• Σχόλιο του χρήστη 'ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ' | 5 Σεπτεμβρίου 2016, 12:44

    Οι μουσικοί των ΟΤΑ , ως υπάλληλοι, προσλαμβάνονται σύμφωνα με το ν.2190/94, Καιφ.Γ, αρ.14, παρ. 2θ, σε συνδυασμό με το ν.3584/07, αρ. 223, παρ.5, το ΠΔ 524/81 και το ΠΔ 476/81. Προσλαμβάνονται δηλαδή μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, με απαιτούμενα τα γενικά προσόντα των λοιπών υπαλλήλων του Δημοσίου, επιπλέον δε και ειδικά τυπικά προσόντα όπως και για όλους του ΤΕ και ΠΕ υπαλλήλους του Δημοσίου Έως σήμερα οι αποδοχές τους προβλέπονται όπως των περισσοτέρων υπαλλήλων του Δημοσίου, σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο, την εκπαιδευτική κατηγορία εκάστου, την οικογενειακή του κατάσταση κλπ Στην Ελλάδα δεν υπάρχει περιγραφή θέσης ή ρόλου των υπαλλήλων γενικά αλλά ούτε των μουσικών ειδικά. Η εσωτερική οργάνωση κάθε συνόλου, προβλέπεται να γίνεται από τον προϊστάμενο αυτού όπως και για όλους τους υπαλλήλους. Καθ’όλη τη διάρκεια του εργασιακού βίου, οι μουσικοί εξελίσσονται βαθμολογικά (ν.4369/165) και μισθολογικά (4354/15) όμοια με τους λοιπούς υπαλλήλους. Όταν δε οι συνθήκες το επιτρέπουν ή το απαιτούν αλλάζουν μουσική ειδικότητα προς εξυπηρέτηση του μουσικού συνόλου. Υπάρχουν περιπτώσεις μουσικών που ελλείψει Αρχιμουσικών, ασκούν σχετικά καθήκοντα, αλλά και περιπτώσεις μουσικών που εκτελούν διαφορετικά μέρη οργάνων, όταν αντικαθιστούν π.χ. ασθενή συνάδελφο τους. Αυτά για την αποκατάσταση της αλήθειας σε σχέση με την αιτιολογική έκθεση. Να ζητάμε το δίκαιο και το λειτουργικό ευθέως και όχι κάποιοι εκμεταλευόμενοι την δικαιολογημένη άγνοια των υπηρεσιακών παραγόντων, να κατασκευάζουν τεχνητά προβλήματα για τις λύσεις που επιδιώκουν.