• Σχόλιο του χρήστη 'Antonis Oikonomou' | 14 Ιανουαρίου 2017, 15:59

    Παράγραφος B.3.3.2 Υποσύστημα εξυπηρετητών βάσης δεδομένων (Database servers- DBS) (σελ. 86) Λόγω της φύσης του Έργου, του αναφερόμενου μεγάλου αριθμού των δεδομένων, και των αναγκών διαχείρισής τους, εκτιμούμε ότι η Υπηρεσία σας θα πρέπει να απαιτήσει επιπλέον τα παρακάτω: • Υποστήριξη in-memory OLTP (On-Line Transaction Processing) λειτουργιών για βελτιστοποίηση της απόδοσης. • Ενσωματωμένες δυνατότητες υλοποίησης λειτουργιών εξόρυξης δεδομένων. • Δυνατότητα συμπίεσης των πινάκων (tables) και δεικτών (indexes) της Βάσης Δεδομένων με τρόπο εντελώς διάφανο ως προς την εφαρμογή. • Ολοκληρωμένες δυνατότητες ελέγχου ποιότητας των δεδομένων (Data Quality). • Δυνατότητα κρυπτογράφησης αντιγράφων ασφαλείας κατά τη λήψη τους (encrypted backups) για λόγους ασφαλείας. • Δυνατότητα δυναμικής απόκρυψης δεδομένων (data masking) ώστε χρήστες να βλέπουν μέρος ή καθόλου από επιλεγμένα εμπιστευτικά δεδομένα, χωρίς την ανάγκη χρήσης προγραμματιστικού κώδικα για λόγους ασφαλείας. • Δυνατότητες Auditing για επιτυχείς και ανεπιτυχείς ενέργειες σε επίπεδο πρόσβασης στη Βάση και στα Δεδομένα. • Κρυπτογράφηση/ αποκρυπτογράφηση των δεδομένων που αποθηκεύονται στη Β.Δ. με τρόπο απόλυτα διαφανή (transparent) ως προς την εφαρμογή, μέσω της I/O κρυπτογράφησης σε πραγματικό χρόνο των data και log αρχείων, και όχι όπως ζητείται με κρυπτογράφηση σε επίπεδο βάσης δεδομένων. Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τις εν λόγω απαιτήσεις και τα οφέλη για την Υπηρεσία σας δίνονται παρακάτω κατά τον σχολιασμό των Πινάκων Συμμόρφωσης.