Άρθρο 15 – Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού ειδικών θέσεων δήμων και περιφερειών

1. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 161 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Δήμοι με πληθυσμό πάνω από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους και Δήμοι που είναι πρωτεύουσες νομών ως και Σύνδεσμοι Δήμων, Δήμων και Κοινοτήτων ή Κοινοτήτων με συνολικό πληθυσμό των μελών τους πάνω από τριακόσιες χιλιάδες (300.000) κατοίκους, εφόσον έχουν ανάλογη οικονομική δυνατότητα, μπορούν με τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας τους να συνιστούν θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα. Δήμοι που συνέστησαν θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα βάσει του προηγούμενου εδαφίου, μπορούν να διατηρήσουν τη θέση αυτή ανεξαρτήτως πληθυσμιακού μεγέθους. Κατά την πρώτη θητεία των δημοτικών αρχών στους δήμους που συστάθηκαν με το άρθρο 154 παρ. 1 του ν. 4600/2019 (Α’ 43) μπορεί να διορισθεί Γενικός Γραμματέας, χωρίς να απαιτείται η πλήρωση του πληθυσμιακού κριτηρίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο, ακόμα και αν δεν προβλέπεται θέση στον Μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.».
β. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 161 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3584/2007 (Α’ 143), προστίθεται εδάφιο, ως εξής :
«Η απόφαση του αρμοδίου για το διορισμό του Γενικού Γραμματέα οργάνου ισχύει από την υπογραφή της, για όλες τις συνέπειες.».
2. α. Η παράγραφος 5 του άρθρου 163 του ν.3584/2007, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η πλήρωση των θέσεων Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών και Επιστημονικών Συνεργατών μπορεί να γίνει και με απόσπαση υπαλλήλων του δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με τις διατάξεις του ν.1256/1982, συμπεριλαμβανομένων και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού. Η διάρκεια της απόσπασης είναι ίση με τη διάρκεια της θητείας του Δημάρχου ή του Προέδρου του Συνδέσμου για την επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί. Η απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, και εκδίδεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου και γνώμη του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης, καθώς και γνώμη του αρμοδίου διοικητικού συμβουλίου ή του αρμόδιου διοικητή, όπου αυτό υπάρχει. Η κατά τα προηγούμενα εδάφια απόσπαση δύναται να παραταθεί και μετά την εγκατάσταση νέων δημοτικών αρχών, εφόσον ο νέος δήμαρχος ή πρόεδρος του συνδέσμου δηλώσει τη συγκατάθεσή του για τη διατήρηση των αποσπασμένων, εντός της προθεσμίας της παραγράφου 9. Για την παράταση της απόσπασης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από το Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο του Συνδέσμου. Η μισθοδοσία των ανωτέρω υπαλλήλων καταβάλλεται από την υπηρεσία υποδοχής. Οι αποσπασμένοι κατά το χρόνο απόσπασής τους εξακολουθούν να υπάγονται στους φορείς ασφάλισης στους οποίους είναι ασφαλισμένοι. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου καταλαμβάνουν και το ήδη υπηρετούν προσωπικό σε θέσεις Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών των Ο.Τ.Α..».

β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 163 του ν. 3584/2007, αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Η σύμβαση εργασίας των Ειδικών Συμβούλων, των Επιστημονικών Συνεργατών και των Ειδικών Συνεργατών λύεται με το θάνατο, την έκπτωση, την παραίτηση και την καταγγελία της, ή την πάροδο πέντε (5) ημερών από την αποχώρηση του δημάρχου ή του προέδρου του Συνδέσμου, εφόσον οι αντικαταστάτες τους δεν εκδηλώσουν με πράξη τους τη συγκατάθεση τους για τη διατήρησή τους.».
3. α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 242 του ν. 3852/2010 προστίθεται εδάφιο, ως εξής :
«Η απόφαση του αρμοδίου για το διορισμό του Εκτελεστικού Γραμματέα οργάνου ισχύει από την υπογραφή της, για όλες τις συνέπειες.».
β. Η παράγραφος 4 του άρθρου 243 του ν. 3852/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Για την πλήρωση των θέσεων της παραγράφου 1 απαιτούνται:
α. τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για το μόνιμο προσωπικό του Δημοσίου και
β. πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, σχετιζόμενα με το αντικείμενο της απασχόλησής τους ή
γ. ειδίκευση σε επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα στα οποία θα απασχοληθούν. Επίσης, η ειδίκευση ή η εμπειρία μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας ή από την ιδιότητα τους ως πρώην αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Για τους Επιστημονικούς Συνεργάτες, απαιτείται επιπλέον και διδακτορικό δίπλωμα ή τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών Σχολής Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αξιόλογες ειδικές μελέτες, σχετιζόμενα με το αντικείμενο της απασχόλησής τους. Για τους ειδικούς συνεργάτες της περίπτωσης γ’ απαιτείται τουλάχιστον απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.».

β. Η παράγραφος 6 του άρθρου 243 του ν. 3852/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Η πλήρωση των θέσεων Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών μπορεί να γίνει και με απόσπαση υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με τις διατάξεις του ν. 1256/1982, συμπεριλαμβανομένων και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού. Η διάρκεια της απόσπασης είναι ίση με τη διάρκεια της θητείας του περιφερειάρχη ή του αντιπεριφερειάρχη, για την επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί. Η απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου, κατά περίπτωση, Yπουργού, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου, γνώμη του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης, καθώς και γνώμη του αρμοδίου διοικητικού συμβουλίου ή του αρμόδιου διοικητή, όπου αυτό υπάρχει. Η κατά τα προηγούμενα εδάφια απόσπαση δύναται να παραταθεί και μετά την εγκατάσταση νέων δημοτικών αρχών, εφόσον ο νέος δήμαρχος ή πρόεδρος του συνδέσμου δηλώσει τη συγκατάθεσή του για τη διατήρηση των αποσπασμένων, εντός της προθεσμίας της παραγράφου 9. Για την παράταση της απόσπασης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον Περιφερειάρχη ή τον Αντιπεριφειάρχη. Η μισθοδοσία των αποσπώμενων υπαλλήλων καταβάλλεται από την υπηρεσία υποδοχής. Οι αποσπασμένοι, κατά το χρόνο της απόσπασής τους, εξακολουθούν να υπάγονται στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, στους οποίους είναι ασφαλισμένοι. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου καταλαμβάνουν και το ήδη υπηρετούν με απόσπαση προσωπικό σε θέσεις Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών των περιφερειών.».
γ. Η παράγραφος 9 του άρθρου 243 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής :
«9. Η σύμβαση εργασίας των Ειδικών Συμβούλων, των Επιστημονικών Συνεργατών και των Ειδικών Συνεργατών λύεται με το θάνατο, την έκπτωση, την παραίτηση και την καταγγελία της ή την πάροδο πέντε (5) ημερών από την αποχώρηση του περιφερειάρχη ή του αντιπεριφερειάρχη για την επικουρία του οποίου προσλήφθηκαν, εφόσον οι αντικαταστάτες τους δεν εκδηλώσουν με πράξη τους τη συγκατάθεση για τη διατήρησή τους.».
4. Στο άρθρο 8 του ν. 4549/2018 (Α’ 105) προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής :
«6. Στο Φορέα συνιστώνται τρεις (3) θέσεις ειδικών συμβούλων ή επιστημονικών ή ειδικών συνεργατών για την υποστήριξη του έργου του Προέδρου. Η πρόσληψη στις θέσεις του προηγούμενου εδαφίου γίνεται με απόφαση του Προέδρου ο οποίος και προσλαμβάνει τα πρόσωπα που είναι, κατά την κρίση του, κατάλληλα. Το προσλαμβανόμενο προσωπικό αποχωρεί αυτοδικαίως ταυτόχρονα με την, για οποιαδήποτε λόγο, αποχώρηση του Προέδρου που το προσέλαβε, χωρίς άλλη διαδικασία. Η δαπάνη μισθοδοσίας βαρύνει τον Φορέα. Κατά τα λοιπά ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/2007.».

 • 2 Αυγούστου 2019, 11:29 | AΡ. ΣΙΜΟΣ

  Σχετικά με την παράγραφο 4 του άρθρου 243 του ν. 3852/2010, πρέπει να ισχύσουν ασυμβίβαστα ειδικών συμβούλων κ.α. με αιρετά μέλη Δημοτικού/Περιφερειακού Συμβουλίου, ως και των στελεχών διοίκησης.
  Επίσης η διάταξη για πρώην δημάρχους ή άτομα με εμπειρία με απολυτήριο τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να προβλέπει και για πρώην χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες που έχουν εκλεγεί απευθείας και έχουν π.χ. ένα μίνιμουμ μιας πλήρους περιφερειακής θητείας. Η εμπειρία είναι χρήσιμη στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και συμπληρώνει την επιστημονική κατάρτιση νέων. Άλλωστε είναι παράδοξο να μπορεί κάποιος να εκλέγεται δήμαρχος, αντιπεριφερειάρχης και να μη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ειδικός συνεργάτης.

 • 2 Αυγούστου 2019, 10:20 | ΘΟΔΩΡΟΣ

  Πρόταση για το άρθρο 163 του ν. 3584/2007.
  Στο άρθρο 163 του ν. 3584/2007 θα πρέπει να προστεθεί νέα παράγραφος (10) σε αντιστοιχία με την ρύθμιση που περιλαμβάνεται για τους Γενικούς Γραμματείς των Δήμων.
  «Η απόφαση του αρμοδίου για το διορισμό του Ειδικού Συμβούλου, Ειδικού Συνεργάτη ή Επιστημονικού Συνεργάτη οργάνου ισχύει από την υπογραφή της, για όλες τις συνέπειες.»
  Σημειώνεται ότι οι αποφάσεις αυτές, με τις έως σήμερα ισχύουσες διατάξεις, έχουν συνέπειες μετά την δημοσίευσή τους σε ΦΕΚ, ενώ μάλιστα στην απόφαση και κατ’ επέκταση στο ΦΕΚ υποχρεωτικά περιλαμβάνεται ο Αριθμός Βεβαίωσης και η Ημερομηνία Καταχώρισης στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου (Ημερομηνία της Απόφασης).
  Δηλαδή ο προσληπτέος εγγράφεται στο μητρώο με την Απόφαση και περιμένει 1 μήνα (όσο ο χρόνος αποστολής και έκδοσης του ΦΕΚ)(χωρίς στο διάστημα αυτό να έχει την δυνατότητα να εργαστεί οπουδήποτε) και στην συνέχεια υπογράφεται η Ειδική Σύμβαση Εργασίας από την οποία ξεκινούν οι συνέπειες (εργασία, αποδοχές κλπ).
  Η ισχύουσα κατάσταση δημιουργεί πρόβλημα και στις νέες διοικήσεις των Δήμων, αφού δεν θα έχουν την δυνατότητα να τύχουν ειδικής υποστήριξης τις πρώτες μέρες (1ο μήνα) της διοίκησής τους.
  Εφόσον η ισχύσει η πρόβλεψη για τους Γενικούς Γραμματείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί και η ανωτέρω ρύθμιση για τις υπόλοιπές ειδικές θέσεις των Δήμων για λόγους καθαρά ισονομίας.

 • 2 Αυγούστου 2019, 10:56 | K.Π.

  Για τους Ειδικούς Συμβούλους, Επιστημονικούς Συνεργάτες και Ειδικούς Συνεργάτες Δήμων, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι ισχύουν αναλογικά τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που ισχύουν για τους συνεργάτες των ιδιαίτερων γραφείων μελών της Κυβέρνησης, ώστε να υπάρχουν για όλους τους μετακλητούς υπαλλήλων της Γενικής Κυβέρνησης, ίδιες απαγορεύσεις και ασυμβίβαστα, σύγκρουσης συμφερόντων.

  Επίσης, ενώ για τους Δικηγόρους που υπηρετούν ως Ειδικοί Σύμβουλοι σε Περιφέρειες προβλέπεται ήδη από από τη παρ. 7 του αρ. 243 του ν. 3852/2010, η μη αναστολή του ελευθέριου επαγγέλματος, αντίθετα, για τους Δικηγόρους που υπηρετούν ως Ειδικοί Σύμβουλοι σε Δήμους προβλέπεται στο ν. ν.3584/2007 απαγόρευση άσκησης του ελευθέριου επαγγέλματος. Αυτό έχει ως συνέπεια, να προβλέπονται για τις ίδιες θέσεις μετακλητών σε Ο.Τ.Α., δύο διαφορετικά ασυμβίβαστα, χωρίς να υπάρχει πρόδηλος σκοπός διαφοροποίησης, τη στιγμή μάλιστα που οι μετακλητοί σε δήμους, αμείβονται βάσει του ν. 4354/2015 με χαμηλότερες αποδοχές, από ότι οι ίδιοι μετακλητοί σε Περιφέρειες.

  Για λόγους εναρμονισμού του καθεστώτος υπηρεσιακής κατάστασης των μετακλητών σε ΟΤΑ, προτείνεται να θεσπιστεί οριζόντια διάταξη στο αρ. 15 με εισαγωγή παραγράφου 5. ως εξής:
  «5. α. H παράγραφο 8 του άρθρου 243 του ν. 3852/2010, προστίθεται στο τέλος αυτής εδάφιο ως εξής:
  «Για τις θέσεις των Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών και Επιστημονικών Συνεργατών των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού ισχύουν αναλογικά τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα των συνεργατών των ιδιαίτερων γραφεία των μελών της Κυβέρνησης.»
  β. H παράγραφο 7 του άρθρου 163 του ν.3584/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
  «Για τις θέσεις των Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών και Επιστημονικών Συνεργατών των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού ισχύουν αναλογικά τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα των συνεργατών των ιδιαίτερων γραφείων των μελών της Κυβέρνησης.»

  Ή

  προτείνεται να αφαιρεθεί η απαγόρευση της παρ. 7 του αρ. 163 ν. 3584/2007 που ισχύει ειδικά και μόνο σε Δήμους και να αντικατασταθεί με την ίδια διατύπωση που ισχύει για Περιφέρειες ως εξής:
  «5. H παράγραφο 7 του άρθρου 163 του ν.3584/2007 αντικαθίσταται ως εξής: «7. Το έργο των Ειδικών Συμβούλων, των Ειδικών Συνεργατών και Επιστημονικών Συνεργατών περιφερειαρχών και αντιπεριφερειαρχών δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του δικηγόρου, ούτε αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία σε άλλο τομέα δραστηριότητας, η άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση καθηκόντων του Ειδικού Συμβούλου, του Ειδικού Συνεργάτη και Επιστημονικού Συνεργάτη, μπορούν όμως να εξαιρεθούν από τον περιορισμό του παρόντος εδαφίου, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.»

 • 1 Αυγούστου 2019, 12:09 | Παύλος Ιωακείμ

  Στο άρθρο 15, και σε αντιστοιχία με το εδάφιο του σημείου 1β, όπου προστίθεται («Η απόφαση του αρμοδίου για το διορισμό του Γενικού Γραμματέα οργάνου ισχύει από την υπογραφή της, για όλες τις συνέπειες.»), θα πρέπει να προστεθεί αυτή η ρύθμιση και για τους Ειδικούς Συμβούλους, Επιστημονικούς Συνεργάτες και Ειδικούς Συνεργάτες.
  Αυτό, θα πρέπει να ισχύει και για τις ανανεώσεις των συμβάσεων αυτών των θέσεων.
  Αυτό ίσχυε μέχρι το 2014, αλλά όχι για την περίοδο 2014-2019, με αποτέλεσμα άνθρωποι που δούλευαν και ανανεώθηκε η σύμβασή τους να χάνουν τον μισθό μεταξύ υπογραφής της ανανέωσης και έκδοσης του ΦΕΚ (περίπου 6-8 εβδομάδες).

 • 31 Ιουλίου 2019, 22:06 | ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του παρόντος σχεδίου νόμου που αναφέρει οτι η μισθοδοσία των αποσπασμένων στους ΟΤΑ α και β βαθμού θα βαρύνει την Υπηρεσία υποδοχής ΕΡΧΕΤΕ ΣΕ ΑΝΤΊΘΕΣΗ με τις διατάξεις τις παραγράφου 8 του άρθρου 110 του σχεδίου νόμου για το επιτελικό κράτος, όπου και ΟΡΘΑ ΠΙΣΤΕΥΩ αναφέρει οτι η υπηρεσία μισθοδοσίας θα επιλέγετε κατά την διαδικασία τς αποσπάσεις απο τον υπάλληλο με υπεύθυνη δήλωση.
  Επειδή δυστυχώς διαδικασία ψήφισης του εκάστοτε προϋπολογισμού απο τις περιφέρειες και την έγκρισή του απο τον πάρεδρο «δεν είναι οτι και το ποιο γρήγορο πιστεύω οτι η διάταξη του σχεδίου νόμου για το επιτελικό κράτος πρέπει να υπερισχύσει.

 • 31 Ιουλίου 2019, 19:24 | Σωκράτης κεφαλογιαννης

  Αφού Δήμοι με πληθυσμό πάνω από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους…., εφόσον έχουν ανάλογη οικονομική δυνατότητα, μπορούν με τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας τους να συνιστούν θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα. Γιατί αυτό δεν επεκτείνεται σε όλους τούς Δήμους. Ιδιαίτερα στους μικρούς πού χρειάζονται έμπειρα στελέχη για την ενίσχυση των υποστελεχωμενων υπηρεσιών τους;

 • 31 Ιουλίου 2019, 18:17 | Κώστας

  Δεδομένης της παύσης του προληπτικού ελέγχου του Ελ.Συν. από τις 31/07/2019 που έλεγχε τις πρώτες μισθοδοσίες των σχετικών προσώπων-θέσεων και διασφάλιζε την ύπαρξη υψηλών τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, θα πρέπει να οριστεί κάποιος εξωτερικός φορέας παρόμοιου ελέγχου που θα διασφαλίζει τις ικανότητές τους. Για ευνόητους λόγους δεν είναι δυνατόν αυτή η αρμοδιότητα να αφεθεί σε εσωτερικό έλεγχο.

 • Η παράγραφος 4 του άρθρου 243 του ν. 3852/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
  «4. Για την πλήρωση των θέσεων της παραγράφου 1 απαιτούνται:
  α. τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για το μόνιμο προσωπικό του Δημοσίου και
  β. πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, σχετιζόμενα με το αντικείμενο της απασχόλησής τους ή
  γ. ειδίκευση σε επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα στα οποία θα απασχοληθούν. Επίσης, η ειδίκευση ή η εμπειρία μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας ή από την ιδιότητα τους ως πρώην αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης.
  Για τους Επιστημονικούς Συνεργάτες, απαιτείται επιπλέον και διδακτορικό δίπλωμα ή τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών Σχολής Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αξιόλογες ειδικές μελέτες, σχετιζόμενα με το αντικείμενο της απασχόλησής τους. Για τους ειδικούς συνεργάτες της περίπτωσης γ’ απαιτείται τουλάχιστον απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.».

  Σε τι στοχεύει η δυνατότητα πρόσληψης πρώην αιρετών της ΤΑ με απολυτήριο λυκείου αντί νέων επιστημόνων; Στην αναβάθμιση της αυτοδιοίκησης με πρακτικές αναπτυξιακού σχεδιασμού του παρελθόντος; Στην αριστεία της διαπλοκής;

 • 31 Ιουλίου 2019, 15:43 | Βασίλης Ο.

  Αντίστοιχα με το εδάφιο του σημείου 1β. που προστίθεται («Η απόφαση του αρμοδίου για το διορισμό του Γενικού Γραμματέα οργάνου ισχύει από την υπογραφή της, για όλες τις συνέπειες.»), πρέπει να προστεθεί εδάφιο και για τους Ειδικούς Συμβούλους, Επιστημονικούς Συνεργάτες και Ειδικούς Συνεργάτες.

  Αυτό, προφανώς, πρέπει να αφορά και τις ανανεώσεις των συμβάσεων αυτών των θέσεων.

  Να σημειώσω ότι κάτι τέτοιο είχε προβλεφθεί για τη δημοτική περίοδο 2011-2014 (ετεροχρονισμένα), αλλά όχι για την περίοδο 2014-2019, με αποτέλεσμα άνθρωποι που δούλευαν και ανανεώθηκε η σύμβασή τους να χάνουν τον μισθό μεταξύ υπογραφής της ανανέωσης και έκδοσης του ΦΕΚ (περίπου 1 μήνας).

 • 31 Ιουλίου 2019, 11:37 | Μαρία Κ

  Η παράγραφος 6 του άρθρου 243 του ν. 3852/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
  «6… Η κατά τα προηγούμενα εδάφια απόσπαση δύναται να παραταθεί και μετά την εγκατάσταση νέων δημοτικών αρχών, εφόσον ο νέος δήμαρχος ή πρόεδρος του συνδέσμου δηλώσει τη συγκατάθεσή του για τη διατήρηση των αποσπασμένων, εντός της προθεσμίας της παραγράφου 9. Για την παράταση της απόσπασης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον Περιφερειάρχη ή τον Αντιπεριφερειάρχη.

  Θα πρέπει να διορθωθεί: «Η κατά τα προηγούμενα εδάφια απόσπαση δύναται να παραταθεί και μετά την εγκατάσταση των νέων Περιφερειαρχών Αρχών εφόσον ο νέος Περιφερειάρχης/νέος Αντιπεριφερειάρχης δηλώσει τη συγκατάθεσή του για τη διατήρηση των αποσπασμένων, εντός της προθεσμίας της παραγράφου 9.

  Επίσης θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη και για τους αποσπασμένους υπαλλήλους στα γραφεία Περιφερειαρχών και Αντιπεριφερειαρχών, έτσι ώστε να μην απαιτείται εκ νέου η διαδικασία απόσπασής τους, η οποία είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα.