• Σχόλιο του χρήστη 'Antonis Oikonomou' | 14 Ιανουαρίου 2017, 15:14

    C.4.2 Η/Υ (σελ. 171) Βάσει της Απαίτησης 3.1 ζητείται η προσφορά «Ολοκληρωμένης Σουίτας Γραφείου». Επειδή η προσφερόμενη σουίτα γραφείου δύναται να επηρεάσει σημαντικά την παραγωγικότητα των χειριστών του συστήματος, αλλά και τις δυνατότητες συνεργασίας με το κεντρικό σύστημα διαχείρισης εγγράφων και υποθέσεων του S.P.O.C., κρίνουμε ιδιαίτερα σημαντική την προσθήκη απαιτήσεων συμβατότητας, ασφαλείας και παραγωγικότητας ως κάτωθι: • «Ενιαία Ολοκληρωμένη Σουίτα Γραφείου πλήρως εξελληνισμένη, η οποία να περιλαμβάνει τουλάχιστον επεξεργαστή κειμένου, επεξεργαστή λογιστικών φύλλων εργασίας, λογισμικό δημιουργίας και διαχείρισης παρουσιάσεων και λογισμικό διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επαφών, ημερολογίου & εργασιών που να συνεργάζεται πλήρως με λογισμικό Server διαχείρισης Εταιρικής Αλληλογραφίας, Επαφών και Ημερολογίου. Να προσφερθεί μία συνολική άδεια για 12 θέσεις εργασίας. • Η Ολοκληρωμένη Σουίτα Γραφείου να προσφερθεί σε μορφή επίσημης συνολικής κυβερνητικής άδειας στο όνομα του Φορέα, η οποία να παρέχει το δικαίωμα μεταφοράς και χρήσης του σε οποιοδήποτε υπολογιστικό σύστημα του Φορέα και το δικαίωμα εγκατάσταση και χρήσης προηγουμένων εκδόσεών του. • Πλήρης υποστήριξη χρήσης της Ελληνικής γλώσσας κατά την συγγραφή κειμένου. Θα πρέπει να παρέχονται ενιαίες συνιστώσες ορθογραφικού ελέγχου, ελέγχου συλλαβισμού και θησαυρού συνωνύμων όρων για την Ελληνική γλώσσα οι οποίες να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλες τις επιμέρους εφαρμογές της Ολοκληρωμένης Σουίτας Γραφείου. • Η Ολοκληρωμένη Σουίτα Γραφείου θα πρέπει να διαθέτει πλήρως εξελληνισμένο γραφικό περιβάλλον εργασίας σε όλες τις επί μέρους εφαρμογές του. Θα πρέπει να διαθέτει επίσης εκτενή κείμενα ενσωματωμένης βοήθειας χρήσης του στην Ελληνική γλώσσα, τα οποία να καλύπτουν τον τρόπο χρήσης όλης της παρεχόμενης λειτουργικότητας από το λογισμικό. • Η προσφερόμενη Ολοκληρωμένη Σουίτα Γραφείου θα πρέπει να παρουσιάζει πλήρη (100%) συμβατότητα με τα υπάρχοντα έγγραφα που είναι κυρίως σε μορφή Office 2003, Office 2007 και Office 2010, με τον αριθμό τους να εκτιμάται σε αρκετές χιλιάδες. Το λογισμικό θα πρέπει να μπορεί να ανοίξει τα έγγραφα, να τα επεξεργαστεί και να τα αποθηκεύσει χωρίς να αλλοιώνει σε καμιά περίπτωση τα χαρακτηριστικά μορφοποίησης τους. • Η προσφερόμενη Ολοκληρωμένη Σουίτα Γραφείου θα πρέπει να υποστηρίζει δημιουργία εγγράφων που μπορούν να υπογράφονται ψηφιακά με τη χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών. Θα πρέπει να υποστηρίζονται οι εξής δυνατότητες: o Στο ίδιο έγγραφο να υποστηρίζονται ταυτόχρονα ψηφιακές υπογραφές από πολλαπλούς χρήστες o Κάθε υπογραφή να μπορεί να συνοδεύεται από οπτική αναπαράσταση της έγγραφης υπογραφής του χρήστη • Οι παραπάνω ψηφιακές υπογραφές στα έγγραφα που παράγονται από την προσφερόμενη Ολοκληρωμένη Σουίτα Γραφείου θα πρέπει να μπορούν να υποστηρίξουν Timestamps από οποιονδήποτε Timestamp Server συμβατό με το RFC 3161. • Οι παραπάνω ψηφιακές υπογραφές στα έγγραφα που παράγονται από την προσφερόμενη Ολοκληρωμένη Σουίτα Γραφείου θα πρέπει να είναι συμβατές με τα πρότυπα XAdES & XAdES-T για την υποστήριξη εφαρμογών προηγμένων ψηφιακών υπογραφών σύμφωνα με την Οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές.