• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ' | 2 Αυγούστου 2019, 10:53

    7. Στο άρθρο 24 «Διεύθυνση Υλοποίησης Ψηφιακών Πολιτικών», οι παρ. 2, 4 και 5 να συμπληρωθούν/τροποποιηθούν ως ακολούθως: «2.Στο Τμήμα Παρακολούθησης Ψηφιακών Πολιτικών περιλαμβάνονται οι κάτωθι αρμοδιότητες: (α) η ενημέρωση από τους φορείς του δημοσίου τομέα για την πορεία σχεδιασμού και υλοποίησης των σχετικών δράσεων υλοποίησης της Ε.Ψ.Σ., όποτε αυτή ζητηθεί, (β) η καθοδήγηση για την ωρίμανση των εγκεκριμένων προς υλοποίηση έργων Τ.Π.Ε. και η επιβολή, σε επίπεδο απαιτήσεων και προδιαγραφών, των κανόνων και των πολιτικών διαλειτουργικότητας με τα υφιστάμενα συστήματα και η εφαρμογή προτύπων και διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων προσβασιμότητας, στις επιμέρους φάσεις του κύκλου ζωής τους, (γ) στην περίπτωση συγχρηματοδοτούμενων έργων και δράσεων Τ.Π.Ε., μετά την έγκρισή τους από τη Γ.Γ.Ψ.Α.Δ., […]» Αιτιολόγηση: Κρίνεται απαραίτητο να προβλέπεται ρητά ως αρμοδιότητα του Τμήματος Παρακολούθησης Ψηφιακών Πολιτικών η καθοδήγηση για την ωρίμανση των εγκεκριμένων προς υλοποίηση έργων Τ.Π.Ε. και η επιβολή, σε επίπεδο απαιτήσεων και προδιαγραφών, της εφαρμογής των εν ισχύ προτύπων προσβασιμότητας. «4.Στο Τμήμα Ψηφιακής Οικονομίας και Ψηφιακών Δεξιοτήτων περιλαμβάνονται οι κάτωθι αρμοδιότητες: (α) ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγράμματων Τ.Π.Ε. εντός της Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Δ. και εντός των φορέων στους οποίους εγκαθίστανται και λειτουργούν υποδομές, συστήματα και εφαρμογές Τ.Π.Ε., (β) η συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ σε θέματα αρμοδιότητας της Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Δ. και η προς το ΕΚΔΔΑ και την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ). εισήγηση της οργάνωσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικών με τις αρμοδιότητές τους [..]». Αιτιολόγηση: Η προαναφερθείσα προτεινόμενη συμπλήρωση βασίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.4591/2019, σύμφωνα με την οποία «Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα μεριμνούν για την κατάρτιση και την επιμόρφωση του προσωπικού τους σε θέματα προσβασιμότητας των δικτυακών τόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές. Η εκπόνηση, η διαχείριση και ο συντονισμός προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης του προηγούμενου εδαφίου διενεργούνται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), σε συνεργασία με την Ε.Σ.Α.μεΑ., ύστερα από σχετικό αίτημα οργανισμού του δημόσιου τομέα. […]». «5.Στο Τμήμα Προσβασιμότητας και Ηλεκτρονικής Ένταξης περιλαμβάνονται οι κάτωθι αρμοδιότητες: (α) η παρακολούθηση της εφαρμογής πολιτικών ηλεκτρονικής προσβασιμότητας, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και η συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και όργανα ή υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών για την προώθηση της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας, τόσο της υλικοτεχνικής υποδομής και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όσο και του ηλεκτρονικού περιεχομένου (ενσωματωμένου ή/και προς μετάπτωση), καθώς και την συμβατότητα των Τ.Π.Ε. και των εφαρμογών τους με τις υποστηρικτικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούν τα άτομα με αναπηρία καθώς και άλλες ομάδες πληθυσμού, (β) η παρακολούθηση της εφαρμογής του άρθρου 9 του ν. 4074/2012 «Προσβασιμότητα» της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ (Α’ 88) ως προς τις Τ.Π.Ε. και η ενημέρωση του σημείου αναφοράς για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης και του συντονιστικού μηχανισμού για τη διευκόλυνση των σχετικών με αυτήν δράσεων, (γ) η παρακολούθηση της εφαρμογής του ν. 4591/2019 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία: α) της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα και β) του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2017» υποστηρίζοντας τις επιμέρους δομές του κράτους και παρέχοντας συμβουλευτική υποστήριξη στους οργανισμούς του δημόσιου τομέα, (δ) η ανάπτυξη μεθοδολογίας πιστοποίησης και μηχανισμού παρακολούθησης της εφαρμογής του τηρουμένου επιπέδου ηλεκτρονικής προσβασιμότητας των υπηρεσιών και εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η πραγματοποίηση ελέγχων ως προς την εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών ηλεκτρονικής προσβασιμότητας στα ψηφιακά έργα του Δημοσίου και η πιστοποίηση του τηρούμενου επιπέδου ηλεκτρονικής προσβασιμότητας των υπηρεσιών και εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης βάσει των προδιαγραφών που ορίζει ο ν. 4591/2019 καθώς και το Παράρτημα Ι Ενότητα 7 «Προσβασιμότητα», Κ.Υ. 49 και Κ.Π. 27 της υπουργικής απόφασης Φ.40.4/1/989 «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (Β’ 1301), (δ) η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της Ε.Ψ.Σ. ως προς την εφαρμογή της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών και καταναλωτών με αναπηρία ή άλλων ομάδων χρηστών υποστηρικτικών τεχνολογιών και η εισήγηση της λήψης των απαραίτητων μέτρων τα οποία προτείνει προς ένταξη στο Ε.Ψ.Σ. ενσωματώνοντας τα αποτελέσματα των ελέγχων, (ε) η συνεργασία με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με.Α.) και άλλους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να ενημερώνεται για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και καταναλωτές με αναπηρία ή άλλες ομάδες χρηστών υποστηρικτικών τεχνολογιών από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοσίου και τα προϊόντα και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του». Αιτιολόγηση: (α) Ορθά προβλέπεται «προώθηση της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας» και στο «περιεχόμενο», όμως κρίνεται σημαντικό να προσδιορισθεί ότι αφορά σε ηλεκτρονικό περιεχόμενο, είτε είναι ενσωματωμένο στις εφαρμογές (π.χ. HTML περιεχόμενο), είτε περιλαμβάνεται σε αυτές με τη μορφή ηλεκτρονικών αρχείων/εγγράφων προς μετάπτωση (π.χ., σε μορφή προσβάσιμου PDF, Word κ.λπ.), (β) Η έννοια «ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού» είναι γενική και αόριστη, η οποία χρησιμοποιείται στο πλαίσιο κοινωνικών πολιτικών (και προσδιορίζεται αναλυτικά κατονομάζοντας τις εν λόγω ομάδες). Στην περίπτωση των ΤΠΕ και των εφαρμογών τους, στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας, το ζήτημα είναι να καλυφθούν οι ανάγκες πρόσβασης και αλληλεπίδρασης (i) για διάφορες κατηγορίες χρηστών (χρηστών με αναπηρία, χρηστών υποστηρικτικών τεχνολογιών, κ.λπ.) και (ii) για διάφορα πλαίσια χρήσης (αργές συνδέσεις, παλαιά λειτουργικά και φυλλομετρητές, κ.λπ.), (γ) Στην πρόταση «συμβατότητα των Τ.Π.Ε. με τις υποστηρικτικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούν τα άτομα με αναπηρία […]»,πρέπει να προστεθεί και αναφορά στις εφαρμογές των ΤΠΕ ώστε να μην αφήνεται περιθώριο εξαίρεσης από την υποχρέωση των εφαρμογών των ΤΠΕ (δηλ. των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, των εφαρμογών για φορητές συσκευές, των εφαρμογών σε infokiosks, κ.λπ.), (δ) Το άρθρο πρέπει εκτός από τη «Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες» και την Υπ. Απο. Φ.40.4/1/989, να συνδέεται ρητά και με τον πρόσφατο νόμο ν. 4591/2019 στον οποίο προδιαγράφονται, μεταξύ άλλων, οι απαιτήσεις συμμόρφωσης για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα, (ε) Προτείνεται το τμήμα να ονομάζεται «Τμήμα Προσβασιμότητας και Ηλεκτρονικής Ένταξης», με διευρυμένη αρμοδιότητα τη σχεδίαση και προώθηση και πολιτικών και προγραμμάτων «ηλεκτρονικής ένταξης» (αγγλ. e-Inclusion), με στόχο την αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εφαρμογών τους για την αντιμετώπιση των αποκλεισμών, συμπεριλαμβανομένου του ψηφιακού χάσματος.