• Σχόλιο του χρήστη 'Σέργιος Μαγιάτης' | 5 Σεπτεμβρίου 2016, 11:05

    ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Μ. - Ο.Τ.Α.) Έτος ίδρυσης: 1998, Αρ. αποφ. Πρωτ. Αθηνών: 240/1998 Μέλος του Ε.Κ.Α. και της Π.Ο.Κ.Π.-Ο.Τ.Α. Έδρα: Αθήνα. Δ/ση: Σταδίου 61, β΄ορ. Γρ. 10 Web site: www.pem-ota.gr , e mail : kostassainis@gmail.com Τηλ: 6985087532 (πρόεδρος), 6977256675 (γεν. γραμματέας) 210-3235095, Fax:210-3235065 ΠΡΟΣ: Υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή ΚΟΙΝ: Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Ιωάννη Μπαλάφα Αρ. Πρωτ:873 Αθήνα 25-8-2016 ΘΕΜΑ: Ρυθμίσεις εργαζομένων μουσικών σε μουσικά σύνολα ΟΤΑ Σχετικά με το με το αντικείμενο του θέματος και κατόπιν ανταλλαγής απόψεων με θεσμικούς, υπηρεσιακούς παράγοντες και νομικούς σας συμβούλους, επανακαταθέτουμε συνολική πρόταση - πρόβλεψη Ρυθμίσεις θεμάτων μουσικών, ορχηστρικών μουσικών συνόλων ΟΤΑ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΟΤΑ 1. Κάθε σύνολο υπαλλήλων ειδικοτήτων μουσικών ή χορωδών, του αρ.1 του ΠΔ 476/81, που εργάζεται ομαδικά, προετοιμάζεται και εμφανίζεται υπό τη μουσική διεύθυνση μαέστρου, με ενιαία ενδυμασία και κατόπιν εντολής του οικείου ΟΤΑ, εφεξής νοείται και καθίσταται ως ορχηστρικό μουσικό σύνολο του οικείου ΟΤΑ και ονομάζεται σύμφωνα με την φύση της εργασίας των μουσικών που το αποτελούν (π.χ. συμφωνική ορχήστρα, φιλαρμονική ορχήστρα, χορωδία, big band, ορχήστρα εγχόρδων, ορχήστρα λαϊκής μουσικής κ.α.). 2. Οι θέσεις των υπηρετούντων υπαλλήλων, μετά και τις προβλεπόμενες κατωτέρω αυτοδίκαιες συστάσεις και κατατάξεις (χωρίς διαδικασία μετάταξης), προβλέπονται ως οργανικές και αποτυπώνονται στον ΟΕΥ του κάθε φορέα, στην πρώτη τροποποίηση αυτού και εντός ενός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος. 3. Ομοίως αναφέρεται στον ΟΕΥ και το μουσικό σύνολο κάθε φορέα ως οργανική μονάδα. Άρθρο 2 ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΙ 1. Οι θέσεις των υπηρετούντων υπαλλήλων Αρχιμουσικών (ή Δ/τών Ορχηστρών, Φιλαρμονικών & Χορωδών) προβλέπονται ως οργανικές και αποτυπώνονται στον ΟΕΥ του κάθε φορέα, ως ανωτέρω. 2. Σε μουσικά σύνολα που δεν υπηρετούν υπάλληλοι ειδικότητας Αρχιμουσικού, ή όμοιας ειδικότητας του αρ.1 του ΠΔ 476/81, συστήνονται αυτοδίκαια οργανικές θέσεις αρχιμουσικών και κατατάσσονται αυτοδίκαια, με διαπιστωτική πράξη από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο, όσοι υπηρετούντες υπάλληλοι μουσικοί πληρούν τα προσόντα του αρ.1 του ΠΔ 476/81, και ασκούν αποδεδειγμένα τα καθήκοντα του Αρχιμουσικού στα μουσικά σύνολο αυτά. Άρθρο 3 ΕΞΑΡΧΟΝΤΕΣ - ΚΟΡΥΦΑΙOI ΜΟΥΣΙΚOI - ΜΟΥΣΙΚΟΙ 1. Στις συμφωνικές ορχήστρες, συστήνονται αυτοδίκαια θέσεις Εξαρχόντων, Κορυφαίων Μουσικών Α & Β και Μουσικών κατ’ αναλογία του αρ.1 του Π.Δ. 315/92 για τις κατηγορίες 2, 3 4 & 5. Στις θέσεις των Εξαρχόντων και των Κορυφαίων Μουσικών κατατάσσονται αυτοδίκαια με διαπιστωτική πράξη από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο, κατόπιν της θετικής εισήγησης της πλειοψηφίας των εργαζομένων στην ίδια οικογένεια οργάνων, όσοι υπηρετούντες υπάλληλοι μουσικοί πληρούν τα προσόντα του αρ. 1, παρ. δ. του ΠΔ 476/81 και ασκούν αποδεδειγμένα καθήκοντα εξάρχοντα ή κορυφαίου μουσικού στα μουσικά σύνολο αυτά. Οι υπόλοιπες θέσεις παραμένουν θέσεις μουσικών. 2. Στα λοιπά μουσικά σύνολα, συστήνονται αυτοδίκαια θέσεις κορυφαίων μουσικών Α & Β, ως εξής: - Μία θέση κορυφαίου μουσικού Α ανά ομάδα – οικογένεια μουσικών οργάνων ή μεμονωμένο μουσικό όργανο. Στις θέσεις αυτές κατατάσσονται αυτοδίκαια με διαπιστωτική πράξη από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο, κατόπιν της θετικής εισήγησης της πλειοψηφίας των εργαζομένων στην ίδια οικογένεια οργάνων οι υπάλληλοι μουσικοί που πληρούν τα προσόντα του αρ. 1, παρ. δ. του ΠΔ 476/81, εκτελούν μουσικά μέρη 1ου οργάνου και ασκούν αποδεδειγμένα την καλλιτεχνική εποπτεία στην ομάδα - οικογένεια του οργάνου τους ή είναι μοναδικοί στα μουσικό όργανά τους, στα μουσικά σύνολο αυτά. - Ισάριθμες θέσεις κορυφαίων μουσικών Β για τους λοιπούς μουσικούς που πληρούν τα προσόντα του αρ. 1, παρ. δ. του ΠΔ 476/81 και εκτελούν αποδεδειγμένα μουσικά μέρη 1ου οργάνου ή για τους μουσικούς των οποίων η οικογένεια των μουσικών τους οργάνων προβλέπεται να εκτελεί όμοια μουσικά μέρη (π.χ. ευφώνια ή χορωδοί όμοιων φωνών) - Οι υπόλοιπες θέσεις παραμένουν θέσεις μουσικών. 3. Σε περίπτωση διαφωνίας του αρμόδιου προς διορισμό όργανο και της πλειοψηφίας των εργαζομένων στην ίδια οικογένεια οργάνων, περί της άσκησης των ανωτέρω καθηκόντων, λαμβάνεται υπόψη η γνώμη των εκπροσώπων των εργαζομένων στο συγκεκριμένο μουσικό σύνολο και σε περαιτέρω διαφωνία η γνώμη του/ων Αρχιμουσικού/ων του μουσικού συνόλου αυτού. Άρθρο 4 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΓΟΡΑΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Ή ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Για τους υπαλλήλους ειδικότητας κορυφαίου μουσικού και μουσικού, μονωδού και αρχιμουσικού (ή όμοιας ειδικότητας του αρ.1 του ΠΔ 476/81) προβλέπεται επίδομα αγοράς – συντήρησης μουσικού οργάνου, ή φωνής ή βιβλιοθήκης αντίστοιχα, ποσού 150,00 ευρώ μηνιαίως Άρθρο 5 ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Καθορίζονται οι παρακάτω μισθολογικοί συντελεστές, με βάση τον προβλεπόμενο Βασικό Μισθό (Β.Μ) του κλιμακίου της εκπαιδευτικής κατηγορίας (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) του κάθε υπάλληλου μουσικού σύμφωνα με τα τυπικά του προσόντα και το ν.4354/2015 - Μουσικός: Β.Μ. (ΠΕ ή ΤΕ, ή ΔΕ) - Κορυφαίος μουσικός Β : Β.Μ. Χ 1,25 - Κορυφαίος μουσικός Α : Β.Μ. Χ 1,30 - Εξάρχων Μουσικός : Β.Μ. Χ 1,40 - Αρχιμουσικός ή όμοιας ειδικότητας: Β.Μ. Χ 1,45 2. Οι ανωτέρω ειδικές κατηγορίες μουσικών αλλά και οι λοιποί μουσικοί των ΟΤΑ που καταλαμβάνονται από τις διατάξεις τουαρ.16 του ν. 1256/82 όπως τροπ. με το άρ. 40 του ν.1543/85, εξαιρούνται του αρ. 25, παρ.10 του ν.4354/2015(Α’176). 3. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του Β΄ Κεφαλαίου του ν. 4354/2015 Σας γνωρίζουμε ότι αναμένουμε την αιτηθείσα συνάντηση μαζί σας, ως το πολυπληθέστερο σωματείου που νομιμοποιείται να εκπροσωπεί τον κλάδο των μουσικών των ΟΤΑ. Για το Δ.Σ. Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας ΙΩΑΝΝΗΣ – ΣΕΡΓΙΟΣ ΜΑΓΙΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΪΝΗΣ