• Σχόλιο του χρήστη 'Κατερίνα Λ.' | 5 Σεπτεμβρίου 2016, 17:10

    Τέλος του 1999/αρχές του 2000,δυνάμει του άρθρου 30 του ν. 2738/1999 και την με αριθ. 31945/13-09-1999 ερμηνευτικής εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης, διορίστηκαν στους δήμους περίπου 1400 επιστήμονες απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ, ότι είχαν παρακολουθήσει το "Πρόγραμμα Κατάρτισης και Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας Αποφοίτων ΑΕΙ και ΤΕΙ σε θέματα Τοπικής Ανάπτυξης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης". Το πρόγραμμα υλοποίησε η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης της 27ης Απριλίου 1998 μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος,του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. Είχε συνολική διάρκεια 14 μηνών δηλ. 2.264 ώρες, από τις οποίες 600 ώρες ήταν θεωρητική κατάρτιση και 1.664 ώρες πρακτική εφαρμογή. Ολοκληρώθηκε στις 03/11/1999. Η διάρκεια αυτού το πρόγραμματος πρέπει να αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία για τους υπαλλήλους αυτούς, καθώς η παρακολούθησή του αποτέλεσε προϋπόθεση για τον διορισμό τους στους δήμους κατά την κρίσιμη χρονική περίοδο εφαρμογής του "Καποδίστρια" και η μετέπειτα συμβολή τους στην στελέχωση,προσφορά και λειτουργία ιδιαίτερα των "περιφερειακών" μικρών και μεσσαίων δήμων ήταν ουσιαστική, οι οποίοι μέχρι τότε στερούνταν προσωπικό Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Το αίτημα είναι γνωστό, μακροχρόνιο και δίκαιο.