• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρία Ζουρνά, Σοφία Παρθενοπούλου' | 1 Αυγούστου 2019, 13:14

    Με την παρούσα τροποποίηση επιχειρείται η απλοποίηση της διαδικασίας των εγκρίσεων κυκλοφοριακών θεμάτων ΟΤΑ καθόσον οι αποφάσεις αφενός παύουν να είναι Κανονιστικές και αφετέρου αρκεί η Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής των Δήμων (πρωτοβάθμιο αποφασίζον συλλογικό όργανο). Ωστόσο, η διαδικασία δεν απλοποιείται μονοδιάστατα με την τροποποίηση μιας παραγράφου ενός άρθρου, καθόσον ταυτόχρονα θα πρέπει να τροποποιηθούν/καταργηθούν και τα κάτωθι : 1. παρ. α.4. του άρθρου 79 Κανονιστικές Αποφάσεις και εν γένει το άρθρο 82 “Ρύθμιση Κυκλοφορίας” του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, 2. το άρθρο 52 του Ν. 2696/1999 “Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας”, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 48 του Ν. 4313/2014 “Ρυθμίσεις Θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις”, καθώς και το άρθρο 109 “Δημοσίευση Αποφάσεων” σε ΦΕΚ και 3. η Υ.Α. 62555/507/10.10.1990 “Βασικό Οδικό Δίκτυο” (ΦΕΚ 561 Δ’/ 12.10.1990) για Αθήνα – Θεσσαλονίκη Άλλωστε ήδη με την παρ. 6 του άρθρου 65 “Αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου” του Ν.3852/2010 “Καλλικράτης” , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018 “Κλεισθένης” το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται να μεταβιβάζει αρμοδιότητες στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και στην Οικονομική Επιτροπή. Η διαδικασία ρύθμισης των κυκλοφοριακών θεμάτων, τουλάχιστον σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ακολουθεί δύο διαφορετικές πορείες ανάλογα με το εάν το οδικό δίκτυο στο οποίο πρόκειται να εφαρμοστεί η ρύθμιση ανήκει η όχι στο Βασικό Οδικό Δίκτυο, ήτοι : α. Στην περίπτωση που ανήκει στο Βασικό Οδικό Δίκτυο η ρύθμιση υποβάλλεται προς έγκριση στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και εν συνεχεία διαβιβάζεται στην οικεία Διεύθυνση Τροχαίας για την έκδοση της Κανονιστικής Απόφασης. β. Στην περίπτωση που δεν ανήκει στο Βασικό Οδικό Δίκτυο η ρύθμιση, αποστέλλεται καταρχήν για την παροχή γνώμης στην εκάστοτε Δημοτική Κοινότητα, κατόπιν υποβάλλεται προς έγκριση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση της Κανονιστικής Απόφασης, η οποία εν συνεχεία διαβιβάζεται προς έγκριση από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Μια απλοποίηση της διαδικασίας επί της ουσίας θα αφορούσε την έγκριση της κυκλοφοριακής ρύθμισης από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του εκάστοτε ΟΤΑ και εν συνεχεία τη διαβίβασή της προς τον αρμόδιο Φορέα (οικεία Διεύθυνση Τροχαίας) για την έκδοση Κανονιστικής Απόφασης, χωρίς το διαχωρισμό Βασικό – μη Βασικό Οδικό Δίκτυο και χωρίς την εμπλοκή των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Αναφορικά με τα περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας για την εκπόνηση δημόσιων έργων επί ή παρά τις οδούς (εργοταξιακά) και για τα οποία ακολουθείται επίσης η ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία, προτείνεται η κατάργηση των εγκρίσεων και η απλή ενημέρωση της Διεύθυνσης Τροχαίας, καθόσον η ευθύνη της ορθής τήρησης των προδιαγραφών εργοταξιακής σήμανσης (μέτρα ασφάλειας) εμπίπτει στις υποχρεώσεις του εκάστοτε Αναδόχου κατασκευαστή. Μαρία Ζουρνά, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων, Δήμος Θεσσαλονίκης, Σοφία Παρθενοπούλου, Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Τμήμα Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού, Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων, Δήμος Θεσσαλονίκης