• Σχόλιο του χρήστη 'ΘΟΔΩΡΟΣ' | 2 Αυγούστου 2019, 10:20

    Πρόταση για το άρθρο 163 του ν. 3584/2007. Στο άρθρο 163 του ν. 3584/2007 θα πρέπει να προστεθεί νέα παράγραφος (10) σε αντιστοιχία με την ρύθμιση που περιλαμβάνεται για τους Γενικούς Γραμματείς των Δήμων. "Η απόφαση του αρμοδίου για το διορισμό του Ειδικού Συμβούλου, Ειδικού Συνεργάτη ή Επιστημονικού Συνεργάτη οργάνου ισχύει από την υπογραφή της, για όλες τις συνέπειες.» Σημειώνεται ότι οι αποφάσεις αυτές, με τις έως σήμερα ισχύουσες διατάξεις, έχουν συνέπειες μετά την δημοσίευσή τους σε ΦΕΚ, ενώ μάλιστα στην απόφαση και κατ' επέκταση στο ΦΕΚ υποχρεωτικά περιλαμβάνεται ο Αριθμός Βεβαίωσης και η Ημερομηνία Καταχώρισης στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου (Ημερομηνία της Απόφασης). Δηλαδή ο προσληπτέος εγγράφεται στο μητρώο με την Απόφαση και περιμένει 1 μήνα (όσο ο χρόνος αποστολής και έκδοσης του ΦΕΚ)(χωρίς στο διάστημα αυτό να έχει την δυνατότητα να εργαστεί οπουδήποτε) και στην συνέχεια υπογράφεται η Ειδική Σύμβαση Εργασίας από την οποία ξεκινούν οι συνέπειες (εργασία, αποδοχές κλπ). Η ισχύουσα κατάσταση δημιουργεί πρόβλημα και στις νέες διοικήσεις των Δήμων, αφού δεν θα έχουν την δυνατότητα να τύχουν ειδικής υποστήριξης τις πρώτες μέρες (1ο μήνα) της διοίκησής τους. Εφόσον η ισχύσει η πρόβλεψη για τους Γενικούς Γραμματείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί και η ανωτέρω ρύθμιση για τις υπόλοιπές ειδικές θέσεις των Δήμων για λόγους καθαρά ισονομίας.