• Σχόλιο του χρήστη 'Τριαντάφυλλη Χρυσοβέργη' | 1 Αυγούστου 2019, 23:14

    Ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», επιχείρησε να ενισχύσει την ενδοδημοτική αποκέντρωση. Αναβάθμισε το ρόλο των τοπικών κοινοτήτων δημιουργώντας το θεσμικό υπόβαθρο για την ορθότερη αντιπροσώπευση και τη δημοκρατική έκφραση των πολιτών Κοινοτήτων (πρώην Δήμων) που συνενώθηκαν σε μεγαλύτερους δήμους με το πρόγραμμα Καλλικράτης (Νόμος 3852/2010). Έδωσε τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους με ενδιαφέρον για τα κοινά και αγάπη για την περιοχή τους, να μετέχουν ανεξάρτητοι από τις Δημοτικές Παρατάξεις. Θέλοντας να βοηθήσουν ενεργά και σε συνεργασία με το Δήμο, διαχειριζόμενοι κυρίως θέματα καθημερινότητας και όχι να παραμένουν αδύναμοι, χωρίς καμία δυνατότητα να δράσουν όπως συνέβαινε με το πρόγραμμα Καλλικράτης. Η αλλαγή που επιχειρείται, δυστυχώς θα επαναφέρει την πρότερη άνιση κατάσταση έναντι των μικρότερων δήμων που έχουν συνενωθεί, καθώς θα καταργήσει τις νέες αρμοδιότητες των Τοπικών Συμβουλίων που όριζε ο Κλεισθένης. Το Τοπικό Συμβούλιο, δε θα μπορεί να αποφασίσει ποια έργα και δράσεις θα εκτελεστούν στην Κοινότητα από το ποσοστό των ΚΑΠ που της αναλογούν, αλλά θα μπορεί μόνο να εισηγείται. Άρα θα επανέλθουμε σε ένα δοκιμασμένο και αποτυχημένο τύπο διακυβέρνησης, ιδίως για δήμους που έχουν συνενωθεί και έχουν σημαντικές οικονομικό - κοινωνικές διαφορές μεταξύ τους και τελείως διαφορετικά προβλήματα να διαχειριστούν. Στο θέμα της εκλογής του Προέδρου, πιστεύω ότι ο νόμος δεν πρέπει ν' αλλάξει, καθώς δίνεται η ευκαιρία για συνεργασία μεταξύ των μελών του εκλεγμένου Τοπικού Συμβουλίου. Οι ζυμώσεις αυτές θα βοηθήσουν να μη δημιουργηθεί κλίμα πόλωσης μεταξύ του πρώτου συνδυασμού και των υπολοίπων, ιδίως όταν οι διαφορές είναι πολύ μικρές (δεν αναφέρομαι στην περίπτωση του 50+1).και θα οδηγήσουν στη καλύτερη διοίκηση, καθώς α) τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου θα έχουν ψηφίσει αυτόν που «αναγνωρίζουν» ως Πρόεδρο της Κοινότητας, β) το ποσοστό τους αθροιστικά θα αντιπροσωπεύει την πλειοψηφία της Κοινότητας. Είναι ειλικρινά σημαντικό να μην αλλάξει ο νόμος όσον αφορά τις Τοπικές Κοινότητες, όχι μόνο ως προς το αίσθημα δικαίου το οποίο «βίαια» θα τους αφαιρεθεί για ακόμα μια φορά, αλλά και ως προς την ουσιαστική λειτουργία των Κοινοτήτων, η οποία θα είναι εύρυθμη και αποτελεσματική όπως έχει σχεδιαστεί στον ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ Ι. Σας ευχαριστώ, Τριαντάφυλλη Χρυσοβέργη