Άρθρο 24 – Διεύθυνση Υλοποίησης Ψηφιακών Πολιτικών

1.Η Διεύθυνση Υλοποίησης Ψηφιακών Πολιτικών συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: (α) Τμήμα Παρακολούθησης Ψηφιακών Πολιτικών, (β) Τμήμα Οριζόντιων και Πιλοτικών Έργων, (γ) Τμήμα Ψηφιακής Οικονομίας και Ψηφιακών Δεξιοτήτων, (δ) Τμήμα Προσβασιμότητας
2.Στο Τμήμα Παρακολούθησης Ψηφιακών Πολιτικών περιλαμβάνονται οι κάτωθι αρμοδιότητες: (α) η ενημέρωση από τους φορείς του δημοσίου τομέα για την πορεία σχεδιασμού και υλοποίησης των σχετικών δράσεων υλοποίησης της Ε.Ψ.Σ., όποτε αυτή ζητηθεί, (β) η καθοδήγηση για την ωρίμανση των εγκεκριμένων προς υλοποίηση έργων Τ.Π.Ε. και η επιβολή, σε επίπεδο απαιτήσεων και προδιαγραφών, των κανόνων και των πολιτικών διαλειτουργικότητας με τα υφιστάμενα συστήματα και η εφαρμογή προτύπων και διαδικασιών στις επιμέρους φάσεις του κύκλου ζωής τους, (γ) στην περίπτωση συγχρηματοδοτούμενων έργων και δράσεων Τ.Π.Ε., μετά την έγκρισή τους από τη Γ.Γ.Ψ.Α.Δ., η συνεργασία με τα Υπουργεία, τις Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ των Υπουργείων και τις Περιφέρειες για τη διαμόρφωση των αντίστοιχων Προσκλήσεων, από τις Διαχειριστικές Αρχές των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, σύμφωνων με την Ε.Ψ.Σ., οι οποίες χρηματοδοτούνται μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων. Με την ίδια διαδικασία καταρτίζεται ο Ετήσιος Προγραμματισμός Προσκλήσεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, ο οποίος επικαιροποιείται όποτε απαιτείται, (δ) η συμμετοχή, με δικαίωμα ψήφου, στην Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΣΠΑ 2014-2020, στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα», και στις Επιτροπές Παρακολούθησης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, (ε) η παρακολούθηση και ο συντονισμός των δράσεων και των έργων ψηφιακής ανάπτυξης και στρατηγικής όλων των φορέων του δημοσίου τομέα κατά τη φάση της υλοποίησής τους, ώστε να διασφαλίζεται η εναρμόνισή τους με την Ε.Ψ.Σ., ο εντοπισμός καθυστερήσεων και η υπόδειξη λύσεων, (στ) η καταγραφή καλών πρακτικών και καινοτόμων δράσεων για ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών και φορέων.
3.Στο Τμήμα Οριζόντιων και Πιλοτικών Έργων περιλαμβάνονται οι κάτωθι αρμοδιότητες: (α) η εισήγηση της ανάπτυξης οριζόντιων εφαρμογών και συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών στους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης καθώς και της ανάπτυξης εξειδικευμένων εφαρμογών και συστημάτων σε συνεργασία με τους κατά περίπτωση συναρμόδιους φορείς, (γ) η σχεδίαση και υλοποίηση έργων και δράσεων τεχνικής βοήθειας και η εκτέλεση οριζόντιων πράξεων (έργων και υποέργων), ως δικαιούχος, στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) για την ανάπτυξη και υποστήριξη των αντίστοιχων πολιτικών, οι οποίες σχεδιάζονται ενιαία και σε συνάφεια με τα έργα και τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, (δ) η υλοποίηση πιλοτικών έργων σε καινοτόμα θέματα για την υιοθέτηση νέων πρακτικών στο τομέα της συνδιαμόρφωσης νέων υπηρεσιών, (ε) η συμμετοχή σε κοινοπραξίες με άλλες χώρες για την υλοποίηση των πιλοτικών έργων σε Ευρωπαϊκό ή Διεθνές Επίπεδο, (στ) η υλοποίηση βραχυπρόθεσμων δράσεων στο πλαίσιο της Ε.Ψ.Σ. (ζ) η συνεργασία με όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα για την παρακολούθηση της εφαρμογής των οριζόντιων πολιτικών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αλλά και για την εφαρμογή τομεακών και εξειδικευμένων σχεδίων δράσης, (η) ο συντονισμός όλων των δράσεων και έργων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δημόσιου Τομέα, υποστηρίζοντας τις επιμέρους δομές του κράτους και παρέχοντας συμβουλευτική υποστήριξη.
4.Στο Τμήμα Ψηφιακής Οικονομίας και Ψηφιακών Δεξιοτήτων περιλαμβάνονται οι κάτωθι αρμοδιότητες: (α) ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγράμματων Τ.Π.Ε. εντός της Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Δ. και εντός των φορέων στους οποίους εγκαθίστανται και λειτουργούν υποδομές, συστήματα και εφαρμογές Τ.Π.Ε., (β) η συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ σε θέματα αρμοδιότητας της Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Δ. και η προς το ΕΚΔΔΑ εισήγηση της οργάνωσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικών με τις αρμοδιότητές του, (γ) η οργάνωση και λειτουργία της Εθνικής Συμμαχίας για τις ψηφιακές δεξιότητες όπως αυτή εκάστοτε ισχύει, (δ) η σχεδίαση, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες των συναρμόδιων Υπουργείων και η εισήγηση των δράσεων κρατικών ενισχύσεων, των προγράμματων εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης και των προγράμματων έρευνας και καινοτομίας που αφορούν σε Τ.Π.Ε. και διαδικασίες και η παρακολούθηση της υλοποίησής τους, (ε) η υποστήριξη λύσεων λογισμικού και εφαρμογών που παρέχονται από νεοφυείς επιχειρήσεις και οργανισμούς για τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, (στ) η οργάνωση διαγωνισμών για Νεανικές Επιχειρηματικές Δραστηριότητες και πρωτοβουλιών για λύσεις που βελτιώνουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από τη Δημόσια Διοίκηση μέσα από δράσεις Τ.Π.Ε., (ζ) η γνωμοδότηση σχετικά με την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίνονται προσκλήσεις δράσεων κρατικών ενισχύσεων για τη ψηφιακή ανάπτυξη, (η) η υποστήριξη επιχειρησιακά φορέων και νεοφυών επιχειρήσεων σε θέματα προώθησης των λύσεων τους και δημοσίευσης τους σε σχετικά αποθετήρια λογισμικού, (θ) η αναζήτηση χρηματοδοτήσεων και η σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων για την προώθηση τους στη δημόσια διοίκηση, (ι) η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ φορέων δημόσιου, ιδιωτικού τομέα και Πανεπιστημίων για παροχή νέων λύσεων λογισμικού και εφαρμογών που άπτονται της δημόσιας διοίκησης και νεανικής επιχειρηματικότητας.
5.Στο Τμήμα Προσβασιμότητας περιλαμβάνονται οι κάτωθι αρμοδιότητες: (α) η παρακολούθηση της εφαρμογής πολιτικών ηλεκτρονικής προσβασιμότητας, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και η συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και όργανα ή υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών για την προώθηση της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας, τόσο της υλικοτεχνικής υποδομής και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όσο και του περιεχομένου, καθώς και την συμβατότητα των Τ.Π.Ε. με τις υποστηρικτικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούν τα άτομα με αναπηρία καθώς και άλλες ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού, (β) η παρακολούθηση της εφαρμογής του άρθρου 9 του ν. 4074/2012 «Προσβασιμότητα» της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ (Α’ 88) ως προς τις Τ.Π.Ε. και η ενημέρωση του σημείου αναφοράς για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης και του συντονιστικού μηχανισμού για τη διευκόλυνση των σχετικών με αυτήν δράσεων, (γ) η ανάπτυξη μεθοδολογίας πιστοποίησης και μηχανισμού παρακολούθησης της εφαρμογής του τηρουμένου επιπέδου ηλεκτρονικής προσβασιμότητας των υπηρεσιών και εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η πραγματοποίηση ελέγχων ως προς την εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών ηλεκτρονικής προσβασιμότητας στα ψηφιακά έργα του Δημοσίου και η πιστοποίηση του τηρούμενου επιπέδου ηλεκτρονικής προσβασιμότητας των υπηρεσιών και εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης βάσει των προδιαγραφών που ορίζει το Παράρτημα Ι Ενότητα 7 «Προσβασιμότητα», Κ.Υ. 49 και Κ.Π. 27 της υπουργικής απόφασης Φ.40.4/1/989 «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (Β’ 1301), (δ) η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της Ε.Ψ.Σ. ως προς την εφαρμογή της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών και καταναλωτών με αναπηρία ή άλλες ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού και η εισήγηση της λήψης των απαραίτητων μέτρων τα οποία προτείνει προς ένταξη στο Ε.Ψ.Σ. ενσωματώνοντας τα αποτελέσματα των ελέγχων, (ε) η συνεργασία με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με.Α.) και άλλους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να ενημερώνεται για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και καταναλωτές με αναπηρία ή άλλες ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοσίου και τα προϊόντα και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του.

 • 2 Αυγούστου 2019, 12:44 | Γιάννης

  Σχετικά με τα 2(ε) και 3(η) διαφαίνεται επικάλυψη αρμοδιότητων!

 • 7. Στο άρθρο 24 «Διεύθυνση Υλοποίησης Ψηφιακών Πολιτικών», οι παρ. 2, 4 και 5 να συμπληρωθούν/τροποποιηθούν ως ακολούθως:
  «2.Στο Τμήμα Παρακολούθησης Ψηφιακών Πολιτικών περιλαμβάνονται οι κάτωθι αρμοδιότητες: (α) η ενημέρωση από τους φορείς του δημοσίου τομέα για την πορεία σχεδιασμού και υλοποίησης των σχετικών δράσεων υλοποίησης της Ε.Ψ.Σ., όποτε αυτή ζητηθεί, (β) η καθοδήγηση για την ωρίμανση των εγκεκριμένων προς υλοποίηση έργων Τ.Π.Ε. και η επιβολή, σε επίπεδο απαιτήσεων και προδιαγραφών, των κανόνων και των πολιτικών διαλειτουργικότητας με τα υφιστάμενα συστήματα και η εφαρμογή προτύπων και διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων προσβασιμότητας, στις επιμέρους φάσεις του κύκλου ζωής τους, (γ) στην περίπτωση συγχρηματοδοτούμενων έργων και δράσεων Τ.Π.Ε., μετά την έγκρισή τους από τη Γ.Γ.Ψ.Α.Δ., […]»

  Αιτιολόγηση: Κρίνεται απαραίτητο να προβλέπεται ρητά ως αρμοδιότητα του Τμήματος Παρακολούθησης Ψηφιακών Πολιτικών η καθοδήγηση για την ωρίμανση των εγκεκριμένων προς υλοποίηση έργων Τ.Π.Ε. και η επιβολή, σε επίπεδο απαιτήσεων και προδιαγραφών, της εφαρμογής των εν ισχύ προτύπων προσβασιμότητας.

  «4.Στο Τμήμα Ψηφιακής Οικονομίας και Ψηφιακών Δεξιοτήτων περιλαμβάνονται οι κάτωθι αρμοδιότητες: (α) ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγράμματων Τ.Π.Ε. εντός της Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Δ. και εντός των φορέων στους οποίους εγκαθίστανται και λειτουργούν υποδομές, συστήματα και εφαρμογές Τ.Π.Ε., (β) η συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ σε θέματα αρμοδιότητας της Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Δ. και η προς το ΕΚΔΔΑ και την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ). εισήγηση της οργάνωσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικών με τις αρμοδιότητές τους [..]».

  Αιτιολόγηση: Η προαναφερθείσα προτεινόμενη συμπλήρωση βασίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.4591/2019, σύμφωνα με την οποία «Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα μεριμνούν για την κατάρτιση και την επιμόρφωση του προσωπικού τους σε θέματα προσβασιμότητας των δικτυακών τόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές. Η εκπόνηση, η διαχείριση και ο συντονισμός προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης του προηγούμενου εδαφίου διενεργούνται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), σε συνεργασία με την Ε.Σ.Α.μεΑ., ύστερα από σχετικό αίτημα οργανισμού του δημόσιου τομέα. […]».
  «5.Στο Τμήμα Προσβασιμότητας και Ηλεκτρονικής Ένταξης περιλαμβάνονται οι κάτωθι αρμοδιότητες: (α) η παρακολούθηση της εφαρμογής πολιτικών ηλεκτρονικής προσβασιμότητας, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και η συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και όργανα ή υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών για την προώθηση της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας, τόσο της υλικοτεχνικής υποδομής και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όσο και του ηλεκτρονικού περιεχομένου (ενσωματωμένου ή/και προς μετάπτωση), καθώς και την συμβατότητα των Τ.Π.Ε. και των εφαρμογών τους με τις υποστηρικτικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούν τα άτομα με αναπηρία καθώς και άλλες ομάδες πληθυσμού, (β) η παρακολούθηση της εφαρμογής του άρθρου 9 του ν. 4074/2012 «Προσβασιμότητα» της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ (Α’ 88) ως προς τις Τ.Π.Ε. και η ενημέρωση του σημείου αναφοράς για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης και του συντονιστικού μηχανισμού για τη διευκόλυνση των σχετικών με αυτήν δράσεων, (γ) η παρακολούθηση της εφαρμογής του ν. 4591/2019 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία: α) της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα και β) του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2017» υποστηρίζοντας τις επιμέρους δομές του κράτους και παρέχοντας συμβουλευτική υποστήριξη στους οργανισμούς του δημόσιου τομέα, (δ) η ανάπτυξη μεθοδολογίας πιστοποίησης και μηχανισμού παρακολούθησης της εφαρμογής του τηρουμένου επιπέδου ηλεκτρονικής προσβασιμότητας των υπηρεσιών και εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η πραγματοποίηση ελέγχων ως προς την εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών ηλεκτρονικής προσβασιμότητας στα ψηφιακά έργα του Δημοσίου και η πιστοποίηση του τηρούμενου επιπέδου ηλεκτρονικής προσβασιμότητας των υπηρεσιών και εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης βάσει των προδιαγραφών που ορίζει ο ν. 4591/2019 καθώς και το Παράρτημα Ι Ενότητα 7 «Προσβασιμότητα», Κ.Υ. 49 και Κ.Π. 27 της υπουργικής απόφασης Φ.40.4/1/989 «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (Β’ 1301), (δ) η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της Ε.Ψ.Σ. ως προς την εφαρμογή της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών και καταναλωτών με αναπηρία ή άλλων ομάδων χρηστών υποστηρικτικών τεχνολογιών και η εισήγηση της λήψης των απαραίτητων μέτρων τα οποία προτείνει προς ένταξη στο Ε.Ψ.Σ. ενσωματώνοντας τα αποτελέσματα των ελέγχων, (ε) η συνεργασία με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με.Α.) και άλλους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να ενημερώνεται για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και καταναλωτές με αναπηρία ή άλλες ομάδες χρηστών υποστηρικτικών τεχνολογιών από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοσίου και τα προϊόντα και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του».
  Αιτιολόγηση: (α) Ορθά προβλέπεται «προώθηση της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας» και στο «περιεχόμενο», όμως κρίνεται σημαντικό να προσδιορισθεί ότι αφορά σε ηλεκτρονικό περιεχόμενο, είτε είναι ενσωματωμένο στις εφαρμογές (π.χ. HTML περιεχόμενο), είτε περιλαμβάνεται σε αυτές με τη μορφή ηλεκτρονικών αρχείων/εγγράφων προς μετάπτωση (π.χ., σε μορφή προσβάσιμου PDF, Word κ.λπ.), (β) Η έννοια «ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού» είναι γενική και αόριστη, η οποία χρησιμοποιείται στο πλαίσιο κοινωνικών πολιτικών (και προσδιορίζεται αναλυτικά κατονομάζοντας τις εν λόγω ομάδες). Στην περίπτωση των ΤΠΕ και των εφαρμογών τους, στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας, το ζήτημα είναι να καλυφθούν οι ανάγκες πρόσβασης και αλληλεπίδρασης (i) για διάφορες κατηγορίες χρηστών (χρηστών με αναπηρία, χρηστών υποστηρικτικών τεχνολογιών, κ.λπ.) και (ii) για διάφορα πλαίσια χρήσης (αργές συνδέσεις, παλαιά λειτουργικά και φυλλομετρητές, κ.λπ.), (γ) Στην πρόταση «συμβατότητα των Τ.Π.Ε. με τις υποστηρικτικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούν τα άτομα με αναπηρία […]»,πρέπει να προστεθεί και αναφορά στις εφαρμογές των ΤΠΕ ώστε να μην αφήνεται περιθώριο εξαίρεσης από την υποχρέωση των εφαρμογών των ΤΠΕ (δηλ. των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, των εφαρμογών για φορητές συσκευές, των εφαρμογών σε infokiosks, κ.λπ.), (δ) Το άρθρο πρέπει εκτός από τη «Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες» και την Υπ. Απο. Φ.40.4/1/989, να συνδέεται ρητά και με τον πρόσφατο νόμο ν. 4591/2019 στον οποίο προδιαγράφονται, μεταξύ άλλων, οι απαιτήσεις συμμόρφωσης για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα, (ε) Προτείνεται το τμήμα να ονομάζεται «Τμήμα Προσβασιμότητας και Ηλεκτρονικής Ένταξης», με διευρυμένη αρμοδιότητα τη σχεδίαση και προώθηση και πολιτικών και προγραμμάτων «ηλεκτρονικής ένταξης» (αγγλ. e-Inclusion), με στόχο την αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εφαρμογών τους για την αντιμετώπιση των αποκλεισμών, συμπεριλαμβανομένου του ψηφιακού χάσματος.

 • 2 Αυγούστου 2019, 08:06 | Σ. Μαμάη

  Στο άρθρο 24, παρ. 5, θεωρώ ότι πρέπει να συμπεριληφθεί η παρακολούθηση της εφαρμογής του Ν. 4591/2019 για την προσβασιμότητα των ιστότοπων
  και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα, η παρακολούθηση της συμμόρφωσης των ιστότοπων και των εφαρμογών για
  φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα στις απαιτήσεις προσβασιμότητας και η υποβολή εκθέσεων προς την Ε.Ε.
  Επίσης, θεωρώ ότι το σχετικό Τμήμα θα πρέπει να παρακολουθεί τις σχετικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και να συμμετέχει στις αντίστοιχες ομάδες εργασίας.

 • 1 Αυγούστου 2019, 09:39 | Σ. Μαμάη

  Στο σημείο 5 του άρθρου θεωρώ ότι πρέπει να γίνει αναφορά στην παρακολούθηση της εφαρμογής του Ν. 4591/2019 για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα (ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102), ο προσδιορισμός του της μεθοδολογίας παρακολούθησης και η υποβολή των σχετικών εκθέσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα αποτελέσματα της παρακολούθησης.

  Θεωρώ επίσης ότι το συγεκριμένο Τμήμα θα πρέπει να συμμετέχει στις αντίστοιχες εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς Ομάδες Εργασίας για την προσβασιμότητα.