• Οι συνελεύσεις πρέπει να είναι υποχρεωτικά συχνότερες, τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο. Το άρθρο δεν θωρακίζεται με κυρώσεις σε περίπτωση μη εφαρμογής (όπως πχ. άρθρο 88 παράγραφος 6). στο στ) η ενορία ως υποδιαίρεση θα πρέπει να παραλειφθεί.