• Σχόλιο του χρήστη 'Σωκράτης' | 5 Σεπτεμβρίου 2016, 09:07

    Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και το θέμα των προσαυξήσεων και θεωρώ ότι ένα σημείο του Προσχεδίου το κάλυπτε πλήρως. το σημείο αυτό έλεγε: "Η προθεσμία που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 15 του άρθρου 10 του ν. 4071/2012 (Α' 85), παρατείνεται ως 31/12/2016." Έτσι πιστεύω πρέπει να προστεθεί