Άρθρο 108 – Προσωπικό Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ

Το άρθρο 217 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Προσωπικό Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ

1. Σε κάθε Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. συνιστώνται, με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 3 του άρθρου 218, θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, οι οποίοι διορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, καθώς και θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής, έως δέκα (10) για την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ Αττικής και έως πέντε (5) για τις υπόλοιπες Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας ΟΤΑ.
2. Για διορισμό στις θέσεις της κατηγορίας ΠΕ απαιτείται: α) πτυχίο νομικής ή πολιτικής επιστήμης ή διοικητικής επιστήμης ή οικονομικών επιστημών ή πολυτεχνικών σχολών ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ισότιμο της αλλοδαπής και β) άριστη ή πολύ καλή γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας. Οι οργανικές θέσεις κατηγορίας ΠΕ για τις οποίες προβλέπεται ως τυπικό προσόν διορισμού πτυχίο οικονομικών επιστημών ή πολυτεχνικών σχολών δεν υπερβαίνουν το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των θέσεων της κατηγορίας ΠΕ σε κάθε Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ.
3. Για το διορισμό στη θέση του δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής, απαιτείται μεταπτυχιακό δίπλωμα ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ισότιμο της αλλοδαπής στο γνωστικό αντικείμενο του δημοσίου δικαίου ή της διοικητικής επιστήμης και πενταετής, τουλάχιστον, δικηγορική εμπειρία. Ο διορισμός δικηγόρου σε θέση δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής γίνεται με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 43 του νόμου 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α’ 208), δεν αποτελεί λόγο ασυμβιβάστου, αναστέλλει όμως την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος κατά τη διάρκεια της θητείας του.
4. Η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ μπορεί να στελεχώνεται και με απόσπαση ή μετάταξη προσωπικού από άλλους φορείς του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου 1256/1982, με εξαίρεση τους ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα αυτών.
5. Η μετάταξη του προσωπικού της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. σε άλλη υπηρεσία επιτρέπεται μετά την πάροδο πενταετίας από το διορισμό του, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες περί μετατάξεων διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

 • 14 Μαΐου 2018, 14:28 | BBBB

  Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα απόσπασης ή μετάταξης και στους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. να στελεχώσουν την ΑΥΕ καθώς: α) Γνωρίζουν τα συγκεκριμένα θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας του Επόπτη Νομιμότητας και β) Οι Ο.Τ.Α και ιδιαιτέρως οι ΟΤΑ Β’Βάθμού έχουν επάρκεια εξειδικευμένου προσωπικού, το οποίο δύναται να στελεχώσει της ΑΥΕ.
  Το υπάρχον προσωπικό των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που ασκεί έλεγχο νομιμότητας και θα μεταταχθεί υποχρεωτικά στον Επόπτη ΟΤΑ θα πρέπει να εξαιρεθεί από την πενταετή απαγόρευση μετάταξης σε άλλο Φορέα δεδομένου ότι στο νομοσχέδιο δεν προβλέπεται υπηρεσιακή εξέλιξη αυτού. Δύναται να προβλεφθεί απαγόρευση μετάταξης για 2 έτη ή σαφής πρόβλεψη για εξέλιξη στη διοικητική ιεραρχία.

 • 14 Μαΐου 2018, 13:15 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

  άρθρο 108 παρ.4 Εξαιρεί από μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλους ΟΤΑ και ΝΠΔΔ

  Δεν πρέπει να εξαιρείται το προσωπικό των ΟΤΑ καθώς και εξειδικευμένο προσωπικό υπάρχει και με την απαραίτητη εμπειρία και προϋπηρεσία

 • 14 Μαΐου 2018, 11:08 | ΣΕΑΔΗΠ-ΔΜ

  Ο Επόπτης ΟΤΑ να προέρχεται μόνο από την ιεραρχία της Διοίκησης και όχι από τον ιδιωτικό τομέα

 • 14 Μαΐου 2018, 11:49 | Υπάλληλος Α.Δ.Μ.-Θ.

  Συμφωνώ με την άποψη που διατυπώθηκε πως θα πρέπει να δοθούν επιπλέον μισθολογικά προνόμια – κίνητρα προκειμένου κάποιος υπάλληλος να μείνει ή να παραμείνει στην ΑΥΕ ΟΤΑ. Οι υπάλληλοι των Αποκ/νων Διοικήσεων που ασχολούνται με τον έλεγχο νομιμότητας των ΟΤΑ διερευνούν διαρκώς το περιεχόμενο και την δυνατότητα εφαρμογής διατάξεων στο πλαίσιο της πολυνομίας που χαρακτηρίζει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και καλούνται να καταλήξουν στην εγκριτική ή ακύρωση των αποφάσων των ΟΤΑ.

  Το αντικείμενό τους λοιπόν διαφοροποιείται από το αντικείμενο άλλων δημοσίων υπαλλήλων που εκτελούν διεκπεραιωτική-διοικητική εργασία και ενέχει μεγαλύτερη δυσκολία και ευθύνη κυρίως λόγω του χερισμού θεμάτων βαρύνουσας σημασίας όπως δημοπρασίες -συμβάσεις υψηλού οικονομικού αντικειμένου ή διαχείριση περιουσιακών στοιχείων των δήμων.

 • 11 Μαΐου 2018, 21:13 | Νικήτας

  Αναφορικά με τη στελέχωση της Υπηρεσίας Αυτοτελούς Εποπτεία ΟΤΑ, μπορεί για κάποιους να θεωρείται αυτονόητη η υποχρεωτική μετάταξη όσων έκαναν ήδη τον έλεγχο αλλά θα πρέπει να γίνουν διευκρινίσεις αναφορικά με α) το υποχρεωτικό χρονικό διάστημα που θα πρέπει να στελεχώσουν αυτή την Υπηρεσία, β) αν θα τους επιτραπεί να συνεχίσουν να είναι σε αυτήν την Υπηρεσία ασχέτως των τυπικών τους προσώπων (πτυχίων) και μετά την υποχρεωτική αυτή μετάταξη, γ) τι ισχύει αναφορικά με την ημερομηνία 01.01.2018 που οι υπάλληλοι εκτελούσαν έλεγχο νομιμότητας; Κάποιοι ήταν σε απόσπαση τότε, δ) αν κάποιοι υπάλληλοι μέχρι να ξεκινήσει η Υπηρεσία έχουν πραγματοποιήσει μετάταξη ή απόσπαση, αυτή θα αρθεί; ε) αν μετά τη σύσταση τη Υπηρεσίας έρθει μία μετάταξη υπαλλήλου που ήταν με τις παλαιότερες διατάξεις και έχει αργήσει να πραγματοποιηθεί, τι θα ισχύσει; στ) αναφορικά με τη μετέπειτα στελέχωση, είναι απορίας άξιο να γίνεται αναφορά στο νομοσχέδιο μόνο για τα πτυχία και τόση αναφορά στα σχόλια για απόφοιτους της Σχολής αλλά όχι σε κατόχους εξειδικευμένων μεταπτυχιακών ή/και διδακτορικών τίτλων σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση, στα Οικονομικά, στα Νομικά κλπ. Θα έπρεπε να συμπεριληφθούν και οι κάτοχοι εξειδικευμένων μεταπτυχιακών/διδακτορικών τίτλων σπουδών στη στελέχωση της νέας Υπηρεσίας. Μου φαίνεται άδικο και χωρίς λογική π.χ. ένας κάτοχος εξειδικευμένου μεταπτυχιακού να μην είναι τουλάχιστον εξίσου ικανός με έναν κάτοχο πτυχίου ίδιου αντικειμένου, π.χ. στη Δημόσια Διοίκηση.

 • 11 Μαΐου 2018, 14:19 | BBBB

  Στην παρ.2 θα πρέπει να προστεθούν τα απαραίτητα πτυχία, ως τυπικό προσόν διορισμού, για τους υπαλλήλους κατηγορίας Τ.Ε.

 • 11 Μαΐου 2018, 11:36 | Aaa

  Αρχή ήμισυ παντός …
  Για να λειτουργήσει άμεσα και με σωστό τρόπο η νέα υπηρεσία, ορθώς στελεχώνεται με το ήδη υπάρχον προσωπικό.
  Είναι πολύ εύκολο να δουλέψει κάποιος εάν μετακινηθεί σε μια υπηρεσία που ήδη λειτουργεί, είναι ήδη στεγασμένη, έχει υλικοτεχνική υποδομή και υποστήριξη, έχει προϊσταμένους που γνωρίζουν το αντικείμενο, έχει το αρχείο στη θέση του και πολλά άλλα. Όλα αυτά τα αυτονόητα, εδώ δεν υπάρχουν. Για όσους είμαστε τώρα στη θέση αυτή, η ευθύνη της εκκίνησης μιας νέας υπηρεσίας με τόσο ευρύ, δύσκολο και υπεύθυνο αντικείμενο είναι πραγματικά μεγάλη (και χωρίς να δίνεται κανένα κίνητρο).
  Για το προσωπικό λοιπόν που θα σηκώσει αυτό το βάρος, καλό θα είναι να φροντίσουμε να βοηθηθεί με τον καλύτερο τρόπο. Έτσι, καλό θα είναι να τοποθετηθεί μαζί τους :
  1. ως Επόπτης ΟΤΑ, ο σημερινός Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας της αντίστοιχης Α.Δ. . Επόπτες ΟΤΑ που (ενώ θα έχουν τα τυπικά προσόντα) θα έρθουν ουρανοκατέβατοι και δεν θα έχουν ασχοληθεί ποτέ με το αντικείμενο στην πράξη (όχι μόνο του ελέγχου νομιμότητας αλλά και της Δημόσιας Διοίκησης γενικά), στην καλύτερη περίπτωση θα καθυστερήσουν πολύ την διαδικασία. Στην χειρότερη, θα μας αποσυντονίσουν και θα κάνουν τραγικά λάθη.
  2. Το προσωπικό των τμημάτων Γραμματείας που έως σήμερα είναι υπεύθυνο για την γραμματειακή υποστήριξη και την αρχειοθέτηση εγγράφων των Τμημάτων Διοικητικού – Οικονομικού. Το αντικείμενό τους είναι και αρκετό και σοβαρό.
  Ευχαριστώ.

 • 8 Μαΐου 2018, 10:15 | Καθηγητής ΑΕΙ

  Ίσως θα έπρεπε να δοθούν ορισμένα μισθολογικά προνόμια – κίνητρα προκειμένου κάποιος υπάλληλος να μείνει ή να παραμείνει στην ΑΥΕ ΟΤΑ. Πρόκειται για μια υπηρεσία με πάρα πολλή μεγάλη ευθύνη και, ίσως, απειλές από αιρετούς, κάτι που θα οδηγήσει στην υποστελέχωσή της, λαμβανομένου υπόψιν και του ενιαίου μισθολογίου. Δεν είναι λογικό οι υπάλληλοι αυτής της κομβικής υπηρεσίας να πληρώνονται τα ίδια που πληρώνονται πχ οι δημοτικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι των βιβλιοθηκών.