• Σχόλιο του χρήστη 'K.Π.' | 2 Αυγούστου 2019, 10:56

    Για τους Ειδικούς Συμβούλους, Επιστημονικούς Συνεργάτες και Ειδικούς Συνεργάτες Δήμων, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι ισχύουν αναλογικά τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που ισχύουν για τους συνεργάτες των ιδιαίτερων γραφείων μελών της Κυβέρνησης, ώστε να υπάρχουν για όλους τους μετακλητούς υπαλλήλων της Γενικής Κυβέρνησης, ίδιες απαγορεύσεις και ασυμβίβαστα, σύγκρουσης συμφερόντων. Επίσης, ενώ για τους Δικηγόρους που υπηρετούν ως Ειδικοί Σύμβουλοι σε Περιφέρειες προβλέπεται ήδη από από τη παρ. 7 του αρ. 243 του ν. 3852/2010, η μη αναστολή του ελευθέριου επαγγέλματος, αντίθετα, για τους Δικηγόρους που υπηρετούν ως Ειδικοί Σύμβουλοι σε Δήμους προβλέπεται στο ν. ν.3584/2007 απαγόρευση άσκησης του ελευθέριου επαγγέλματος. Αυτό έχει ως συνέπεια, να προβλέπονται για τις ίδιες θέσεις μετακλητών σε Ο.Τ.Α., δύο διαφορετικά ασυμβίβαστα, χωρίς να υπάρχει πρόδηλος σκοπός διαφοροποίησης, τη στιγμή μάλιστα που οι μετακλητοί σε δήμους, αμείβονται βάσει του ν. 4354/2015 με χαμηλότερες αποδοχές, από ότι οι ίδιοι μετακλητοί σε Περιφέρειες. Για λόγους εναρμονισμού του καθεστώτος υπηρεσιακής κατάστασης των μετακλητών σε ΟΤΑ, προτείνεται να θεσπιστεί οριζόντια διάταξη στο αρ. 15 με εισαγωγή παραγράφου 5. ως εξής: "5. α. H παράγραφο 8 του άρθρου 243 του ν. 3852/2010, προστίθεται στο τέλος αυτής εδάφιο ως εξής: "Για τις θέσεις των Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών και Επιστημονικών Συνεργατών των Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού ισχύουν αναλογικά τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα των συνεργατών των ιδιαίτερων γραφεία των μελών της Κυβέρνησης." β. H παράγραφο 7 του άρθρου 163 του ν.3584/2007 αντικαθίσταται ως εξής: "Για τις θέσεις των Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών και Επιστημονικών Συνεργατών των Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού ισχύουν αναλογικά τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα των συνεργατών των ιδιαίτερων γραφείων των μελών της Κυβέρνησης." Ή προτείνεται να αφαιρεθεί η απαγόρευση της παρ. 7 του αρ. 163 ν. 3584/2007 που ισχύει ειδικά και μόνο σε Δήμους και να αντικατασταθεί με την ίδια διατύπωση που ισχύει για Περιφέρειες ως εξής: "5. H παράγραφο 7 του άρθρου 163 του ν.3584/2007 αντικαθίσταται ως εξής: "7. Το έργο των Ειδικών Συμβούλων, των Ειδικών Συνεργατών και Επιστημονικών Συνεργατών περιφερειαρχών και αντιπεριφερειαρχών δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του δικηγόρου, ούτε αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία σε άλλο τομέα δραστηριότητας, η άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση καθηκόντων του Ειδικού Συμβούλου, του Ειδικού Συνεργάτη και Επιστημονικού Συνεργάτη, μπορούν όμως να εξαιρεθούν από τον περιορισμό του παρόντος εδαφίου, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου."