Άρθρο 39 – Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών Δημόσιας Διοίκησης

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών Δημόσιας Διοίκησης είναι οι παρακάτω: (α) Η ανάλυση απαιτήσεων, η σχεδίαση, η υλοποίηση, η τεκμηρίωση και ο έλεγχος των μηχανογραφημένων εφαρμογών, των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των λοιπών συστημάτων λογισμικού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και φορέων Δημόσιας Διοίκησης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, (β) Η ανάλυση απαιτήσεων, η σχεδίαση, η υλοποίηση, η τεκμηρίωση και ο έλεγχος νέων πληροφοριακών συστημάτων και διαδικτυακών υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, (γ) Η συνεχής αναβάθμιση και η βελτίωση των εφαρμογών διαχείρισης των ιστοτόπων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσα από τη συνεργασία με όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες, για την ανανέωση και επικαιροποίησή τους, ώστε να είναι φιλικοί προς το χρήστη και άρτιοι ως προς την πληροφόρηση που παρέχουν, (δ)Η συντήρηση και η διαχείριση ηλεκτρονικού γενικού Μητρώου συναλλασσομένων, (ε) Η εποπτεία, η δημιουργία προτύπων και η καταγραφή των διενεργούμενων ηλεκτρονικών συναλλαγών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, (στ) Ο συντονισμός των δράσεων και η έκδοση προτύπων διαλειτουργικότητας δεδομένων, που ανταλλάσσονται μεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονομικών και άλλων φορέων του δημόσιου τομέα, (ζ) Η υιοθέτηση, η ανάπτυξη και η τήρηση προτύπων ανάλυσης απαιτήσεων, σχεδιασμού, υλοποίησης, τεκμηρίωσης και ελέγχου των πληροφοριακών συστημάτων, των μηχανογραφημένων εφαρμογών, των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των λοιπών συστημάτων λογισμικού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, (η) Η διαχείριση σχεδίου ποιότητας για όλες τις φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων, των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των λοιπών συστημάτων λογισμικού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, (θ) Η συνεχής αναβάθμιση και η βελτίωση των εφαρμογών διαχείρισης των ιστοτόπων του Υπουργείου Οικονομικών, μέσα από τη συνεργασία με όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες, για την ανανέωση και επικαιροποίησή τους, ώστε να είναι φιλικοί προς το χρήστη και άρτιοι ως προς την πληροφόρηση που παρέχουν, (ι) οι διαδικασίες παροχής και ελέγχου πρόσβασης στις εφαρμογές πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Υπουργείου καθώς και οι διαδικασίες εφαρμογής και χρήσης ψηφιακών υπογραφών, (ια) η διερεύνηση, καταγραφή, ανάλυση και τεκμηρίωση αναγκών και απαιτήσεων της υπηρεσίας στον τομέα των ψηφιακών εφαρμογών, (ιβ) η υποστήριξη των χρηστών σε κεντρικές διαδικτυακές εφαρμογές του Υπουργείου, (ιγ) η παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων με εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής.
2. Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών Δημόσιας Διοίκησης διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα, ως κατωτέρω: α) Τμήμα Α΄- Προτύπων, Μεθοδολογιών και Διαχείρισης Ποιότητας, β) Τμήμα Β΄- Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών Δημόσιας Διοίκησης, γ) Τμήμα Γ’ – Διαλειτουργικότητας και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.
3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως ακολούθως:
(α) Τμήμα Α’ – Προτύπων, Μεθοδολογιών και Διαχείρισης Ποιότητας με αρμοδιότητες: (αα) Τον καθορισμό των προτύπων και της κοινής μεθοδολογίας σχεδιασμού, υλοποίησης, διαχείρισης και κοστολόγησης λογισμικού που υιοθετεί το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, (ββ) Την συνεργασία με τις αρμόδιες εσωτερικές μονάδες, με σκοπό την ενσωμάτωση των προτύπων στις περιπτώσεις εκτέλεσης έργων από Αναδόχους, (γγ) Τον καθορισμό των προτύπων υλοποίησης και μέτρησης της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, (δδ) Την εφαρμογή μέτρων συνεχούς βελτίωσης με σκοπό τη συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., (εε) Την υιοθέτηση και διαχείριση νέων διαδικασιών ποιότητας για μείωση λειτουργικού κόστους, αποτελεσματικότερης λειτουργίας και αύξησης της παραγωγικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., (στστ) Τον έλεγχο και μέτρηση συμμόρφωσης διαδικασιών και λογισμικού, βάσει των προτύπων ποιότητας και μεθοδολογιών, (ζζ) Την συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς και την συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, για την υιοθέτηση κοινών πρακτικών, προτύπων και στρατηγικών στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (ηη) Την καταγραφή των δυνατοτήτων της βέλτιστης αξιοποίησης του έτοιμου λογισμικού.
(β) Τμήμα Β’ – Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών Δημόσιας Διοίκησης με αρμοδιότητες: (αα) Την ανάλυση απαιτήσεων, τον σχεδιασμό και την εσωτερική ανάπτυξη νέων εφαρμογών εκτός του Οικονομικού Τομέα, (ββ) Τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών των εφαρμογών εκτός του Οικονομικού Τομέα, (γγ) Την ανάπτυξη των νέων εφαρμογών εκτός του Οικονομικού Τομέα με την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών και σύγχρονων εργαλείων υλοποίησης, (δδ) Τον έλεγχος των εφαρμογών εκτός του Οικονομικού Τομέα, σύμφωνα με τις λειτουργικές απαιτήσεις και σε συνεργασία με τους χρήστες αυτών, (εε) Τον καθορισμό των αναγκών για την προμήθεια έτοιμων εφαρμογών για τις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ανάλογα με τις ανάγκες, (στστ) Την τεκμηρίωση των εφαρμογών εκτός του Οικονομικού Τομέα και των εκδόσεών τους και την επιτόπια εκπαίδευση των τελικών χρηστών, (ζζ) Την τήρηση βιβλιοθήκης για την επαναχρησιμοποίηση εργαλείων και εφαρμογών, (ηη) Η αναβάθμιση και βελτίωση των υπαρχόντων εφαρμογών/ πληροφοριακών συστημάτων σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., εφόσον αυτά έχουν αναπτυχθεί εσωτερικά από το Τμήμα.
(γ) Τμήμα Γ’ – Διαλειτουργικότητας και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών με αρμοδιότητες: (αα) Την εφαρμογή πλαισίων, εργαλείων γενικής εφαρμογής και οριζόντιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, προκειμένου να εξασφαλίσουν την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών, (ββ) Τον σχεδιασμό και την παραγωγική λειτουργία όλων των διαδικτυακών υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονομικών και των Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, (γγ) Την δημιουργία ενός πλαισίου ενιαίας λειτουργίας και συνεργασίας μεταξύ των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, (δδ) Τις συναλλαγές μεταξύ των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης (G2G), (εε) Την διασφάλιση της διαλειτουργικότητας σε οργανωτικό, σημασιολογικό και τεχνολογικό επίπεδο, για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων των φορέων του δημόσιου τομέα, (στστ) Την δημιουργία και διαχείριση Μητρώου για την καταχώριση των παρεχόμενων υπηρεσιών από φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (Μητρώο Διαλειτουργικότητας), (ζζ) Την τεχνική, επιχειρησιακή και θεσμική υποστήριξη και διαχείριση του «Κέντρου Διαλειτουργικότητας – ΚΕ.Δ.» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του ενιαίου περιβάλλοντος (υποδομή) για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων των φορέων του δημόσιου τομέα, (ηη) Την τήρηση μητρώου διαλειτουργικότητας για όλες τις διαδικτυακές υπηρεσίες του «Κέντρου Διαλειτουργικότητας – ΚΕ.Δ.» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, (θθ) Την συνεργασία με κάθε ενδιαφερόμενο εξωτερικό φορέα που επιθυμεί να του παρασχεθεί πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών, όπως επίσης και με φορείς στα πληροφοριακά συστήματα των οποίων επιθυμεί να έχει πρόσβαση το ίδιο το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Οικονομικών, (ιι) Την προώθηση της διαλειτουργικότητας και της διασυνδεσιμότητας εντός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, εντός του Υπουργείου Οικονομικών και στο σύνολο των φορέων του Δημοσίου, (ιαια) Τον καθορισμό των προδιαγραφών, των μεθοδολογιών και των κατευθυντήριων γραμμών της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων που διαχειρίζεται το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Οικονομικών, είτε αυτή αφορά σε διαλειτουργικότητα με συστήματα άλλων φορέων, είτε σε αλληλεπίδραση των συστημάτων του Υπουργείου, (ιβιβ) Τον σχεδιασμό νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών, (ιγιγ) Την ανάπτυξη, διαχείριση και υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας των οριζόντιων συστημάτων εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων (π.χ. Πύλη ΕΡΜΗΣ, e-gov Portal), (ιδιδ) Τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και διαχείριση των ιστοτόπων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών, μέσα από τη συνεργασία με όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες, για την ανανέωση και επικαιροποίησή τους, (ιειε) Τον σχεδιασμό και υλοποίηση οριζόντιων λύσεων για την υποστήριξη ηλεκτρονικών πληρωμών στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο Υπουργείο Οικονομικών και σε άλλους φορείς του Δημοσίου, καθώς και την διαχείριση και υποστήριξη λειτουργίας της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών (e-παράβολο) υποστηρίζοντας τους Φορείς που έχουν ενταχθεί σε αυτό και η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς (ΑΑΔΕ και Υπουργείο Οικονομικών) για τη βεβαίωση των εισπράξεων και την απόδοση σε τρίτους φορείς αντίστοιχα, (ιστιστ) Την συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς και την συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, για θέματα διαλειτουργικότητας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (ιζιζ) Τον σχεδιασμό και εφαρμογή οριζόντιων λύσεων για την υποστήριξη πιστοποίησης χρηστών/συστημάτων στα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονομικών και όλης της Δημόσιας Διοίκησης, (ιηιη) Την εγγραφή, ταυτοποίηση και ηλεκτρονική αναγνώριση πολιτών και επιχειρήσεων σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, (ιθιθ) Τον σχεδιασμό, ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση οριζόντιων συστημάτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και ηλεκτρονικής αναγνώρισης πολιτών και επιχειρήσεων, (κκ) Την διαχείριση πιστοποίησης χρηστών ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης, (κακα) Την μέριμνα για την ουσιαστική και απόλυτη ταυτοποίηση του μητρώου χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών με το γενικό μητρώο, (κβκβ) Την διαχείριση λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης και την διαχείριση του περιεχομένου, την γενική εποπτεία, την φροντίδα και έγκαιρη ενημέρωση των διαδικτυακών τόπων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών, (κγκγ) Την χρήση κατάλληλων ηλεκτρονικών μέσων και συστημάτων, για την αποτελεσματικότερη καταγραφή και παρακολούθηση των συναλλαγών που σχετίζονται με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.

 • 2 Αυγούστου 2019, 11:25 | Α. Μ.

  Σχετικά με την αναφορά στο Άρθρο 35-3.α και στο Άρθρο 39-3.α «(ζζ) Την τήρηση βιβλιοθήκης για την επαναχρησιμοποίηση εργαλείων και εφαρμογών» αλλά και την έλλειψη αναφοράς για τη δημιουργία και στρατηγική ανάπτυξη βιβλιοθήκης στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σημειώνω πως:
  «Οι βιβλιοθήκες των κυβερνητικών υπηρεσιών παρέχουν πληροφορίες σε όσους χαράσσουν πολιτική, σε μέλη της κυβέρνησης και υπαλλήλους και, ενίοτε, στο ευρύ κοινό. Βιβλιοθήκες κυβερνητικών υπηρεσιών είναι οι βιβλιοθήκες που έχουν ιδρυθεί και υποστηρίζονται πλήρως από την κυβέρνηση ώστε να εξυπηρετούν το σκοπό της. Ενώ το πρωταρχικό κοινό τους είναι η κυβέρνηση, το πραγματικό κοινό που εξυπηρετούν μπορεί να είναι ευρύτερο. Η κυβέρνηση διαθέτει εύρος διοικητικών μονάδων και οργανισμών για να φέρει εις πέρας τις λειτουργίες της, τα οποία πρέπει να διαθέτουν βιβλιοθήκη ή υπηρεσία πληροφόρησης για να υποστηρίζουν τις ανάγκες του μητρικού φορέα. Οι βιβλιοθήκες αυτές έχουν να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στους οργανισμούς τους και θα πρέπει να βρίσκονται στον πυρήνα τους. Επίσης, μπορεί να έχουν ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν στην εθνική δομή πληροφόρησης ενός κράτους. Η πρωταρχική λειτουργία των κυβερνητικών βιβλιοθηκών είναι να εξυπηρετούν την κυβέρνηση σε διαφορετικά επίπεδα καθιστώντας διαθέσιμες όλων των ειδών τις πληροφορίες που δημοσιοποιούνται από κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς και ιδιώτες. Το επιδιωκόμενο κοινό τους είναι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι, υπουργοί, διοικούντες, επιστήμονες και άλλοι ειδικοί, ερευνητές, και, σε κάποιες περιπτώσεις το ευρύ κοινό. Ο αριθμός των βιβλιοθηκών μπορεί να είναι αξιοσημείωτος, και οι βιβλιοθήκες να διαφέρουν ευρέως ως προς το μέγεθος και το σκοπό τους. Οι βιβλιοθήκες είναι αρμόδιες να συνεισφέρουν και να υποστηρίζουν τους στόχους του οργανισμού στον οποίο ανήκουν και να υποστηρίζουν τις βασικές λειτουργίες των μητρικών οργανισμών, όπως η κατάρτιση προγραμμάτων και πολιτικών, διοικητικές και ρυθμιστικές δράσεις, συμβουλευτικές δράσεις και ερευνητικά προγράμματα.» (Πηγή: http://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/106-gr.pdf)
  Θέλω να προσθέσω πως οι βιβλιοθήκες, όταν στελεχώνονται με κατάλληλο προσωπικό, δεν είναι μόνο φορείς διαχείρισης βιβλίων (ή άλλων υλικών) ή αρχείων με την έννοια της διαχείρισης μιας αποθήκης παλαιότερων χρόνων. Η βιβλιοθήκη με το κατάλληλο προσωπικό είναι υπηρεσία διαχείρισης δεδομένων και πληροφορίας (σε φυσική ή ψηφιακή μορφή), με δυνατότητα καταγραφής τους ακολουθώντας διεθνή πρότυπα μεταδεδομένων ώστε να εξασφαλίζεται
  • Η αποφυγή επανάληψης των εργασιών
  • Η αποφυγή επανάληψης κακών πρακτικών/λαθών
  • Η βελτίωση των διαδικασιών και των τρόπων εκτέλεσης δραστηριοτήτων
  • Η έγκαιρη και ασφαλής πρόσβαση στην πληροφορία
  • Η εκπαίδευση του κοινού στην οργανωσιακή κουλτούρα, σε τρόπους πρόσβασης στην πληροφορία, αλλά και σε νέες δεξιότητες
  Συνεπώς, σε ένα υπουργείο που έχει ως βασικό αντικείμενο τη διαχείριση δεδομένων και πληροφοριών και, κυρίως με υπαρκτή την ανάγκη συστηματικής οργάνωσης και πρόσβασης σε αυτά, θα περίμενα την πρόβλεψη κεντρικής δομής βιβλιοθήκης με βάση τα σύγχρονα πρότυπα (https://www.ifla.org/giops, https://www.ifla.org/government-libraries).

 • 10. Το άρθρο 39 «Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών Δημόσιας Διοίκησης» να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  «1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών Δημόσιας Διοίκησης είναι οι παρακάτω: (α) […], (γ) Η συνεχής αναβάθμιση και η βελτίωση των εφαρμογών διαχείρισης των ιστοτόπων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσα από τη συνεργασία με όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες, για την ανανέωση και επικαιροποίησή τους, ώστε να είναι φιλικοί προς το χρήστη, προσβάσιμοι στα άτομα με αναπηρία και άρτιοι ως προς την πληροφόρηση που παρέχουν, (δ)[…]».
  Αιτιολόγηση: η προαναφερθείσα πρότασή μας βασίζεται στις απαιτήσεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 4 του ν.3979/2011 και των άρθρων 61,62,63 του ν.4488/2017.