Άρθρο 86 – Συνέλευση κατοίκων κοινότητας – Αντικατάσταση άρθρου 85 του ν. 3852/2010

Το άρθρο 85 του ν. 3852/2010, αντικαθίσταται ως εξής :

«Συνέλευση κατοίκων κοινότητας
Με ευθύνη του προέδρου κάθε κοινότητας ή συμβουλίου κοινότητας, σε συνεργασία με τον τυχόν ορισμένο κατά τόπο αρμόδιο αντιδήμαρχο, καλούνται οι κάτοικοι και οι φορείς της κοινότητας, τουλάχιστον μια φορά κατ` έτος σε συνέλευση, και προτείνουν στα αρμόδια όργανα του δήμου, ανάλογα με το χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της τοπικής κοινότητας και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει να αναλάβει ο δήμος ιδίως ως προς:
α) την παροχή κοινωνικών ή άλλων υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής τους,
β) τη λήψη μέτρων για την προστασία των ηλικιωμένων και των παιδιών στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του δήμου,
γ) τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν στην κοινότητα,
δ) την παροχή υπηρεσιών για την τουριστική αξιοποίηση και προβολή της κοινότητας,
ε) την εφαρμογή πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών προγραμμάτων και
στ) κάθε άλλο θέμα που αφορά την κοινότητα.
Για την ανωτέρω διαδικασία τηρούνται πρακτικά από υπάλληλο του δήμου, τα οποία αποστέλλονται με ευθύνη του προέδρου του συμβουλίου της κοινότητας στα μέλη του συμβουλίου και στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου, προς περαιτέρω διανομή στα μέλη του.
Σε κοινότητες άνω των 2000 κατοίκων, οι συνελεύσεις των κατοίκων μπορούν να γίνονται και ανά συνοικία, ενορία ή άλλη πρόσφορη υποδιαίρεση».

 • Οι συνελεύσεις πρέπει να είναι υποχρεωτικά συχνότερες, τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο.

  Το άρθρο δεν θωρακίζεται με κυρώσεις σε περίπτωση μη εφαρμογής (όπως πχ. άρθρο 88 παράγραφος 6).

  στο στ) η ενορία ως υποδιαίρεση θα πρέπει να παραλειφθεί.

 • 11 Μαΐου 2018, 14:56 | ΖΟΡΜΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

  Να προστεθούν ακόμη:
  Η συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και εκτάκτως, όταν το εκρίνουν τα 2/3 των μελών του συμβουλίου κοινότητας, με συγκεκριμένα θέματα. Αυτοί που το ζήτησαν οφείλουν να παρουσιάσουν το θέμα. Στις συνελεύσεις, προεδρεύει ο Πρόεδρος της κονότητας και υποχρεωτικά παρουσιάζονται οι θέσεις των υπόλοιπων μελών (εφόσον το επιθυμούν) του συμβουλίου πάνω στα ζητήματα που τίθενται στη συζήτηση.
  Σε περίπτωση που τεθούν θέματα προς δημοψήφισμα στην κοινότητα, είναι απαραίτητη η έγκριση της θεματολογίας και των τιθέμενων ερωτήσεων-απαντήσεων, από το σώμα της συνέλευσης.