Άρθρο 05 – Ρυθμίσεις θεμάτων ΟΤΑ

1. Το τελευταίο εδάφιο της της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 160 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 94 του ν. 4555/2018 αντικαθίσταται, ως εξής :
«Οι θέσεις των χωρικών αντιπεριφερειαρχών καλύπτονται υποχρεωτικά με ορισμό από τον περιφερειάρχη μεταξύ των περιφερειακών συμβούλων της παράταξής του με την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1.»

2. α. Η παράγραφος 6 του άρθρου 160 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Η θητεία των αντιπεριφερειαρχών δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) έτους. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους οι αντιπεριφερειάρχες δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του περιφερειακού συμβουλίου. Η ανάκληση του αντιπεριφερειάρχη είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του περιφερειάρχη.».
β. Η παράγραφος 4 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 68 του ν. 4555/2018, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η θητεία των αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) έτους. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, οι αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.».
3. Η παράγραφος 8 του άρθρου 160 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής :
«Στις περιφερειακές ενότητες που είναι πρώην νησιωτικά επαρχεία, ορίζεται Έπαρχος. Με απόφαση του Περιφερειάρχη, ο Έπαρχος ορίζεται μεταξύ όλων των Περιφερειακών Συμβούλων, με την απόφαση της παραγράφου 1. Ο Έπαρχος ασκεί τις αρμοδιότητες που του μεταβιβάζει ο Περιφερειάρχης με την ίδια απόφαση. Ο Έπαρχος λαμβάνει αντιμισθία, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 181.».
4. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 ισχύουν αναλόγως και για το περιφερειακό συμβούλιο.

5. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 242 του ν. 3852/2010 καταργείται.
6. Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 55 του ν. 3852/ 2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 42 του ν.4555/2018, αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«5. Στην περίπτωση θέσης σε αργία μελών δημοτικών συμβουλίων ή συμβουλίων κοινοτήτων, περιλαμβανομένων και των προέδρων συμβουλίων κοινοτήτων άνω των 300 κατοίκων, εάν ο αριθμός των μελών που απομένουν είναι μικρότερος από τον αριθμό των μελών που απαιτείται για την απαρτία, ο δήμαρχος, για τον μέχρι τη λήξη της αργίας χρόνο, καλεί αναπληρωματικούς συμβούλους της ίδιας εκλογικής περιφέρειας ή της ίδιας κοινότητας από το συνδυασμό στον οποίο ανήκουν αυτοί που έχουν τεθεί σε αργία με τη σειρά της εκλογής τους. Σε περίπτωση θέσης σε αργία προέδρων κοινοτήτων έως 300 κατοίκους, ο δήμαρχος για το μέχρι λήξης της αργίας χρόνο καλεί τους αναπληρωματικούς του.
6. Αν μείνουν κενές έδρες δημοτικών συμβούλων ή συμβούλων κοινοτήτων των συνδυασμών και δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί κανενός συνδυασμού, ο Περιφερειάρχης προκηρύσσει, σε δύο (2) μήνες το αργότερο, την εκλογή τόσων συμβούλων όσες είναι οι κενές έδρες και ισάριθμων αναπληρωματικών.»
7. α. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 68 του ν.4555/2018, προστίθενται εδάφια, ως εξής:
«Η ανωτέρω έγκριση δεν ανακαλείται. Αντιδήμαρχος που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την παράταξή του, εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμα αυτό.».
β. Προ του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 64 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 71 του ν.4555/2018, προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Στην περίπτωση ενός μόνο υποψηφίου για κάποιο από τα αξιώματα του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτός είναι ο υποψήφιος που προτείνεται από την παράταξη».
8. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 83 του ν. 3852/2010, προστίθεται περίπτωση ιδ, ως ακολούθως:
«ιδ. αποφασίζει για την παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής.».
9. Όπου στο ν. 3852/2010, αναφέρεται «Ελεγκτής Νομιμότητας» ή «Επόπτης», μέχρις την έναρξη λειτουργίας των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ του άρθρου 215 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 109 του ν.4555/2018, νοείται ο «Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης».
10. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 79 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής :
«1. Πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων ορίζεται ο σύμβουλος του πρώτου κατά σειρά συνδυασμού που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης μεταξύ των υποψηφίων του συνδυασμού του, σύμφωνα με την απόφαση επικύρωσης της εκλογής από το αρμόδιο πρωτοδικείο. Η μη αποδοχή του αξιώματος του προέδρου, δεν οδηγεί σε απώλεια της ιδιότητας μέλους του συμβουλίου της κοινότητας.».
β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 79 του ν. 3852/2010 καταργείται και οι επόμενες παράγραφοι αναριθμούνται αναλόγως.
γ. Η αναριθμηθείσα παράγραφος 4 του άρθρου 79 του ν. 3852/2010 τροποποιείται ως εξής :
«4. Αν η θέση του Προέδρου του συμβουλίου της κοινότητας κενωθεί λόγω θανάτου ή παραίτησης ή έκπτωσης από το αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, πρόεδρος ορίζεται ο επόμενος κατά σειρά σταυρών προτίμησης σύμβουλος του πρώτου σε εκλογική δύναμη συνδυασμού και αν εξαντληθούν οι σύμβουλοι του πρώτου συνδυασμού, πρόεδρος ορίζεται ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης μεταξύ των συμβούλων του δεύτερου συνδυασμού και ούτω καθεξής.».
δ. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 82 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) εισηγείται για την κατανομή του αναλογούντος στην κοινότητα ποσοστού των κεντρικών αυτοτελών πόρων που προορίζονται για επενδυτικές ανάγκες του δήμου, σύμφωνα με την παράγραφο 4Α του άρθρου 259,»
ε. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 83 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) εισηγείται ποια έργα και δράσεις θα εκτελεστούν στην κοινότητα, από το ποσοστό των κεντρικών αυτοτελών πόρων που προορίζονται για επενδυτικές ανάγκες του δήμου, που της αναλογούν, σύμφωνα με την παράγραφο 4Α του άρθρου 259,».
στ. Η παράγραφος 4 του άρθρου 40 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση της από το άρθρο 63 του ν. 4604/2019 (Α’ 50), καταργείται.
11. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 165 του ν. 3852/2010 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Στην περίπτωση ενός μόνο υποψήφιου για κάποιο από τα αξιώματα του προεδρείου του περιφερειακού συμβουλίου, αυτός είναι ο υποψήφιος που προτείνεται από την παράταξη.».
12. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Η ανωτέρω έγκριση δεν ανακαλείται.».
13. Στο άρθρο 160 του ν.3852/2010 προστίθεται παράγραφος 9, ως εξής:
«Αντιπεριφερειάρχης ή έπαρχος που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την παράταξή του, εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμα αυτό».
14. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής :
«Στους δήμους που αναλαμβάνουν τη φιλοξενία του θεσμού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα Της Ευρώπης» μπορεί να ορίζεται ένας αντιδήμαρχος, επιπλέον των οριζομένων σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, ειδικά για θέματα πολιτισμού και της εν γένει προετοιμασίας της διοργάνωσης και έως το τέλος του έτους της διοργάνωσης του θεσμού.».
15. α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 82 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α’ 114), αντικαθίσταται ως εξής :
«2. Οι αποφάσεις που αφορούν την κυκλοφορία λαμβάνονται από την επιτροπή ποιότητας ζωής του δήμου και υποβάλλονται για έγκριση και εκτελούνται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (Α’ 57).».
β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 82 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α’ 114), αντικαθίσταται ως εξής :
«3. Οι παραβάτες των αποφάσεων της προηγούμενης παραγράφου τιμωρούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 2696/1999.».
16. Η παράγραφος 1 του άρθρου 181 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι περιφερειάρχες, οι αντιπεριφερειάρχες και οι πρόεδροι των περιφερειακών συμβουλίων δικαιούνται αντιμισθίας, η οποία καταβάλλεται από την περιφέρεια. Ο περιφερειακός σύμβουλος των νησιωτικών περιφερειακών ενοτήτων, εξαιρουμένων εκείνων που ήταν έδρες τέως νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και της περιφερειακής ενότητας νήσων της περιφέρειας Αττικής, στον οποίο ο περιφερειάρχης έχει μεταβιβάσει αρμοδιότητές του δικαιούται αντιμισθίας. Η εφαρμογή του προηγουμένου εδαφίου περιορίζεται σε έναν μόνο περιφερειακό σύμβουλο ανά περιφερειακή ενότητα. Έως δύο (2) από τους περιφερειακούς συμβούλους κάθε περιφέρειας, στους οποίους ο περιφερειάρχης έχει μεταβιβάσει αρμοδιότητες, δικαιούνται αντιμισθίας, ίσης με την αντιμισθία που λαμβάνει ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου κατά την παράγραφο 3.».

17. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 του ν. 3870/2010 (Α’ 138) προστίθεται εδάφιο δεύτερο ως εξής :
«Ειδικά για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019, η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες.».
18. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 64 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου εκλέγεται για διετή θητεία το πρώτο και το τρίτο έτος της δημοτικής περιόδου. Την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου του έτους έναρξης της δημοτικής περιόδου και την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου του τρίτου έτους αυτής, το δημοτικό συμβούλιο συνέρχεται προς τούτο, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του συνδυασμού του εκλεγέντος δημάρχου που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Στη συνεδρίαση αυτή προεδρεύει ο σύμβουλος που συγκάλεσε το συμβούλιο, ο οποίος αναθέτει τα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα του συμβουλίου σε έναν από τους υπαλλήλους του δήμου. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παραγράφου γ’ της περίπτωσης 4 του άρθρου 9, η κατά τα προηγούμενα εδάφια σύγκληση του συμβουλίου δύναται να λάβει χώρα την επόμενη Κυριακή από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών.».
β. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 165 του ν. 3852/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«1. Το προεδρείο του περιφερειακού συμβουλίου αναδεικνύεται για διετή θητεία το πρώτο και το τρίτο έτος της περιφερειακής περιόδου. Την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου του έτους έναρξης της περιφερειακής περιόδου, το περιφερειακό συμβούλιο συνέρχεται, προς τούτο, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του συνδυασμού του εκλεγέντος περιφερειάρχη που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Στη συνεδρίαση αυτή προεδρεύει ο σύμβουλος που συγκάλεσε το συμβούλιο, ο οποίος αναθέτει τα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα του συμβουλίου σε έναν από τους υπαλλήλους της περιφέρειας. Την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου του τρίτου έτους αυτής, το περιφερειακό συμβούλιο συνέρχεται για την ανάδειξη νέου προεδρείου, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του, ενώ καθήκοντα ειδικού γραμματέα ασκεί ο γραμματέας του περιφερειακού συμβουλίου. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παραγράφου γ’ της περίπτωσης 4 του άρθρου 9, η κατά τα προηγούμενα εδάφια σύγκληση του συμβουλίου δύναται να λάβει χώρα την επόμενη Κυριακή από την εγκατάσταση των περιφερειακών αρχών.».
19. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 246 του ν. 4555/2018 αντικαθίσταται ως εξής :
«Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται στους δήμους της Περιφέρειας Αττικής.».

 • 2 Αυγούστου 2019, 12:47 | ΔΗΜΑΡΧΟΣ

  Άρθρο 5 – Ρυθμίσεις Θεμάτων Ο.Τ.Α.
  10. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 79 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής :
  «1. Πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων ορίζεται ο σύμβουλος του πρώτου κατά σειρά συνδυασμού που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης μεταξύ των υποψηφίων του συνδυασμού του, σύμφωνα με την απόφαση επικύρωσης της εκλογής από το αρμόδιο πρωτοδικείο. Η μη αποδοχή του αξιώματος του προέδρου, δεν οδηγεί σε απώλεια της ιδιότητας μέλους του συμβουλίου της κοινότητας ».

  Δεδομένου ότι υφίσταται αδήριτη ανάγκη για την κυβερνησιμότητα των δήμων και επειδή και οι Τοπικοί Πρόεδροι και τα Τοπικά Συμβούλια έχουν σημαίνοντα ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτικής του Δημάρχου και την μεταφορά προβληματισμών εκ μέρους των τοπικών κοινωνιών (ορθώς ή μη) είναι βέβαιο ότι πρέπει να συντονιστούν απόλυτα με τις πολιτικές του Δημάρχου και να τον ακολουθούν όπως και η διοίκηση των δήμων.
  Με τις σκέψεις αυτές και προκειμένου αποφευχθούν φαινόμενα ακυβερνησίας των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού που θα οδηγούσαν σε πρωτοφανή δυσλειτουργία της διοίκησης των δήμων και για να αποκατασταθεί –στο μέτρο του δυνατού- η ανακολουθία που προέκυψε μεταξύ της εκπεφρασμένης λαϊκής βούλησης και της κατανομής των εδρών των δημοτικών /περιφερειακών συμβουλίων της χώρας, με τις προτεινόμενες διατάξεις εισάγεται ένα πρώτο πλέγμα άμεσης αντιμετώπισης της ανακύψασας προβληματικής κατάστασης, προ της εγκατάστασης των νέων αιρετών αρχών.
  Πλην όμως αυτή θα πρέπει να επεκταθεί και στην επιλογή – εκλογή – ορισμό των Τοπικών Προέδρων και σε όσα τοπικά συμβούλια δεν προέκυψαν Τοπικοί Πρόεδροι με 50 % + 1 από την πρώτη εκλογική διαδικασία.

  Ως εκ τούτου προτείνεται η τροποποίηση ως εξής :
  10. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 79 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής :
  «1. Πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, όπου δεν εκλέχτηκε με ποσοστό 50 % + 1, ορίζεται ο σύμβουλος του συνδυασμού του Δημάρχου – του συνδυασμού που είχε την ίδια ονομασία και έμβλημα με τον συνδυασμό του Δημάρχου και καταρτίστηκε από τον Δήμαρχο, που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης μεταξύ των υποψηφίων του συνδυασμού του Δημάρχου, σύμφωνα με την απόφαση επικύρωσης της εκλογής από το αρμόδιο πρωτοδικείο. Η μη αποδοχή του αξιώματος του προέδρου, δεν οδηγεί σε απώλεια της ιδιότητας μέλους του συμβουλίου της κοινότητας ».

  ΑΛΛΩΣ

  Επειδή υπάρχουν περιπτώσεις όπου με την προτεινόμενη τροποποίηση θα κριθούν και θα οριστούν Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων με εξαιρετικά οριακές πλειοψηφίες θα αλλοιωθεί η βούληση των δημοτών και των τοπικών κοινωνιών αλλοιώνοντας ουσιαστικά το εκλογικό σύστημα κατά παράβαση του Συντάγματος.
  Καθώς στην προκειμένη περίπτωση δεν αφορά ορισμό μελών επιτροπών ή αιρετών οργάνων για την κυβερνησιμότητα των δήμων αλλά ουσιαστικά ανεπίτρεπτη τροποποίηση εκλογικού συστήματος, θα πρέπει να παραμείνει ως έχει και να μην τροποποιηθεί το άρθρο 79 & 1 του Ν. 3852/2010, με την ισχύουσα πρόβλεψη περί εκλογών για τους Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων και για όσα τοπικά συμβούλια δεν κρίθηκαν με 50 % + 1.

 • 2 Αυγούστου 2019, 12:18 | Λιάνα

  Η αλλαγή ως προς την εκλογή του Προέδρου, θα ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση μόνο αν ακολουθούσε, η εκλογή της δεύτερης Κυριακής, ώστε οι πολίτες να ψηφίσουν τον Πρόεδρο που επιθυμούν, όπως γίνεται και με τους Δημάρχους.
  Αυτή τη στιγμή σε ορισμένες κοινότητες υπάρχει το εξής οξύμωρο, υποψήφιος του δεύτερου σε έδρες συνδυασμού να έχεις τους διπλάσιους ψήφους από τον υποψήφιο του πρώτου συνδυασμού. Πως εκφράζεται επομένως η λαϊκή βούληση, όταν αρνείσαι το δικαίωμα στην εκλογή του υποψηφίου; Ιδίως, όταν οι εκλογές έχουν διεξαχθεί με συγκεκριμένο τρόπο και νόμο και οι πολίτες έχουν ψηφίσει σύμφωνα με αυτό!
  Ελπίζω, να μην προχωρήσετε στις αλλαγές που έχετε ανακοινώσει για τα Τοπικά Συμβούλια, είναι τραγικές για τις τοπικές κοινωνίες.

 • 2 Αυγούστου 2019, 11:35 | ΦΑΝΗΣ

  Η απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών να τροποποιήσει το νόμο για την εκλογή προέδρου τοπικών κοινοτήτων άνω των 300 κατοίκων, είναι σύμφωνη με τις αξίες που προάγει η δημοκρατία.
  Δεν είναι δυνατόν ένας συνδυασμός που έχει αποσπάσει ποσοστό άνω του 40% του εκλογικού σώματος να μην μπορεί να εκλέξει ως πρόεδρο τον υποψήφιο που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης μεταξύ των υποψηφίων του συνδυασμού του.
  Ο προηγούμενος νόμος έδινε μεν αξία στα ποσοστά των έτερων συνδυασμών, αλλά ταυτόχρονα προέβαινε έτσι σε νόθευση της λαϊκής βούλησης, αφού όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε με έναν πρόχειρο έλεγχο σε αρκετές κοινότητες της χώρας μας, ο πρώτος συνδυασμός γίνεται όμηρος των υπολοίπων.

  Πλέον η εκλογή προέδρου βασίζεται σε παρασκηνιακές πολιτικές, αφού σε ένα συμβούλιο πέντε ατόμων, μπορεί να υπάρξουν έριδες ή παροχή ανταλλαγμάτων με σκοπό να αποσπαστεί η ψήφος εντός του τοπικού συμβουλίου.
  Εκτός των άλλων γίνεται αντιληπτό πως περισσότερο υποφέρουν οι ανεξάρτητοι συνδυασμοί, αφού ενώ μπορεί να είχαν με το μέρος τους την πλειονότητα του εκλογικού σώματος και να απέσπασαν την πρωτιά στις εκλογές, με ποσοστό άνω του 40%, εντούτοις δεν απολαμβάνουν σε αντίθεση με άλλες παρατάξεις τη στήριξη υποψηφίων δημάρχων, οι οποίοι μπορούν μετέπειτα να επηρεάσουν την εκλογή προέδρου ή ακόμα και αποφάσεις που προκύπτουν μέσω του τοπικού συμβουλίου, με αποτέλεσμα η βούληση του εκλογικού σώματος να περνά σε δεύτερη μοίρα.
  Προτείνεται λοιπόν εκτός από την εκλογή προέδρου ο πρώτος κατά σειρά συνδυασμός, να έχει την πλειοψηφία των θέσεων συμβούλων, ώστε να μην γίνεται έρμαιο παρασκηνιακών πολιτικών.
  Κάτι τέτοιο είναι απολύτως δημοκρατικό, αφού συμβαίνει και στις βουλευτικές εκλογές, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει μια αυτόβουλη κοινότητα, που είναι σε θέση να αποφασίζει για τα θέματα που την αφορούν.
  Ακόμα θα ήθελα να συμπληρώσω ότι το να είναι μόνο εισηγητικός ο ρόλος του κοινοτικού συμβουλίου, κρίνεται εκ του αποτελέσματος λανθασμένος, αφού πολλές κοινότητες έχουν ξεχάσει τι σημαίνει ασφαλτόστρωση και αρκούνται μόνο σε περιστασιακή επούλωση λακκούβων,η οποία συνήθως πραγματοποιείται στο διάστημα τοπικών εορτών, προκειμένου να μην δείχνει παραμελημένη η κοινότητα.
  Χαρακτηριστική είναι η εικόνα όπου αρκετοί πρόεδροι περιμένουν έξω από τα γραφεία των δημάρχων προκειμένου να καταφέρουν να διεκδικήσουν κάτι για την κοινότητα τους, (ταυτίζονται δηλαδή με το φτωχό συγγενή που ζητά ελεημοσύνη), και αν οι δήμαρχοι δεν έχουν λάβει πολλούς ψήφους από το τοπικό διαμέρισμα, τότε θα περιμένουν πολύ. Αυτό λοιπόν πρέπει να αλλάξει. Ειλικρινά πιστεύω πως παραχωρώντας ρόλο στις κοινότητες, με σκοπό να αποφασίζουν αυτόβουλα, θα αλλάξει η όψη της χώρας.
  Η σημερινή κυβέρνηση αποδεικνύει καθημερινά ότι προσπαθεί να πάει τη χώρα ένα βήμα μπροστά.
  Σχετικά με την εκλογή προέδρου, θεωρώ ότι η ψήφιση του συγκεκριμένου νόμου είναι ότι πιο δίκαιο και εύχομαι να υπάρξουν και άλλες τροποποιήσεις με στόχο να δημιουργηθούν αυτοκέφαλες κοινότητες με δυνατότητα να αποφασίζουν μόνο με γνώμονα το συμφέρον της κοινότητας.
  Με εκτίμηση
  Φάνης

 • 2 Αυγούστου 2019, 11:31 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Το νομοσχέδιο κινείται προς την σωστή κατεύθυνση τόσο με τον τρόπο εκλογής του προέδρου των κοινοτήτων όσο και με την κατάργηση της εμεσης εκλογής που παράγει συνδιαλλαγή διαπλοκή και μηχανορραφίες

 • 2 Αυγούστου 2019, 10:30 | Κωνσταντίνος

  Θεωρώ ότι εφόσον οι αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου έγιναν με ένα συγκεκριμένο εκλογικό νόμο είναι λάθος να αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο θα εκλέγεται ο πρόεδρος στα τοπικά συμβούλια άνω των 300 κατοίκων με αλλαγές ένα μήνα πριν την έναρξη της θητείας του νέου συμβουλίου. Είναι ξεκάθαρη αλλοίωση του αποτελέσματος που προέκυψε από τις κάλπες του Μαΐου.

 • 2. Στο άρθρο 5 «Ρυθμίσεις θεμάτων ΟΤΑ» να προστεθεί παρ. 20 ως ακολούθως:
  «Στην παρ. 1 του άρθρου 100 του ν.3852/2010 προστίθεται εδάφιο στ) ως ακολούθως:
  «στ. Οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού δύνανται να συνάπτουν προγραμματικές διμερείς συμβάσεις συνεργασίας, για την προστασία και τη στήριξη ατόμων με αναπηρία με τους εξής συνεργαζόμενους φορείς, υπό την προϋπόθεση ότι όλοι είναι πιστοποιημένοι φορείς κοινωνικής φροντίδας: α) με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), β) με εθνικές και περιφερειακές Ομοσπονδίες και Πανελλήνιες Οργανώσεις- μέλη της Ε.Σ.Α.μεΑ. καθώς και με τα πρωτοβάθμια μέλη αυτών, γ) με φορείς άλλων ευπαθών κοινωνικών ομάδων, εφόσον η έδρα ή το παράρτημα του συλλόγου ή του φορέα είναι εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας. Οι συμβάσεις συνεργασίας αφορούν την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών ή προμηθειών για τον σκοπό της προστασίας και της στήριξης ατόμων με αναπηρία και άλλων ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και για την εξυπηρέτηση σκοπών σχετικά με τη λειτουργία των ανωτέρω οργανώσεων».
  Αιτιολόγηση: Στο άρθρο 100 του ν.3852/2010 αναφέρονται μόνο τα κοινωφελή ιδρύματα και προφανώς από παράλειψη δεν συμπεριλαμβάνονται τα πιστοποιημένα Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα – Σωματεία Ατόμων με Αναπηρία ή Γονέων Ατόμων με Αναπηρία, τα οποία παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας υψηλής ποιότητας και με σχετικά χαμηλό κόστος. Με την προαναφερθείσα συμπλήρωση αντιμετωπίζεται αυτή η μεγάλη παράλειψη-αδικία, δίνοντας τη δυνατότητα στους ως άνω φορείς να υποβάλλουν προτάσεις στο πλαίσιο εφαρμογής του συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγραμμάτων.

 • 1 Αυγούστου 2019, 23:14 | Τριαντάφυλλη Χρυσοβέργη

  Ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», επιχείρησε να ενισχύσει την ενδοδημοτική αποκέντρωση. Αναβάθμισε το ρόλο των τοπικών κοινοτήτων δημιουργώντας το θεσμικό υπόβαθρο για την ορθότερη αντιπροσώπευση και τη δημοκρατική έκφραση των πολιτών Κοινοτήτων (πρώην Δήμων) που συνενώθηκαν σε μεγαλύτερους δήμους με το πρόγραμμα Καλλικράτης (Νόμος 3852/2010).
  Έδωσε τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους με ενδιαφέρον για τα κοινά και αγάπη για την περιοχή τους, να μετέχουν ανεξάρτητοι από τις Δημοτικές Παρατάξεις. Θέλοντας να βοηθήσουν ενεργά και σε συνεργασία με το Δήμο, διαχειριζόμενοι κυρίως θέματα καθημερινότητας και όχι να παραμένουν αδύναμοι, χωρίς καμία δυνατότητα να δράσουν όπως συνέβαινε με το πρόγραμμα Καλλικράτης.
  Η αλλαγή που επιχειρείται, δυστυχώς θα επαναφέρει την πρότερη άνιση κατάσταση έναντι των μικρότερων δήμων που έχουν συνενωθεί, καθώς θα καταργήσει τις νέες αρμοδιότητες των Τοπικών Συμβουλίων που όριζε ο Κλεισθένης. Το Τοπικό Συμβούλιο, δε θα μπορεί να αποφασίσει ποια έργα και δράσεις θα εκτελεστούν στην Κοινότητα από το ποσοστό των ΚΑΠ που της αναλογούν, αλλά θα μπορεί μόνο να εισηγείται. Άρα θα επανέλθουμε σε ένα δοκιμασμένο και αποτυχημένο τύπο διακυβέρνησης, ιδίως για δήμους που έχουν συνενωθεί και έχουν σημαντικές οικονομικό – κοινωνικές διαφορές μεταξύ τους και τελείως διαφορετικά προβλήματα να διαχειριστούν.
  Στο θέμα της εκλογής του Προέδρου, πιστεύω ότι ο νόμος δεν πρέπει ν’ αλλάξει, καθώς δίνεται η ευκαιρία για συνεργασία μεταξύ των μελών του εκλεγμένου Τοπικού Συμβουλίου. Οι ζυμώσεις αυτές θα βοηθήσουν να μη δημιουργηθεί κλίμα πόλωσης μεταξύ του πρώτου συνδυασμού και των υπολοίπων, ιδίως όταν οι διαφορές είναι πολύ μικρές (δεν αναφέρομαι στην περίπτωση του 50+1).και θα οδηγήσουν στη καλύτερη διοίκηση, καθώς α) τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου θα έχουν ψηφίσει αυτόν που «αναγνωρίζουν» ως Πρόεδρο της Κοινότητας, β) το ποσοστό τους αθροιστικά θα αντιπροσωπεύει την πλειοψηφία της Κοινότητας.
  Είναι ειλικρινά σημαντικό να μην αλλάξει ο νόμος όσον αφορά τις Τοπικές Κοινότητες, όχι μόνο ως προς το αίσθημα δικαίου το οποίο «βίαια» θα τους αφαιρεθεί για ακόμα μια φορά, αλλά και ως προς την ουσιαστική λειτουργία των Κοινοτήτων, η οποία θα είναι εύρυθμη και αποτελεσματική όπως έχει σχεδιαστεί στον ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ Ι.
  Σας ευχαριστώ,
  Τριαντάφυλλη Χρυσοβέργη

 • 1 Αυγούστου 2019, 22:18 | Ευαγγελία Χατζηδημητριου

  Με τις προωθούμενες αλλαγές μεταλλάσσεται η αρμοδιότητα των κοινοτικών συμβουλίων από αποφασιστική σε ρισηγητικη. Πρόκειται για ανεπίτρεπτη παρέμβαση η οποία οδηγεί σε απαξίωση των κοινοτήτων και των τοπικών τους, ενίοτε εξειδικευμένων αναγκών. Στην περίπτωση των Θρακομακεδόνων ο Καλλικράτης λειτούργησε άκρως αρνητικά για την περιοχή. Θα πρέπει να διατηρηθεί ο αποφασιστικός ρόλος των συμβουλίων προς όφελος με όσους όρους όλων των δημοτών.

 • 1 Αυγούστου 2019, 22:27 | Παππά Κατερίνα

  Ως εκλεγμένη σύμβουλος τοπικού συμβουλίου κοινότητας άνω των 300 κατοίκων με θλίβει το γεγονός ότι μετά από τόσους μήνες προσπάθειας χάνουμε την τελευταία, ίσως ευκαιρία που μας δόθηκε νομοθετικά για ήμι-ανεξαρτησία. Το γεγονός ότι αυτή η επιλογή του νομοθέτη γίνεται αμέσως μετά τις εκλογές, στις οποίες οι πολίτες ψήφισαν εκφράζοντας την άποψη τους, παρακάμπτει τη Λαϊκή Εντολή.
  Πρέπει να σκεφτείτε σοβαρά τις επιπτώσεις που θα επιφέρει, κατόπιν εκλογών, μια αλλαγή στο νόμο.

 • 1 Αυγούστου 2019, 22:22 | ΤΖΙΟΥΒΕΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

  Κύριοι
  Δεν ξέρω ποία η λογική να υπάρχουν συμβούλια κοινοτήτων ΧΩΡΙΣ αρμοδιότητες. Το ζήσαμε αρκετά χρόνια αυτό και δεν είχαμε κανένα αποτέλεσμα. Το τοπικό συμβούλιο γνωρίζει πολύ καλυτέρα από τον καθένα τα προβλήματα της κοινότητας. Το να συνεδριάζουν 7 σύμβουλοι και απλώς να εισηγούνται χωρίς καμιά αρμοδιότητα νομίζω δεν βοηθά σε τίποτα.
  Στο θέμα του προέδρου της κοινότητας αντί να έχουμε πρόεδρο της πλειοψηφίας πάτε να διορίσετε πρόεδρο της μειοψηφίας, Γιατί ???. Καμιά λογική κύριε νομοθέτη. Όπου υπάρχει πλειοψηφία άνω του 50% και ο πρώτος συνδυασμός έχει τουλάχιστον 4 συμβούλους εκλέγει και τον πρόεδρο. Ποια η λογική όμως να εκλέγεται πρόεδρος από συνδυασμό με δυο η τρεις συμβούλους και η αντιπολίτευση να έχει 4η 5 συμβούλους???, Πως θα διοικηθεί η κοινότητα. Γιατί δεν θέλετε τις συνεργασίες.
  Και όλα αυτά μετά τις εκλογές. Νομίζω ότι πάμε σε κύμα προσφυγών κατά του νομοθετήματος σας.
  Αφήστε κύριοι τις κοινότητες να αναπνεύσουν. Αφήστε τις κοινότητες να λύσουν τα σοβαρά προβλήματα τους, αφήστε τις να παίρνουν αποφάσεις με πλειοψηφία.

 • 1 Αυγούστου 2019, 15:29 | δημητρης κολλιας

  Τα τοπικά συμβούλια περιορίζονται σε εισηγητικά όργανα αποκλειστικά εξαρτώμενα από τις αποφάσεις του εκάστοτε Δημάρχου.

  Ειδικά σε επίπεδο τοπικών συμβουλίων κοινοτήτων το νομοσχέδιο αποστερεί από τις τοπικές
  κοινωνίες τη δυνατότητα να έχουν καθοριστικό λόγο για τα ζητήματα που τις αφορούν.
  Αναφορικά με την Κοινότητα των Θρακομακεδόνων, στην οποία αναφέρομαι, που μετά από δεκαετίες ανεξαρτησίας, απορροφήθηκε από τον Δήμο Αχαρνών, αντί να συνενωθεί με το όμορο Ολυμπιακό Χωριό και Βαρυμπόμπη, με τον οποίο Δήμο εκτός από την τοπική γειτνίαση ουδέν κοινό υπάρχει.

  Ειδικότερα, η διάταξη που τροποποιείται και δημιουργεί προβλήματα σε τοπικό επίπεδο, είναι το ότι αντί τα τοπικά συμβούλια κοινοτήτων να έχουν αποφασιστικό ρόλο στην κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων ως προς το ποια έργα ή δράσεις δρομολογούνται στην και για την κοινότητα, απλά έχουν εισηγητικό χαρακτήρα και η απόφαση εξαρτάται πάλι από τις δημοτικές αρχές. Όποια κονδύλια, δηλαδή, θα μπορούσαν να διασφαλιστούν αποκλειστικά για τους Θρακομακεδόνες, εναπόκεινται στην καλή η μη θέληση, τον προγραμματισμό και την ατζέντα του εκάστοτε δημάρχου και των συμβούλων του.

 • 1 Αυγούστου 2019, 15:24 | Θεοδοσία Δραγουμάνη

  Στην παράγραφο 10 (εδ. δ και ε) του άρθρου 5 γίνεται μια πολύ μεγάλη έκπτωση στις αρμοδιότητες και στην αποφασιστική δυνατότητα της βάσης της τοπικής κοινωνίας, η οποία είναι τα τοπικά συμβούλια. Είναι λάθος αυτή η πρόταση τροποποίησης, γιατί αφαιρούν δικαιώματα από αυτούς που ξέρουν καλά τα προβλήματα της περιοχής τους και την κατεύθυνση να τα επιλύσουν.

 • 1 Αυγούστου 2019, 14:47 | ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

  θέλω να εκφράσω τον προβληματισμό και την αντίθεσή μου σχετικά με τις «επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για θέματα των βαθμών της τοπικής αυτοδιοίκησης» και συγκεκριμένα όσα αναφέρονται στο Άρθρο 5 στο νομοσχέδιο που τέθηκε από χτες στη δημόσια διαβούλευση. (http://www.opengov.gr/ypes/?p=6854)
  το θεσμικό πλαίσιο του «Κλεισθένης» εκτός των άλλων προσπαθεί να διορθώσει τα κακώς κείμενα των προηγούμενων νόμων και να επιφέρει δυο σημαντικές αλλαγές, με τις οποίες δίνουν πνοή στα χωριά της υπαίθρου.
  Επίσης κατάφερε να ενεργοποιήσει πολίτες που δεν είχαν ασχοληθεί με τα κοινά, αλλά και να συνεργαστούν με άλλους με διαφορετικές πολιτικές αναφορές. Ο διαχωρισμός κοινοτικού και δημοτικού ψηφοδελτίου και οι αυξημένες αρμοδιότητες που παραχωρεί ο «Κλεισθένης» στις Κοινότητες είναι βήματα για την ενδυνάμωση της τοπικής Δημοκρατίας και ενίσχυση του θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα κοινοτικά ψηφοδέλτια σταματάν να είναι μόνο οι κουβαλητές ψήφων στους δημάρχους. Άλλωστε για το λόγο αυτό οι πολίτες κλήθηκαν να ψηφίσουν σε χωριστές κάλπες.
  Σύμφωνα με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο καταργούνται οι ελάχιστες αποφασιστικές αρμοδιότητες των Κοινοτικών Συμβουλίων και μετατρέπονται σε εισηγητικές.
  Επίσης επισημαίνεται ότι η προτεινόμενη ρύθμιση είναι σε αναντιστοιχία με τη λαϊκή βούληση των πρόσφατων αυτοδιοικητικών εκλογών.

 • 1 Αυγούστου 2019, 14:33 | ΧΡΥΣΑ

  Σε περίπτωση που ένας συνδυασμός για ανάδειξη Προέδρου Κοινότητος πάρει 51% αλλά λόγω αδιάθετων υπολοίπων οι έδρες διαμορφωθούν ως δύο, δύο και μίας δεν θα πρέπει να διεξαχθεί ψηφοφορία μεταξύ των δύο πρώτων συνδυασμών, αφού δε θα μπορεί ο Πρόεδρος να έχει την πλειοψηφία? Πως θα μπορεί να βγάζει αποφάσεις?

 • 1 Αυγούστου 2019, 14:21 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΜΑΝΤΟΣ

  Το νομοσχέδιο που δρομολογείται για την επίλυση του τέλματος στο νόμο Κλεισθήνη με την απλή αναλογική, στερεί τελικά την σχετική ανεξαρτησία των τοπικών συμβουλίων, περιορίζοντας τα μόνο ως συμβουλευτικά όργανα.
  Με την μέθοδο αυτή στερείται η τοπική κοινωνία από την δυνατότητα να καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τα του οίκου της, γενόμενη υποχείριο των προθέσεων του εκάστοτε Δημάρχου (καλοπροαίρετων ή μη).
  Σχετικά δε με την περιοχή των Θρακομακεδόνων, όπου μετά από ανεξαρτησία ετών, απορροφήθηκε από τον όμορο Δήμο Αχαρνών, με τον οποίο ουδεμία πρακτικά σχέση υπάρχει, ενώ θα μπορούσε ως τέως Δήμος Θρακομακεδόνων να ενσωματώσει το Ολυμπιακό Χωριό και την Βαρυμπόμπη και να ισχυροποιηθεί ως Δήμος, τα αποτελέσματα της ενσωμάτωσης με τις Αχαρνές είναι σε υπερθετικό βαθμό ορατά, και από τους κατοίκους και τους επισκέπτες του θέρετρου επίσης, με πλήρη εγκατάλειψη των κοινόχρηστων χώρων, του οδοφωτισμού της ασφάλειας κ.λ.π.
  Η σοβαρότερη αλλαγή στις διατάξεις είναι ο μη αποφασιστικός ρόλος των τοπικών συμβουλίων στην κατανομή των Αυτοτελών Πόρων που δρομολογούνται για την Κοινότητα, εναποκείμενοι στις ορθές ή μη αποφάσεις και προτεραιότητες της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής.

 • 1 Αυγούστου 2019, 13:14 | Μαρία Ζουρνά, Σοφία Παρθενοπούλου

  Με την παρούσα τροποποίηση επιχειρείται η απλοποίηση της διαδικασίας των εγκρίσεων κυκλοφοριακών θεμάτων ΟΤΑ καθόσον οι αποφάσεις αφενός παύουν να είναι Κανονιστικές και αφετέρου αρκεί η Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής των Δήμων (πρωτοβάθμιο αποφασίζον συλλογικό όργανο).

  Ωστόσο, η διαδικασία δεν απλοποιείται μονοδιάστατα με την τροποποίηση μιας παραγράφου ενός άρθρου, καθόσον ταυτόχρονα θα πρέπει να τροποποιηθούν/καταργηθούν και τα κάτωθι :
  1. παρ. α.4. του άρθρου 79 Κανονιστικές Αποφάσεις και εν γένει το άρθρο 82 “Ρύθμιση Κυκλοφορίας” του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,
  2. το άρθρο 52 του Ν. 2696/1999 “Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας”, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 48 του Ν. 4313/2014 “Ρυθμίσεις Θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις”, καθώς και το άρθρο 109 “Δημοσίευση Αποφάσεων” σε ΦΕΚ
  και
  3. η Υ.Α. 62555/507/10.10.1990 “Βασικό Οδικό Δίκτυο” (ΦΕΚ 561 Δ’/ 12.10.1990) για Αθήνα – Θεσσαλονίκη

  Άλλωστε ήδη με την παρ. 6 του άρθρου 65 “Αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου” του Ν.3852/2010 “Καλλικράτης” , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018 “Κλεισθένης” το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται να μεταβιβάζει αρμοδιότητες στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και στην Οικονομική Επιτροπή.

  Η διαδικασία ρύθμισης των κυκλοφοριακών θεμάτων, τουλάχιστον σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ακολουθεί δύο διαφορετικές πορείες ανάλογα με το εάν το οδικό δίκτυο στο οποίο πρόκειται να εφαρμοστεί η ρύθμιση ανήκει η όχι στο Βασικό Οδικό Δίκτυο, ήτοι :
  α. Στην περίπτωση που ανήκει στο Βασικό Οδικό Δίκτυο η ρύθμιση υποβάλλεται προς έγκριση στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και εν συνεχεία διαβιβάζεται στην οικεία Διεύθυνση Τροχαίας για την έκδοση της Κανονιστικής Απόφασης.
  β. Στην περίπτωση που δεν ανήκει στο Βασικό Οδικό Δίκτυο η ρύθμιση, αποστέλλεται καταρχήν για την παροχή γνώμης στην εκάστοτε Δημοτική Κοινότητα, κατόπιν υποβάλλεται προς έγκριση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση της Κανονιστικής Απόφασης, η οποία εν συνεχεία διαβιβάζεται προς έγκριση από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

  Μια απλοποίηση της διαδικασίας επί της ουσίας θα αφορούσε την έγκριση της κυκλοφοριακής ρύθμισης από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του εκάστοτε ΟΤΑ και εν συνεχεία τη διαβίβασή της προς τον αρμόδιο Φορέα (οικεία Διεύθυνση Τροχαίας) για την έκδοση Κανονιστικής Απόφασης, χωρίς το διαχωρισμό Βασικό – μη Βασικό Οδικό Δίκτυο και χωρίς την εμπλοκή των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

  Αναφορικά με τα περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας για την εκπόνηση δημόσιων έργων επί ή παρά τις οδούς (εργοταξιακά) και για τα οποία ακολουθείται επίσης η ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία, προτείνεται η κατάργηση των εγκρίσεων και η απλή ενημέρωση της Διεύθυνσης Τροχαίας, καθόσον η ευθύνη της ορθής τήρησης των προδιαγραφών εργοταξιακής σήμανσης (μέτρα ασφάλειας) εμπίπτει στις υποχρεώσεις του εκάστοτε Αναδόχου κατασκευαστή.

  Μαρία Ζουρνά, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων, Δήμος Θεσσαλονίκης,
  Σοφία Παρθενοπούλου, Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Τμήμα Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού, Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων, Δήμος Θεσσαλονίκης

 • 1 Αυγούστου 2019, 13:25 | ΜΑΡΙΑ

  Πρόεδρος της κοινότητας πρέπει να εκλέγεται ο πλειοψηφών σύμβουλος του πρώτου σε δύναμη συνδυασμού οπως ορίζει το νέο νομοσχέδιο .Αν ο σύμβουλος <> ψηφίσει λευκό ,κάτι που θα γίνει στις περισσότερες περιπτώσεις τότε θα ακολουθήσει κλήρωση . Αν υποθέσουμε ότι ο ένας συνδυασμός του Α υποψηφίου είχε λάβει 48% και του Β υποψηφίου 28% έχουν και οι δυο 50% πιθανότητες εκλογής . Αν η τύχη χαμογελάσει σ αυτόν με το 29% έχουμε καραμπινάτη νόθευση της λαϊκής βούλησης

 • 1 Αυγούστου 2019, 03:38 | Στάθης Ψωμιάδης .

  Η κατάργηση της δυνατότητας να υπάρχει υποψήφιος Πρόεδρος της Κοινότητας , αρχηγός του τοπικού συνδυασμού, που θα εκλεγόταν χωρίς σταυρό και μάλιστα ενάμιση μήνα πριν τις εκλογές και ενώ ήδη είχαν σχηματισθεί ανεξάρτητοι συνδυασμοί που δεν εποπτεύονταν και δεν χειραγωγούνταν από τους υποψήφιους Δημάρχους ήταν ότι χειρότερο μπορούσε να κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση για να καταργήσει στην ουσία την δυνατότητα που δινόταν από τον Κλεισθένη να αποκτήσουν ξανά φωνή οι μικρές κοινότητες που σε όλη τη χώρα συνεχίζουν να μαραζώνουν από την αδιαφορία και την εγκατάλειψη από τις Δημοτικές αρχές . Αποτέλεσμα της κατάργησης της δυνατότητας αυτής ήταν η πλειοψηφία των τοπικών συνδυασμών που σχηματίσθηκαν να είναι εξαρτώμενη και προσκολλημένη σε κάποιον υποψήφιο Δήμαρχο με ότι αυτό συνεπάγεται. Η μή εκλογή Προέδρου Κοινότητας από την 1η Κυριακή ,όπως σωστά τώρα προτείνεται με την πρόταση Πρόεδρος να είναι ο πρώτος σε σταυρούς σύμβουλος του πλειοψηφίσαντος συνδυασμού (ή αντίστοιχα όπως πρέπει να θεσπιστεί στην περίπτωση υποψήφιων Προέδρων Κοινοτήτων , Πρόεδρος να είναι ο υποψήφιος Πρόεδρος του πρώτου σε ψήφους συνδυασμού) οδήγησε στο γεγονός , παρότι οι εκλογές στους Δήμους τελείωσαν , αυτές να συνεχίζονται μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου στις Κοινότητες άνω των 300 κατοίκων που είχαν υποψήφιους περισσότερους από 2 συνδυασμούς αλλά κανένας από αυτούς δεν έλαβε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% .Έτσι έχουμε 2 κατηγορίες πολιτών: 1. Αυτούς που γνωρίζουν το αποτέλεσμα της ψήφου τους και 2.Αυτούς που περιμένουν να τελειώσουν οι συνδιαλλαγές και οι ίντριγκες για να το μάθουν στις 1 Σεπτεμβρίου με τελικό αποτέλεσμα να θριαμβεύει η διχόνοια και η γκρίνια εκεί ακριβώς που για να πάει κάτι μπροστά χρειάζεται η ενότητα και η ομόνοια. Έτσι σωστά η κυβέρνηση καταργεί την διάταξη αυτή και ορίζει Πρόεδρο τον πρώτο του πρώτου Συνδυασμού. Τεράστιο λάθος όμως είναι η αφαίρεση της αποφασιστικής αρμοδιότητας των Κοινοτικών Συμβουλίων για τους πόρους της ΣΑΤΑ και η μετατροπή της σε εισηγητική. Οι μικρές κοινότητες αποτελούν κύτταρα ζωής και ανάπτυξης κάθε Δήμου και πρέπει πάλι να αποκτήσουν φωνή και αποφασιστικές αρμοδιότητες για τα θέματα που τους αφορούν. Πρόταση μου είναι η συγκρότηση συνδέσμων Κοινοτήτων σε κάθε Δήμο, Νομό , Περιφέρεια , με τελική κατάληξη τη συγκρότηση Κεντρικής Ένωσης Κοινοτήτων Ελλάδας ώστε να μπορέσει να ακουστεί ξανά και η φωνή των μικρών Κοινοτήτων που τώρα κάθε άλλο παρά εκφράζεται μέσω της ΚΕΔΕ.

 • 1 Αυγούστου 2019, 01:50 | Γιαννης

  Είχα λάβει μέρος στις εκλογές της 26ης μαίου ως υποψήφιος για κοινότητα άνω των 300 κατοίκων.Ο ανεξάρτητος συνδυασμός μας έλαβε το ποσοστό του 62% στην ψηφοφορία και εγώ είχα την τύχη να είμαι ο πρώτος σε σταυρούς.
  Θα σταθώ στις αλλαγές του άρθρου 10,παράγραφος 5,περίπτωση δ και ε πιστεύοντας ότι είναι άκρως απαράδεκτο και άδικο εάν εφαρμοστούν.
  Στον προεκλογικό μας αγώνα σύμφωνα με τον κλεισθένη πείσαμε τους πολίτες να μας ψηφίσουν διαβεβαιώνοντaς τους ότι οι κοινότητες δεν θα έχουν γνωμοδοτικό χαρακτήρα πλέον αλλά αποφασιστικό,εξηγήσαμε τις νέες δυνατότητές μας και ψηφιστήκαμε με αυτά τα δεδομένα.Τώρα με την αφαίρεση της αποφασιστικής αρμοδιότητας των κοινοτήτων γίνεται αλλοίωση του εκλογικού αποτελέσματος και της θέλησης των πολιτών.
  Τα συμβούλια των κοινοτήτων πρέπει να αποφασίζουν για τις καθημερινές τους ανάγκες και προβλήματα, οι εισηγήσεις συνήθως μένουν εισηγήσεις και το έργο θα το δούμε πάλι από την αρχή.

 • 1 Αυγούστου 2019, 01:06 | Γιωργος Μ

  Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας πρέπει να ανήκει στον συνδυασμό του εκάστοτε Δημάρχου και για αυτό πρέπει να εκλέγεται ο πρώτος από το συνδυασμό του δημάρχου!

 • 31 Ιουλίου 2019, 23:35 | Κωνσταντίνος Παπαστεργίου

  1. Δεν νοείται διαβούλευση 3 ημερών.

  2. Η διαβούλευση γίνεται με τους πολίτες και όχι μόνο με τους πολίτες που ήδη εμπλέκονται με τον τομέα σε διαβούλευση.

  3. Εάν η διαβούλευση δεν γίνεται συμπεριλαμβάνοντας μια διατομή της κοινωνίας και κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, είναι σχεδόν άχρηστη.

 • Επιθυμούμε να εκφράσουμε τον προβληματισμό μας σχετικά με τις «επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για θέματα των βαθμών της τοπικής αυτοδιοίκησης» και συγκεκριμένα όσα αναφέρονται στο Άρθρο 5 στο νομοσχέδιο που τέθηκε από χτες στη δημόσια διαβούλευση. (http://www.opengov.gr/ypes/?p=6854)
  Υπάρχει η γενικότερη εκτίμηση ότι το θεσμικό πλαίσιο «Κλεισθένης» εκτός από την απλή αναλογική με τις αδυναμίες της, επέφερε δυο σημαντικές και τολμηρές αλλαγές, ενεργοποιώντας πολίτες που δεν είχαν ασχοληθεί με τα κοινά ή και ενώνοντας άλλους με διαφορετικές διαδρομές και πολιτικές αναφορές, όπως στην περίπτωση του δικού μας πολυσυλλεκτικού Συνδυασμού. Ο διαχωρισμός κοινοτικού και δημοτικού ψηφοδελτίου και οι αυξημένες αρμοδιότητες που παραχωρεί ο «Κλεισθένης» στις Κοινότητες είναι βήματα για την ενδυνάμωση της τοπικής Δημοκρατίας και ενίσχυση του θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης.
  Οι συμπολίτες μας ενημερώθηκαν για αυτές τις καινοτομίες και συνολικά για το θεσμό της Κοινότητας κυρίως μέσα από τη δική μας επικοινωνία (των υποψηφίων κοινοτικών συνδυασμών των πρόσφατων αυτοδιοικητικών εκλογών) μαζί τους και πίστεψαν πως θα λειτουργήσει η Κοινότητα κάνοντας την καθημερινότητα όλων ακόμα καλύτερη. Αυτό βεβαιώνεται και με το εκλογικό αποτέλεσμα και η όποια αναπροσαρμογή θα είναι δυσάρεστη αν δεν μάς επιτρέπει να κινηθούμε στη βάση της δέσμευσης μας με αυτούς που μας εξέλεξαν! Ο Συνδυασμός μας είναι ο συνδυασμός που πλειοψήφησε με ποσοστό 73,30% και έλαβε 15.610 ψηφοδέλτια στην Κοινότητα της ιστορικής και γνωστής για τους αγώνες της πόλης μας.
  Η Κοινότητα, λέξη βαρυσήμαντη για τους Έλληνες και θεσμός αγαπητός, ενώνει τους δημότες και αποτελεί τον κρίκο που ενώνει τη διοίκηση του Δήμου με τις ανάγκες και τα προβλήματα των τοπικών κοινωνιών. Οι όποιες συνέπειες του «Κλεισθένη» και της απλής αναλογικής στη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των Δήμων είναι ανεξάρτητες από το ρόλο και τη δράση των Κοινοτήτων.
  Σύμφωνα με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο καταργούνται οι ελάχιστες αποφασιστικές αρμοδιότητες των Κοινοτικών Συμβουλίων και μετατρέπονται σε εισηγητικές!
  Είναι απορίας άξιο γιατί το Υπουργείο Εσωτερικών προωθεί μια τροποποίηση που δεν έχει καμία σχέση με τη διακυβέρνηση των Δήμων, τη στιγμή μάλιστα κατά την οποία ο ρόλος της Κοινότητας είναι σημαντικός, γιατί αποτελεί τον πυρήνα της αυτοδιοίκησης και το θεμέλιο της Δημοκρατίας. Επικεντρώνεται στην καθημερινότητα των τοπικών κοινωνιών και όχι στην κυβερνησιμότητα της πλειοψηφίας του κάθε Δήμου. Και αυτό είναι πέρα από την όποια άποψη έχει ο κάθε φορέας, θεσμός ή πρόσωπο για τον «Κλεισθένη». Πολύ περισσότερο αυτό που μας προβληματίζει είναι ότι η προτεινόμενη ρύθμιση είναι σε αναντιστοιχία με τη λαϊκή βούληση των πρόσφατων αυτοδιοικητικών εκλογών, αφού οι πολίτες ψήφισαν σε άλλη κάλπη για κοινοτικό συμβούλιο με βάση ένα θεσμικό πλαίσιο συγκεκριμένο.
  Ενίσχυση και θεσμική ενδυνάμωση του ρόλου των Κοινοτήτων απαιτείται και όχι νομοθετική απαξίωση, όπως αναιτιολόγητα και το βασικότερο βιαστικά – πριν καν εφαρμοστεί η συγκεκριμένη διάταξη.. Η ρύθμιση για «μετατροπή των αρμοδιοτήτων των Κοινοτήτων από αποφασιστικές σε εισηγητικές», δε λύνει το πρόβλημα της διακυβέρνησης των Δήμων και κατά την άποψη μας θα δυσχεράνει το έργο των εκλεγμένων Δημάρχων, αφού τους προσθέτει δεσμεύσεις και επιπλέον φορτίο στις δημοτικές υπηρεσίες.
  «Των Ελλήνων οι Κοινότητες φτιάχνουν άλλον γαλαξία» είναι η διαχρονική αλήθεια και είμαστε σίγουροι ότι είναι και η ωφέλεια των πολλών να το εφαρμόζουμε στην πράξη, κτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης και προοπτικής για το κοινό μέλλον, για τη συνύπαρξη για το κοινό καλό, όπως είναι και ο ορισμός της Κοινότητας.

  Για τον Αυτοδιοικητικό Συνδυασμό
  «Συνοικούμε – #για_την_Κοινότητα_Καλαμάτας»,
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΛΥΡΑΣ
  Εκλεγμένος Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας

 • Η παράγραφος 10ε αναφέρει:

  «Η περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 83 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «β) εισηγείται ποια έργα και δράσεις θα εκτελεστούν στην κοινότητα, από το ποσοστό των κεντρικών αυτοτελών πόρων που προορίζονται για επενδυτικές ανάγκες του δήμου, που της αναλογούν, σύμφωνα με την παράγραφο 4Α του άρθρου 259».

  Προφανώς ο συντάκτης αναφέρεται στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του ν. 3852/2010

 • Επιεικώς απαράδεκτες οι προτάσεις της παραγράφου 10. δ) και ε) καθώς αλλάζουν ριζικά τον ρόλο των τοπικών κοινοτήτων όπως αυτές εκλέχθηκαν στις προηγούμενες εκλογές. Ο νόμος Κλεισθένη ορίζει αποφασιστικό ρόλο των κοινοτήτων και όχι εισηγητικό.

 • 31 Ιουλίου 2019, 19:34 | Γεώργιος-Χρήστος Σταθάς

  Αξιότιμε Υπουργέ Εσωτερικών Παναγιώτη Θεοδωρικάκο

  Θα ήθελα να προτείνω για το άρθρο 5 κάποια πράγματα καθώς και για σχετικά με το άρθρο 5 πράγματα και βεβαίως για την διαβούλευση μερικά πράγματα στο κομμάτι των ΟΤΑ

  1)Η Θητεία των Αντιδημάρχων(Χωρικών και Θεματικών), των Αντιπεριφερειαρχών(Χωρικών και Θεματικών) και των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και Περιφερειακού Συμβουλίου καθώς και των μελών των επιτροπών να διαρκεί όσο διαρκεί η θητεία των αυτοδιοικητικών αρχών γιατί θεωρώ ότι μπορεί να υπάρχουν και άνθρωποι πολύ ικανοί να εκτελέσουν το έργο τους και φυσικά να ενισχυθεί περισσότερο η δημοκρατία στα συμβούλια αυτά
  1.1)Οι αντιδήμαρχοι(Χωρικοί και Θεματικοί) να είναι δημοτικοί σύμβουλοι ανεξάρτητα από την παράταξη που ανήκουν και ανεξάρτητοι δηλαδή μόνο να μην είναι δημοτικοί σύμβουλοι γιατί θεωρώ ότι η διοίκηση του δήμου δεν πρέπει να αποσκοπεί σε παραταξιακά και κομματικά συμφέροντα να είναι για το καλό του τόπου. Οι χωρικοί αντιδήμαρχοι επίσης να είναι ίσοι όσο ο αριθμός των κοινοτήτων(π.χ να υπάρχει ξεχωριστός αντιδήμαρχος για το Κυριάκι, ξεχωριστός αντιδήμαρχος για τον Άγιο Βλάσση κτλ κτλ κτλ) προκειμένου να ενισχυθεί και να βελτιωθεί περαιτέρω η κυβερνησιμότητα των δήμων. Αν σε περίπτωση κριθεί αδύνατο να οριστεί αντιδήμαρχος σε μια ή περισσότερες κοινότητες τα καθήκοντα του αντιδημάρχου να τα ασκεί ο Πρόεδρος της Κοινότητας σε κάθε κοινότητα
  1.2)Οι αντιπεριφερειάρχες να είναι περιφερειακοί σύμβουλοι ανεξάρτητα από την παράταξη στην οποία ανήκουν και ανεξάρτητοι δηλαδή μόνο να μην είναι περιφερειακοί σύμβουλοι και ειδικά οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες να είναι από οποιαδήποτε περιφερειακή ενότητα(π.χ μπορεί ο Αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας να είναι Περιφερειακός Σύμβουλος Φθιώτιδας) και αυτό το προτείνω για να αναπτυχθεί η περιφερειακή συνείδηση αλλά ο ορισμός του πρέπει να γίνει με βασικότατο κριτήριο αν ο περιφερειακός σύμβουλος έχει παιδιά γιατί ο αντιπεριφερειάρχης πρέπει να μείνει για τέσσερα χρόνια στην έδρα της περιφερειακής ενότητας και για αυτό δεν θα θέλαμε ποτέ ο πατέρας η μητέρα ανήλικων τέκνων να στερήσει τα παιδιά του και τα παιδιά να στερήσουν τον πατέρα ή την μητέρα τους αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει ο οριζόμενος να είναι μακριά από τον τόπο διαμονής του ή καταγωγής του. Το ίδιο ισχύει και για τους δήμους(Π.χ ο Αντιδήμαρχος Στειρίου μπορεί να είναι Δημοτικός Σύμβουλος Αραχόβης). Αυτό θα είναι στην κρίση του κάθε Δημάρχου ή Περιφερειάρχη ποιούς θα ορίσει Χωρικούς και Θεματικούς Αντιδημάρχους ή Χωρικούς και Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες.
  1.3)Ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου να μην είναι απαραίτητα από κάποια παράταξη δηλαδή το προεδρείο του Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου να αποτελείται από οποιονδήποτε δημοτικό ή περιφερειακό σύμβουλο ανεξάρτητα από την παράταξη στην οποία ανήκει και ανεξάρτητο δηλαδή μόνο να μην είναι δημοτικός ή περιφερειακός σύμβουλος.
  1.4)Όταν ανεξαρτητοποιείται ή διαγράφεται ένας σύμβουλος από κάποια παράταξη να μην παύει να είναι αντιδήμαρχος ή αντιπεριφερειάρχης εκτός και αν εκπίπτει ή χάσει το αξίωμα του δημοτικού ή του περιφερειακού συμβούλου
  1.5)Για τα συμβούλια και τους προέδρους των κοινοτήτων προτείνω τα εξής.Πρόεδρος της κοινότητας να είναι αυτός που έχει τις περισσότερες ψήφους στον πλειοψηφίσαντα συνδυασμό ενώ για τις κοινότητες κάτω των 300 κατοίκων να παραμείνει το ίδιο καθεστώς και να μην εκπίπτει από το αξίωμα του προέδρου όταν ανεξαρτητοποιείται ή διαγράφεται παρά μόνο όταν παύει να είναι κοινοτικός σύμβουλος και όταν παύει ο σύμβουλος η εκλογή του προέδρου να γίνεται ανάμεσα σε όλους τους κοινοτικούς συμβούλους ανεξάρτητα από ποια παράταξη είναι ή ανεξάρτητος δηλαδή παρα μόνο όταν δεν είναι κοινοτικός σύμβουλος.
  Επίσης προτείνω να μην καταργηθούν οι αποφασιστικές αρμοδιότητες των κοινοτήτων αντιθέτως να παραμείνουν γιατί θεωρώ ότι τα χωριά πρέπει να αναπτυχθούν σε συνεργασία με τον δήμο. Οι δήμοι του Καλλικράτη είναι μεγάλοι συνεπώς χρειάζονται οι αποφασιστικές αρμοδιότητες στις κοινότητες γιατί τι να πρωτοπρολάβει ο δήμαρχος και το δημοτικό συμβούλιο αν π.χ ο δήμος έχει 40 χωριά πρέπει ο δήμαρχος και το δημοτικό συμβούλιο να αποσυμφορηθούν από την διοίκηση τόσων πολλών χωριών. Οι τοπικές υποθέσεις του κάθε χωριού να διοικηθούν από την κάθε κοινότητα και τον δήμο
  2.Σε κάθε έδρα κοινότητας να συσταθεί ΚΕΠ προκειμένου οι κάτοικοι κυρίως ηλικιωμένοι να μην κάνουν π.χ 15 χιλιόμετρα για να πάνε στην έδρα της δημοτικής ενότητας προκειμένου να ζητήσουν κανένα πιστοποιητικό ή ληξιαρχική πράξη, γιατί είναι άδικο οι ηλικιωμένοι που δεν ξέρουν να χρησιμοποιούν υπολογιστή ή smartphone σε ένα μικρό χωριό να πάνε στην έδρα της δημοτικής ενότητας στο ΚΕΠ αυτής προκειμένου να εξυπηρετηθούν, καλύτερα να κάνουν από 1 μέχρι 5 χιλιόμετρα παρά 15 χιλιόμετρα προκειμένου να εξυπηρετηθούν.

  Σας ευχαριστώ πάρα πολύ
  Γεώργιος-Χρήστος Σταθάς
  Μαθητής Λυκείου
  17 ετών

 • 31 Ιουλίου 2019, 19:37 | ΚΙΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ..

  ΘΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΦΥΓΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ,ΣΕ ΕΚΛΓΟΔΙΚΕΙΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΥΡΟΠΑΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ.ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 • 31 Ιουλίου 2019, 19:58 | Στεφανία Δανδανίδου

  Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι,

  Όπως φαίνεται στο άρθρο 5, παράγραφος 10, περιπτώσεις δ και ε, η αποφασιστική αρμοδιότητα των Συμβουλίων Κοινότητας, γίνεται εισηγητική.

  Αυτο θα σημάνει την υποβάθμιση του ρόλου των Κοινοτήτων και την αφαίρεση της μίας και μοναδικής αποφασιστικής αρμοδιότητάς τους.

  Σαν ελληνίδα ενεργή πολίτης, διαφωνώ κάθετα με αυτή την υποβάθμιση κι επιθυμώ, όπως και σίγουρα η πλειονότητα των υπολοίπων σκεπτόμενων πολιτών, να μην πραγματοποιηθεί αυτή η ενέργεια.

  Νιώθω χαρά για το βήμα λόγου και τη δυνατότητα της προσωπικής ελεύθερης έκφρασης που δίνεται μέσα από αυτόν το σχολιασμό.

  Με τιμή,
  Στεφανία Δανδανίδου
  Εκπαιδευτικός

 • 31 Ιουλίου 2019, 18:45 | Γεώργιος Κραβαρίτης

  Δυστυχώς είναι λίγος ο χρόνος της διαβούλευσης. Σχετικά με τις αλλαγές για τα τοπικά συμβούλια:

  1) Θα συμφωνήσω με τον χρήστη ΓΙΩΡΓΟΣ (30-07-2019/23:45), ναι, πρέπει να αποσαφηνιστεί το θέμα των αδειών των αιρετών δημοσίων υπαλλήλων εφόσον έχουμε πλέον μόνο τοπικές κοινότητες και αντίστοιχους προέδρους.

  2) Επίσης ταυτίζω την άποψή μου, για να μη γράφω τα ίδια, με την γνώμη της χρήστη ΟΛΓΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ (31-07-2019/10:49). Οι πολίτες ψήφισαν τους τοπικούς συμβούλους της επιλογής τους με τη διαβεβαίωση των υποψηφίων και του «Κλεισθένη», ότι πλεόν ο ρόλος των τοπικών συμβουλίων είναι αναβαθμισμένος κι έτσι αποκεντρώνεται περαιτέρω η τοπική αυτοδιοίκηση, εφόσον μπήκε ένα ακόμη σκαλοπάτι από τη βάση προς επάνω, αυτό των αναβαθμισμένων και ανεξάρτητων τοπικών συμβουλίων ή αντίστοιχα προέδρων κοινοτήτων. Με την επιχειρούμενη αλλαγή της αφαίρεσης αποφασιστικής αρμοδιότητας των συμβουλίων, θα υποβαθμιστεί αρκετά ο ρόλος τους κι ίσως τελικά να είναι διακοσμητικά, εφόσον οι εισηγήσεις θα παραμένουν σε πολλές περιπτώσεις….εισηγήσεις και εντός ολίγου χρονικού διαστήματος , τα τοπικά συμβούλια θα απαξιωθούν εντελώς! Μάλλον θα έπρεπε να προστεθούν αποφασιστικές αρμοδιότητες κι όχι το αντίθετο. Για να ενισχυθεί ο παλμός των τοπικών κοινωνιών ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ τα τοπικά συμβούλια να έχουν και αποφασιστικό ρόλο.

 • «Άρση κωλύματος ή ασυμβίβαστου για τις αυτοδιοικητικές εκλογές» – Αναδιατύπωση άρθρων 14 και 117 Ν. 3852/2010

  Στο άρθρο 14 παρ.1 του ν. 3852/2010 προβλέπεται ότι :
  «Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας: α) Δικαστικοί λειτουργοί, αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και θρησκευτικοί λειτουργοί των γνωστών θρησκειών.»
  Κατ΄ αναλογία τα ίδια αναφέρονται στο άρθρο 117 παρ.1 του ίδιου νόμου όσον αφορά τον β΄ βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης.
  Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 7 και 8 του ν. 3686/2008 :
  «7. Οι ανθυπαστυνόμοι της παραγράφου 2 του άρθρου10, που δεν προάγονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, προάγονται με τη συμπλήρωση είκοσι έξι (26) ετών πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους, στο βαθμό του υπαστυνόμου β΄, ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται μόνο μία (1) φορά, τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους αυτού εντός του οποίου συμπληρώνουν τον απαιτούμενο για προαγωγή χρόνο, εφόσον έχουν εγγραφεί σε πίνακα διατηρητέων. Οι ανωτέρω υπαστυνόμοι β΄ εξομοιώνονται με αξιωματικούς του ν.δ. 649/1970 και, με τη συμπλήρωση τριών (3) ετών στο βαθμό τους, προάγονται στο βαθμό του υπαστυνόμου α΄. Δεν προάγονται οι ανθυπαστυνόμοι που έχουν εγγραφεί σε πίνακα διατηρητέων και έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα ή έχουν παραπεμφθεί ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου ή σε δίκη για κακούργημα και η σχετική πειθαρχική υπόθεση εκκρεμεί. Αυτοί κρίνονται εκτάκτως, μετά την άρση του κωλύματος συνεπεία του οποίου δεν προήχθησαν και, αν εγγραφούν σε πίνακα διατηρητέων, προάγονται, αναδρομικά, από τη χρονολογία προαγωγής νεοτέρου τους, ανακτώντας την αρχαιότητά τους.
  8. Οι υπαστυνόμοι β΄ και υπαστυνόμοι α΄ της προηγούμενης παραγράφου εκτελούν τα καθήκοντα του βαθμού τους, κατέχουν οργανική θέση ανθυπαστυνόμου και μετατίθενται, αποσπώνται και μετακινούνται ως ανθυπαστυνόμοι. Όταν καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας προάγονται, οι μεν υπαστυνόμοι β΄ στους βαθμούς του υπαστυνόμου α΄ και αστυνόμου β΄, οι δε υπαστυνόμοι α΄ στο βαθμό του αστυνόμου β΄, εκτός οργανικών θέσεων, τιθέμενοι εκτός υπηρεσίας, τριάντα (30) ημέρες προ της καταλήψεώς τους από το όριο ηλικίας, εφόσον κρίνονται ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, και αποστρατεύονται αυτεπαγγέλτως την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, με το βαθμό στον οποίο προήχθησαν. Για τους αξιωματικούς που προάγονται κατά την παρούσα παράγραφο δεν εφαρμόζονται οι περί 35ετίας διατάξεις του άρθρου 50 του π.δ. 24/1997 (ΦΕΚ 29/Α΄).»
  Από την ανάγνωση των παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι ανθυπαστυνόμοι της Ελληνικής Αστυνομίας που πρόκειται να προαχθούν σε υπαστυνόμους β΄ κλπ με τη συμπλήρωση των απαιτούμενων ετών υπηρεσίας, είτε δεν θα μπορούν να είναι υποψήφιοι για τις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε αν εκλεγούν προ της προαγωγής τους, θα αναγκασθούν εν συνεχεία να παραιτηθούν ή να εκπέσουν του αξιώματος τους.
  Για λόγους διεύρυνσης των δημοκρατικών δικαιωμάτων των αστυνομικών και ιδίως αυτού του «εκλέγεσθαι» καθώς και της παροχής δυνατότητας των ήδη εκλεγμένων αιρετών υπηρετούντων στις ένοπλες δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας να επαναδιεκδικήσουν την εκλογή τους, προτείνεται στην επικείμενη αναδιάρθρωση του «Καλλικράτη» η εισαγωγή σχετικής ρύθμισης που θα επιτρέπει την υποβολή υποψηφιότητας και τη συμμετοχή σε τοπικά, δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια, των κατώτερων αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφάλειας.
  Σε περίπτωση που δημιουργούνται ζητήματα Συνταγματικότητας, προτείνεται η εισαγωγή ρύθμισης που θα επιτρέπει την συμμετοχή στις αυτοδιοικητικές εκλογές των κατώτερων αξιωματικών που δεν προέρχονται από τις παραγωγικές σχολές αξιωματικών και προάγονται με τα έτη υπηρεσίας, όπως πχ οι υπαστυνόμοι προερχόμενοι από ανθυπαστυνόμους του άρθρου 7 παρ. 7 του ν. 3686/2008 οι οποίοι σε τελική ανάλυση λαμβάνουν «κατ΄ επίφαση» τον βαθμό του αξιωματικού αφού εξακολουθούν να κατέχουν οργανική θέση ανθυπαστυνόμου ενώ σύμφωνα με το άρθρο 124 ν. 4472/2017 κατατάσσονται στη Β΄ μισθολογική κατηγορία και όχι στην Α΄ με την οποία αμοίβονται οι αξιωματικοί των παραγωγικών σχολών.

   Συνεπώς το άρθρο 14 παρ.1 του ν. 3852/2010 μπορεί να αναδιατυπωθεί ως εξής:
  «1. Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας:
  α) Δικαστικοί λειτουργοί, ανώτεροι και ανώτατοι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και θρησκευτικοί λειτουργοί των γνωστών θρησκειών.»…
  Η΄ να προστεθεί εδάφιο ως εξής:
  «1. Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας:
  α) Δικαστικοί λειτουργοί, ανώτεροι και ανώτατοι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και θρησκευτικοί λειτουργοί των γνωστών θρησκειών. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου, δεν ισχύει για τους αξιωματικούς του άρθρου 7 παρ. 7 του Ν. 3686/2008.» …

   Κατ΄ αναλογία τα ίδια ως άνω προτείνονται να αναδιατυπωθούν ή να προστεθούν στο άρθρο 117 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 που αφορά την εκλογιμότητα για τις περιφερειακές εκλογές.
  Ήτοι να αναδιατυπωθεί το ως άνω άρθρο ως εξής:
  «1. Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες ή περιφερειακοί σύμβουλοι:
  α) Δικαστικοί λειτουργοί, ανώτεροι ή ανώτατοι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και θρησκευτικοί λειτουργοί των γνωστών θρησκειών.»…
  Η΄ να προστεθεί εδάφιο ως εξής:
  «1. Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες ή περιφερειακοί σύμβουλοι:
  α) Δικαστικοί λειτουργοί, αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και θρησκευτικοί λειτουργοί των γνωστών θρησκειών. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για τους αξιωματικούς του άρθρου 7 παρ. 7 του Ν. 3686/2008»…

  Χρήστος Τριγώνης
  Ανθυπαστυνόμος
  Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Δήμου Γρεβενών
  Αντιπρόσωπος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Γρεβενών στην ΠΟΑΣΥ

 • 31 Ιουλίου 2019, 17:05 | Κουμαριανος θεολογος

  Έχοντας λάβει μέρος στις τελευταίες δημοτικές εκλογές σαν υποψήφιος για το τοπικό συμβούλιο θρακομακεδονων θεωρώ ότι είναι μεγάλη αδικία ένα μήνα μετά τα αποτελέσματα των εκλογών να καταρρίπτονται όλα αυτά τα πλεονεκτήματα και οι ευκαιρίες που έδινε ο νόμος σε κοινότητες που είχαμε απορροφηθεί από δήμους με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους στην εκλογή ανθρώπων από την τοπική κοινότητα που θα είχαν την ευκαιρία να διεκδικήσουν και να πάρουν αποφάσεις για την κοινότητα τους γνωρίζοντας καλύτερα τα σοβαρά προβλήματα της καθημερινότητας
  Επίσης με την εκλογή του προέδρου από τα εκλεγμένα μέλη δινόταν ευκαιρία να συνεργαστούν όλα τα εκλεγμένα μέλη μεταξύ τους και όχι η διοίκηση να πηγαίνει στον πρώτο συνδιασμο όταν για παράδειγμα αυτός έχει τρεις από τις εφτά έδρες . Έτσι οι υπόλοιποι τέσσερις δεν θα έχουν καμμία βαρύτητα και στην ουσία θα έχουν διακοσμητικό ρόλο στο συμβούλιο
  Ακόμα χειρότερα η κατάργηση των αρμοδιοτήτων και η μη διάθεση πόρων απευθείας προς τις κοινότητες καταργεί το οποίο ενδιαφέρον και ευκαιρία θα είχε μια κοινότητα για να βελτιώσει την κατάσταση της
  Θα σας παρακαλέσω να σκεφτείτε αρκετά αυτά τα δυο σημεία που αφορούν τα τοπικά συμβούλια και να μην καταργήσετε τις αλλαγές που έδιναν ελπίδα και ευκαιρίες σε αρκετές κοινότητες
  Η συνεργασία με τους δήμους θα είναι πολύ καλύτερη έτσι

 • 31 Ιουλίου 2019, 16:49 | ΧΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Αρθρο 5: Η εκλογή προέδρου δεν πρέπει να αλλάξει γιατί ως μειοψηφία στο συμβούλιο ούτε εισήγηση δεν θα μπορεί να κάνει.
  Αναβάθμιση των κοινοτήτων και οχι υποβάθμιση.

 • 31 Ιουλίου 2019, 13:00 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

  Ως Εκλεγμένος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας άνω των 300 κατοίκων, έχω να διατυπώσω πως οι προτάσεις της παραγράφου 10. δ) και ε) δημιουργούν ένα τεράστιο πρόβλημα στις Τοπικές Κοινότητες γιατί αφαιρούν τον αποφασιστικό ρόλο και τον υποβαθμίζουν σε εισηγητικό, όταν μάλιστα η εκλογική διαδικασία έδωσε τη δυνατότητα ανεξάρτητων συνδυασμών, που στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν αντιπολιτευόμενοι με τους δημάρχους που έχουν ήδη εκλεγεί στους δήμους. Πως είναι δυνατόν να λειτουργήσει η συνεργασία όταν εξαρτάται μόνο και μόνο από την διάθεση του δημάρχου και μεσώ των αυξημένων δυνατοτήτων των επιτροπών του, όταν οι αποφάσεις των συμβουλίων είναι μόνο εισηγητικές? Ποιο το νόημα της αύξησης των μελών των συμβουλίων από 3 σε 5 και μάλιστα με την συμμετοχή αντιπολίτευσης στα τοπικά συμβούλια, όταν αυτές οι αποφάσεις είναι μόνο και μόνο εισηγητικές? Σε καμία περίπτωση οι παραπάνω αλλαγές δεν επιφέρουν καμία βελτίωση στην Κυβερνησιμότητα των δήμων και δεν θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται μέσα στο σχέδιο νόμου. Οι ανεξάρτητοι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις κοινότητες, στις αυτοδικοικητικές εκλογές του Μαΐου έλαβαν υπόψιν τις διατάξεις του νόμου 4555/18 που έδινε αποφασιστικό ρόλο στα τοπικά συμβούλια, εξήγησαν στους εκλογείς τις νέες δυνατότητες και ψηφίστηκαν με αυτά τα δεδομένα, για να μπορέσουν επιτέλους οι κοινότητες να έχουν ουσιαστική φωνή και γνώμη για τα πράγματα που τις απασχολούν. Τώρα με τις παραπάνω αλλαγές αλλοιώνεται η βούληση του εκλογικού σώματος και αναιρείται όλος ο σχεδιασμός και η αποτελεσματικότητα των νεοεκλεγέντων συμβούλων των τοπικών συμβουλίων.

  Ζητάμε την επαναφορά των αποφασιστικών αρμοδιοτήτων των τοπικών συμβουλίων για την εύρυθμη λειτουργία αυτών, καθώς επίσης και σε ανθρώπινο επίπεδο, για να μην περάσουμε για ακόμη μία φορά στους κατοίκους των κοινοτήτων, ότι κεντρικά επιχειρείται η αλλοίωση και η υποβάθμιση της βούλησης των ανθρώπων που εκφράστηκε ξεκάθαρα μέσα από τις αυτοδιοικητικές εκλογές.

 • 31 Ιουλίου 2019, 13:19 | Δημήτρης Παπακώστας

  Την προσεχή Τετάρτη 31 Ιουλίου αναμένεται να κατατεθεί το νομοσχέδιο για την Κυβερνησιμοτητα των Δήμων &Περιφερειών και ειδικές αλλαγές στον αυτοδιοικητικό νόμο Κλεισθενη.

  *Η νέα κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει λάβει σαφή λαϊκή εντολή με μεγάλη πλειοψηφία να προχωρήσει με συναίνεση και τόλμη στην αλλαγή του Κράτους ( νέο επιτελικό- αποτελεσματικό- με αξιοκρατία)& στην ενίσχυση του πλησιέστερου θεσμού στους πολίτες ,της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (332 Δήμοι-Κοινοτητες/ 13 Περιφέρειες).

  |.Ο Πρωθυπουργός ήδη σχημάτισε νέα κυβέρνηση με αξιοποίηση στελεχών από όλο το πολιτικό φάσμα [ Δεξιά- Κέντρο- Κεντροαριστερά], παρότι το κυβερνών κόμμα έχει άνετη πλειοψηφία και κοινοβουλευτική αυτοδυναμία!
  Έχοντας νωπή λαϊκή εντολή, έχει την πρωτοβουλία των πολιτικών κινήσεων και για πρώτη φορά διαμορφώνει τους όρους μιας Φιλελεύθερης Μεταρρυθμιστικής ιδεολογικής ηγεμονίας .
  Για Ανάπτυξη- Νέες θέσεις εργασίας- Δημόσια Τάξη- Ευνομία- Δικαιοσύνη!

  ||.Η νέα Βουλή καλείται να συζητήσει και να ψηφίσει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργού Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικακου με ιδιαίτερη προσοχή και ευαισθησία σε βασικές αρχές που στηρίζονται στο Σύνταγμα και τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας ( ΕΧΤΑ).
  Όπως αναφέρει ο ειδικός στα Αυτοδιοικητικά Δ.Κατσουλης (tetradioaftodioikisis.blogspot.com):
  «Ο νέος νομοθέτης έχει ευκαιρία να διορθώσει και κυρίως να αναδιατάξει ρόλους,επιμεριζοντας αποστολές, χωρίς να υποβαθμίζει το Δημοτικό Συμβούλιο / Περιφερειακό συμβούλιο,δίχως να παραβιάζει τη δημοκρατική αρχή της Διακυβέρνησης των τοπικών υποθέσεων (από τους ΟΤΑ και τα συλλογικά όργανα) -αρθρα 101-102 Συντάγματος και ΕΧΤΑ ( ν.1850/1989&4555/2018 άρθρο 1).
  Να συνυπάρχουν αναλογικότητα-( ισοδυναμία ψήφων)-& Κυβερνησιμοτητα!»…

  |||.Η νέα κυβερνητική πλειοψηφία πρέπει να κινηθεί με σεβασμό στην πρόσφατη λαϊκή ψήφο,όπως προέκυψε με το νέο αναλογικό εκλογικό σύστημα,στο Σύνταγμα και στις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Χάρτη,που καθιερώνει την τοπική αυτονομία ως θεμελιώδη αρχή του σύγχρονου φιλελεύθερου Ευρωπαϊκού Κράτους.
  ———————————-
  Άρθρο 3 ΕΧΤΑ:» 1.Δια της τοπικής αυτονομίας νοείται το δικαίωμα και η πραγματική ικανότητα των ΟΤΑ να ρυθμίζουν,να διευθύνουν στα πλαίσια του νόμου, με δική τους ευθύνη προς όφελος του πληθυσμού τους,ένα σημαντικό μέρος των δημοσίων υποθέσεων.
  2.Το δικαίωμα αυτό ασκείται από σ υ μ β ο ύ λ ι α ή συνελεύσεις,που εκλέγονται με ελεύθερη , μυστική, ίση, καθολική ψηφοφορία.
  *Προοίμιο: Οι ΟΤΑ είναι ένα από τα κύρια θεμέλια κάθε δημοκρατικού καθεστώτος.
  Βάσει αρχών Δημοκρατίας και Αποκέντρωσης των εξουσιών.
  …Με δημοκρατικά συνεστημενα όργανα λήψης αποφάσεων που θα απολαμβάνουν ευρεία αυτονομία…..
  ————————————–
  |V.Το Αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών και οι βουλευτές οφείλουν να ακούσουν όλες τις προτάσεις των Αιρετών, πρώτιστα της βάσης της ΤΑ- Ορεινούς-Νησιωτικους- Περιφερειακούς ΟΤΑ-& όχι μόνο τη γνώμη των ισχυρών Δήμων της Αττικής και Θεσσαλονίκης….
  Ο Κλεισθενης έχει θετικές και αρνητικές διατάξεις.
  Μαζί με τα … απόνερα ,μην πετάξουμε και το παιδί!!!

  1.Η επαναφορά του αναχρονιστικού καλπονοθευτικου παλιού εκλογικού συστήματος των 3/5 στο ΔΣ, ανεξάρτητα του ποσοστού ψήφων της παράταξης του Δημάρχου,θα ήταν αντιδημοκρατική κίνηση,αντιφιλελευθερη και ενισχυτική του «μονοκρατορικου Δημαρχοκεντρισμου» που παραβιάζει ευθέως τον ΕΧΤΑ και τη Δημοκρατική Συνταγματική Αρχή.
  2.Ο συνδυασμός αναλογικότητας- ισοδυναμίας ψήφου και Κυβερνησιμοτητας αποτελεί τη χρυσή τομή ( με όριο εισόδου πχ 3% κλπ).
  3.Ο αναβαθμισμένος με τον Κλεισθενη ρόλος των ΔΣ/ΠΣ προάγει την Τοπική Δημοκρατία,τη Συνεννόηση και Συνεργασία των παρατάξεων και Αιρετών.
  Με διαφανείς Προγραμματικές Συμφωνίες που θα επικυρώνονται από την πλειοψηφία των Συλλογικών οργάνων.
  *Ο Υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικακος στο ΔΣ ΚΕΔΕ είπε πρόσφατα:
  » Οι Δήμοι είναι πυλώνας ανάπτυξης και υποδοχείς επενδύσεων για μείωση ανεργίας,για νέες καινοτόμες θέσεις εργασίας…
  Προάγουν την κοινωνική συνοχή και ποιότητα ζωής των πολιτών τους… Ενθαρρύνουμε Συγκλισεις και Συμπράξεις Παρατάξεων….».

  4.Επίσης ο σεβασμός του νέου θεσμικού πλαισίου για τη δράση των Κοινοταρχών και ΚΣ , είναι επιβεβλημένος ,παρά τις αντιδράσεις ,κυρίως Δημάρχων από μεγάλους δήμους που εμφορούνται από το παλιό Δημαρχοκεντρικο Συγκεντρωτικό μοντέλο.
  Ο αείμνηστος καθηγητής Δημήτρης Τσάτσος δίδασκε:
  » Η Δημοκρατία κτίζεται από κάτω προς τα επάνω!».

  5.Η κατηγοριοποίηση των δήμων ( άρθρο 2 ν.4555/18) σε σωστή κατεύθυνση.
  Διότι είμαστε ισότιμοι ΟΤΑ , αλλά όχι…. ισοδύναμοι….
  Όμως πρέπει να αλλάξει η παράγραφος δ…..
  Οι Ορεινοί Δήμοι να είναι αυτοτελής ξεχωριστή κατηγορία ( όπως οι μικροί νησιωτικοί- Παρ στ….. Άρθρο 101 Παρ 4 Συντάγματος).

  6.Τροποποιηση άρθρου 68 ν.4555 που αντικαθιστά το άρθρο 59 » περί αριθμού Αντιδημάρχων ανά δήμο.
  Επιβάλλεται η ίση μεταχείριση νησιωτικών και ορεινών ΟΤΑ.
  Υποχρεωτικά Τοπικός Αντιδήμαρχος σε κάθε Καποδιστριακη Περιοχή ,σε ορεινούς Δήμους με μεγάλη έκταση ( πχ ≥ 200.000 στρεμμάτων),με λελογισμένη αντιμισθια (πχ το 30% της αντιμισθιας του οικείου Δημάρχου- αντί του 50%).
  * Ισάριθμες Αντιδημαρχιες με αριθμό δημ ενοτήτων – όπως έχουμε προτείνει με επανειλημμένα Υπομνήματα μας.
  *Η θητεία των Αντιδημάρχων να είναι τουλάχιστον μονοετής.
  *Να μη δύναται ο εκάστοτε Δήμαρχος στην καταχρηστική αποπομπή αντιδημάρχου,ιδίως Τοπικού.

  7.Θεση Γενικου Γραμματέα σε όλους τους ΟΤΑ.Με προσαρμογή των αποδοχών βάσει των τακτικών εσόδων εκάστου.
  Λόγω της αδυναμίας προσλήψεων εξειδικευμένου προσωπικού και των ειδικών συνθηκών σε απόμακρες δυσπρόσιτες ορεινές περιοχές.
  8.Τροποποιηση διατάξεων ΔΚΚ- άρθρο 96 – για τρεις αλλεπάλληλες συνεδριάσεις ΔΣ,λόγω μη απαρτίας,εντός της ίδιας ημέρας με κατεπείγουσες διαδικασίες και απόφαση του οικείου Προέδρου ΔΣ.
  Να αποφεύγονται κινήσεις αντιπολιτευτικων σκοπιμοτήτων…..

  9 . Βελτίωση άρθρου 80 Παρ 6 – 81παρ.2 . Σαφής προσδιορισμός των «εξόδων κίνησης» στους νέους Κοινοτάρχες,οι οποίοι έχουν ρητές αρμοδιότητες και σαφή καθήκοντα και εκλέχθηκαν με ξεχωριστή κάλπη και αυτοτελές πρόγραμμα.
  ( πχ για πενταμελή και άνω : το 20% της αντιμισθιας του οικείου Δημάρχου.
  Για μονομελή : το 15% της αντιμισθιας του οικείου Δημάρχου.).
  *Να δύναται με ειδική αυξημένη πλειοψηφία το ΔΣ να αυξάνει τα παραπάνω ποσά με αντικειμενικά κριτήρια ( ίδια έσοδα Κοινοτήτων από τοπικές επενδύσεις, πληθυσμού ,αραιοκατοικησης, έκτασης , τοπικού ΑΕΠ κλπ).
  *Ρητά να προβλεφθεί ότι οι Κοινοτάρχες υποχρεούνται να κατοικούν εντός των εδαφικών ορίων της κοινότητας τους,όπως προβλέπεται και για Δημάρχους και Αντιδημάρχους.

  √ Είμαστε στη διάθεση όλων για επεξήγηση, διευκρινίσεις ……

  Δημήτρης Παπακώστας
  Πρόεδρος ΔΣ ορεινης Αργιθέας Καρδίτσας Θεσσαλιας.
  Αιρετός ΤΑ 1991-94&1999-2019/ Δήμαρχος Αχελωου 1999-2006.
  Συντονιστής Δημοτικής Παράταξης ΠΑΤΡΙ.Δ.Α ……..

 • 31 Ιουλίου 2019, 12:39 | ΒΑΣΙΛΗΣ

  Άρθρο 5
  10. α. η παράγραφος 1 του άρθρου 79 του ν. 3852/2010 που αντικαθίσταται ως εξής :
  «1. Πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων ορίζεται ο σύμβουλος του πρώτου κατά σειρά συνδυασμού που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης μεταξύ των υποψηφίων του συνδυασμού του, σύμφωνα με την απόφαση επικύρωσης της εκλογής από το αρμόδιο πρωτοδικείο. Η μη αποδοχή του αξιώματος του προέδρου, δεν οδηγεί σε απώλεια της ιδιότητας μέλους του συμβουλίου της κοινότητας.».

  Δεν πρέπει να αλλάξει η υπάρχουσα εκλογή του προέδρου και να παραμείνει ως έχει, καθόσον ο πρόεδρος που προτείνεται στο εν λόγω άρθρο δεν επιλέχθη την δεύτερη Κυριακή, όπως οι Δήμαρχοι, και μπορεί οι άλλοι υπάρχοντες συνδυασμοί να θέλουν να συνεργασθούν μεταξύ τους.

  Σαν παράδειγμα σας γνωρίζω το παρακάτω: π.χ.
  1ος συνδυασμός 35%
  2ος συνδυασμός 33%
  3ος συνδυασμός 30%

  Αν θέλει να συνεργασθεί ο 2ος με τον 3ο θα έχουν συνολικά 63% και το νομοσχέδιο επιβάλει να διοικηθεί ο τόπος από το 35%.
  Αν θέλατε να βγαίνει όπως παραπάνω ο πρόεδρος θα έπρεπε να γίνονται εκλογές και την δεύτερη Κυριακή.

 • 31 Ιουλίου 2019, 12:26 | ΣΟΦΙΑ

  Υπηρεσιακά Συμβούλια.
  Κατάργηση των εκλογών στα υπηρεσιακά συμβούλια των Ο.Τ.Α., μεταξύ των υπαλλήλων. Τα δύο πρόσωπα από τα πέντε που αποτελείται το υπηρεσιακό, να βγαίνουν μέσα από τις Διευθύνσεις Προσωπικού, σε επίπεδο Προϊσταμένων και Διευθυντών. Με κλήρωση ή με τοποθέτηση κάθε φορά από διαφορετικό Δήμο. Το υπηρεσιακό συμβούλιο ασχολείται με Διοικητικά θέματα και θεωρώ ότι οποιοσδήποτε άλλος υπάλληλος, πλην αυτών των υπηρεσιών, εξυπηρετεί «αλλότρια» συμφέροντα. Επίσης σπάει η κομματικοποίηση αυτών των διαδικασιών και γίνεται πιο εύκολη η εργασία τους, για τον σκοπό τον οποίο καλούνται να επιτελέσουν.

 • 31 Ιουλίου 2019, 12:51 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Είναι προς την σωστή κατεύθυνση ο Πρόεδρος να είναι ο πλειοψηφών σύμβουλος του συνδυασμού που έλαβε τα περισσότερα ψηφοδέλτια και η κατάργηση της εμεσης εκλογής , διότι είναι παράδοξο να συγκεντρώνει ένας συνδυασμός ένα ποσοστό 48% η 49% και να μην μπορεί να κυβερνήσει μια μικρή κοινότητα όταν πολλές κυβερνήσεις έχουν κυβερνήσει την χώρα με 28% 36%39% και 41% .Επισης η εμεση εκλογή βάζει τους συμβούλους που έχουν εκλεγεί σε μια διαδικασία συνδιαλλαγής και ίντριγκας .

 • 31 Ιουλίου 2019, 10:49 | ΟΛΓΑ ΔΑΣΚΑΛΗ

  Στο άρθρο 5 παράγραφος 10 περιπτώσεις δ και ε, η αποφασιστική αρμοδιότητα των Συμβουλίων Κοινότητας, γίνεται εισηγητική. Κάτι που σημαίνει ότι υποβαθμίζεται ο ρόλος των Κοινοτήτων και αφαιρείται η μία και μοναδική αποφασιστική αρμοδιότητα. Η αρμοδιότητα οφείλει να παραμείνει αποφασιστική.

  Η αποφασιστική αρμοδιότητα των Κοινοτήτων, στην κατανομή του αναλογούντος προς αυτές ποσοστού των κεντρικών αυτοτελών πόρων που προορίζονται για τις επενδυτικές ανάγκες του δήμου, αποτελεί βασικό εργαλείο έκφρασης της βούλησης της Κοινότητας για την διαχείριση θεμάτων στρατηγικής εξέλιξης της και ταυτόχρονα θεμάτων καθημερινότητας.

  Οι Κοινότητες έχουν απόλυτη ανάγκη να αποφασίζουν για την καθημερινότητα τους αν θέλουμε να πάμε σε μοντέλα αποκέντρωσης με βάση τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για την Τοπική αυτοδιοίκηση.

  Η αφαίρεση της αποφασιστικής αρμοδιότητας των Κοινοτήτων, αποψιλώνει de jure διοικητικές αρμοδιότητες των Κοινοτήτων και επέρχεται ουσιαστική αλλαγή στην βούληση των ψηφοφόρων έτσι όπως αυτή εκφράστηκε στις πρόσφατες εκλογές.

  Η αφαίρεση αρμοδιοτήτων μας απομακρύνει εκ νέου από το αντίστοιχο ευρωπαϊκό αποκεντρωτικό κεκτημένο και την προσαρμογή στις ανάγκες της αξιοποίησης διαρθρωτικών αναπτυξιακών εργαλείων (Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονομίας).
  Τέλος η μη συμμετοχή των πολιτών των Κοινοτήτων στα κοινά μέσω των αντιπροσώπων τους, οδηγεί σε γνήσια νόθευση της λαϊκής κυριαρχίας και της δυνατότητας έκφρασης του εκλογικού σώματος κατά ευθεία παράβαση των άρθρων 1 παρ 2 και 52 του Συντάγματος. Εγείρονται ουσιαστικά θέματα αντισυνταγματικότητας.

  Αλλοιώνεται το εκλογικό αποτέλεσμα και η βούληση των ψηφοφόρων. Οι εκλογές της 26ης Μαϊου είχαν και 4η κάλπη και οι πολίτες ψήφισαν του κοινοτικούς συμβούλους τους για συγκεκριμένες αρμοδιότητες.
  Με τα άρθρα 83 και 84 του Ν.4555/2018 επικαιροποιήθηκαν και ενισχύθηκαν οι αρμοδιότητες των Προέδρων των Κοινοτήτων κάτω των τριακοσίων (300) κατοίκων και των Συμβουλίων Κοινοτήτων άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων. Προς την κατεύθυνση αυτή, για να είναι δυνατή η ενεργοποίηση αποκλειστικά τοπικών πρωτοβουλιών ή και μεμονωμένων υποψηφίων (στις κοινότητες έως 300 κατοίκων), αποσυνδέθηκε η ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των κοινοτήτων (Πρόεδροι και Συμβούλια κοινοτήτων) από τους συνδυασμούς που μετέχουν στις δημοτικές εκλογές, ώστε να περιοριστεί δραστικά -τουλάχιστον σε πολιτικό καταρχήν επίπεδο- η πολιτική εξάρτηση των αιρετών οργάνων διοίκησης των Κοινοτήτων από την εκάστοτε δημοτική αρχή και, επομένως, να αναβαθμιστεί το περιθώριο αυτόνομης δράσης και ενεργοποίησης των τοπικών κοινωνιών (άρθρα 16-17 Ν.4555/2018).

  Για τον λόγο αυτό, στις εκλογές της 26ης Μαΐου, οι πολίτες βρέθηκαν μπροστά σε τέσσερις κάλπες. Ψήφισαν για την εκλογή ευρωβουλευτών, τις περιφερειακές αρχές, δημοτικές αρχές και για τα Συμβούλια Κοινότητας τους (ή Προέδρους Κοινοτήτων).

  Οι πολίτες συμμετείχαν στις εκλογές και ψήφισαν με γνώμονα ότι τα Συμβούλια Κοινότητας (σε κοινότητες άνω των τριακοσίων κατοίκων) και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων (σε κοινότητες κάτω των τριακοσίων κατοίκων) θα έχουν και αποφασιστικές αρμοδιότητες, όχι μόνο γνωμοδοτικές.

 • 30 Ιουλίου 2019, 23:45 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Στο συγεκριμενο αρθρο θα πρεπει να συμπεριληφθει και η ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ κατα την διαρκεια της θητειας των αιρετων που εχουν υπαλληλικη ιδιοτητα Αρθρο 93 ν.3852/2010.Στην παρ 5 οριζει οτι ειδικη αδεια εξηντα(60) ημερων λαμβανουν οι προεδροι των Δημοτικων κοινοτητων και τριαντα(30) ημερων οι προεδροι η εκπροσωποι των Τοπικων κοινοτητων.Βαση του Αρθρου 2 παρ 2 του ν.3852/2010 τα τοπικα διαμερισματα μετονομαζονται σε ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ανεξαρτητους του πληθυσμου τους.Παυουν να ισχυουν οι Τοπικες και οι Δημοτικες κοινοτητες.Εχουμε διαχωρισμο σε κοινοτητες εως τριακοσιων(300) κατοικων και ανω των τριακοσιων(300) κατοικων.Γινεται αντιληπτο οτι θα πρεπει να διευκρινιστει ποσες μερες ειδικη αδεια λαμβανουν οι προεδροι κοινοτητων που εχουν υπαλληλικη ιδιοτητα.Αυτοι που ειναι σε κοινοτητες εως τριακοσιων(300)κατοικων και αυτοιπου ειναι ανω των τριακοσιων(300)κατοικων.