• Σχόλιο του χρήστη 'BBBB' | 14 Μαΐου 2018, 14:28

    Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα απόσπασης ή μετάταξης και στους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. να στελεχώσουν την ΑΥΕ καθώς: α) Γνωρίζουν τα συγκεκριμένα θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας του Επόπτη Νομιμότητας και β) Οι Ο.Τ.Α και ιδιαιτέρως οι ΟΤΑ Β'Βάθμού έχουν επάρκεια εξειδικευμένου προσωπικού, το οποίο δύναται να στελεχώσει της ΑΥΕ. Το υπάρχον προσωπικό των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που ασκεί έλεγχο νομιμότητας και θα μεταταχθεί υποχρεωτικά στον Επόπτη ΟΤΑ θα πρέπει να εξαιρεθεί από την πενταετή απαγόρευση μετάταξης σε άλλο Φορέα δεδομένου ότι στο νομοσχέδιο δεν προβλέπεται υπηρεσιακή εξέλιξη αυτού. Δύναται να προβλεφθεί απαγόρευση μετάταξης για 2 έτη ή σαφής πρόβλεψη για εξέλιξη στη διοικητική ιεραρχία.