• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ' | 2 Αυγούστου 2019, 10:50

    6. Το άρθρο 21: «Αυτοτελές τμήμα επικοινωνίας» να συμπληρωθεί ως ακολούθως: «To Αυτοτελές Τμήμα Επικοινωνίας είναι υπεύθυνο για: (α) την σύνταξη και εφαρμογή πλάνου επικοινωνίας για όλες τις πολιτικές και δράσεις της Γενικής Γραμματείας και τη διάχυση των θετικών συνεπειών τους στους πολίτες και την κοινωνία ευρύτερα με τρόπους προσβάσιμους σε όλους, (β)[...]». Αιτιολόγηση: η προαναφερθείσα πρότασή μας βασίζεται στις απαιτήσεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 4 του ν.3979/2011 και των άρθρων 61,62,63 του ν.4488/2017