• Σχόλιο του χρήστη 'Antonis Oikonomou' | 14 Ιανουαρίου 2017, 15:13

    C.3.1 Υποσύστημα εξυπηρετητών εικονικοποίησης (virtualization servers - VIRTS) (σελ. 142-147) Παρακαλούμε για την απαλοιφή των παρακάτω προδιαγραφών οι οποίες αποκλείουν τη Microsoft και τους συνεργάτες της, για ήσσονος σημασίας χαρακτηριστικά και δη στο συγκεκριμένο πλαίσιο του Έργου όπως αυτό περιγράφεται στο Τεύχος Προκήρυξης. Απαίτηση 46: Παρακαλούμε να τροποποιηθεί η απαίτηση ώστε να αναφέρεται «Να προσφερθεί λογισμικό εικονικοποίησης τύπου Datacenter ή Enterprise Edition», καθότι η υφιστάμενη αναφορά μόνο σε Enterprise Edition παραπέμπει σε λεκτικό συγκεκριμένων κατασκευαστών. Απαίτηση 52: Παρακαλούμε για την πλήρη απαλοιφή της απαίτησης για υποστήριξη λειτουργικού συστήματος UNIX, εφόσον δεν απαιτείται για τη λειτουργία της προσφερόμενης λύσης. Απαίτηση 77: Παρακαλούμε για την τροποποίηση της προδιαγραφής σε «Κεντρική διαχείριση των virtual switches και των διασυνδέσεών τους» καθώς το υφιστάμενο λεκτικό παραπέμπει σε προσέγγιση συγκεκριμένου κατασκευαστή. Απαιτήσεις 82 και 83: Παρακαλούμε για την αφαίρεση των προδιαγραφών. Επισημαίνουμε ότι μεταπτώσεις συστημάτων δεν αποτελούν αντικείμενο της Προκήρυξης, αφού η προσφερόμενη λύση θα αναπτυχθεί εξαρχής σε περιβάλλον εικονικοποίησης. Απαίτηση 92: Παρακαλούμε για την απαλοιφή της προδιαγραφής ή για την προσθήκη των εναλλακτικών «ή HTTPS ή WCF», που είναι ευρέως διαδεδομένα πρότυπα που χρησιμοποιούν τα προϊόντα της Microsoft.  C.3.3.1 Backup Server (σελ. 152) Παρακαλούμε ως άνω για την τροποποίηση της Απαίτησης 45, ώστε να ζητείται: «Να προσφερθεί λειτουργικό σύστημα πλατφόρμας Windows ή UNIX ή LINUX ή ισοδύναμο, 64-bit.» Η έκδοση του λειτουργικού συστήματος επιβαρύνει αναίτια τον προϋπολογισμό του Έργου αφού το λειτουργικό σύστημα προορίζεται μόνο για τη λειτουργία του εν λόγω Backup Server. Επίσης παρακαλούμε για την απαλοιφή της Προδιαγραφής 49 ή για την προσθήκη των εναλλακτικών «ή HTTPS ή WCF», που είναι ευρέως διαδεδομένα πρότυπα που χρησιμοποιούν τα προϊόντα της Microsoft.