• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρία Κ' | 31 Ιουλίου 2019, 11:37

    Η παράγραφος 6 του άρθρου 243 του ν. 3852/2010, αντικαθίσταται ως εξής: «6... Η κατά τα προηγούμενα εδάφια απόσπαση δύναται να παραταθεί και μετά την εγκατάσταση νέων δημοτικών αρχών, εφόσον ο νέος δήμαρχος ή πρόεδρος του συνδέσμου δηλώσει τη συγκατάθεσή του για τη διατήρηση των αποσπασμένων, εντός της προθεσμίας της παραγράφου 9. Για την παράταση της απόσπασης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον Περιφερειάρχη ή τον Αντιπεριφερειάρχη. Θα πρέπει να διορθωθεί: "Η κατά τα προηγούμενα εδάφια απόσπαση δύναται να παραταθεί και μετά την εγκατάσταση των νέων Περιφερειαρχών Αρχών εφόσον ο νέος Περιφερειάρχης/νέος Αντιπεριφερειάρχης δηλώσει τη συγκατάθεσή του για τη διατήρηση των αποσπασμένων, εντός της προθεσμίας της παραγράφου 9. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη και για τους αποσπασμένους υπαλλήλους στα γραφεία Περιφερειαρχών και Αντιπεριφερειαρχών, έτσι ώστε να μην απαιτείται εκ νέου η διαδικασία απόσπασής τους, η οποία είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα.