• Σχόλιο του χρήστη 'Antonis Oikonomou' | 14 Ιανουαρίου 2017, 15:06

    B.4.3 Βιογραφικά Σημειώματα της Ομάδας Έργου. Περίοδος Εγγύησης - Συντήρησης (ΠΕΣ) (σελ. 94) Στον Διαγωνισμό αναφέρεται ότι «Ως Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης (ΠΕΣ) ορίζεται η περίοδος, με έναρξη την οριστική παραλαβή του Έργου και με χρονική διάρκεια δέκα (10) έτη.». Επειδή ο συνήθης κύκλος ζωής των έργων πληροφορικής, όπως είναι η συνήθης πρακτική σε όλα τα αντίστοιχα έργα, και όπως υπαγορεύεται από τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, δεν υπερβαίνει τα 5-7 χρόνια, ζητούμε την τροποποίηση της απαίτησης ώστε η συνολική χρονική διάρκεια της ΠΕΣ να οριστεί σε επτά (7) έτη. Η δεκαετής ζητούμενη διάρκεια της ΠΕΣ θα προκαλέσει δυσανάλογες οικονομοτεχνικές δυσχέρειες στους Αναδόχους και θα επιβαρύνει σημαντικά το συνολικό κόστος του Έργου.