• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΑΡΙΑΝΝΑ' | 5 Σεπτεμβρίου 2016, 11:38

    H παράγραφος 2 είναι ελλιπής και συνεπώς ασαφής. Επίσης στην παρ. 1 ορίζεται ως ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο το 90%, που αφορά αποκλειστικά και μόνο την Περιφέρεια, στην παρ. 3 ορίζεται ποσοστό συμμετοχής το 90%, που αφορά γενικά τους ΟΤΑ, δεν θα έπρεπε οι εργαζόμενοι σε εταιρείες που οι ΟΤΑ κατέχουν την πλειοψηφία να έχουν την ίδια αντιμετώπιση; Συνεπώς για την αποκατάσταση των αδικιών και για λόγους ισονομίας προτείνεται η τροποποίηση του Άρθρου 48 της παρ. 2 ως εξής: Σε περίπτωση λύσης αναπτυξιακής ανώνυμης εταιρίας πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, της οποίας ποσοστό τουλάχιστον ή ίσο με το 90% του μετοχικού της κεφαλαίου ανήκει στην οικεία Περιφέρεια ή σε ΟΤΑ, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου μεταφέρεται στην οικεία Περιφέρεια, με την ίδια σχέση εργασίας, ύστερα από απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου.