• Σχόλιο του χρήστη 'Νίκος' | 5 Σεπτεμβρίου 2016, 19:51

    Η παράγρ. 9βα του άρθρου 48 αναφέρει: βα) Οφειλές των κοινωφελών επιχειρήσεων και Δ.Ε.Υ.Α., καθώς και των αμιγών επιχειρήσεων του Π.Δ.. 410/1995 που λύθηκαν, προς το Ελληνικό Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και προς τρίτους, περιλαμβανομένων και δεδουλευμένων αποδοχών του μεταφερόμενου προσωπικού τους, μπορούν να καταβάλλονται από τον οικείο δήμο, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. για την ισότητα, την ισονομία και τη δικαιοσύνη, η διατύπωση "μπορούν να καταβάλλονται από τον οικείο δήμο" θα πρέπει να ακολουθήσει τα όσα ορίζει η Γνωμοδότηση του ΝΣΚ 160/10.6.2016 που έχει γίνει δεκτή από τον υπουργό κ. Κατρούγκαλο και η οποία ορίζει ότι οι οφειλες και οι ασφαλιστικές εισφορές των Δήμων "καταβάλλονται υποχρεωτικά", δηλαδή να είτε να απαλειφθή η λέξη "μπορούν", είτε να αντικατασταθεί με την διατύπωση: "Οφειλές των κοινωφελών επιχειρήσεων και Δ.Ε.Υ.Α., καθώς και των αμιγών επιχειρήσεων του Π.Δ.. 410/1995 που λύθηκαν, προς το Ελληνικό Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και προς τρίτους, περιλαμβανομένων και δεδουλευμένων αποδοχών του μεταφερόμενου προσωπικού τους, καταβάλλονται υποχρεωτικά από τον οικείο δήμο, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.