Άρθρο 22 – Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών

1.Στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, συνιστάται Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, στρατηγικοί στόχοι της οποίας είναι οι εξής: (α) η σύνταξη της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού για τη ψηφιακή πολιτική και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και η διασφάλιση της συνοχής της κατά την εφαρμογή της από όλους τους φορείς του δημοσίου, (β) ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της εθνικής πολιτικής για τον ανασχεδιασμό και την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών προς πολίτες, επιχειρήσεις και το δημόσιο, (γ) η βελτίωση της εμπειρίας του πολίτη με τις δημόσιες υπηρεσίες σε ότι αφορά στις συναλλαγές του με αυτό.
2.Η Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών αποτελείται από τις παρακάτω Διευθύνσεις: (α) Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής και Καινοτομίας, (β) Διεύθυνση Υλοποίησης Ψηφιακών Πολιτικών, (γ) Διεύθυνση Απλούστευσης Διαδικασιών, (δ) Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.

  • 6. Το άρθρο 21: «Αυτοτελές τμήμα επικοινωνίας» να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
    «To Αυτοτελές Τμήμα Επικοινωνίας είναι υπεύθυνο για: (α) την σύνταξη και εφαρμογή πλάνου επικοινωνίας για όλες τις πολιτικές και δράσεις της Γενικής Γραμματείας και τη διάχυση των θετικών συνεπειών τους στους πολίτες και την κοινωνία ευρύτερα με τρόπους προσβάσιμους σε όλους, (β)[…]».
    Αιτιολόγηση: η προαναφερθείσα πρότασή μας βασίζεται στις απαιτήσεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 4 του ν.3979/2011 και των άρθρων 61,62,63 του ν.4488/2017