάρχει καλή διάθεση θα πρέπει να ισχύσουν τα προαναφερθέντα Προεδρικά Διατάγματα. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα πρέπει να αποσυρθεί το άρθρο (μπορεί να κατατεθεί εκ νέου σε επόμενο νομοσχέδιο) και εφόσον καταργηθούν τα συγκεκριμένα Προεδρικά Διατάγματα, να γίνει εκ’ νέου διαβούλευση (με βάση ένα νέο πλαίσιο) με εκπροσώπους όλου του κλάδου συνολικά, έτσι ώστε να μην υπάρξουν διακρίσεις ή φωτογραφικές ανυπόστατες διατάξεις. Χριστόδουλος Ιωνάς Μέλος του Συλλόγου Μουσικών της Φιλαρμονικής του Δήμου Αθηναίων