• Σχόλιο του χρήστη 'Filippos' | 9 Μαΐου 2018, 13:53
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Άρθρο 182 (Καλλικράτης) Ειδική άδεια κατά τη διάρκεια της θητείας των αιρετών της Περιφέρειας 1.Στους περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες και προέδρους του περιφερειακού συμβουλίου που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δημόσιων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και σε εκείνους που είναι υπάλληλοι λοιπών Ν.Π.Ι.Δ. χορηγείται από την υπηρεσία της οργανικής τους θέσης υπoχρεωτικά, ανεξαρτήτως υποβολής σχετικής αίτησης, ει- δική άδεια άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα που ασκούν τα καθήκοντά τους. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και ως προς τον περιφερειακό συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης. Αυτή η ανωτέρω παράγραφος του Καλλικράτη θα μπορούσε να αποτελέσει μια επιπλέον παράγραφο στο άρθρο 152 του Κλεισθένη. Έτσι δεν αποκλείονται τα στελέχη του ιδιωτικού τομέα με την παράλειψη προβλέψεων για την προστασία της προϋφιστάμενης εργασιακής τους θέσης, σε αντίθεση με το ισχύον δίκαιο. Εκτός να συνεχίζει να ισχύει για τον θεσμό ότι δεν αλλάζει από τον Καλλικράτη.