• Σχόλιο του χρήστη 'ΟΛΓΑ ΔΑΣΚΑΛΗ' | 31 Ιουλίου 2019, 10:49

    Στο άρθρο 5 παράγραφος 10 περιπτώσεις δ και ε, η αποφασιστική αρμοδιότητα των Συμβουλίων Κοινότητας, γίνεται εισηγητική. Κάτι που σημαίνει ότι υποβαθμίζεται ο ρόλος των Κοινοτήτων και αφαιρείται η μία και μοναδική αποφασιστική αρμοδιότητα. Η αρμοδιότητα οφείλει να παραμείνει αποφασιστική. Η αποφασιστική αρμοδιότητα των Κοινοτήτων, στην κατανομή του αναλογούντος προς αυτές ποσοστού των κεντρικών αυτοτελών πόρων που προορίζονται για τις επενδυτικές ανάγκες του δήμου, αποτελεί βασικό εργαλείο έκφρασης της βούλησης της Κοινότητας για την διαχείριση θεμάτων στρατηγικής εξέλιξης της και ταυτόχρονα θεμάτων καθημερινότητας. Οι Κοινότητες έχουν απόλυτη ανάγκη να αποφασίζουν για την καθημερινότητα τους αν θέλουμε να πάμε σε μοντέλα αποκέντρωσης με βάση τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για την Τοπική αυτοδιοίκηση. Η αφαίρεση της αποφασιστικής αρμοδιότητας των Κοινοτήτων, αποψιλώνει de jure διοικητικές αρμοδιότητες των Κοινοτήτων και επέρχεται ουσιαστική αλλαγή στην βούληση των ψηφοφόρων έτσι όπως αυτή εκφράστηκε στις πρόσφατες εκλογές. Η αφαίρεση αρμοδιοτήτων μας απομακρύνει εκ νέου από το αντίστοιχο ευρωπαϊκό αποκεντρωτικό κεκτημένο και την προσαρμογή στις ανάγκες της αξιοποίησης διαρθρωτικών αναπτυξιακών εργαλείων (Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονομίας). Τέλος η μη συμμετοχή των πολιτών των Κοινοτήτων στα κοινά μέσω των αντιπροσώπων τους, οδηγεί σε γνήσια νόθευση της λαϊκής κυριαρχίας και της δυνατότητας έκφρασης του εκλογικού σώματος κατά ευθεία παράβαση των άρθρων 1 παρ 2 και 52 του Συντάγματος. Εγείρονται ουσιαστικά θέματα αντισυνταγματικότητας. Αλλοιώνεται το εκλογικό αποτέλεσμα και η βούληση των ψηφοφόρων. Οι εκλογές της 26ης Μαϊου είχαν και 4η κάλπη και οι πολίτες ψήφισαν του κοινοτικούς συμβούλους τους για συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Με τα άρθρα 83 και 84 του Ν.4555/2018 επικαιροποιήθηκαν και ενισχύθηκαν οι αρμοδιότητες των Προέδρων των Κοινοτήτων κάτω των τριακοσίων (300) κατοίκων και των Συμβουλίων Κοινοτήτων άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων. Προς την κατεύθυνση αυτή, για να είναι δυνατή η ενεργοποίηση αποκλειστικά τοπικών πρωτοβουλιών ή και μεμονωμένων υποψηφίων (στις κοινότητες έως 300 κατοίκων), αποσυνδέθηκε η ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των κοινοτήτων (Πρόεδροι και Συμβούλια κοινοτήτων) από τους συνδυασμούς που μετέχουν στις δημοτικές εκλογές, ώστε να περιοριστεί δραστικά -τουλάχιστον σε πολιτικό καταρχήν επίπεδο- η πολιτική εξάρτηση των αιρετών οργάνων διοίκησης των Κοινοτήτων από την εκάστοτε δημοτική αρχή και, επομένως, να αναβαθμιστεί το περιθώριο αυτόνομης δράσης και ενεργοποίησης των τοπικών κοινωνιών (άρθρα 16-17 Ν.4555/2018). Για τον λόγο αυτό, στις εκλογές της 26ης Μαΐου, οι πολίτες βρέθηκαν μπροστά σε τέσσερις κάλπες. Ψήφισαν για την εκλογή ευρωβουλευτών, τις περιφερειακές αρχές, δημοτικές αρχές και για τα Συμβούλια Κοινότητας τους (ή Προέδρους Κοινοτήτων). Οι πολίτες συμμετείχαν στις εκλογές και ψήφισαν με γνώμονα ότι τα Συμβούλια Κοινότητας (σε κοινότητες άνω των τριακοσίων κατοίκων) και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων (σε κοινότητες κάτω των τριακοσίων κατοίκων) θα έχουν και αποφασιστικές αρμοδιότητες, όχι μόνο γνωμοδοτικές.