• Σχόλιο του χρήστη 'Α. Μ.' | 2 Αυγούστου 2019, 11:25

    Σχετικά με την αναφορά στο Άρθρο 35-3.α και στο Άρθρο 39-3.α «(ζζ) Την τήρηση βιβλιοθήκης για την επαναχρησιμοποίηση εργαλείων και εφαρμογών» αλλά και την έλλειψη αναφοράς για τη δημιουργία και στρατηγική ανάπτυξη βιβλιοθήκης στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σημειώνω πως: «Οι βιβλιοθήκες των κυβερνητικών υπηρεσιών παρέχουν πληροφορίες σε όσους χαράσσουν πολιτική, σε μέλη της κυβέρνησης και υπαλλήλους και, ενίοτε, στο ευρύ κοινό. Βιβλιοθήκες κυβερνητικών υπηρεσιών είναι οι βιβλιοθήκες που έχουν ιδρυθεί και υποστηρίζονται πλήρως από την κυβέρνηση ώστε να εξυπηρετούν το σκοπό της. Ενώ το πρωταρχικό κοινό τους είναι η κυβέρνηση, το πραγματικό κοινό που εξυπηρετούν μπορεί να είναι ευρύτερο. Η κυβέρνηση διαθέτει εύρος διοικητικών μονάδων και οργανισμών για να φέρει εις πέρας τις λειτουργίες της, τα οποία πρέπει να διαθέτουν βιβλιοθήκη ή υπηρεσία πληροφόρησης για να υποστηρίζουν τις ανάγκες του μητρικού φορέα. Οι βιβλιοθήκες αυτές έχουν να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στους οργανισμούς τους και θα πρέπει να βρίσκονται στον πυρήνα τους. Επίσης, μπορεί να έχουν ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν στην εθνική δομή πληροφόρησης ενός κράτους. Η πρωταρχική λειτουργία των κυβερνητικών βιβλιοθηκών είναι να εξυπηρετούν την κυβέρνηση σε διαφορετικά επίπεδα καθιστώντας διαθέσιμες όλων των ειδών τις πληροφορίες που δημοσιοποιούνται από κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς και ιδιώτες. Το επιδιωκόμενο κοινό τους είναι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι, υπουργοί, διοικούντες, επιστήμονες και άλλοι ειδικοί, ερευνητές, και, σε κάποιες περιπτώσεις το ευρύ κοινό. Ο αριθμός των βιβλιοθηκών μπορεί να είναι αξιοσημείωτος, και οι βιβλιοθήκες να διαφέρουν ευρέως ως προς το μέγεθος και το σκοπό τους. Οι βιβλιοθήκες είναι αρμόδιες να συνεισφέρουν και να υποστηρίζουν τους στόχους του οργανισμού στον οποίο ανήκουν και να υποστηρίζουν τις βασικές λειτουργίες των μητρικών οργανισμών, όπως η κατάρτιση προγραμμάτων και πολιτικών, διοικητικές και ρυθμιστικές δράσεις, συμβουλευτικές δράσεις και ερευνητικά προγράμματα.» (Πηγή: http://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/106-gr.pdf) Θέλω να προσθέσω πως οι βιβλιοθήκες, όταν στελεχώνονται με κατάλληλο προσωπικό, δεν είναι μόνο φορείς διαχείρισης βιβλίων (ή άλλων υλικών) ή αρχείων με την έννοια της διαχείρισης μιας αποθήκης παλαιότερων χρόνων. Η βιβλιοθήκη με το κατάλληλο προσωπικό είναι υπηρεσία διαχείρισης δεδομένων και πληροφορίας (σε φυσική ή ψηφιακή μορφή), με δυνατότητα καταγραφής τους ακολουθώντας διεθνή πρότυπα μεταδεδομένων ώστε να εξασφαλίζεται • Η αποφυγή επανάληψης των εργασιών • Η αποφυγή επανάληψης κακών πρακτικών/λαθών • Η βελτίωση των διαδικασιών και των τρόπων εκτέλεσης δραστηριοτήτων • Η έγκαιρη και ασφαλής πρόσβαση στην πληροφορία • Η εκπαίδευση του κοινού στην οργανωσιακή κουλτούρα, σε τρόπους πρόσβασης στην πληροφορία, αλλά και σε νέες δεξιότητες Συνεπώς, σε ένα υπουργείο που έχει ως βασικό αντικείμενο τη διαχείριση δεδομένων και πληροφοριών και, κυρίως με υπαρκτή την ανάγκη συστηματικής οργάνωσης και πρόσβασης σε αυτά, θα περίμενα την πρόβλεψη κεντρικής δομής βιβλιοθήκης με βάση τα σύγχρονα πρότυπα (https://www.ifla.org/giops, https://www.ifla.org/government-libraries).