• Σχόλιο του χρήστη 'Antonis Oikonomou' | 14 Ιανουαρίου 2017, 15:23

    Όπως τεκμηριώθηκε αναλυτικά και ανωτέρω, θα πρέπει κατά την εκτίμησή μας να τεθούν απαιτήσεις για το λογισμικό Συστήματος Διαχείρισης Εγγράφων, το οποίο αποτελεί τον θεμέλιο λίθο για το Case Management System, τη βάση λειτουργίας του λογισμικού του S.P.O.C. Παραθέτουμε στη συνέχεια προδιαγραφές που θα πρέπει να ικανοποιεί ένα επιχειρησιακού επιπέδου Σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων: Λογισμικό Διαχείρισης Εγγράφων (Document Management System) Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Να αναφερθεί το όνομα, η έκδοση και η χρονολογία κυκλοφορίας του προσφερόμενου λογισμικού. ΝΑΙ 2. Η ανάπτυξη της λύλης να βασιστεί σε ευρέως διαδεδομένη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό εμπορική πλατφόρμα Διαχείρισης Εγγράφων (Document Management System). ΝΑΙ 3. Να προσφερθεί πλήρης αδειοδότηση για φυσικούς εξυπηρετητές, είτε αυτοί είναι εικονικοποιημένοι είτε όχι: 2 4. Να προσφερθούν οι κατάλληλες άδειες χρήσης που να επιτρέπουν την πλήρη χρήση των χαρακτηριστικών του ζητούμενου λογισμικού από τον εξής αριθμό χρηστών: Ανάλογα με τις απαιτήσεις 5. Όλες οι λειτουργικές απαιτήσεις που ακολουθούν να υποστηρίζονται εγγενώς (out of the box) από την παρεχόμενη λειτουργικότητα του προσφερόμενου λογισμικού και να μην απαιτείται χρήση υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού για την υλοποίησή τους. ΝΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 6. Ενιαία και κεντρική πρόσβαση των χρηστών σε πληροφορίες οργανωμένες σε μορφή εσωτερικών δικτυακών πυλών. ΝΑΙ 7. Να υποστηρίζεται η δημιουργία πολλαπλών ανεξάρτητων διαφορετικού είδους πυλών βασισμένων σε έτοιμα πρότυπα (templates). NAI 8. Υποστήριξη τεχνολογίας σύνθεσης των σελίδων από ανεξάρτητα επιμέρους τμήματα που επιτελούν διακριτές λειτουργίες και είναι ξεχωριστά διαχείρισιμα και επαναδιατάξιμα στην σελίδα με γραφικό τρόπο. ΝΑΙ 9. Να παρέχεται χάρτης κάθε διαδικτυακής πύλης (Site Directory), ο οποίος θα πρέπει να ανανεώνεται δυναμικά κάθε φορά που αλλάζει η δομή της πύλης ή προστίθεται μια νέα επιλογή. ΝΑΙ 10. Να παρέχεται δυνατότητα πλοήγησης στα περιεχόμενα της πύλης σε δενδροειδή μορφή (Tree View). ΝΑΙ 11. Οι ιστοσελίδες & οι παρεχόμενες λειτουργίες να είναι εγγενώς (out-of-the-box) πλήρως συμβατές με το πρότυπο WCAG 2.0 AA (Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Level AA) του πλαισίου WAI (Web Accessibility Initiative) του διεθνούς οργανισμού W3C (World Wide Web Consortium), όσον αφορά τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στους χρήστες. ΝΑΙ 12. Ενσωμάτωση κατάλληλων γραφιστικών φορμών (προσχεδιασμένες φόρμες, templates, style sheets) που να προσφέρουν υψηλής ποιότητας οπτική ταυτότητα, συνοχή και ομοιογενή παρουσίαση υψηλής αισθητικής. ΝΑΙ 13. Ευκολία Πλοήγησης. Κατά την προσπέλαση του διαδικτυακού χώρου ο εκάστοτε χρήστης θα πρέπει να είναι σε θέση, βάσει της εμφανιζόμενης πληροφορίας (θεματική ενότητα ή εφαρμογή, κατηγορία, λειτουργία, κ.λπ.), να προηγείται με ευκολία και να κατανοεί ποιες κινήσεις-ενέργειες θα τον οδηγήσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. NAI ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 14. Δυνατότητα ορισμού ανεξάρτητων δικτυακών τόπων για συγκεκριμένες ομάδες εργασίας. Οι δικτυακοί τόποι να δημιουργούνται και να συντηρούνται με γραφικό τρόπο από εξουσιοδοτημένα μέλη της ομάδας χωρίς καμία παρέμβαση του διαχειριστή του συστήματος. ΝΑΙ 15. Υποστήριξη υπηρεσιών πινάκων ανακοινώσεων, ενημέρωσης (news) και δημιουργίας ερωτηματολογίων. NAI 16. Υποστήριξη discussion lists/forums. NAI 17. Υποστήριξη δημιουργίας ημερολογίων (Calendars) και αυτόματου συγχρονισμού τους με διαδεδομένες εφαρμογές λογισμικού αυτοματισμού γραφείου. NAI 18. Υποστήριξη δημιουργίας και διαχείρισης λιστών εργασιών (tasks) και αυτόματου συγχρονισμού τους με διαδεδομένες εφαρμογές λογισμικού αυτοματισμού γραφείου. NAI 19. Υποστήριξη δημιουργίας λιστών επαφών (contacts) και αυτόματου συγχρονισμού τους με διαδεδομένες εφαρμογές λογισμικού αυτοματισμού γραφείου. NAI 20. Υποστήριξη δημιουργίας κοινών χώρων εργασίας για τον διαμοιρασμό αρχείων και ιδεών (workspaces). NAI 21. Δυνατότητα δημιουργίας wikis τόσο από τον τελικό χρήστη όσο και κεντρικά. Να παρέχεται πλήρης wiki λειτουργικότητα, αξιολόγηση, συζητήσεις περί του περιεχομένου, σύνδεση άρθρων μεταξύ τους, κλπ. NAI 22. Δυνατότητα συνεργασίας με διαδεδομένες υπηρεσίες/λογισμικό στιγμιαίας επικοινωνίας (Instant Messaging) και δυνατότητα εμφάνισης της κατάστασης/διαθεσιμότητας των χρηστών (Presence). NAI ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 23. Ο ορισμός των χρηστών που ανήκουν σε μια κοινότητα θα πρέπει να μπορεί να γίνει και δυναμικά (π.χ. ανάλογα με τον ρόλο που έχει ο χρήστης στον Οργανισμό/Φορέα ή με βάση το τμήμα που ανήκει). ΝΑΙ 24. Οι χρήστες θα πρέπει να έχουν δυνατότητες προσωποποίησης (personalization) του γραφικού περιβάλλοντος της πύλης και των εφαρμογών/τμημάτων της κάθε σελίδας που χρησιμοποιούν. ΝΑΙ 25. Το μενού χρήσης και οι διαθέσιμες επιλογές που έχει κάθε φορά στην διάθεσή του ο χρήστης πρέπει να προσαρμόζονται αυτόματα με βάση τα δικαιώματα χρήσης και την στόχευση περιεχομένου. ΝΑΙ 26. Δημιουργία ανεξάρτητα προσπελάσιμης προσωπικής ιστοσελίδας για κάθε χρήστη του συστήματος. H προσωπική σελίδα να δημιουργείται και να συντηρείται με γραφικό τρόπο από τον ίδιο τον χρήστη χωρίς καμία παρέμβαση του διαχειριστή του συστήματος. Η προσωπική ιστοσελίδα χρησιμεύει σαν χώρος συγκέντρωσης & δημοσίευσης πληροφοριών ενδιαφέροντος του κάθε χρήστη και μπορεί να έχει ειδικό χώρο συγκέντρωσης & δημοσίευσης αρχείων & προσωπικό blog κ.α. NAI 27. Δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης του χρήστη όταν ανανεώνεται ή εισάγεται πληροφορία του άμεσου ενδιαφέροντός του. NAI ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ WEB 28. Δυναμικό περιβάλλον παρουσίασης του ίδιου περιεχομένου σε πολλαπλές γλώσσες, δια μέσου των ιδίων προτύπων σελίδων και όχι με δημιουργία νέων. Παροχή εξειδικευμένου μηχανισμού για την υποστήριξη πολύγλωσσων δικτυακών τόπων, με παροχή αυτοματοποιημένων σεναρίων υποβοήθησης της μετάφρασης των απαραίτητων κειμένων. Να περιγραφεί ο μηχανισμός αυτός. ΝΑΙ 29. Υποστήριξη διαδικασιών (workflow) για τον μηχανισμό ελέγχου / δημοσίευσης περιεχομένου. ΝΑΙ 30. Δυνατότητα προ-επισκόπησης (preview) του περιεχομένου πριν τη δημοσίευση του. ΝΑΙ 31. Να παρέχει τη δυνατότητα αρχειοθέτησης περιεχομένου και ελέγχου εκδόσεων (versioning). ΝΑΙ 32. Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του ίδιου περιεχομένου σε διαφορετικά σημεία χωρίς ανάγκη αντιγραφής του. ΝΑΙ 33. Δυνατότητα εισαγωγής και διόρθωσης περιεχομένου μέσω κειμενογράφου WYSIWYG με την χρήση απλά ενός WEB Browser. Να υποστηρίζεται πλήρης μορφοποίηση του κειμένου, εισαγωγή πινάκων και εισαγωγή εικόνων. ΝΑΙ 34. Υποστήριξη επεκτάσιμου μηχανισμού με τον οποίο μπορεί να δημοσιεύεται περιεχόμενο προερχόμενο από τρίτες εφαρμογές με αυτοματοποιημένο τρόπο. ΝΑΙ 35. Δυνατότητα υποστήριξης προηγμένων τοπολογιών για την συγγραφή του περιεχομένου (authoring), τον έλεγχό του (staging) και την τελική δημοσίευσή του σε περιβάλλον παραγωγής (production). Κάθε ένα από τα περιβάλλοντα αυτά να μπορούν να υλοποιηθούν σε διαφορετικές ομάδες (farms) υπολογιστικών συστημάτων, ανεξάρτητων μεταξύ τους, σε περίπτωση που ο Οργανισμός/ Φορέας το επιθυμεί μελλοντικά. ΝΑΙ 36. Εγγενής υποστήριξη για την πρόσβαση στο περιεχόμενο με την χρήση κινητών συσκευών. NAI ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΡΟΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 37. Το σύστημα πρέπει να παρέχει ολοκληρωμένες δυνατότητες διαχείρισης εγγράφων και δυνατότητες χρήσης ενσωματωμένων μηχανισμών ροών εργασιών για αυτοματοποίηση διαδικασιών. ΝΑΙ 38. Μηχανισμός ελέγχου & διαχείρισης πολλαπλών εκδόσεων εγγράφων (Versioning) και υποστήριξη μηχανισμού check-in/check-out για τον συντονισμό δημιουργίας αλλαγών στα έγγραφα. Να υποστηρίζονται τόσο Major όσο και Minor εκδόσεις των εγγράφων. NAI 39. Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και χρήση μεταδεδομένων (metadata) για κατηγοριοποίηση των εγγράφων. ΝΑΙ 40. Δυνατότητα εμφάνισης και διαχείρισης των μεταδεδομένων μέσα από περιβάλλον εργασίας των διαδεδομένων εφαρμογών λογισμικού γραφείου MS Office. ΝΑΙ 41. Δυνατότητα ανοίγματος ενός αρχείου μέσα στον WEB Browser. ΝΑΙ 42. Δυνατότητα ανοίγματος & επεξεργασίας ενός αρχείου μέσα στον WEB Browser. ΝΑΙ 43. Δυνατότητα ταυτόχρονης επεξεργασίας ενός αρχείου από περισσότερους από έναν χρήστες είτε μέσα από τον Web browser είτε μέσα από περιβάλλον εργασίας των διαδεδομένων εφαρμογών λογισμικού γραφείου MS Office. ΝΑΙ 44. Δυνατότητα αρχειοθέτησης των εγγράφων σε ιεραρχικούς καταλόγους και οργάνωσης θεματικών περιοχών. ΝΑΙ 45. Δυνατότητα αποθήκευσης στον ίδιο κατάλογο εγγράφων διαφορετικού τύπου & με διαφορετικά μεταδεδομένα (metadata) το καθένα. ΝΑΙ 46. Δυνατότητα συσχετισμού κάθε τύπου εγγράφου με συγκεκριμένο template που μπορεί να χρησιμοποιείται από την αντίστοιχη εφαρμογή διαχείρισης και αλλαγής του. ΝΑΙ 47. Δυνατότητα συσχετισμού κάθε τύπου εγγράφου με συγκεκριμένο σενάριο ροής εργασιών που πρέπει να εκτελεστεί αυτόματα ή χειροκίνητα, κάθε φορά που εισάγεται ή μεταβάλλεται το έγγραφο ή τα μεταδεδομένα (metadata) που το συνοδεύουν. ΝΑΙ 48. Δυνατότητα αυτόματης κατηγοριοποίησης και παρουσίασης των περιεχόμενων ενός καταλόγου με βάση τα μεταδεδομένα (metadata) των εγγράφων που περιέχει. Δυνατότητα επιλεκτικής παρουσίασης (filtering) εγγράφων με συγκεκριμένες ιδιότητες. ΝΑΙ 49. Δυνατότητα αξιολόγησης περιεχομένου από τον τελικό χρήστη, η οποία θα λαμβάνεται υπόψη από το σύστημα για την ταξινόμηση των αποτελεσμάτων εύρεσης. ΝΑΙ 50. Δυνατότητα ορισμού και διαχείρισης κεντρικής βιβλιοθήκης μεταδεδομένων, σε δενδρική μορφή. ΝΑΙ 51. Ορισμός επιπλέον μεταδεδομένων σε ευέλικτη μορφή, με δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης αυτών από άλλους χρήστες. Δημιουργία νέων ταξονομιών χρηστών (Folksonomies) με δυνατότητα διαχείρισης αυτών από τον κεντρικό διαχειριστή. ΝΑΙ 52. Αντιστοίχιση ενός μοναδιαίου διακριτικού (unique ID) σε κάθε έγγραφο, ανεξάρτητα από την τοποθεσία, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον τελικό χρήστη για την εύρεση του εγγράφου σε περίπτωση μετακίνησης, μετονομασίας, αλλαγής των μεταδεδομένων, κλπ. ΝΑΙ 53. Δυνατότητα ομαδοποίησης πολλαπλών εγγράφων σε μια ενοποιημένη οντότητα, στην οποία εφαρμόζονται πολιτικές και δράσεις μια φορά και αφορούν όλα τα μέλη της οντότητας αυτής. Δυνατότητα download του document set ως ένα zip αρχείο. ΝΑΙ 54. Το σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει τον χαρακτηρισμό των εγγράφων π.χ. ως επίσημα, απαγορεύοντας έτσι την περεταίρω τροποποίηση τους. ΝΑΙ 55. Εξελιγμένες δυνατότητες δρομολόγησης περιεχομένου με κανόνες δρομολόγησης εγγράφων, όπου ένα έγγραφο δρομολογείται προς φύλαξη στην κατάλληλη βιβλιοθήκη ή/και φάκελο, λαμβάνοντας υπόψη τα μεταδεδομένα και άλλες παραμέτρους. ΝΑΙ 56. Δυνατότητα δημιουργίας και επιβολής πολυεπίπεδων κανόνων διατήρησης και απαλοιφής περιεχομένου. ΝΑΙ 57. Να παρέχεται ενσωματωμένος μηχανισμός Αποτροπής απώλειας δεδομένων (DLP) που θα αποτρέπει τους χρήστες από την ακούσια αποστολή ευαίσθητων πληροφοριών σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα, ενώ παράλληλα θα παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τις εσωτερικές πολιτικές συμμόρφωσης. Ο συγκεκριμένος μηχανισμός, θα πρέπει να λειτουργεί μέσω έτοιμων προτύπων (templates) και να προσδιορίζει, παρακολουθεί και προστατεύει τα ευαίσθητα δεδομένα (όπως στοιχεία Προσωπικών δεδομένων, δεδομένα πιστωτικών καρτών κλπ.) που περιέχονται σε αρχεία και να επιτρέπει την επιβολή συγκεκριμένων κανόνων όπως την αποτροπή διαμοιρασμού του εγγράφου κλπ. ΝΑΙ 58. Να παρέχεται εξειδικευμένο διαχειριστικό εργαλείο που θα δίνει την δυνατότητα στον υπεύθυνο συμμόρφωσης του εκάστοτε οργανισμού να αναζητήσει και να εντοπίσει εύκολα στις υποδομές της πλατφόρμας (τόσο σε επίπεδο εταιρικής πύλης, επιμέρους χώρων συνεργασίας αλλά και σε επίπεδο προσωπικής ιστοσελίδας χρήστη) οποιαδήποτε πληροφορία που θα ζητηθεί από αρμόδια Αρχή. Επιπλέον, θα πρέπει να παρέχεται δυνατότητα εξαγωγής των αποτελεσμάτων της αναζήτησης. ΝΑΙ 59. Μηχανισμός για την υλοποίηση σεναρίων ροών εργασίας από τον διαχειριστή του συστήματος ή έμπειρους χρήστες χωρίς προγραμματισμό. ΝΑΙ 60. Παροχή των εξής out-of-the-box σεναρίων ροών εργασιών προσαρμοσμένων σε κοινά απαντώμενες διαδικασίες: Έγκριση Εγγράφου, Συλλογή Υπογραφών, Συλλογή Σχολίων. NAI 61. Δρομολόγηση εγγράφου βάσει κανόνων και εγκριτική διαδικασία με ηλεκτρονική υπογραφή όπου απαιτείται. ΝΑΙ 62. Δυνατότητα χρήσης εξειδικευμένων φορμών αλληλεπίδρασης με τον χρήστη σε κάθε στάδιο της εκτέλεσης ενός σεναρίου ροής εργασιών. ΝΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 63. Ύπαρξη μηχανισμού αναζήτησης που θα μπορεί να εκτείνεται σε όλο το εύρος του περιεχομένου, με υποστήριξη και Ελληνικού full text search. NAI 64. Ο μηχανισμός αναζήτησης να παρέχει και crawling engine για την υποστήριξη της αναζήτησης σε εξωτερικές πηγές περιεχομένου. Να αναφερθούν οι τύποι πηγών εξωτερικού περιεχομένου που υποστηρίζονται. NAI 65. Να παρέχεται ευέλικτος μηχανισμός με τον οποίο μπορεί να επεκταθεί υποστήριξη crawling σε οποιαδήποτε επιπλέον πηγή περιεχομένου. NAI 66. Υποστήριξη του προτύπου OpenSearch (http://www.opensearch.org) για συνεργασία με άλλες μηχανές αναζήτησης. NAI 67. Να αναφερθούν οι υποστηριζόμενοι διαφορετικοί τύποι εγγράφων για τους οποίους μπορούν να δημιουργηθούν δείκτες (indexes) από το μηχανισμό αναζήτησης full text. ΝΑΙ 68. Να παρέχεται ευέλικτος μηχανισμός με τον οποίο μπορεί να επεκταθεί η αναζήτηση τύπου full-text σε οποιονδήποτε επιπλέον τύπου κειμένου. NAI 69. Υποστήριξη αναζήτησης σε δομημένες πηγές περιεχομένου. Να αναφερθούν οι βάσεις δεδομένων που υποστηρίζονται. NAI 70. Υποστήριξη αναζήτησης σε οποιαδήποτε πηγή περιεχομένου είναι προσβάσιμη με χρήση WEB Services. NAI 71. Αυτόματη επιβολή δικαιωμάτων πρόσβασης στα αποτελέσματα των αναζητήσεων με βάση τα δικαιώματα πρόσβασης του χρήστη στο αρχικό περιεχόμενο. Οι χρήστες δεν πρέπει να μπορούν να δουν στα αποτελέσματα της αναζήτησης περιεχόμενα/έγγραφα για τα οποία δεν έχουν τα κατάλληλα δικαιώματα πρόσβασης. NAI 72. Απεικόνιση αποτελεσμάτων τύπου Best Bet/Resulst Promotion. Το σύστημα να επιδέχεται παραμετροποίηση όπου ο διαχειριστής να ορίζει συγκεκριμένες κανόνες για προηγμένα αποτελέσματα αναζήτησης. Για παράδειγμα, πέρα από τα αποτελέσματα αναζήτησης, να προτείνεται στον χρήστη σε ιδικά διαμορφωμένο σημείο της σελίδας αποτελεσμάτων, μια σειρά από προτεινόμενες πληροφορίες, εικόνες, ή σύνδεσμοι. NAI 73. Εύκολη παραμετροποίηση του τρόπου παρουσίασης των αποτελεσμάτων αναζήτησης με χρήση προτύπων παρουσίαση βασισμένων σε HTML, CSS και JavaScript. NAI 74. Δυνατότητα σύμπτυξης διπλοτύπων εγγράφων στα αποτελέσματα της αναζήτησης NAI 75. Παροχή στατιστικών στοιχείων για την χρήση της υπηρεσίας αναζήτησης. NAI 76. Να υποστηρίζεται προηγμένη αναζήτηση με βάση ιδιότητες, όπως όνομα συγγραφέα, ημερομηνία δημιουργία κλπ. Οι ιδιότητες να μπορούν να ορίζονται από τον διαχειριστή και να μπορούν να αφορούν οποιαδήποτε ιδιότητα από το περιεχόμενο που γίνεται crawled. NAI 77. Δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης του χρήστη με e-mail όταν ανανεώνονται τα αποτελέσματα για ένα συγκεκριμένο ερώτημα που έχει υποβάλει στο παρελθόν. NAI 78. Εγγενής δυνατότητα απομακρυσμένης χρήσης του συστήματος αναζήτησης από τρίτα συστήματα με την χρήση REST API. NAI 79. Εξειδικευμένη λειτουργικότητα αναζήτησης ατόμων. Ο μηχανισμός αναζήτησης θα πρέπει, σε ξεχωριστό χώρο, να επιτρέπει στους χρήστες να θέτουν ερωτήματα που αφορούν πληροφορίες από το προφίλ κάποιου ατόμου (όπως π.χ. όνομα, τμήμα, εξειδίκευση κτλ.) και τα αποτελέσματα που θα επιστρέφει να συμπεριλαμβάνουν μόνο χρήστες ή ομάδες χρηστών. NAI ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 80. Άνοιγμα και ενημέρωση εγγράφων σε βιβλιοθήκες του υποσυστήματος διαχείρισης εγγράφων απευθείας μέσα από το περιβάλλον εργασίας των προγραμμάτων της οικογένειας λογισμικού αυτοματισμού γραφείου MS Office. ΝΑΙ 81. Ενεργοποίηση σεναρίων ροής εργασιών απευθείας μέσα από το περιβάλλον εργασίας των προγραμμάτων της οικογένειας λογισμικού αυτοματισμού γραφείου MS Office. NAI 82. Δυνατότητα διαμοιρασμού και καθορισμού της πρόσβασης σε ένα έγγραφο απευθείας μέσα από το περιβάλλον εργασίας των προγραμμάτων της οικογένειας λογισμικού αυτοματισμού γραφείου MS Office. NAI 83. Επιθεώρηση και εισαγωγή τιμών σε όλα τα μεταδεδομένα (metadata) ενός εγγράφου απευθείας μέσα από το περιβάλλον εργασίας των προγραμμάτων της οικογένειας λογισμικού αυτοματισμού γραφείου MS Office. NAI 84. Δυνατότητα σύγκρισης δύο διαφορετικών εκδόσεων του ίδιου εγγράφου, που βρίσκεται αποθηκευμένο σε κάποια βιβλιοθήκη του υποσυστήματος διαχείρισης εγγράφων, απευθείας μέσα από το περιβάλλον εργασίας του διαδεδομένου λογισμικού επεξεργασίας κειμένου MS Word. NAI 85. Δυνατότητα συγχρονισμού των αρχείων του υποσυστήματος διαχείρισης εγγράφων τοπικά στο σταθμό εργασίας του χρήστη, επεξεργασία του εγγράφου σε κατάσταση offline μέσα από το περιβάλλον εργασίας του διαδεδομένου λογισμικού αυτοματισμού γραφείου MS Office και συγχρονισμού των τυχόν αλλαγών κατά την επανασύνδεση του σταθμού εργασίας του χρήστη με το υποσύστημα διαχείρισης εγγράφων. NAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΥΦΥΙΑ 86. Δυνατότητα φιλοξενίας και παρουσίασης σε WEB περιβάλλον λογιστικών φύλλων MS Excel και δυνατότητα αλληλεπίδρασης αυτών με τον χρήστη με την χρήση απλού WEB Browser. Με αυτό τον τρόπο υπολογισμοί, αναφορές και γραφικές παραστάσεις που έχουν δημιουργηθεί με το λογισμικό δημιουργίας λογιστικών φύλλων MS Excel μπορούν να είναι διαθέσιμα στους χρήστες της πύλης με την χρήση ενός απλού browser. ΝΑΙ 87. Η προτεινόμενη λύση θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα σχεδιασμού και χρήσης πινάκων οργάνων συγκεντρωτικής επιχειρησιακής πληροφόρησης (Dashboards) που να μπορούν να περιέχουν τα εξής: • Αναφορές • Γραφήματα • Κύριους Δείκτες απόδοσης (Key Performance Indicators – KPIs) NAI 88. Όλοι οι χρήστες του συστήματος θα πρέπει να μπορούν να δημιουργήσουν διαδραστικές αναφορές (interactive reports) υψηλής γραφιστικής αισθητικής, μέσα από ένα εύχρηστο περιβάλλον εργασίας Web. NAI 89. Υποστήριξη τεχνολογίας για την αυτοματοποιημένη δημιουργία αναφορών σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα (scheduled reports). Οι αναφορές να μπορούν να παραχθούν σε διάφορες μορφές αναπαράστασης (output formats) και να υποστηρίζεται η παραγωγή αναφορών τουλάχιστον στις εξής μορφές: HTML, PDF, MS Excel, MS Word, XML, CSV (Comma Separated Values), Εικόνα (λ.χ. BMP, GIF, JPEG, TIFF, PNG). NAI ΑΣΦΑΛΕΙΑ 90. Πλήρες σύστημα ασφάλειας, με καθορισμό ρόλων & ομάδων χρηστών και αντίστοιχων δικαιωμάτων πρόσβασης τόσο στις λειτουργίες του συστήματος όσο και στα διαχειριζόμενα δεδομένα. Διαβαθμισμένη πρόσβαση σε έγγραφα και πληροφορίες, ανάλογα με το ρόλο και την ομάδα κάθε χρήστη. ΝΑΙ 91. Εγγενής (out-of-the-box) χρήση & ολοκλήρωση με τις διαδεδομένες υπηρεσίες καταλόγου LDAP & Active Directory, αλλά και δυνατότητα χρήσης SAML security tokens (claims) για την ταυτοποίηση χρηστών. ΝΑΙ 92. Παροχή ευέλικτου μηχανισμού για την χρήση οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας καταλόγου. ΝΑΙ 93. Να είναι δυνατή η ταυτόχρονη χρήση των μεθόδων LDAP, Active Directory και SAML για ταυτοποίηση διαφορετικών χρηστών που έχουν πρόσβαση στο ίδιο περιεχόμενο. ΝΑΙ 94. Εξελιγμένες δυνατότητες τήρησης ενιαίας αναλυτικής καταγραφής (auditing και logging) όλων των ενεργειών των χρηστών όσον αφορά την συμπεριφορά τους στην πρόσβαση των δικτυακών τόπων, των αρχείων και την χρήση των σεναρίων ροής εργασιών. ΝΑΙ 95. Παροχή παραμετροποιήσιμων αναλυτικών αναφορών σχετικά με τις ενέργειες των χρηστών που καταγράφηκαν με τους μηχανισμούς auditing και logging. NAI 96. Δυνατότητα εφαρμογής δικαιωμάτων πρόσβασης σε επίπεδο μεμονωμένου αρχείου (item level access control). ΝΑΙ 97. Ενσωματωμένος μηχανισμός single sign-on για αυτοματοποιημένη πρόσβαση των χρηστών σε τρίτες εφαρμογές που λειτουργούν εκτός του περιβάλλοντος του συστήματος. ΝΑΙ ΥΨΗΛΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΑΠΟΔΟΣΗ 98. Υποστήριξη αρχιτεκτονικής υψηλής διαθεσιμότητας (high availability) για όλη την λειτουργικότητα του προϊόντος. Να αναφερθούν οι μηχανισμοί υλοποίησης. ΝΑΙ 99. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να παρέχεται η δυνατότητα προσθήκης επιπλέον κόμβων σε διάταξη κατανομής φορτίου (load balancing), για την αντιμετώπιση μελλοντικών καταστάσεων αυξημένου φόρτου εξυπηρέτησης. ΝΑΙ 100. Η προσφερόμενη λύση στα πλαίσια του έργου θα πρέπει να χρησιμοποιεί πλήρως τους παραπάνω μηχανισμούς και να διαθέτει υψηλό βαθμό διαθεσιμότητας χωρίς μοναδικό σημείο αστοχίας (single point of failure). ΝΑΙ 101. Δυνατότητες κλιμάκωσης του συστήματος σε πολύ μεγάλο αριθμό χρηστών. Να αναφερθούν ενδεικτικά σενάρια διαστασιοποίησης. ΝΑΙ 102. Παροχή ενσωματωμένου μηχανισμού στους απλούς χρήστες του συστήματος που να τους επιτρέπει να επαναφέρουν με εύχρηστο και γραφικό τόπο μέσα από το περιβάλλον της συστήματος αρχείο που διέγραψαν κατά λάθος, χωρίς την μεσολάβηση του διαχειριστή και την χρήση backup. ΝΑΙ 103. Παροχή του ίδιου ενσωματωμένου μηχανισμού στους διαχειριστές του συστήματος που να τους επιτρέπουν να επαναφέρουν με εύχρηστο και γραφικό τόπο μέσα από το περιβάλλον της συστήματος αρχεία που διέγραψαν κατά λάθος οι χρήστες, χωρίς την χρήση backup. ΝΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 104. Διασύνδεση, επικοινωνία και ολοκλήρωση με τρίτες εφαρμογές με χρήση WEB Services/REST. ΝΑΙ 105. Δυνατότητα ανάπτυξης εφαρμογών του portal με τη χρήση διαφορετικών γλωσσών προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. ΝΑΙ 106. Παροχή τεκμηριωμένου API με δυνατότητα πλήρους προσαρμογής και επέκτασης του συστήματος με τις ως άνω αναφερόμενες γλώσσες προγραμματισμού υψηλού επιπέδου και περιβάλλοντα ανάπτυξης. ΝΑΙ 107. Παροχή WEB Services ή REST API για την πλειοψηφία της λειτουργικότητας του συστήματος με στόχο την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του συστήματος από τρίτα συστήματα εντός και εκτός του φορέα. NAI ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 108. Το προσφερόμενο λογισμικό θα πρέπει να καλύπτεται πλήρως από εξουσιοδοτημένη υποστήριξη στην Ελλάδα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση με γραφείο εκπροσώπησης στην Ελλάδα. ΝΑΙ