• Σχόλιο του χρήστη 'Υπάλληλος Α.Δ.Μ.-Θ.' | 14 Μαΐου 2018, 11:49

    Συμφωνώ με την άποψη που διατυπώθηκε πως θα πρέπει να δοθούν επιπλέον μισθολογικά προνόμια – κίνητρα προκειμένου κάποιος υπάλληλος να μείνει ή να παραμείνει στην ΑΥΕ ΟΤΑ. Οι υπάλληλοι των Αποκ/νων Διοικήσεων που ασχολούνται με τον έλεγχο νομιμότητας των ΟΤΑ διερευνούν διαρκώς το περιεχόμενο και την δυνατότητα εφαρμογής διατάξεων στο πλαίσιο της πολυνομίας που χαρακτηρίζει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και καλούνται να καταλήξουν στην εγκριτική ή ακύρωση των αποφάσων των ΟΤΑ. Το αντικείμενό τους λοιπόν διαφοροποιείται από το αντικείμενο άλλων δημοσίων υπαλλήλων που εκτελούν διεκπεραιωτική-διοικητική εργασία και ενέχει μεγαλύτερη δυσκολία και ευθύνη κυρίως λόγω του χερισμού θεμάτων βαρύνουσας σημασίας όπως δημοπρασίες -συμβάσεις υψηλού οικονομικού αντικειμένου ή διαχείριση περιουσιακών στοιχείων των δήμων.