• Σχόλιο του χρήστη 'Σ. Μαμάη' | 1 Αυγούστου 2019, 09:39

    Στο σημείο 5 του άρθρου θεωρώ ότι πρέπει να γίνει αναφορά στην παρακολούθηση της εφαρμογής του Ν. 4591/2019 για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα (ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102), ο προσδιορισμός του της μεθοδολογίας παρακολούθησης και η υποβολή των σχετικών εκθέσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα αποτελέσματα της παρακολούθησης. Θεωρώ επίσης ότι το συγεκριμένο Τμήμα θα πρέπει να συμμετέχει στις αντίστοιχες εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς Ομάδες Εργασίας για την προσβασιμότητα.