• Σχόλιο του χρήστη 'Παύλος Ιωακείμ' | 1 Αυγούστου 2019, 12:09

    Στο άρθρο 15, και σε αντιστοιχία με το εδάφιο του σημείου 1β, όπου προστίθεται («Η απόφαση του αρμοδίου για το διορισμό του Γενικού Γραμματέα οργάνου ισχύει από την υπογραφή της, για όλες τις συνέπειες.»), θα πρέπει να προστεθεί αυτή η ρύθμιση και για τους Ειδικούς Συμβούλους, Επιστημονικούς Συνεργάτες και Ειδικούς Συνεργάτες. Αυτό, θα πρέπει να ισχύει και για τις ανανεώσεις των συμβάσεων αυτών των θέσεων. Αυτό ίσχυε μέχρι το 2014, αλλά όχι για την περίοδο 2014-2019, με αποτέλεσμα άνθρωποι που δούλευαν και ανανεώθηκε η σύμβασή τους να χάνουν τον μισθό μεταξύ υπογραφής της ανανέωσης και έκδοσης του ΦΕΚ (περίπου 6-8 εβδομάδες).